Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging Tesselschade

* * *

1874
- De Ondergeteekende heeft bij deze hare Begunstigers kennis, dat zij ruim gesorteerd is in Witte artikelen en Gebreide goederen, Garen, Band, Saijetten enz, tot de billijkste prijzen verkrijgbaar. Tevens vestigt zij de aandacht op het Depot van Linnen, Servet-, Damast-, Tafelgoed enz en op het Depot van TESSELSCHADE, aan hare Zaak verbonden.
   Wed. van DIJK-STAAL, Voorstraat, bij de Vuilpoort.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.80/Dordrechtse_Courant_1874-04-03_002.pdf]


1875
- TESSELSCHADE. Afdeeling Dordrecht
De ondergeteekenden zijn voornemens op Maandag, Dinsdag en Woensdag 3 4, en 5 Mei aanstaande van 1-4 uur een TENTOONSTELLING VAN HANDWERKEN te houden in de lokalen der Loge, in de Munt alhier. Zij noodigen ieder, die belang stelt in deze nuttige inrichting, beleefd uit tot een bezoek.

  Mevr. ESSENIUS GREEFF geb. SLOTEMAKER
  Mevr. DE KANTER-SLUITER
  Mej. S.C.H. 't HOOFT
  Mej. J.M. VEDER
  Mej. C.J.A. van DORSSER

[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.81/Dordrechtse_Courant_1875-05-02+03_002.pdf] 

1880
- TESSELSCHADE. Met 1e Mei wordt de Betrekking van Depothoudster van de Vereeniging Tesselschade vacant. Wie genegen is deze betrekking op zich te nemen en gelegenheid heeft voor een geschikt DEPOT, melde zich aan bij Mevr. Essenius Greeff, Groenmarkt, of bij Mej. C.J.A. van Dorsser, Lijnbaan.
[bron: Dordrechtsche courant, 23-04-1880]


- TESSELSCHADE. Het Depot is heden verplaatst ten huize van Mej. DAMMERMAN geb. LEROUX, Voorstraat bij de Vischbrug lett. D 731
Dames bestuurderessen bevelen deze goede zaak, bij vernieuwing, in de welwilendheid harer stadgenooten aan.
[bron: Dordrechtsche courant, 05-05-1880]


- TESSELSCHADE. BAZAR op Maandag 8, Dinsdag 9, en Woensdag 10 November in de lokalen der LOGE, in de Munt alhier van 1 tot 4 uur. Dames bestuurderessen nemen de vrijheid deze goede zaak weder aan de welwillenheid harer stadgenooten aan te bevelen..
[bron: Dordrechtsche courant, 07-11-1880]

- TESSELSCHADE. Depot bij Mej. DAMMERMAN, Voorstraat bij de Vischbrug. UITVERKOOP van eenige artikelen tot veel verminderde prijzen.
[bron: Dordrechtsche courant, 18-11-1880]


1881

- De Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging Tesselschade, zich, overeenkomstig hare statuten, de bevordering van Kunstzin mede ten doel stellende, en in aanmerking nemende dat in Nederland voortaan geene gelegenheid bestaat om acte van bekwaamheid in fraaije handwerken te verkrijgen, heeft besloten de gelegenheid open te stellen tot het aflegen van een examen en het verkrijgen van een diploma van bekwaamheid in kunst-naaldwerk.
Dit examen zal jaarlijks te Amsterdam volgens een vastgesteld programma worden afgenomen, beginnende met het voorjaar van 1882, op nader in de dagbladen aan te kondigen tijd, plaats en voorwaarden.
[bron: Leeuwarder Courantvan 10 februari 1881]


- Men schrijft ons uit Baarn.
De Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging TESSELSCHADE heeft besloten in dit jaar, waarschijnlijk in September of October, een examen af te nemen in nuttige Handwerken, uitsluitend voor hoofd- en hulponderwijzeressen, volgens art 44 en 45 der wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad no 103). Het programma voor dit examen zal gelijk zijn, aan hetgeen bij de nieuwe wet is vastgesteld, als deel van het examen ter verkrijging eener akte van onderwijzeres. Nadere inlichtingen verstrekt Jonkvr De Bosch Kemper, Heerengracht 563, te Amsterdam.
[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 27/03/1881; p. 2/6]

