JAARVERSLAGEN van de Brei- en Naaischool
van de Diakonie der Nederd. Herv. Gemeente
te Dordrecht (1842-1844 en 1846-1856)


TABEL aantal meisjes op de Diaconie Naai- en Breischool opgericht in 1824 (overgenomen in 1858 door gem. Dordrecht)

  totaal
meisjes
naaien breien bedeelde
ouders
onbedeelde
ouders
met lof
verlaten
december 1842 106 70 36 66 40 11 leerlingen
december 1843 89 56 33 58 31 11 leerlingen
december 1844 93 63 30 51 52 7 leerlingen
december 1846 83 51 32 48 35 5 leerlingen
december 1847 74 48 26 41 33 9 leerlingen
december 1848 72 46 26 43 29 5 leerlingen
december 1849 81 51 30 49 32 4 leerlingen
december 1850 79 50 29 46 33 8 leerlingen
december 1851 84 56 28 45 39 5 leerlingen
december 1852 81 51 30 41 40 3 leerlingen
december 1853 90 65 25 56 34 5 leerlingen
december 1854 105 69 36 61 44 9 leerlingen
december 1855 94 54 40 55 39 9 leerlingen
december 1856 90 54 36 66 24 5 leerlingen

* * *

  VERVAARDIGD UITGEDEELD
  hemden paren
kousen
luierkorven/manden hemden paren
kousen
luierkorven/manden
1e gedeelte 2de gedeelte 1e gedeelte 2de gedeelte
1842 2727 61 ? ? 2826 ? 76 57
1843 2999 63 ? ? 2816 ? 78 57
1844 2845 90 ? ? 2827 ? 63 48
1846 3186 80 ? ? 2917 80 50 46
1847 2565 60 ? ? 2893 60 53 44
1848 2842 80 70 50 2762 80 73 48
1849 2845 110 60 60 2545 110 58 48
1850 2263 75 51 30 2141 75 46 34
1851 1902 100 40 39 38/2277 100 48 39
1852 2358 111 52 36 26/2131 110 52 36
1853 2234 110 52 24 53/... 110 56 40
1854 2270 87 62 37 129/2027 87 60 39
1855 2007 120 50 25 72/1942 120 45 40
1856 2033 130 41 39 111/.... 130 39 28

 * * *

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief: archief 27 (NH Gemeente) 
Inventarisnummer: 999
* * *
[No. 4] Dordrecht 17 Dec 1842.
Regentessen van de Naaij- en Breischool der Nederduitsche Hervormde gemeente, hebben de Eer aan de WelEdele Heeren regenten van dezelve School hun gewoon Jaarlijksch verslag intezinden en daarbij te vermelden.
(1) dat deze instelling steeds voortgaat met aan het voorgestelde nuttig doel te beantwoorden
(2) dat er thans op de School geplaatst zijn 70 meisjes welke onderwijs in het naaijen, en 36 die onderwijs in het breijen ontvangen, van welke er 66 zijn van bedeelde en 40 van onbedeelde ouders.
(3) dat er aan 11 Leerlingen die de school na volbragte leertijd verlaten hebben prijzen zijn uitgedeelt.
(4) dat in het jaar zijn vervaardigt 2727 hembden
oververstaan 1841 275 hembden = 3002 hembden
en daarvan zijn gedeelt 2826, dus overgebleven 176 stuks
(5) dat er 61 paar Koussen zijn gebreid en nog 36 paar onderhanden terwijl er 140 paar ter beschikking van B.B. Diakenen in voorraad zijn.
(6) dat er 76 Luijerkorven van 1e gedeeltens, en 57 dito 2e gedeeltens in 1842 aan kraamvrouwen zijn verstrekt en er nog 19 1e ged. en 12 2e ged. voorhanden zijn.
(7) dat de voorraad van Linnen bestond uit overschot van 1841 4558 Ellen
in 1842 aangekogt 2158 = 6716
waarvan tot het maken van 2727 hembden is gebruikt 4473, dus thans aan hoofd is 2243 Ellen
Wij verwagten echter eerstdaags nog een partij Linnen, dat bereids ontboden is alzoo ons voorraad thans in vergelijking van vroegere Jaren zeer gering is.
Het getal der benodige Hembden, voor de uitdeling aan de Armen, steeds toenemende, blijft en dien ten gevolge minder tijd over om op de School voor particulieren te kunnen werken, het geen op de inkomsten daar van voor het School-fonds nadelig werkt, Gelijk UwEd uit de hier bijgevoegde Rekening onze administratie van dit Jaar zullen ontwaren, welke wij verzoeken te willen naarzien en indien op dezelve geen aanmerkingen mogten vallen goedtekeuren en een der afschriften daarvan aan ons terug te willen zenden.
Wij verblijve met de meeste hoogachting,
Regentessen voorn. en uit derzelve naam, M. Smits Roest
* * *
Dordrecht 12 December 1843.
Regentessen van het Diaconij Naaij- en Breischool hebben dezer aan Heeren Regenten van de Diaconij-School te berichten.
(1) dat deze inrichting steeds voortgaat, met aan het nuttig doel waartoe zij ingesteld is te voldoen.
