NAMEN/AANTALLEN VAN LEERLINGEN
IN DE VROUWELIJKE HANDWERKEN
1871-1875
op openbare scholen te Dordrecht

NB.
- de stadsarmenschool in de Vriezenstraat was de voormalige diakonieschool van de Ned. Herv. Gemeente; in 1858 door de gemeente Dordrecht overgenomen;
- de stadstussenschool was de eerste openbare school te Dordrecht (opgericht in 1837); pas in 1855 (door uitbreiding van de school met een lokaal) werden er proeven ondernomen in het onderwijzen van meisjes in het handwerken.
- in 1858 zijn er reglementen gekomen voor het onderwijzen van meisjes in het handwerken voor de stadsarmen- en tussenscholen.

1871

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL (in de Vriezestraat).

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1871.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 22 5
Herv. Diakonie 12 9
Onvermogenden 67 35
Lutherschen 2 1
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 104 leerlingen totaal 50 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1871.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 18 4
Herv. Diakonie 13 6
Onvermogenden 70 44
Lutherschen 3 0
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 105 leerlingen totaal 54 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1871.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 18 4
Herv. Diakonie 14 6
Onvermogenden 71 43
Lutherschen 3 0
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 107 leerlingen totaal 53 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1871.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 17 4
Herv. Diakonie 14 6
Onvermogenden 64 47
Lutherschen 3 0
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 99 leerlingen totaal 57 leerlingen


*
TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL (op de Vest bij Nieuwkerksplein).

- Staat der 2e Openb. Stads-Armenschool gedurende het 1e kwartaal 1871.
Dagschool
Onverm. 166 Jongens, 161 Meisjes
B.A. 32 Jongens, 27 Meisjes
H.D. 17 Jongens, 22 Meisjes
Luth. 2 Jongens, 6 Meisjes
Isr. 1 Jongen, 4 Meisjes
R.C. 1 Jongen, 1 Meisje = 219/221 = te zamen 440 kinderen.
Avondschool: 143 jongens
Handwerken voor Meisjes: 150 Meisjes

- Staat der 2e Armenschool over het 2e Kwartaal 1871.
Dagschool.
Onverm. 156 Jongens, 158 Meisjes
B.A. 34 Jongens, 24 Meisjes
D.A. 17 Jongens, 20 Meisjes
Luth. 3 Jongens, 7 Meisjes
R.C. 1 Jongen, 1 Meisje
Isr. 3 Jongens, 3 Meisjes = 214/213 = samen 427 Leerlingen.
Avondschool: 143 Jongens
Handwerken voor meisjes: 138 Leerlingen.

- Staat der School over het 3e kwartaal 1871.
Onverm. 154 Jongens en 155 Meisjes
D.B. 17 154 Jongens en 21 Meisjes
B.B. 33 Jongens en 27 Meisjes
Luth, 3 Jongens en 7 Meisjes
Isr. 2 Jongens en 2 Meisjes
R.C. 1 Jongens en 1 Meisjes = 423 Leerlingen.
Voor Handwerken: 145 Leerlingen.

- Staat der 2e Stads-Armenschool over het 4e kwartaal 1871.
Onverm. 158 Jongens en 165 Meisjes
B. Armb. 28 Jongens en 27 Meisjes
H.D. 16 Jongens en 24 Meisjes
E.Luth. 4 Jongens en 8 Meisjes
Isr. 2 Jongens en 2 Meisjes
R.C. 1 Jongens en 1 Meisjes = 209/227 = 436 kinderen.
155 Meisjes ontvingen onderwijs in Vrouwelijke handwerken.


* EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL (in het Hof).

- Staat der School
Dagschool 225 jongens, 220 meisjes
Dag- en avondschool 80 jongens
Avondschool 80 jongens = 225/220
Staat van de School voor het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken: 170 Leerlingen.

- Staat der School.
Dagschool 214 Jongens, 234 Meisjes
Dag- en Avondschool 83 Jongens
Avondschool 83 Jongens
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken:
173 Leerlingen, 1 willekeurig = Blijft 172 Leerlingen.