- Voor het examen in nuttige handwerken, door de vereeniging Tesselschade uitgeschreven, hebben zich 84 candidaten aangemeld. Hiervan werden er reeds 17 opgeroepen, van welke 1 niet opkwam, 1 zich terugtrok, 2 werden afgewezen en 13 het diploma ontvingen, zijnde de dames:
  Carolus, van Zevenaar;
  Brinkgreve, van Zalt Bommel;
  van Dalen, van Goes;
  Groenhout, van Sneek;
  Hoffmann, van Nijmegen;
  de Jong, van Pingjum;
  Meeuwis, van Wanswerd;
  Monteban, van Gorinchem;
  Prins, van Goor;
  Spoelstra, van Witmarsum;
  Stegeman, van Lochem;
  Stuart, van Vianen;
  en Vunderink, van Franeker
, alle hulponderwijzeressen.
[
bron: Leidsche Courant, 19/11/1881; p. 1/4]

- Bij het voortgezet examen in nuttige handwerken, door de vereeniging Tesselschade uitgeschreven, waren Zaterdag opgeroepen 16 kandidaten, waarvan 3 werden afgewezen en aan 13 het diploma werd uitgereikt, waaronder mej. Labrijn uit Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant, 22-11-1881]

- Bij het voortgezet examen in nuttige handwerken, door de vereeniging Tesselschade uitgeschreven, waren opgeroepen 18 candidaten, waarvan 1 werd afgewezen en aan 17 het diploma uitgereikt, zijnde dames:
  la Bastide, uit Amsterdam;
  Goteling Vinnis, uit Haarlem;
  Grootes, uit Amsterdam;
  de Hoog, uit Haarlem;
  Kiberd, uit Amsterda,;
  Knoop, uit Haarelm;
  Krieger, uit Amsterdam;
  Kruse, uit Amsterdam;
  van Leeuwen, uit Amsterdam;
  Matthieu, uit Amsterdam;
  Mensinga, uit Amsterdam;
  Scheltema, uit Amsterdam;
  van Thiel, uit Haarlem;
  Velthuysen, uit Haarlem;
  Visser, uit Noordwijk Binnen;
  Werleman, uit Amsterdam;
  en Wijdeoogen, uit Amsterdam;

[
bron: Leidsche Courant, 23/11/1881; p. 1/4]

- Voor het voortgezet examen in nuttige handwerken, door de vereeniging Tesselschade uitgeschreven, zijn opgeroepen 16 candidaten, van welke 1 niet opkwam, 5 werden afgeqwezen en aan 10 het diploma werd uitgereikt, zijnde de dames:
  Breukink, Duyker, van der Groen, Hijner, Kuper, Oostmeijer, Schwill, Trakranen, Wurfbain en Zeegers, allen van Amsterdam.
[
bron: Leidsche Courant, 25/11/1881; p. 1/4]

- Voor het examen in nuttige handwerken werden door de vereeniging Tesselschade nog 17 candidaten opgeroepen, waarvan 1 niet opkwam, 12 werden afgewezen en 4 het diploma ontvingen, zijnde de dames: 
  Helmhout, uit Edam;
  Hoijer, uit Rotterdam;
  Meerburg en Swart, uit Zaandam;

Het examen is hiermede afgeloopen. In het voorjaar zal Tesselschade weder een examen in nuttige handwerken afnemen, waartoe ook toegelaten worden dames, die geen acte als onderwijzeres bezitten. De eischen van bekwaamheid zullen alsdan eenigszins hooger gesteld worden dan nu het geval was.
[
bron: Leidsche Courant, 29/11/1881; p. 1/4]


1882
- Voor het examen in kunst-naaldwerk door de vereeniging Tesselschade uitgeschreven, hadden zich vijftien candidaten aangemeld. Op den 24, 25 en 26 April is het gehouden te Amsterdam in het lokaal De Eensgezindheid. Er zijn toen candidaten opgekomen, waarvan aan drie het diploma is toegekend, zijnde dames A. Knol uit Midelburg, F.B. Mundhenk te Amsterdam en P.H. Prins te Den helder. Het volgend examen zal in April 1883 worden afgenomen. Inlichtingen worden door de bestuurderessen der vereeniging verstrekt.
[bron: Leidsch Dagblad, 02/05/1882; p. 2/4]