(2) dat en thans op de school zijn 56 Leerlingen die in het naaijen en 33 die in het breijen onderwijs ontvangen - van welke 89 er 58 van bedeelde en 31 van onbedeelde ouders.
(3) dat er dit Jaar aan Elf Leerlingen, welke hunne leertijd volbragt hebben, prijsen zijn uitgereikt geworden.
(4) dat in dit Jaar zijn vervaardigt 2999 hemden
overschot van 1842 176 = 3175
waarvan zijn gedeeld 2816
dus overgehouden 359 hembden
(5) dat er 63 paren koussen zijn gebreid welke ter beschikking van B.B. Diaconen zijn gestelt en nog 33 paar onderhanden zijn.
(6) dat er 78 Luijerkorven 1e gedeelte en 57 dito 2e gedeelte zijn afgegeven en nog 15/1e ged. en 16/2e ged. voorradig zijn.
(7) dat de voorraad van Linnen was van 1842 2273 Ned. Ellen
bij in Dec 1842 nog ontvangen 562
in 1843 aangekogt 4912 = 7717
waarvoor tot het maken van alle de Hembden in dit Jaar is gebruikt 4831
dus thans in voorraad is 2886 N. Ellen
Wij hebben de Eer hier bij te voegen de Rekening van ons bewind in 1843 waarop wij UeEd goedkeuring verzoeken terwijl wij tevens daarbij inzenden het Certificaat 2 1/2 pc werk. schuld groot f 400 door ons in het Jaar aangekogt, uit de overschot den verdiende naaijgelden voor particulieren en waarvan den Coupons onder ons berustende zijn. Van de Rekening zullen wij een der afschriften na de goedkeuring getekent terug verwagten met de meeste achting,
noemen wij ons Regentessen voorn. M. Smits Roest.
* * *
Dordrecht 10 December 1844.
Regentessen van de Naaij- en Briejschool der Nederduitsche Hervormde Diaconie-armen hebben de eer aan Heeren regenten van dezelve instelling te vermelden.
(1) Dat dezelve School steeds voortgaat met aan het doel der verwachting te beantwoorden
(2) Dat thans op de School onderrigt ontvangen 93 leerlingen waarvan 30 breijkinderen onder welk getal er zijn 51 van bedeelde en 52 van onbedeelde ouders.
(3) dat aan 7 Meisjes welke hunnen leertijd ten genoege volbragt hebben, prijsen zijn uitgedeeld.
(4) dat in dit jaar zijn vervaardigd 2845 Hembden
overschot van 1843 359 = 3204 Hembden
Waarvan door B.B. Diakenen zijn uitgedeeld 2827 dus overgebleven 377.
(5) dat er dit jaar 90 paar koussen zijn gebreid welke met de 63 paar van het vorige Jaar aan B.B. Diakenen ter uitdeeling zijn overgegeven en dat er nog 30 breijwerken onderhanden zijn.
(6) Dat er 63 Luijerkorven 1e Gedeelte en 48 2e Gedeelte op aanvragen van B.B. Diakenen zijn afgegeven en nog 22 1e gedeelte en 28 2e Gedeelte, in voorraad liggen.
(7) dat bij de voorraad van Linnen van 1843
aan hoofd 2886 Ned. Ellen
dit jaar zijn aangekocht 5569 = 8455
waarvan tot het maken der hembden verbruikt is 4570,6
dus thans in voorraad 3884,4
(8) Dat eindelijk, bij de 7 lb Saijet van 1843 overgebleven zijn bijgekocht 60 lb en dat daarvan nog aan hoofd is 8 Ned. lb.
Regentessen voegen bij dit verslag het certificaat van f 400 door hun ten behoeve dezer instelling, aangekocht van welke de coupons onder hen verbleven zijn. - als mede hunne rekening van ontvang en uitgaven met verzoek die te willen opnemen na goedkeuring sluiten en één der twee afschriften aan hen geteekend terug te zenden - terwijl zij de school onder hun beheer, bij voortduring aan UEd bescherming aanbevelende met alle hoogachting verblijven. Regentessen voornoemd en uit derzelven naam
M. Smits Roest, S.M. Stronck geb. Boon, W.D. Verweij geb. Swart, E. Giltaij geb. van Strij
.
* * *
Dordrecht 4 Decb. 1846.
Regentessen van de Naai- en Breischool der Nederdutische Diaconie arme; hebben de eer bij hun gewoon jaarlijksch verslag aan Heeren Regenten te vermelden:
(1) Dat dezelve instelling op de gewoone wijze voortgaat aan het doel te beantwoorden
(2) Dat het getal leerlingen thans 83 bedraagt van welke 32 op de breischool - onderwelk getal zich 48 kinderen van bedeelde en 35 van onbedeelde ouders bevinden
(3) Dat aan 5 meisjes welke hunnen leertijd volbragt hebben prijzen worden uitgedeeld.