NAMEN van leerlingen welke toegang verzochten tot het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken aan de Eerste Stads-Tusschenschool (Dordrecht 26 Juni 1871):
1. Cornelia de Bruijn, 7 jaar
2. Johanna de Zwart, 7 jaar
3. Pieternella Hesselaar, 8 jaar
4. Christina van der Hoek, 7 jaar
5. Johanna Maria Ponsen, 7 jaar

- Staat der School.
Jongens 213
Meisjes 227 = Totaal 440
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwel. Handwerken:
189 Leerlingen, 2 willekeurig = Blijft 187 Leerlingen.

- Staat der School.
Jongens 222
Meisjes 240 = Totaal 462 Leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwel. Handwerken:
192 Leerlingen, 2 willekeurig = Blijft 190 Leerlingen.


* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL (op het Bagijnhof/in het Achterom).

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het eerste kwartaal 1871.
Dagschool 104 Jongens, 247 meisjes
Dag- en Avondschool 108 Jongens, 0 meisjes = 212/247 = totaal 459 leerlingen.
Handwerken: 201 leerl.
Voorbereidende klasse der Burger-Avondschool: 37 leerlingen.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende het 2de kwartaal 1871.
Dagschool 74 Jongens, 244 Meisjes
Dag- en avondschool 133 Jongens, 0 Meisjes = 207/244 = totaal 451 Leerlingen.
Handwerken: 198 Leerlingen.
Voorbere. klasse der Burger-Avondschool: 28 Leerlingen.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Jongens 215, Meisjes 244. Totaal 459 Leerlingen.
Voorber. kl. der Burg.Avondschool 22 Leerlingen.
Handwerken 190 Leerlingen.

Namen der leerlingen, die plaatsing verzocht hebben op de school voor handwerken.
1. Adriana Fransina Ponsen.
2. Dorothea Beglinger.
3. Anna Maria Petiet.
4. Adriana Hendr.a Ilmer.
5. Marg.a. v.d. Ent.
6. Piet.a Norenburg.
7. Geertje Borgmeijer.
8. Elizabeth Riethof.
9. Johanna Laurendina Berg.
10. Anna Verwoert.
11. Agnietha Welsenes.
12. Alida Fok.
13. Engelina Wesselina Kaps.
14. Cornelia van Andel.
15. Wilhelmina Ant.a van Deventer.

- (Dordrecht den 4 October 1871) Bij Uw schrijven van den 25sten September jl No. 113 verzoekt Uwe Commissie van ons magtiging, om 't onderwijs in de handwerken aan de 2de Stads-Tusschenschool van 1 October tot 1 April aanstaande, 's namiddags van 4 tot 5 1/2 uur te doen geven en derhalve voodie inrigting de pauze te doen vervallen, immers zoolang voor 't houden van die pauze gedurende den winter geene geschikte gelegenheid bestaat. Naar aanleiding daarvan hebben wij de eer U te berigten, dat er bij ons geen bezwaar bestaat om voor goed aan te zien, dat die afwijking van de reglementaire bepalingen, bij wijze van proefneming plaats vinden. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

- Staat der Tweede-Stads-Tusschenschool
224 Jongens, 247 Meisjes = Totaal 471 leerlingen
Handwerken 201 leerlingen
Voor de cursus 1871/1872 van de Voorber. klasse der Burger-Avondschool hebben zich aangemeld 86 leerlingen; niet toegelaten wegens onbekwaamheid of te jeugdigen leeftijd 13, 3 hebben de School niet bezocht, zoodat met 70 leerl. de Cursus is aangevangen.

'
De helpsters bij de handwerken geven reden tot tevredenheid. De inventaris is vermeerderd met vier lampen en tien lampkappen. J.H. van Trooijen (Dordrecht 27 Dec 1871)'

1872

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL.

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1872.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 17 4
Herv. Diakonie 14 6
Onvermogenden 62 36
Lutherschen 3 0
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 97 leerlingen totaal 46 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1872.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 15 1
Herv. Diakonie 15 7
Onvermogenden 64 53
Lutherschen 1 0
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 95 leerlingen totaal 61 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1872.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 15 0
Herv. Diakonie 19 7
Onvermogenden 75 41
Lutherschen 1 0
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 100 leerlingen totaal 48 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1872.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 12 1
Herv. Diakonie 10 7
Onvermogenden 71 36
Lutherschen 1 0
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 94 leerlingen totaal 44 leerlingen


* TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL.