- Voor het examen in nuttige handwerken, door de Vereeniging Tesselschade uitgeschreven, hebben zich honderd candidaten aangemeld. Hiervan werden reeds 30 opgereopen, waarvan 2 niet opkwamen, 17 werden afgewezen en 11 hebben het diploma verkregen.
Voor het examen in kunst-naaldwerk, door de Vereeniging uitgeschreven, hadden zich 15 candidaten aangemeld. Er zijn 10 candidaten opgekomen, waarvan aan 3 het diploma is toegekend.
[
bron: Leidsche Courant, 02/05/1882; p. 2/4]

- Bij Mejuffr. A. RUTTEN, VOORSTRAAT b./d. Nieuwbrug, bestaat weder gelegenheid tot het les nemen in NUTTIGE Handwerken voor het examen 'TESSELSCHADE'.

[bron: Dordrechtsche courant, 9 mei 1882]

- TESSELSCHADE. Het BESTUUR geeft hiermede kennis, dat Mej. DAMMERMANN heeft opgehouden Depothouder te zijn. Zoo spoedig mogelijk hoopt het bestuur een nieuw Depot te openen. Mocht intuschen iemand eenige bestelling aan Tesselschade hebben, zijn de ondergeteekenden gaarne bereid, die in den kortst mogelijken tijd te doen uitvoeren. Mevr. Essenius Greeff geb Slotemaker, Mevr. de kanter geb. Sluiter. Mej. Van Dorsser. Mevr. Verbroek van Nieuw-Beijerland geb. van Lunteren. Mej. C. Stoop.
[bron: Dordrechtsche courant, 17-06-1882]

- TESSELSCHADE. De ondergeteekende hebben de eer te berichten, dat het Depot VERPLAATST is ten huize van Mej. A.S. HOUBOLT geb. BEEK, Wijnstraat, hoek Scheffersplein. Tevens zijn zij vrij deze nuttige zaak bij vernieuwing in de welwillendheid harer leden en stadgenooten aan te bevelen.
Mevr. Essenius Greef geb. Slotemaker, Mevr. de Kanter geb. Sluiter, Mej. C.J.A. van Dorsser, Mevr. Verbroek van Nieuw-Beijerland geb. van Lunteren, Mej. C. Stoop.
[bron: Dordrechtsche courant, 10/11-09-1882, ma 11-9-1882, 15-9-1882]

- TESSELSCHADE, Het bestuur noodigt hare stadgenooten beleefdelijk uit tot een verzoek aan den BAZAR, die zal gehouden worden in de lokalen in de Munt alhier, Maandag, Dinsdag en Woensdag, 6, 7, en 8 November van 1 tot 4 uur.
[bron: Dordrechtsche courant, 05-11-1882]

1883
- Voor het examen in nuttige handwerken door de Vereeniging Tesselschade uitgeschreven, zijn in de vorige week weder 32 opgeroepen. Van deze werden 19 afgewezen en ontvingen 13 het diploma, zijnde dames: H. Boswinkel, uit Frederiksoord; L. Goemans, uit Dreischor; M. Goudsmit, uit Groot Schermer; S.C. van Goudoever de Jongh, C. van Schaardenburg, P. van Walraven, D. van Geel, allen uit Dordrecht; D.C. van Holk, M.J.E. Stötzer, L.Westmaas, allen uit Den Haag; Ch. Worrell, uit Rotterdam; P. Jonker, uit Franeker; V.E.H. Straetman, uit Zaandam;
- Bij Mejuffr. A. RUTTEN, Voorstraat C51, bestaat weder gelegenheid tot het aannemen van LEERLINGEN voor het Examen TESSELSCHADE.
[bron: Dordrechtsche courant, 20 maart 1883]

- Onder de in ons no van Zondag ll vermelde kandidaten die geslaagd zijn bij het door de Vereeniging Tesselschade te Amsterdam gehouden examen in nuttige handwerken, komt o.a. voor mej. C.M. Ligtmans uit Utrecht. Dit moet zijn uit Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant, 31-03-1883]

1884
- Na gehouden examen te Amsterdam op 18 en 19 dezer is door de Dames-Vereeniging Tesselschade het diploma voor nuttige handwerken uitgereikt aan mej.: D. Blauw, C. van Dijk, M. de Mol, P. Norenburg en C. van Twist, allen uit Dordrecht. De jongste van dit vijftal en welligt van al de geëxamineerden is mej. C. van Dijk, eene verpleegde uit het weeshuis alhier. Eerst enkele dagen geleden bereikte zij den ouderdom van 18 jaren.
[bron:Dordrechtsche courant, 22-03-1884]