(4) Dat in dit jaar op de school voor de armen zijn vervaardigd: 3186 Hembden, 80 paar kousen, 92 Luijerkorven (51 1e gedeelte, 41 2e gedeelte)
(5) Dat door B.B. Diaconen, dit jaar zijn gedeeld: 2917 Hembden, 80 paar Kousen, 96 Luijerkorven (50 1e gedeelte, 46 2e gedeelte)
(6) Dat nog in voorraad aan hoofd blijft: 621 Hembden, 42 Luijerkorven (21 1e gedeelte, 21 2e gedeelte), 130 Ellen linnen en Twist, 18 ned. lb Saijet
Het gebruik van het zoogenaamd Watertwist of Zwaar katoen voor hembden, levert eene aanmerkelijke bezuiniging voor de Kas der Diaconie op; dewijl daarvoor naauwelijks de helft vereischt wordt welke voor het Linnen wordt uitgegeven; Wij hebben gemeend de volgende schaal van vergelijking aan uEdd te moeten mededeelen:
  Linnen Hembden Katoenen Hembden
Mans en Vrouwen f 1,65 per stuk f 0,90
Kinderen 9-12 jaar f 0,90 per stuk f 0,60
Kinderen 7-9 jaar f 0,70 per stuk f 0,55
Kinderen  5-7 jaar f 0,60 per stuk f 0,45
Kinderen 3-5 jaar f 0,50 per stuk f 0,35
Kinderen beneden 3 jaar f 0,40 per stuk f 0,24
hetwelk op de jaarlijksche bedeeling eene Som van ruim f 1500 bedraagt terwijl het ons voorkomt, voor de armen even voldoende te zullen zijn.
Regentessen voegen voort shierbij de Rekening van hunne administratie tot 1 decb 1846. met verzoek dezelve te willen opnemen en na goedkeuring te teekenen en aan hen een der twee afschriften terug te zenden.
Er bestaat thans eenige moeijelijkheid om het getal Naaimeisjes voltallig te kunnen houden doordien veele derzelve van 13 en 14 jaren oud (uit hoofde van de vrijstelling van belasting van dienstboden beneden de 15 jaren) zich niet voor de School aanmelden maar kleine diensten als loop- of kinder-meisjes zoeken en, daar zij met hun twaalfde jaar buiten alle bedeeling vallen, tot die aanmelding ook niet meer verpligt kunnen worden - Er is door eene onzer daarvan aan een der B.B Diaconen op eene of andere wijze te willen voorzien. - misschien was dit gevonden, indien wij uit de leerlingen van de Diaconie School jaarlijks eenige meisjes van elf jaren op de Naaischool over mogtten plaatsen, hetgeen nu minder bezwaar oplevert daar zij door de opneming in het Bewaarschool vroeger onderrigt bekomen, en ook des noods nog van het avondonderwijs op de Diaconie-Leer-School kunnen gebruik maken - en welke dan wederom op haar 14e jaar hare leertijd op de Naaischool volbragt hadden, en tot het in dienst treden bij particulieren, dan ook beter geschikt waren.
Regentessen hebben gelijk UEdd bekend is zich bij hunnen brief van 14 Maart 1846 bereidvaardig getoond om mede te werken in het opzigt over de Diaconie Bewaarschool en daartoe het bezoek op dezelve onderling verdeeld en zijn aanvankelijk zeer te vreden, over de orde - de zindelijkheid - als, het onderrigt door de bewaarderes op dezelve gegeven wordende. Het getal kinderen op die school is thans 50.
Op de Rekening zullen UEdd bemerken dat wij door de verkoop van f 1600 2 1/2 pc Certificaten eene som van f 1000 tegen 5 pc ten behoeve van die Bewaarschool hebben voorgeschoten waarvoor wij eene Schuldbekentenis van den heer Boekhouder q.q. ontvangen en onder onze bewaring gehouden hebben waarvan wij de Jaarlijksche Renten zullen ontvangen en verantwoorden.
Wij bevelen voorts onze instelling aan UEdds voortdurende medewerking en bescherming en verblijven met hoogachting, 
Regentessen voornoemd en uit naam van dezelve
M. Smits Roest.
* * *
Dordrecht 10 December 1847.
Regentessen van de Naaij en breischool der Ned. Geref. diaconie Armen, hebben dezer aan UwEd als Jaarlijksch verslag te vermelden.
(1) dat deze instelling voortgaat aan het doel te beantwoorden
(2) dat het getal leerlingen thans 74 bedraagt waarvan 26 op de breischool onder welk getal 41 van bedeelde en 33 van onbedeelde ouders.
(3) dat aan 9 Meisjes bij het verlaten van de School prijzen zijn uitgereikt
(4) dat in dit Jaar op de school zijn vervaardigt 2565 hembden, 60 paar Koussen, 100 Luijerkorven als 51 1e en 49 2e Gedeelte.
(5) dat door B.B. Diakonen in dit Jaar zijn gedeeld 2893 hembden, 60 paar Koussen, 97 Luijerkorven als 53 1e en 44 2e Gedeelte
(6) dat alzoo in voorraad aan hoofd blijven: geene Hembden, 45 Luijerkorven als 19 1e en 26 2e gedeelten, 306 Ned El Linnen en Katoen, 5 ned lb Saijet.
(7) regentessen voegen hier bij de rekening van hunne administratie tot 1 December 1847 uit welk UwEd zullen bemerken, dat zij wederom uit de besparing van drie jaren hebben aangekogt, f 800 werkelijke schuld en twee Certificaten ieder van f 400 Nos. 494 en 495 welke hier bij aan UwEd worden ingezonden om bij de overige Effekten te bewaren (de coupons daar van hebben zij als gewoonlijk onder zich gehouden) - terwijl door deze aankoop de Kassierste het saldo der rekening f 62,69 in voorschot is hetwelke echter zoo als wij hopen in het volgende Jaar wel zal worden vereffend.
