REGLEMENT voor de Bijzondere Bewaar- of kleinkinderschool,
Steenstraat No. 1314 te Dordrecht (1869)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief: archief 121 (schoolcommissie) 
Inventarisnummer: 35
* * *
NB.
- (15 Maart 1869) Gelezen zijnde een adres van Bestuurders der bijzondere school alhier houdende verzoek om vergunning tot de oprigting eener bijzondere Bewaar- of kleinkinderschool in de Steenstraat C. no. 1314 alhier, en om tevens aan het hoofd dier School te plaatsen de onderwijzeres Mejufvrouw Maria Sophia Brouwer.
Gezien het berigt van de Plaatselijke School Commissie alhier, bij missive dd 3 Maart ll no. 40 deswege uitgebragt; Gezien de door Bestuurders overlegde bescheiden; Gezien de art 5 en 9 van het Reglement voor de Bewaar- en kleinkinderscholen in de Provincie Zuid-Holland. Is goedgevonden aan adressanten bij deze vergunning te verleenen tot het oprigten eener bijzondere bewaar- of kleinkinderschool in de Steenstraat alhier, in het pand geteekend C. no 1314, en om tevens aan het Hoofd dier School te plaatsen de onderwijzeres Mejufvrouw Maria Sophia Brouwer; onder gehoudenheid dat zij zich gedragen naar de bepalingen vervat in het Reglement voor die school door hen vastgesteld onder medewerking van de Plaatselijke School Commissie den 31sten December 1868, waarvan aan hen door genoemde Commissie een afschrift zal worden ter hand gesteld en de verdere wettelijke verordeningen op dit stuk bestaande. Hiervan zal extract gegeven worden aan adressanten in de Plaatselijke School Commissie voornoemd respectivelijk ter informatie en narigt. De Burgemeester
.
* * *
REGLEMENT
voor de Bijzondere Bewaar- of kleinkinderschool, Steenstraat No. 1314 te Dordrecht (1869)


Art. 1.
Op deze bewaarschool zullen geene kinderen worden toegelaten beneden de twee en boven de zes jaar.

Art. 2.
Geene kinderen worden toegelaten, die lijdende zijn aan hoofdzeer of andere huidziekten, tenzij na volkomene genezing; ook zullen tijdelijk geweerd worden kinderen uit huisgezinnen, daarin besmettelijke ziekten als pokken, mazelen enz heerschende zijn.

Art. 3.
De werkzaamheden in deze school zullen bestaan in: lichaams-, verstands- en geheugenoefeningen.

Art. 4.
De verstands- en geheugenoefeningen zullen bestaan in:
(1) Spraakoefeningen;
(2) oefeningen van het aanschouwingsvermogen door zamenspreking over voorwerpen en prentverbeeldingen;
(3) geheugenoefeningen;
(4) oefeningen ter ontwikkeling van het oordeel en schoonheidsgevoel, naar Fröbels methode;
(5) vertellingen over, voor kinderen van 2-6-jarigen leeftijd, bevattelijke onderwerpen;
(6) zingen op het gehoor
(7) beginselen der getallen en van het lezen leeren

Art. 5.
De lichaamsoefeningen zullen bestaan in:
(1) kinderspelen
(2) gymnastische oefeningen, voornamelijk bestaande in kamergymnastiek

Art. 6.
De werkzaamheden zullen elke drie kwartieruurs minstens afgewisseld worden. In de School zal steeds eene lijst van werkzaamheden op eene goed zichtbare plaats aanwezig zijn. Ook zal er steeds aanwezig zijn een register, met de namen der kinderen, hun geboortejaar en de namen der ouders.

Art. 7.
De schooltijd is vastgesteld, des voormiddags van 9-12 uur, en des namiddags van 2-4 1/2 uur. Er wordt schoolgehouden alle werkdagen, behalve Zaturdagnamiddag; en verder zal vacantie gegeven worden eene week in December te beginnen met Kerstmis, de Paaschweek en de laatste helft der maand Juli.

Art. 8.
De school wordt gehouden in twee der lokalen van de Bijzondere School voor lager- en meeruitgebreid lageronderwijs, in de Steenstraat alhier, en staat onder toezicht van den Hoofdonderwijzer dier school.

Art. 9.
Van elk kind zal jaarlijks betaald worden hoogstens f 12 (twaalf) gulden, zonder dat iets in rekening wordt gebracht voor schoolbehoeften, vuur, licht, enz.

Art. 10.
Aan 't hoofd der bewaarschool staat eene jufvrouw, voldoende aan de vereischten, opgenoemd in Art. 9 van 't Regl. voor de bewaar- en kleinkinderscholen in de Prov. Zuid-Holland van 17 Nov. 1854. Zij zal zich, naar gelang van behoefte, kunnen doen bijstaan door hulponderwijzeressen en kweekelingen.

Art. 11.
Zij zal tevens bevoegdheid hebben om onderwijs te geven in de nuttige en fraaie handwerken aan kinderen boven den leeftijd van vijf jaar, in de uren buiten den schooltijd.

Art. 12. 
De Bewaarschoolhouderes zal steeds gehouden zijn zich stiptelijk te gedragen naar den inhoud van bovenstaande bepalingen, met inachtneming tevens van de algem. en bijz. reglementen en verordeningen omtrent het onderwijs, binnen het rijk in deze stad uitgevaardigd en in werking gebracht.

Art. 13.
Aan de leden van het schooltoezicht zal steeds en ten allen tijde vrijen toegang tot de lokalen, speelplaats der school verleend worden.

Aldus opgemaakt door Ons Bestuurders der Bijz. Bewaarschool Den 31 December 1868. (get.) E., van Proosdij (Pres.), W. Vetten (Secr.)

Gezien en goedgekeurd door de plaatselijke schoolcommissie te Dordrecht den 25 Januarij 1869. namens haar J.J. de Reus (l.v.)

(c) EvD Dordrecht december 2009.