- TESSELSCHADE. Het Bestuur noodigt u beleefd uit tot een bezoek aan den BAZAR, die zal gehouden worden in de lokalen der Loge in de Munt alhier, Maandag, Dinsdag en Woensdag, 27, 28 en 29 October, van 1 tot 4 uur.
[bron: Dordrechtsche courant, 26-10-1884]

- Depot TESSELSCHADE ontvangen eene zeer elegante en ruime keuze van ARTIKELEN bijzonder geschikt voor St. Nicolaas Cadeaux. Etalage van af Heden bij A.L. HOUBOLT-BEEK, hoek Wijnstraat No. 157.
[bron: Dordrechtsche courant, 25-11-1884] 

1885
- De hoofdbesturen der Nederlandsche vrouwenvereenigingen Tesselschade en Arbeid Adelt hebben zich met adressen tot de Tweede kamer der Staten-Generaal gewend, ter ondersteuning van dne voorgedragen begrootingspost van f 2500 voor eene leerares in kunst-naaldwerk aan de rijksschool voor kunstnijverheid te Amsterdam. Zij gronden zich daarbij op het feit, dat deze leerares, die tot dusver uit particuliere middelen werd bezoldigd, reeds groote belangstelling in haar onderwijs heeft ondervonden, en dat zelfs eene van hare 16 leerlingen reeds te Haarlem een eigen cursus heeft geopend, waaraan 12 dames deelnamen. De adressanten zijn overtuigd, dat door de bedoelde onderwijs eene nieuwe werkkring is geopend voor de beschaafde vrouw in Nederland, hetgeen door eene onverhoopte afstemming van dezen post onmogelijk zou worden gemaakt.
[
bron: Dordrechtsche courant, 17-02-1885]

- Eene Dame [=wed. Willemse-Collings] alhier biedt zich aan om onderricht te geven in het METALLICONLUSTRE SCHILDEREN (schilderen op fluweel, enz.). Mej. HOUBOLT-BEEK, Depothouderes van Tesselschade, Wijnstraat 130, bij wie kleedjes op die manier vervaardigd verkrijgbaar zijn, is bereid alle noodige inlichtingen daaromtrent te geven.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-02-1885]

- TESSELSCHADE.
De jaarlijksche BAZAR der Afdeeling Dordrecht, zal gehouden worden in de Lokalen der LOGE, in de Munt, Mandag, Dinsdag en Woensdag, 26, 27 en 28 Oktober van 1 1/2 tot 4 uur.
Mevr. ESSENIUS GREEFF-SLOTEMAKER.
Mevr. DE KANTER-SLUITER.
Mevr. VERBOEK VAN N. BEIERLAND-VAN LUNTEREN
Mej. C.J.A. VAN DORSSER.
Mej. C. Stoop.
[bron: Dordrechtsche courant, 27-10-1885]

1886
- TESSELSCHADE. Het Bestuur noodigt zijn Stadgenooten vriendelijk uit tot een bezoek aan den BAZAR, die gehouden zal worden in de lokalen der LOGE, in de Munt alhier, Maandag, Dinsdag en Woensdag, 1, 2 en 3 November, van 1 tot 4 uur.
 A.A.H. ESSENIUS GREEFF-SLOTEMAKER
 C.J.A. VAN DORSSER
 M. DE KANTER-SLUITER
 M. VERBROEK VAN NIEUW-BEIJERLAND-VAN LUNTEREN
 C. STOOP.
[
bron: Dordrechtsche courant, 31-10-1886]

1887
- TESSELSCHADE. Het bestuur nodigt zijn Stadgenooten uit, tot een bezoek aan den BAZAR, die gehouden zal worden in de lokalen der LOGE, in de Munt alhier, maandag, Dinsdag en Woensdag, 7, 8 en 9 November, van 1 tot 4 uur.
[bron: Dordrechtsche Courant 6-11-1887] 