Betrekkelijk het bewaarschool zijn wij bij onze bezoeken voortdurend zeer tevreden geweest over de ordre en het onderrigt aldaar plaathebbende. Wij bevelen bij voortduring onze instelling aan UwEd medewerking en bescherming en verblijvende hoogachting,
Regentessen voorn. uit naam van dezelve
M. Smits Roest.
* * *
Dordrecht 18 December 1848.
Regentessen der diaconie Naaij en Breischool hebben de Eer tot hun gewoon Jaarlijksch verslag aan Heeren Regenten te vermelden.
(1) dat deze instelling steeds op dezelve voet aan den doel blijft beantwoorden.
(2) dat het getal Leerlingen 72 bedraagd waarvan 26 op de breischool onder welk getal zich 43 van bedeelde en 29 van onbedeelde ouders bevinden.
(4) dat aan 5 Meisjes welke hunne Leertijd volbragt hebben prijzen zullen werden uitgereikt.
(4) dat in dit Jaar op de School voor de Armen zijn vervaardigd 2842 Hembden, 80 Paar Koussen, 120 Luijerkorven als 70 eerste en 50 2e gedeelten
(5) dat door B.B. Diaconen in dit Jaar zijn gedeelt 2762 hembden, 80 paar Koussen, 121 Luijerkorven als 73 1e en 48 2e ged.
(6) dat nog in voorraad op de School berust 370 Hembden, 44 Luierkorven als 16 1e en 28 2e Ged, 153 ned. El Linnen, 10 lb Saijet.
Regentessen vragen hierbij de Rekening van hunne administratie over 1848 waar uit blijkt dat de v..(?) in 1846 voorgeschoten f 1000 door de Diaconie is afgelost en door hun dadelijk weder belegd. Zij voegen hier bij f 2400 2 1/2 pc Certificaten W(erkelijke) Schuld om bij den andere Effecten te voegen - de Coupons hebben zij naar gewoonten onder zich gehouden.
Wij bevelen deze instelling zoo als ook die van het bewaarschool over beide welke wij onder voortdurende tevredenheid betuigen aan UwEd blijvende belangstelling en noemen ons met alle hoogachting, Regentessen voorn. en uit naam van de zelve,
M. Smits Roest, J.M. Stronck geb. Boon
.
* * *
Dordrecht 7 December 1849.
Regentessen van de Diaconie Naaij- en Breischool, hebbven de Eer aan Heren Regenten der Diaconie Scholen van de Hervormde Gemeente te berichten.
(1) dat deze inrichting bij voortduring aan het doel blijft beantwoorden.
(2) dat het getal Leerlingen in 1849 bedragen heeft 81 waar onder 30 brei-Kinderen - terwijl er 49 van bedeelde en 32 van onbedeelde ouders onderwijs genoten hebben
(3) dat aan vier Leerlingen welke hare tijd behoorlijk hadden uitgedient Prijzen van verdiensten zijn uitgereikt geworden.
(4) dat in 1849 van de Diaconie zijn vervaardigd 2845 Hembden, 110 paar Koussen, 60 Luierkorven 1e gedeelte, 60 Luierkorven 2e gedeelte
(5) dat thans na de afgifte aan Broederen Diakenen nog in de School voorradig blijven 670 Hembden, 18 Luierkorven 1e gedeelte, 30 Luierkorven 2e gedeelte, 7 lb 5 ons Saijet.
(6) dat ter bedeling aan Broederen Diakonen in 1849 zijn afgegeven 2545 Hembden waaronder kerke bedelingen M..(?) 37 Mans en 53 vrouwen hembden, 110 paar Koussen, 106 Luierkorven als 58 1e en 48 2e Gedeelten.
Regentessen voegen hier nevens de Rekening van hare administratie en beheer over 1849 opgesloten met een batigsaldo van f 74,35 % het in hun aangenaam dat zij uit de Boecken van de door haar in 25 Jaren bespaarde Som, in staat zijn geweest de uitgave aan vuur-licht-borstelwerk voor de naaij- en breischolen te kunnen voldoen en zij vleijen zich dat dit bij voortduring zal kunnen geschieden, wanneer althans die Renten geene verandering ondergaan en hethalve naaijloon hetwelk in dit Jaar f 92 heeft opgebragt, zich bestendig op die hoogte blijft sanctineeren. - Zij verzoeken dat na de opneming een op afschrijven vand eze rekening aan hun mogen terugkeren om bij hunne ..(?) verantwoordingen te deponeren.