- Tweede Armenschool. Staat der school gedurende het eerste kwartaal 1872.
Jongens 110 Onverm, 30 B.A., 18 D.A., 4 Luth, 1 R.C., 2 Isr. = te zamen 231 Jongens.
Meisjes 176 Onverm, 25 B.A., 27 D.A., 8 Luth., 1 RC, 3 Isr. = te zamen 240 Meisjes.
Het aantal leerlingen bedroeg dus 471.
Het aantal leerlingen op de school voor Vrouwelijke handwerken bedroeg 160.

- Staat der 2e Armenschool 2e kwartaal 1872.
Onv. 159 Jongens, 173 Meisjes
D.B. 20 Jongens, 27 Meisjes
B.A. 32 Jongens, 25 Meisjes
Isr. 3 Jongens, 5 Meisjes
L.B. 6 Jongens, 8 Meisjes
R.C. 1 Jongens, 1 Meisjes = 221 Jongens, 239 Meisjes = 460 kinderen.
Het getal leerlingen in Vrouwelijke handwerken bedroeg: 155.

- Staat der 2e Stads Armenschool 3e kwartaal 1872.
Jongens 156 onverm, 29 B.A., 24 HD, 8 LA, 3 Isr, 1 RC;
Meisjes 173 onverm, 23 B.A., 27 HD, 8 LA, 4 Isr, 1 RC;
te zamen 221 jongens en 236 meisjes = 457 leerlingen
Handwerken voor Meisjes 160 Leerlingen.

- Staat der 2e Stads-Armenschool 4e kwartaal 1872.
Onverm. 165 Jongens en 176 Meisjes
B.A. 30 Jongens en 23 Meisjes
H.D. 25 Jongens en 31 Meisjes
Luth.D. 9 Jongens en 8 Meisjes
Isr. 3 Jongens en 4 Meisjes
R.C. 1 Jongens en 1 Meisjes = 233 Jongens/243 Meisjes = 476 Leerlingen.
Het onderwijs in de handwerken werd bijgewoond door 160 Meisjes.


* EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL.

- Staat der School.
Jongens 227, Meisjes 242 = te zamen 470.
Staat der School voor het Onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken: 204 Leerlingen.

Leerlingen, voor wie vrijheid gevraagd wordt van het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken te mogen bijwonen:
1. Johanna Hofman.
2. Pieternella Recourt.
3. Jansje Brandt.

- Staat der School [tweede kwartaal]
Jongens 219, Meisjes 259 = 478 Leerlingen.
Handwerken 200 Leerlingen.

- Staat der School.
Jongens 224, Meisjes 266 = 490
Staat van de School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken: 205 Leerlingen.

- Staat der School.
Jongens 227, Meisjes 250 = totaal 477
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken:
206 Leerlingen, 3 willekeurigen = Blijft 203 Leerlingen.


* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool
222 Jongens, 232 Meisjes = Totaal 254 leerlingen.
Handwerken 191 leerlingen.
Voorbereidende klase der Burger-Avondschool 59 leerlingen.

- Staat der 2e Stads-Tusschenschool.
227 Jongens, 235 Meisjes = Totaal 462 leerlingen.
Voorber. klasse der Burger-Avondschool 44 leerlingen.
Handwerken 195 leerlingen.

Namen der leerlingen, die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken:
1. Catharina van der Kaa.
2. Anna de Bres.
3. Jetje Catharina van Gink.
4. Maria Paulina van Heumen.

-
Staat der 2e Stads-Tusschenschool.
?

Namen der leerlingen die verzocht hebben, om plaatsing op de school voor vrouwelijke handwerken: (Dordrecht 30 Sept 1872 J.H. van Trooijen)
1. Dirkje de Borst.
2. Masje van Ameiden.
3. Cornelia van Dongen.
4. Pieternella de Krap.
5. Geertrui van Dalen.
6. Johanna v.d. Steen.
7. Cornelia Jacoba de Kort.
8. Piet.a Goverdina Mackenbach. 

- Staat der 2e Stads-Tusschenschool.
237 Jongens, 244 Meisjes = Totaal 481 Leerlingen.
Handwerken 199 leerlingen.
Voorber. klasse der Burger-Avondschool 40 leerlingen.