1888
- TESSELSCHADE
Het Bestuur noodigt U uit tot een bezoek aan den BAZAR die gehouden zal worden in de lokalen der LOGE, in de Munt op Maandag, Dinsdag en Woensdag 5, 6, en 7 November des namiddags van 1 tot 4 uur. 
A. Essenius Greeff Slotemaker
M. de Kanter Sluiter
C.J.A. van Dorsser
M. Verbroek van Nieuw-Beijerland van Lunteren
C. Stoop

[
bron: Dordrechtsche Courant 6-11-1888] 

1895
- TESSELSCHADE.
Het BESTUUR geeft kennis, dat op 1 Mei het Depot ophoudt te zijn bij Mejuffrouw HOUBOLT-BEEK en tegen nader op te geven datum gevestigd zal worden bij de Wed. C.J. FAURE-SCHOTEL, Vischstraat 21.
Mevrouw VERBROEK VAN NIEUW-BEIERLAND is gaarne bereid tot zoolang bestellingen in ontvangst te nemen.
[
bron: Dordrechtse Courant 30-4-1895]

1897
- TESSELSCHADE. Het DEPOT is voorloopig gesloten.
[bron: Dordrechtsche courant, 20-7-1897]

1898
- (pagina 105-113) HET ARBEIDSVELD VAN TESSELSCHADE.
Stellingen
.....bakers waarom later de kraamvrouwen-verpleegsters zijn geboren, de ziekenverpleegsters, het kookschoolonderwijs, de tuinbouw-beoefening.
Dan vindt ge er de programma's en diploma's voor de examens in nuttige en fraaie handwerken die in de jaren '82, '83, '84 werden afgenomen door eene Commissie van dames uit het Bestuur van Tesselschade gekozen, nadat door de regeering in 1880 het afzonderlijk examen in de vrouwelijke handwerken was afgeschaft. In 1885 toen de regeering weer de vroegere examens instelde, werden in hoofdzaak de programma's voor die examens door Tesselschade vastgesteld, overgenomen door de regeering en vele leden van de examen-commissie van Tesselschade door de regeerings-commissie benoemd om van rijkswege daarin zitting te nemen.......
[
bron: Verslagen der Congressen gehouden bij gelegenheid van de nationale ...1898]

1903
- TESSELSCHADE Afdeeling Dordrecht.
Dames uit den beschaafden stand, die voor bovenstaande Vereeniging willen werken, worden verzocht, zich voortaan te vervoegen des Dinsdags voor 12 ur bij de Presidente Mevr. TERPSTRA-NOORDUIJN, Leuvebrug 3.
[
bron: Dordrechtsche courant, 06-04-1903]

- TESSELSCHADE
In het door ons ontvangen 38ste jaarverslag Algemeene Nederl. Vrouwen Vereeniging TESSELSCHADE, lezen we, dat de afdeeling 147 leden telt en één werkster. Verder dat de contributies besteed werden voor de opleiding van twee jonge meisjes in de muziek. Met hulp van Delft, Neede en Gorkum werd en som beschikbaar gesteld voor 't volgens van een hoogeren knip-cursus te Amsterdam door eene andere candidate. Slechts één werkster melde zich aan. Zij werkt keurig het hardanger werk en haakt evenzoo fijne kantranden. Op verzoek en voor rekening der afdeeling Arnhem-Oosterbeek werd een dag verkooping gehouden van handwerken uit 't depot dier afdeeling. Hert bemiddelingsbureau plaatste 8 candidaten.
[bron: Dordrechtsche courant 12-7-1910]

1912/13
Dordrecht Industrie- en Huishoudschool: Klasse voor opl. Kinderjuffrouw (Tesselschade) (1 Nov 1912)
1. Willemina Trijntje Feltman, geb. 1-7-1893 te Veenhuizen, wonende Marienbornstr. 26, beroep vader: particulier;
2. Jansje Kooijmans, geb. 21-5-1894 te Dordrecht, wonende St. Jorisweg, beroep vader: boekhouder; 
3. Bertha Lambert, geb. 12-2-1893 te Dordrecht, wonende B. Walevest, beroep vader: adj.ond.off (later bijgekomen);
4. Johanna Monté, geb. 1-9-1887 te Dordrecht, wonende Wolwevershaven (mw. Bl. v.d.), beroep vader: timmerman; 
5. Johanna Jansje Overdorp, geb. 14-4-1893 te Gorcum, wonende Koninginnestr 33, beroep vader: ontvanger; 
6. Wilhelmina Ponsen, geb. 19-5-1888 te Dordrecht, wonende L. Kromhout 156, beroep vader: Wijn..(?); 
7. Theodora Cornelia Ponsen, geb. 31-8-1893 te Dordrecht, wonende L. Kromhout 156, beroep vader: Wijn..(?); 
8. Maartje Ringeling, geb. 24-6-1887 te Dordrecht, wonende Singel 278, beroep vader: stucadoor; 
9. Maria Corn. Wulfse, geb. 7-9-1892 te 's Gravendeel, wonende Corn. de Wittstraat 64, beroep vader: rijwielhouder; 
10. Maria Maas (na 3 weken vertrokken); 
[bron: SAD archief 377-411]