Er is van eenige tijd eene aanvrage gedaan om eene opgave van het bedrag der Kosten van de Luierkorven - deze opmaking over een groot getal Jaren door een genomen heeft doen zien - dat de Luijerkroven welke aan de Kraamvrouwen der bedeelde worden afgegeven kosten
de eerste gedeelten f 6,10 centen
de tweede gedeelten f 3,30 centen
dus te samen f 9,40
wij moeten hier bij echter doen opmerken, dat in de uitgave, ter vervaardiging dier Luijerkorven begrepen is eene som van f 100 welke Jaarlijks uit de Algemene Kosten van het naaij- en breischool op dit respect berekend zijn en welke f 100 bij eene afschaffing, of vermindering der aftegeven Luijerkorven daarmede niet zoude worden uitgewonnen maar steeds dezelfde blijven - terwijl het ook voor de leerlinge (de kidneren der bedeelden) wenschelijk is, dat dergelijk werk blijft aanhouden vermits zij daar mede hunne arbeid aanleren, welk hun in een volgend tijdperk van hun leven tot nut kan verstrekken.
Vanwege het bestuur van het nieuwe Bestedelingenhuis in eene opgave verlangt van het naaijloon dat bij onze inrigting berekent zoude worden indien men de benodigtheden van dat gesticht in de diaconie - naaijloon het vervaardigen, ten gevolge waar van de volgende opgave geven is
Linnen Beddelakens van een breedte per stuk 10 centen
Linnen Beddelakens van 1 1/2 breedte per stuk 15 centen
Kussen Slopen van Linnen of blaauw bont 10 centen
Matrassen van Graauw Linnen voor een persoon 15 centen
Overtrekken van Bont over dezelve 15 centen
Handdoeken de 6 Stuks 15 centen
Tafelkleden boven en onder gezoomd de 6 Stuks 15 centen
Hier bij is ook de opmerking gevoegt dat de helft van dit naaijloon wederom in de kas der school en dus in die der Diaconie terugkeerde. - en heeft zelfs Juffrouw Knossis aangeboden om ook van de aan haar komende helft zoo dit mogt verlangd worden aftezien, en alzoo de benodigdheden voor dat gestart (zoo verre dit doenlijk was) kosteloos daartestellen - het naaijSchool heeft echter maar zeer weinig werk voor hetzelve besteld gekregen en vervaardigt.
Het bewaarschool wordt als naar gewoonte zijn afwisseling, door Regentessen bezogt en aan zijn zeer tevreden over de directie en het onderrigt - het locaal is echter ongeschikt om wij hope dat de spoedig door een beter zal vervangen worden, waardoor ook meerder Kinderen in hetzelve Konde worden opgenomen.
Regentessen bevelen beide inrichtingen bij voortduring in de belangstelling van Heeren Regenten en noemen zich met de meeste achting, 
Hun WelEd Dw dienaressen, Regentessen voorn. en uit Naam van dezelve
M. Smits Roest
.
* * *
Dordrecht Decb 1850.
Regentessen van de Diaconie Naaij- en Breischool te Dordrecht, hebben de Eer aan Heeren Regenten van de DiaconieScholen der Hervormde Gemeente te berichten.
(1) dat deze inrichting Steeds aan het doel blijft beantwoorden
(2) dat het getal Leerlingen in 1850 is Geweest 79 waar onder 29 voor de breischool - 46 van bedeelde en 33 van behoeftige maar onbedeelde ouders
(3) dat aan Acht Leerlingen welke hunne leertijd volbragt hebben Prijsen van verdienste zijn uitgedeeld
(4) dat in 1850 voor de Diaconie zijn vervaardigt 2263 Hembden 75 paar Koussen, 51 Luijerkorven 1e gedeelte en 30 dito 2e gedeelte
(5) dat thans na de afgifte van Broederen Diakenen nog voorradig blijven 782 Hembden - 30 lb ons Saijet, 23 Luijerkorven 1e gedeelte, 26 dito 2e Gedeelte
(6) dat aan B.B. Diakenen ter bedeling zijn afgegeven 2141 Hembden - 75 paar Koussen, 46 Luijerkorven 1e en 34 dito 2e gedeelte
(7) de ondernaaister Lijntje heeft aan ons haar beklag gedaan dat zij te weinig Loon genoot, wordende door Juffr. Knossis slechts met f 50 s Jaars betaald, gelijk staande aan het gewone Loon van eene dienstmeid en dt dit voor hare Kleeding, en Kleine behoefte niet toerekend was.
Regentessen hebben haar daar op te kennen gegeven, dat volgens art 14 van het Reglement de bezoldiging van de ondernaaister aan de naaijvrouw verbleven was als wordende aan haar eens op f 450 toegelegd, terwijl dezelve nog daarteboven f 50 door Regentessen der Gratificatie gegeven was voor de vermeerderende werkzaamheden van de Luijerkorven te - dat zij dus met haar verzoek aan Juff. Knossis verwezen wierd - dat Regentessen gene bevoegdheid bezaten om dat Loon te verhogen, maar haar verlangen wel aan Heeren Regenten wilden overbrengen, om daar omtrent indien dezelve dit raadsaam van den eene voordragt aan den breede Kerkenraad te doen, van welke het alleen afhang eene verandering in het Reglement daar te stellen. Zij zoude zich daar op nader met Juff. Knossis beraden.
(8) Regentessen voegen hierbij de Rekening van harer administratie in 1850 opgesloten met een Batig Saldo van f 217, 84 % dan welk Saldo echter nog moet betaald worden de Steenkolen - olie - brandhout en borstelwerk waar van de Rekeningen nog niet zijn ingekomen.