1873

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL.

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 April 1873.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 12 3
Herv. Diakonie 10 6
Onvermogenden 66 35
Lutherschen 0 1
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 88 leerlingen totaal 45 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1873.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 10 3
Herv. Diakonie 8 8
Onvermogenden 74 38
Lutherschen 1 1
Israelieten 0 1
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 93 leerlingen totaal 51 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1873.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 13 4
Herv. Diakonie 7 8
Onvermogenden 70 35
Lutherschen 2 1
Israelieten 0 1
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 92 leerlingen totaal 49 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1873.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 11 2
Herv. Diakonie 9 9
Onvermogenden 69 33
Lutherschen 2 1
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 92 leerlingen totaal 45 leerlingen


*
TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL.

- Staat der 2e Stads-Armenschool gedurende het 1e kwaartaal 1873.
Jongens: 167 onverm., 25 B.A., 25 H.D., 9 Luth., 2 Isr., 0 R.C.
Meisjes: 174 onverm., 21 B.A., 34 H.D., 9 Luth., 5 Isr., 1 R.C. = 228 J. en 244 M = te zamen 472 leerlingen.
Het onderwijs in de vrouwelijke handwerken werd bijgewoond door 160 meisjes.

Sterkte der school
Laagste klasse
1e afd 40 leerlingen hulpond. Kloppers
2e afd 34 leerlingen (onbezet)
3e afd 40 leerlingen hulpond. van Eijsbergen
4e afd. 40 leerlingen kweekel. Spruit
5e afd. 40 leerlingen hulpond. Mensen
Middel klasse
1e afd. 45 meisjes hulpond. Reus
2e afd. 38 meisjes hulpond. Rijkee
1e afd. 37 jongens kweekel. Takken
2e afd. 33 jongens hulpond. Spoel
Hoogste klasse.
1e afd. 38 meisjes (onbezet)
2e afd. 30 meisjes hulpond. v.d. Waaij
1e afd. 29 jongens (onbezet)
2e afd. 26 jongens hulpond. Beets

- 2e Armenschool. Staat 2e kwartaal 1873.
Onverm. 163 Jongens 180 Meisjes
B.A. 24 Jongens 19 Meisjes
H.D. 25 Jongens 29 Meisjes
Luth. 8 Jongens 9 Meisjes
Isr. 2 Jongens 5 Meisjes
R.C. 2 Jongens 1 Meisje = 224/243 = samen 467 kinderen
Onderwijs in Vrouwelijke handwerken ontvingen 160 meisjes.

- Staat over het 3e kwartaal 1873:
Onverm. 158 Jongens, 170 Meisjes
B.B. 26 Jongens, 21 Meisjes
N.H. Diaconie 23 Jongens, 27 Meisjes
L.A. 12 Jongens, 9 Meisjes
R.C. 2 Jongens, 1 Meisje
Israel. 1 Jongen, 5 Meisjes = 222 Jongens en 233 Meisjes = zamen 455 leerlingen.
Het getal leerlingen in Vrouwelijke handwerken bedraagt 160.

- Staat der 2e Stads-Armenschool over het vierde kwartaal 1873.
Onverm. 182 Meisjes en 166 Jongens = 348 kinderen
Burg. Armbest. 13 Meisjes en 18 Jongens = 31 kinderen
Herv. D. 31 Meisjes en 23 Jongens = 54 kinderen
Ev. Luth. D. 7 Meisjes en 10 Jongens = 17 kinderen
R.C. 1 Meisje en 2 Jongens = 3 kinderen
Isr. 5 Meisjes en 1 Jongen = 6 kinderen
= samen 239/220 = 459 kinderen
In vrouwelijke handwerken ontvingen onderwijs: 180 meisjes.


* EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL.

- Staat der School.
Jongens 235, Meisjes 249 = Totaal 484.
Staat van de School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken:
207 Leerlingen, 5 willekeurigen = Blijft 202 Leerlingen.

- Staat der School.
Jongens 232, Meisjes 248 = 480
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken: 194 Leerlingen.

