BESTEK EN VOORWAARDEN,
waarnaar zal worden aanbesteed het schoonmaken en
schoonhouden der verschillende schoollokalen
binnen de Gemeente Dordrecht, gedurende het jaar 1868

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief: archief 121 (schoolcommissie) 
Inventarisnummer: 33
* * *
No. 21 BESTEK EN VOORWAARDEN,
waarnaar zal worden aanbesteed het schoonmaken en schoonhouden der verschillende schoollokalen binnen de Gemeente Dordrecht, gedurende het jaar 1868.

[Art. 1] Omschrijving.
De in dit bestek bedoelde werkzaamheden bepalen zich tot de volgende schoolgebouwen:
1. De Latijnsche school in de Nieuwstraat.
2. De Hoogere Burgerschool in de Nieuwstraat.
3. De Burger avondschool in het Stekstraatje.
4. De Openbare Burgerschool op het Bagijnhof.
5. Eerste openbare Tusschenschool in het Hof.
6. Tweede openbare Tusschenschool op het Bagijnhof.
7. Eerste openbare armenschool in de Vriesestraat.
8. Tweede openbare armenschool op den Blijenhoek.
9. Gemeente Bewaarschool op het Bagijnhof.
Waartoe de aannemer de navolgende werkzaamheden moet verrigten:
Van alle scholen hierboven genoemd, behalve die onder sub 2 en 3 vermeld, moeten:
Dagelijks, zon- en algemeen erkende christelijke feestdagen en de vacantie-tijden uitgezonderd, alle privaten en urinoirs worden doorgespoeld en gereinigd. Des winters zullen des morgens voor half negen ure de kagchels aangemaakt en de vloer rondom de kagchels aangeveegd worden.
Wekelijks, iederen Woensdag middag moeten in de verschillende lokalen de kruispaden aangeveegd worden;
en iederen Zaturdag middag moeten alle lokalen geheel en al goed schoongeveegd, de kruispaden gedwijld, de rigchels, kozijnen en tafels, banken, borden, ezels, lijsten van kaarten enz, afgestofd worden, de lessenaars met natte doeken worden afgenomen. De privaten en urinoirs moeten dan goed uitgeboend, en des verlangd, met kosteloos verstrekte Chloorkalk gereinigd en de brillen onder en boven afgeboend; de portalen, kleedkamers, plaatsen en ingangen moeten dan geschrobd, de verschillende zinkputten worden alsdan uitgeschept.
In de Bewaarschool moeten enkele voorwerpen van dagelijksch gebruik, volgens opgave worden geschuurd.
Tweemaandelijks, moeten de ramen en kozijnen van buiten worden gewasschen, van binnen worden schoongemaakt met spons en zeem.
Half jaarlijks, in de Paasch- en in de September vacantie's moeten van alle lokalen, de vloeren, waar dit gevorderd zal worden, met stijve vegers aangeveegd, gedweild en afgeschrobd worden, het houtwerk van kasten en deuren, dorpels van ramen van binnen en buiten worden afgeboend, zoo ook de houten zolders en plafonds waar die aanwezig zijn, en al het bestaande houtwerk.
In de Paaschvacantie zullen bovendien de schoorsteenen geveegd, de gordijnen afgenomen, gewasschen en weder gehanden worden.
De onder sub 2 en 3 genoemde Hoogere burger- en Burger-Avondscholen zullen alleen een groote schoonmaak ondergaan in de groote vacantie, zooals die hiervoren als halfjaarlijksche schoonmaak der overige scholen omschreven is. Waarin tevens begrepen zal zijn het schoonmaken der ramen en kozijnen, zooals bij de Tweemaandelijksche schoonmaak der vorige scholen vermeld werd.
Terwijl tevens alsdan van deze scholen de schoorsteenen geveegd, de gordijnen afgenomen gewasschen en weder gehangen zullen worden.