(9) Regentessen hebben als naar gewoonte bij afwisseling het bewaarschool bezocht - zij verlijde zich dat het ruime en nieuwe Locaal eene belangrijke vermeerdering van Kinderen toelaat en dat de zorgen aan dezelve in de Zindelijkheid aan het oogmerk den instelling blijft voldoen.
Regentessen bevelen bij voortduring beide Scholen in de belangstelling van Heeren Regenten - verzoeke na opneming een der afschriften van hunne Rekening naar gewoonte terug en verblijve met de meeste achting.
Hun welke Dw Dienaressen, Regentessen voorn. en uit naam van dezelve
J.M. Stronck geb. Boon, M. Smits Roest
* * *
Dordrecht 8 December 1851.
Regentessen van de Diaconen Naaij- en Breischool hebbende de Eer aan Heeren Regenten den Diaconie Scholen te berichten.
(1) dat bij voortduring de instelling onder haar bestuur aan het goede doel beantwoord
(2) dat het getal Leerlingen in 1851 bedragen heeft 84 waar en onder 28 breikinderen - terwijl en 45 van dezelve van bedeelde en 39 van onbedeelde ouders zijn onderwezen
(3) dat aan 5 Leerlingen welke na behoorlijk volbragte leertijd de school verlaten de gewone prijsen zijn uitgereikt geworden
(4) dat in 1851 voor de diaconie zijn vervaardigt 1902 Hembden - 100 paar Koussen, 40 Luijerkorven 1e gedeelte en 39 dito 2e gedeelte
(5) dat aan Broederen Diaconen zijn afgegeven 38 hembden voor nood-delingen 2277 hembden volgens de rooster der wijkdelingen = 2315 hembden, 100 paar Koussen en 87 Luijerkorven als 48 1e gedeelte 39 2e ged.
(6) dat na dezer afgifte nog aan de School in voorraad blijven 379 hembden, 15 Luijerkorven 1e ged. en 26 dito 2e ged., 105 El Linnen, eene kleine hoeveelheid Saijet en 23 bewuew Meij
(7) dat het halve naaijloon door de School van Particuliere genote (waar van de wederhelft door de naaijvrouw genoten wordt) heeft bedragen f 100
(8) Regentessen voegen hier bij de Rekening van hun beheer over 1851 gesloten met een batig saldo van f 263,58 - waar uit echter nog de Kolen - olie - Brandhout de waar van de Declaratien  wat na 1 Jan aaanstaande inkomen - moeten worden voldaan - Zij verzoeken dezelve  ..en(?) ... en één der afschriften met de bijgevoegde van het vorig Jaar, het welk zij ter vergemakkeling hier bij insluiten aan hun terugtezenden.
(9) het bewaarschool wordt als naar gewoonte bij afwisseling door de Regentessen bezogt en zij zijn zeer te vreden over de ordre en het onderwijs aldaar gegeven wordende.
Regentessen bevelen beide instellingen steeds aan de zorg en belangstelling van Heeren Regenten en noemen zich met de meeste hoogachting, Hun Wel Ed Dw Dienaressen, Regentessen voorn. uit naam van dezelve
M. Smits Roest
.
* * *
Dordrecht 13 December 1852.
Regentessen van de Diaconie Naaij- en Breischool der Nederd. Herv. Diaconie hebben de Eer aan Heeren Regenten der DiaconieScholen te berichten
(1) dat zij zeer te vrenden zijn over het beheer van de nieuwe aangestelde Naaivrouw [=D.W. Zahn], en dat dezelve isntelling, steeds aan het Goede doel blijft beantwoorden
(2) dat het getal Leerlingen in 1852 bedragen heeft 51 op de Naaischool en 30 op de breischool tesamen 81 waar onder van onbedeelde ouders 40.
(3) dat dit Jaar slechts drie leerlingen welke hare tijd behoorlijk op de School volbragt hebben met prijsen van verdienste begiftigd zijn.
(4) dat in 1852 voor de Diaconie zijn vervaardigt 2358 Hembden, 111 Paar Koussen, 52 Luijerkorven 1e Gedeelte, 36 Luijerkorven 2e Gedeelte.
(5) dat aan Broederen Diaconen in 1852 zijn afgegeven 26 Hembden voor Nood-delingen, 2131 Hemden volgens de Rooster voor de Wijk-deelingen = tezamen 2157 Hembden
110 paar Koussen, 52 Luurkorven 1e en 36 dito 2e gedeelte tesamen 88
(6) dat na deze afgifte aan de School in voorraad blijven 738 Hembden, 20 Luurkorven 1e Gedeelte, 29 Luurkorven 2e Gedeelte, 1 paar Koussen
een Stukje van 50 oude Ellen Leijdsch Linnen, omtrent watertwist, omtrent 20 lb Saijet en ruim 30 breiwerken
(7) dat het halve naaijloon door de School voor particuliere Genoten (en waar van de wederhelft den Juff Knossis Genoten is) heeft bedragen f 113.