Namen van leerlingen, welke toegang verzoeken tot het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken aan de Eerste Stads-Tusschenschool (Dordrecht 30 Juni 1873):
1. Maria Louisa van de Ven, 7 jaar.
2. Maria van der Hum, 7 jaar.
3. Catharina van den Berg, 7 jaar.
4. Neeltje Groenenberg.
5. Betje van Os.

- Staat der School.
Jongens 233, Meisjes 238 = Samen 471 Leerlingen.
Staat van de School voor het Onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken:
202 Leerlingen, 2 willekeurigegn enz = Blijft 200 Leerlingen.

- Staat der School
Jongens 236, Meisjes 235 = samen 471 Leerlingen.
Staat van de School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken: 187 Leerlingen.


* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL.

- Staat der 2e Stads-Tusschenschool.
235 Jongens, 246 meisjes = Totaal 481 Leerlingen.
Handwerken 196 Leerlingen.
Voorber. kl. der Burg. Av. 40 Leerlingen.

- ?

- Staat der 2e Stads-Tusschenschool.
215 Jongens, 252 Meisjes = Totaal 467 leerlingen.
Voorber. klasse Burg. Av. 30 leerlingen.
Handwerken 181 leerlingen.

- Staat der school.
214 jongens, 261 meisjes = totaal 475 leerlingen.
Voorber. klasse B. Avondschool 43 leerlingen.
Handwerken 195 leerlingen.

Hoogste klasse.
Beets met 35 jongens; Spoel met 32 jongens;
v.d. Waaij met 34 meisjes; Kloppers met 37 meisjes;
Middelste klasse.
v.d. Beek met 34 jongens; Takken met 33 jongens;
Rijkée met 40 meisjes; Reus met 38 meisjes;
Laagste klasse.
Mensen met 46 kinderen; Spruit met 47 kinderen;
L.G. Eijsbergen met 30
.. met 25 kinderen
.. met 29 kinderen   (S. Schotel)

1874

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL.

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1874.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 11 2
Herv. Diakonie 10 4
Onvermogenden 72 38
Lutherschen 2 1
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 96 leerlingen totaal 45 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1874.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 8 5
Herv. Diakonie 7 3
Onvermogenden 74 43
Lutherschen 3 1
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 1
  totaal 91 leerlingen totaal 53 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 October 1874.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 10 4
Herv. Diakonie 8 3
Onvermogenden 80 44
Lutherschen 2 1
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 1 1
  totaal 101 leerlingen totaal 53 leerlingen

Dordrecht den 12 Nov 1874. WelEd Heer! Tot meublement is noodig voor de 1e Stads Armenschool
1 U..ebakje(?)
1 Ezel
1 Telraam
2 Borden
1 Boekenkast en
Bergplaats voor de naaikussentjes
Met Hoogachting, WeEdeer U Ed w. dienaar, G. Bonket.

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1874.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 10 3
Herv. Diakonie 8 3
Onvermogenden 78 43
Lutherschen 2 1
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 1
  totaal 99 leerlingen totaal 51 leerlingen

* TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL.

- 2e Armenschool Staat 1e kwartaal 1874.
Jongens 146 Onverm., 17 B.A., 23 H.D., 10 L.A., 2 R.C., 1 Isr. = 219 jongens
Meisjes 179 Onverm., 13 B.A., 31 H.D., 7 L.A., 1 R.C., 6 Isr. = 237 Meisjes
= te zamen 456 Leerlingen
Het getal Naai- en Brei-kinderen bedraagt 180.

- 2e Armenschool. Staat voor het 2e kwartaal 1874.
Jongens: Onverm 175, BB 19, DB 22, Luth. 10, Isr. 1, RC 2 = 229
Meisjes: Onverm 179, BB 14, DB 24, Luth. 6, Isr. 6, RC 1 = 230 = 459 kinderen
Onderwijs in de handwerken ontvingen 180 meisjes.

- 2e Stads-Armenschool. Staat der school over het 2e kwartaal 1874.
Onverm / B.A. / H.D. / Luth / R.C. / Ist.
Jongens 175 + 19 + 22 + 11 + 2 + 1 = 230
Meisjes 177 + 12 + 24 + 6 + 1 + 6 = 226 = samen 456 kinderen
180 meisjes ontvangen onderwijs in vrouwelijke handwerken.