1916
- Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Vereeniging TESSELSCHADE Afdeeling Dordrecht.
De Cursus voor opleiding tot KINDERJUFFROUW Diploma Tesselschade zal bij voldoende deelname aanvangen half Juni.
Aanvragen voor deelname moeten schriftelijk worden gericht tot Mevrouw Blusse van Oud-Alblas-Staring Wolwevershaven 37, Dordrecht, waar nadere inlichtingen zijn te bekomen Dinsdagsmorgen tusschen 10 en 12 uur.
[
bron: Dordrechtsche courant, 4-4-1916]

1917
- Blijkens het vijf-en-veertigste jaarverslag der Algemeen Nederlandsche Vrouwen-vereeniging TESSELSCHADE van 1 Januarij 1916 tot en met 31 Decemebr 196 onderging het bestuur der afd. Dordrecht een verandering door het vertrekt van mevr. KLAVERWIJDEN-DRIESSEN, het ledental ging iets vooruit, het Bem. Bureau plaatste 3 candidaten; een zieke werkster kreeg een kleine tegemoetkomiog in hare verpleegkosten, een condidate werd finantieel gesteund in hare opleiidng tot hulp in de huishouding.
[
bron: Dordrechtsche courant, 16-7-1917]

1918
- Beschaafde JUFFROUW zoekt plaatsing als tijdelijke hulp in de Huishouding. Inlichting bevr. Bureau Tesselschade, Vrieseweg 172.
[
bron: Dordrechtsche courant 18-2-1918]

- Vereeniging Tesselschade Dordrecht, De SPREI is gevallen op No. 181.
[bron: Dordrechtsche courant 28-2-1918]

1926
- Dordtsche Industrie- en Huishoudschool.
De leerlingen C.P. van Dalen en J. Zillinger Molenaar alhier slaagden voor het examen van Kinderverzorging en Opvoeding (Tesselschade).
[
bron: Dordrechtsche courant, 24-06-1926]

1928
- VEREENIGING TESSELSCHADE
Het Bestuur beveelt eene werkster aan voor het overtrekken van lampekappen.
Inlichtingen bij Mevrouw Blusse van Oud-Alblas, Wolwevershaven 17, Dordrecht
[bron: Dordrechtsche Nieuwsblad 21 jan 1928]

1930
Algemeene Nederlandsche Vrouwenbond 'Tesselschade'
Mevr. Blussé van Oud-Alblas-Staring, voorz.
Mevr. de Gaay Fortman-de Ligt, eere-voorz.
Mevr. Kuiper-Roest, Directrice Bemiddelingsbureau en Voorlichtings-Bureau 
Mevr. de Roo-Baronesse Dirckinck von Holmfeld, secretaresse 
Mevr. Vriesendorp-Roest, penningmeesteresse

1938
Algemeene Nederlandsche Vrouwenbond 'Tesselschade'
Mevrouw Bleeker-van Lookeren Campagne, Kon. Wilhelminastraat 34, Voorzitster 
Mevr. W. Blussé van Oud-Alblas-Staring, Wolwevershaven 17, Voorzitster 
Mevr. R. Baronesse Dirckinck af Holmfeld, Huize St. Anna, Secretaresse
Mevr. Th. de Kat-Buis, Groenedijk 90 
Mevr. A. Kuipers-Roest  Singel 163, Directrice Bemiddelings- en Voorlichtingsbureau
Mevr. C. Vriesendorp-Moll  Singel 214, Penningmeesteresse 
Mevr. E. Wijers-Bongaerts, Singel 155

* * *

(c) EvD Dordrecht 2010.