[Art. 2] Bijzondere bepalingen.
De werken tot het schoonmaken en schoonhouden, hiervoren vermeld, zijn zoo na mogelijk omschreven, mogten er eenige werkzaamhedne bij een gerregelde en goede schoonmaking behoorende, niet duidelijk uitgedrukt of vergeten zijn te noemen, dan is de aannemer toch verpligt die werkzaamheden te verrigten, geheel ten genoegen van den betrokken Hoofdonderwijzer of Onderwijzeres, zonder hiervoor eenige betaling te kunnen vorderen.
Alle werkzaamheden moeten verrigt worden buiten de schooltijden; de regeling van een en ander verblijft geheel aan de Hoofdonderwijzeres, en daarna moet de aannemer zich stipt gedragen.
Bij het schoonmaken gedurende de voorjaarsvacantie, zal door den aannemer in overleg moeten getreden worden met den aannemer der Stukadoorwerken, opdat de wederzijdsche werken goed uiteenloopen, en elkander in de hand werken. De aannemer zal niet ruw met kaarten, borden verwwerken enz mogen omgaan en derhalve zorgen, dat de te gebruiken gereedschappen geschikt zijn. Hij blijft verantwoordelijk voor de ruiten, die door of onder het schoonmaken gebroken worden, en zal die terstond naar behooren moeten laten herstellen.
Voor iedere nalatigheid of verzuim in het nakomen der bepalingen, in dit bestek omschreven, verbeurt de aannemer een boete van drie gulden. Indien bij het schoonmaken mogt blijken, dat de aannemer onvoldoende gereedschappen of materialen, of ongeschikte of wel te weinig werkliedne gebruikt, hebben de hoofdonderwijzers het regt, zonder dat eenige schriftelijke in verzuim stelling zal behoeven vooraf te gaan, ten koste des aannemers zulke maatregelen te nemen als zij in het belang der zaak noodig oordeelen, ten einde verzekerd te zijn, dat alles goed en op den gestelden tijd verrigt zij, wordende hierbij uitdrukelijk bepaald, dat de werkzaamheden steeds zoo geregeld moeten worden, dat er nimmer schoolverzuim uit mag voortvloeijen door het niet gereed zijn der lokalen.
De hiervoor te maken kosten zullen van de bedongen aannemingssom worden afgetrokken. Het toezigt over het schoonmaken der Hoogere Burger- en Burgeravondscholen wordt door de Directie der gemeentewerken gehouden, bij welke mede het algemeen toezigt ten aanzien der scholen van het lager onderwijs, namens Burgemeester en Wethouders berust.

[Art. 3.] Betaling.
De betaling zal geschieden van de perceelen omvattende de Hoogere Burger- en Burger-avondschool in één termijn en wel een maand nadat het daarvoor beschreven werk verrigt zal zijn. Van de perceelen omvattende de overige scholen in vier termijnen, te weten:
De Eerste termijn, groot 1/8 gedeelte der aannemingssom, in de maand April.
De Tweede termijn, groot 3/8 gedeelte der aannemingssom, in de tweede helft der maand Julij.
De Derde termijn, groot 1/4 gedeelte der aannemingssom, in de maand october en de laatste termijn in de maand Januarij van het jaar 1869.
De betaling zal geschieden telkens wanneer de aannemer aan zijne verpligtingen heeft voldaan, en onder afkoring van boete of uitgaven over zijn rekening betaald. Hij zal van het vervullen zijner verpligtingen, bij de indiening zijner declaratie aan den Directeur der gemeentewerken, een verklaring van den Hoofdonderwijzer, over wiens school zijn aanneming loopt, moeten overleggen.

[Art. 4] Besteding.
De besteding heeft plaats bij enkele inschrijving voor iedere school afzonderlijk; ook zullen inschrijvingen voor de scholen onder sub 2 en 3 te zamen genomen;
en voor die onder sub 4 tot en met 8 in massa gesteld, in aanmerking kunnen komen. Op de billetten moet worden vermeld de som, waarvoor de aannemer genegen is de omschrevenen werkzaamheden te verrigten gedurende het jaar 1868.
De onkosten op de besteding vallende bedragen 3 pCt. der aannemingssom, die dadelijk na de approbatie der besteding, ter Secretarie der gemeente moeten worden voldaan.
De inschrijvingsbilletten kunnen tot op den dag der besteding des morgens voor elf ure, gestoken worden in een bus, die daartoe op de gemeente-Secretarie zal aanwezig zijn, de billetten moeten gezegeld zijn.
De besteders behouden zich het regt voor, het werk al of niet aan den minsten of aan een anderen inschrijver te gunnen; terwijl de gegadigden verpligt zijn gedurende acht dagen na den dag der besteding hunne inschrijvingen gestand te doen.
De aannemers en hunne borgen worden geacht, ter zake van deze besteding en het omschreven werk, onveranderlijk domicilium te hebben gekozen ten Raadhuize der gemeente Dordrecht.

(c) EvD Dordrecht december 2009.