- Staat 4e kwartaal 1874.
Jongens 177 onverm, 19 B.A, 22 H.D., 11 L.A., 2 R.C, I Isr = 232
Meisjes 178 onverm, 12 B.A, 24 H.D., 6 L.A., 1 R.C, 6 Isr = 227 = 459 kinderen
Het onderwijs in vrouwelijke handwerken werd bijgewoond door 180 meisjes.


* EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL.

- Staat der School.
Jongens 233, Meisjes 250 = 483.
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken: 184 Leerlingen.

- Staat der School.
243 Jongens, 257 Meisjes = 500 leerlingen
Staat van de School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken: 190 leerlingen.

- Staat der School
Jongens 251 meisjes 251 = 502
Staat van de School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken: 174 Leerlingen.

- Staat der School
Jongens 246 Meisjes 252 = Samen 498
Staat van de School voor het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken:
171 - 5 willekeurigen = Blijft 166 Leerlingen


* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL.

- Staat der 2e Stads-Tusschenschool gedurende het 1e kwartaal 1874.
Jongens 219, Meisjes 262 = Totaal 481 leerlingen.
Voorbereidende klasse der Burger-Avondschool 40 leerlingen
Handwerken 194 leerlingen

- Staat der 2e Stads-Tusschenschool
223 Jongens, 269 Meisjes = Totaal 492 leerlingen.
Voorber. klasse der Burg.Avondschool: 36 leerlingen.
Handwerken: 190 leerlingen.

- Staat der Tweede-Stads-Tusschenschool (derde kwartaal)
222 Jongens 270 meisjes = Totaal 492 leerlingen
Handwerken: 200 leerlingen
Voorbereidende klasse der Burger-Avondschool: 24 leerlingen

- Staat der 2e Stads-Tusschenschool
219 jongens 276 Meisjes = totaal 495 leerlingen.
Handwerken: 200 leerlingen.
Voorb. kl. Burg. A.: 48 leerlingen. (Dordrecht 28 Dec 1874 J.H. van Prooijen)

1875

schoolbehoeften1875.jpg (81944 bytes)

- [71r] (Dordrecht 16-8-1875) Met 31 December a.s. is de overeenkomst geeindigd, waarop den 27 November 1871 voor den tijd over 4 jaren de aanbesteding heeft plaats gehad voor de levering van schoolbehoeften, ten dienste van de scholen der Gemeente.
Alvorens de aanbesteding opnieuw te doen plaats hebben, heb ik de eer, onder bijvoeging van een exemplaar van de voorwaarden waarop die aanbesteding het laatst heeft plaats gehad, U te verzoeken, mij wel te willen mededeelen of daartegen ook bij U bedenkingen bestaan en zoo ja, welke wijzigingen zij als dan zullen moeten ondergaan. De Burgemeester van Dordrecht.
2e Perceel. Benoodigheden voor handwerken enz (Aannemer wed. J. Degens)
23. 1 kg saijet f 3
24. 6 klossen garen no 14, 20, 24, 30, 36
25. 5 kg garen (zwart) f 2
26. 5 kg breigaren f 2
27. per kaartje Teekengaren, in kleuren f 0,02
28. 1 h.g. spelden f 0,50
29. 19 pakjes Naainaalden, No 4, 6, 8, 12 f 0,50
30. 1 pakje Maasnaalden, 25 stuks f 0,20
31. 25 Stopnaalden f 0,20
32. 1 stel Breinaalden, in 3 soorten f 0,14
33. 6 Vingerhoeden f 0,15
34. 6 Maasballen f 0,60
35. 6 Teekenlapjes f 0,60
36. 6 Vaagdoeken f 1,20
37. 6 Handdoeken f 2,40
38. 6 meter Bruidslint (rood en groen) f 0,18

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL.