Regentessen voegen hier bij de Rekening over 1852 opgesloten met een Batig Saldo van f 315,81 waar uit echter de Kolen - olie etc nog van 1852 moeten voldaan worden. Zij verzoeken één derzalve na opneming en Sluiting aan hun terug tezenden (en daar bij dit verslag te willen voegen, om de openstaande opgave intevullen 't welk als nog, niet is kunnen geschieden dewijl de Hembden-deeling door Broederen Diakenen nog niet geschid) - Zij bevelen voorts de School even als alle nuttige instellingen aan UwEd voortdurende belangstelling en noemen zich met alle achting,
Uw Ed dw dienaressen Regentessen voorn en uit naam van dezelve,
M. Smits Roest
* * *
Dordrecht 22 December 1853.
Regentessen van de Diaconie Naaij- en Breischool hebben dezer bij haar Jaarlijksch verslag aan H.H. Regenten den Scholen van de Hervormde Gemeente te berichten.
(1) dat deze instelling bij voortduring aan haar weldadig doel blijft beantwoorden en zij zeer te vreden zijn over de vlijt - he toezicht - de orde en werkzaamheden van de Nieuw aangestelde Naaijvrouw of onderwijzeresse (=D.W. Zahn).
(2) dat het getal leerlingen in 1853 bedragen heeft 90 waarvan 25 breikinderen van welke 56 van bedeelde en 34 van onbedeelde (doch behoeftigen) ouders onderwijs genoten hebben.
(3) dat aan vijf Leerlingen die haren tijd behoorlijk volbragt hadden uitgediend prijzen van goedkeuring zijn uitgereikt.
(4) dat in 1853 voor het armbestuur zijn vervaardigt: 2234 Hembden, 52 Luurkorven 1e gedeelte, 24 Luurkorven 2e gedeelte, 110 paar Koussen.
(5) dat aan B.B. Diakenen in het Jaar zijn afgegeven 53 Hembden voor nooddeling, [-] Hembden voor de 10 wijken volgens de Rooster, 110 paar Koussen, 56 Luurkorven 1e en 40 dito 2e Gedeelte.
(6) dat na deze afgifte nog aan de School zijn overgebleven: [-] Hembden, 16 Luurkorven 1e ged, 13 Luurkorven 2e gedeelte en eenig gekleurd Katoen / luurengoed etc; 8 stukken Katoen of watertwist voor hembden tesamen 760 Ellen; 20 Knot Saijet en 28 breiwerken.
(7) dat in 1852 voor naaijloon aan Particulieren is verdient en in dit Jaar ingekomen f 241,12 waar van de helft f 120,56 door de naaijvrouw Genoten is en de wederhelft in onze Rekening is verantwoord.
(8) Regentessen voegen hier bij de Rekening van haar beheer over 1853 opgesloten met een Batig Slot van f 485,81. Zij stellen zich voor na afbetaling van de gewone Nieuwejaars Rekeningen van de Steenkomen - olie - Brandhout etc uit het overschot hetwelk zedert 1847 nu weder is bespaart Een Certificaat van f 600 2 1/2 pc te zullen kunnen aankopen voor het fonds tot op f 7000 tebrengen en daar door de Jaarlijksche intrest met f 15 te vermeerderen.
(9) Het bewaarschool wordt van tijd tot tijd door Regenteseen bezogt.
Regentessen verblijven met de meeste hoogachting haar WelEd Dw dienaressen,
M. Smits Roest
wed C.W. Stronck geb. Boon
E. Giltaij geb. van Strij
wed G.A. Prins Visser
J.C.B. Blom van Broek
J. 't Hooft geb. Kluit
* * *
Dordrecht 28 December 1854.
Regentessen van de Diaconie Naaij- en Breischool hebben de Eer aan Heeren Regenten der Hervormde Diaconiescholen bij haar Jaarlijksche Verslag te berichten.
(1) dat bij voortduring deze instelling aan haar weldadig en nuttig doel blijft beantwoorden en dat het inkomen door vermeerdering van het naailoon van het geen particulieren op de School laten verdienen steeds toelaat om van liever leden het fonds der School te doen aanwasschen.
(2) dat Regentessen het verlies te betreuren hebben van een hunner met zusteren Mevrouw 't Hooft geb. Kluit - in welker plaats benoemt is Mevrouw Rebecca Kluit huisvrouw van den ouderling dHr van Rijsoort van Meurs.
(3) dat het getal Leerlingen in 1854 heeft bedragen 105 waar van 36 breikinderen van welke 61 van bedeelde en 44 van onbedeelde ouders onder welke 2 van de Luthersche Gemeente.
(4) dat aan 9 leerlingen dit Jaar Prijsen van goedkeuring bij haar ontslag gegeven zijn.
(5) dat in 1854 op de School zijn vervaardigt 2270 Hembden, 62 Luurkorven 1e gedeelte, 37 dito 2e gedeelte en 87 paar Koussen.
(6) dat aan B.B. Diakenen dit Jaar zijn afgegeven: 129 Hembden tot nooddeling, 2027 voor de 10 wijken volgens de rooster 87 paar Koussen, 60 Luurkoussen 1e en 39 dito 2e gedeelte
(7) dat na deze afgifte nog aan de School zijn overgebleven:  819 Hembden, 18 luurkorven 1e en 26 dito 2e gedeelte, 21 stukken watertwist, 29 knot saijet en 48 breiwerken.