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 April 1875.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 7 2
Herv. Diakonie 9 2
Onvermogenden 78 43
Lutherschen 3 0
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 1
  totaal 98 leerlingen totaal 48 leerlingen

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1875.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 5 1
Herv. Diakonie 8 2
Onvermogenden 78 54
Lutherschen 0 2
Israelieten 1 0
Roomsch Catholijk 0 1
  totaal 92 leerlingen totaal 60 leerlingen

- X

- Staat der Eerste Openb. Armenschool over het 4e kwartaal 1875.
Jongens 223 onverm., 10 B.A., 13 D.A., 0 L.A., 0 R.C., 0 Isr = 246
Meisjes 246 onverm., 8 B.A., 23 D.A., 4 L.A., 1 R.C., 1 Isr = 283 = Samen 529 kinderen
150 Meisjes ontvingen onderwijs in vrouwelijke handwerken.


*
TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL.

- Staat der School 1e kwartaal 1875.
Jongens 175 onverm, 19 B.A, 22 H.D, 11 Luth, 2 R.C. 1 Isr = 230
Meisjes 177 onverm, 12 B.A, 24 H.D, 6 Luth, 1 R.C. 6 Isr = 226
Alzoo samen 456 kinderen.
In de vrouwelijke handwerken ontvingen onderwijs: 180 meisjes.

- Staat der 2e openbare Armenschool over het 2e kwartaal 1875.
Jongens 164 onverm, 16 B.A., 22 D.A, 10 L.A, 2 R.C., 1 Isr.=215 jongens
Meisjes 171 onverm, 9 B.A., 20 D.A, 6 L.A, 1 R.C., 4 Isr.=211 meisjes = Samen 426 kinderen
180 Meisjes ontvingen onderwijs in Vrouwelijke handwerken.

- Tweede-Stads-Armenschool. Staat over 't derde kwartaal 1875.
Jongens onverm 165, B.A. 14, H.D. 22, Isr. 1, Luth. 10, R.C. 2
Meisjes onverm 172, B.A. 9, H.D. 18, Isr. 4, Luth. 6, R.C. 1
Samen 214 jongens en 210 meisjes = 424 Leerlingen.
180 meisjes ontvingen onderwijs in vrouwelijke handwerken.

- 2e Stads-Armenschool. Staat over 't 4e kwartaal 1875.
Jongens 166 onverm., 11 B.A., 28 H.D., 9 L.A., 0 R.C., 1 Ist = 215
Meisjes 182 onverm., 13 B.A., 24 H.D., 8 L.A., 1 R.C., 4 Ist = 213 = samen 447 kinderen
180 Meisjes ontving onderwijs in Vrouwelijke handwerken.


* EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL.

- Staat der School
Jongens 247 Meisjes 260 = Samen 507.
Staat der School in de Vrouwelijke Handwerken: 172 Leerlingen.

- Staat der School
Jongens 249 Meisjes 274 = Samen 523.
Staat der School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken: 167 leerlingen.

- Staat der School
Jongens 261 Meisjes 261 = samen 522.
Staat der School voor het onderwijs in Vrouwelijke Handwerken: 187 Leerlingen.

- Staat der school.
Jongens 266 Meisjes 268 = 543.
Staat van de School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken:
177 Leerlingen - 2 willekeurigen = Blijft 175 Leerlingen

NAMEN van leerlingen welke toegang verzoeken tot het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken aan de Eerste Stads-Tusschenschool (Dordrecht 27 Dec 1875):
1. Maria Bogers, 7 jaar
2. Teuntje Verhagen, 7 jaar
3. Jakoba Logger, 7 jaar
4. Sofia v.d. Rest, 7 jaar


* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL.

- Staat der 2e Stads-Tusschenschool
Jongens 225 Meisjes 271 = Totaal 496 leerlingen.
Voorbereidende klasse der Burger-Avondschool: 48 leerlingen.
Handwerken: 194 leerlingen.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool (2e kwartaal 1875)
207 jongens 266 meisjes Totaal 473 leerlingen.
Voorbere. klasse der Burger-Avondsch.: 30 leerlingen.
Handwerken: 199 leerlingen.

- Staat der 2e Stads-Tusschenschool
206 Jongens 258 Meisjes = Totaal 464 leerlingen.
Handwerken: 191 Leerlingen.
Voorber. klasse B.A.: 24 Leerlingen.

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool
207 Jongens 253 meisjes = Totaal 460 leerlingen.
Handwerken: 183 leerlingen.
Voorber. klasse Burger Avondsch.: 46 leerlingen.

* * *

(c) Dordrecht EvD 2010.