(8) dat in 1853 van Particulieren is verdient en in 1854 ingekomen f 459,60 waarvan f 229,80 voor het Schoolfonds en dat uit de besparing daar van en van de renten, hetzelve wederom door belegging vermeerdert zoo als zulks zal voortduren op deze Rekening welke zij na afbetaling der leverantien voortaan tot 31 december zullen opsluiten en dus laten aan UwEd zullen inzenden.
(9) het bewaarschool wordt van tijd tot tijd door Regentessen bezogt.
Regentessen verblijven met alle hoogachting haar WelEd dw dienaressen, uit alle Naam,
M. Smits Roest
* * *
[No. 15] Dordrecht 12 December 1855.
Regentessen van de Diaconie Naaij- en Breischool hebben de Eer aan Heeren Regenten der Scholen van de Hervormde Gemeente te vermelden:
(1) dat de instelling bij voortduring aan haar weldadig doel beantwoord.
(2) dat het getal Leerlingen in 1855 is geweest 94 waarvan 40 op de breischool van welke 55 van bedeelde en 39 van behoeftige onbedeelde ouderd
(3) dat aan 9 leerlingen die met Lof de School verlieten prijzen zijn uitgereikt.
(4) dat in 1855 op de School zijn vervaardigt: 2007 Hembden, 50 Luijerkorven 1e gedeelte, 25 idem 2e gedeelte, 120 paar Koussen
(5) dat aan B.B. Diakenen in dit Jaar zijn afgegeven: 72 Hembden voor Nooddelingen, 1942 idem voor de 10 wijken volgens de Rooster, 120 Paar Koussen, 45 Luijerkorven 1e en 40 dito 2e Gedeelte
(6) dat nog aan de School zijn overgebleven 812 Hembden, 23 Luurkorven 1e ged en 11 dito 2e ged en eenig gekleurd katoen etc; 3 stuk luurengoed - dekentjes, molton, saijet etc; 25 stukken watertwist tesamen ruim 2400 Oude Ellen; 43 breiwerken en Saijet.
(7) in 1854 is aan Naailoon voor Particulieren verdient f 411,86 en in dit Jaar ingekomen, waarvan de helft door de instelling genoten wordt en onze Rekening en ontvang komt welke wij in Januarij 1856 zullen inzenden.
Regentessen hebben in dit Jaar wederom het verlies van een hunner mede Leden te betreuren in het overlijden van mevrouw Giltaij Geboren van Strij welke van den aanvang der instelling af met ijver en belangstelling in dezelve is werkzaam geweest en welker plaats vervangen is door mevrouw de Kanter geb. Blussé waar voor wij UwEd bij deze bericht geven.
Voorts achten zij zich verplicht te vermelden dat zij in het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen thans laten Breijen de Koussen en Borstrokjes voor de Luijerkorven daar het een beter product als het zogenaamde Koopgoed oplevert.
Eindelijk verzoeke Regentessen ernstig dat door UwEd tusschenkomst de nodige herstelling van Stadswege aan de Naaij- en breischool mag gedaan worden welke bij de afbreking van de Muur tot vergroting van de leerschool zodanig defect is geraakt dan hetzelve overal lekkage bekomen heeft en bij langer uitstel geheel onbruikbaar zoude worden.
De bewaarschool werd van tijd tot tijd door Regentessen bezogt.
Regentessen verblijve met de meeste achting,
UwEd dw dienaressen, Uit alle naam
M. Smits Roest
* * *
N. 17 Dordrecht 8 December 1856.
Regentessen van de Naaij- en breischool der Nederduitsche Hervormde Diaconie hebben de Eer bij haar Jaarlijks Verslag te vermelden.
(1) dat deze instelling bij voortduring aan haar weldadig doel blijft beantwoorden
(2) dat het getal Leermeisjes in 1856 is geweest 90 waar van op de breischool van welke 66 van bedeelde en 24 van behoeftige doch onbedeelde ouders.
(3) dat aan vijf leerlingen die met Lof de School verlaten hebben de gewone prijsen zijn uitgereikt.
(4) dat in 1856 op de school zijn vervaardigt: 2033 Hembden, 41 Luijerkorven 1e ged, 39 Luijerkorve 2e ged, 130 paar Koussen
(5) dat aan B.B. Diakenen in het jaar zijn afgegeven 111 Hembden in nooddeling, [-] dito voor de 10 wijken volgens Rooster 130 paar kousen, 39 Luijerkorven 1e ged, 28 luijerkorven 2e gedeelte
(6) dat in voorraad aan de School aanwezig zijn gebleven: [-] Hembden, 25 Luijerkroven 1e ged, 22 Luijerkorven 2e gedeelte, 23 stukken watertwist te samen omtrent 2100 oude ellen, 2 stuk Luijer-goed - 1 stukje Streep, geen dekentjes - 120 El gekleurd & wit Katoen, Molton etc; 38 breiwerken en Saijet 22 1/2 Ned lb
(7) in 1855 is aan Naaijwerk van Particulieren verdient en in dit Jaar ontvangen f 306,82 waar van de helft voor de School in onze Rekening als ontvang zal verantwoord worden, dezelve zal in Januarij 1857 worden ingezonden.
Regentessen blijve met de meeste achting,
UwEd Dw dienaar,
M. Smits Roest
* * *

(c) EvD Dordrecht december 2009.