NAMEN/AANTALLEN VAN LEERLINGEN
IN DE VROUWELIJKE HANDWERKEN
1859-1865
op openbare scholen te Dordrecht

NB.
- de stadsarmenschool in de Vriezenstraat was de voormalige diakonieschool van de Ned. Herv. Gemeente; in 1858 door de gemeente Dordrecht overgenomen;
- de stadstussenschool was de eerste openbare school te Dordrecht (opgericht in 1837); pas in 1855 (door uitbreiding van de school met een lokaal) werden er proeven ondernomen in het onderwijzen van meisjes in het handwerken.
- in 1858 zijn er reglementen gekomen voor het onderwijzen van meisjes in het handwerken voor de stadsarmen- en tussenscholen.


saijet/saaijet/sajet = tot garen gesponnen wol. (dit spinnen wordt `twijnen` genoemd)
lb. (libra pound) = Engelse pond

                                           

1858

* PARTICULIERE MEISJESSCHOLEN

- TABEL LAGER ONDERWIJS OVER 1858.
D Holl. Meisjesschool (J. Schenk). In januarij: dagschool 0/40 meisjes; in julij: dagschool 0/42 meisjes; Schoolgeld f 40.
G Fransche Meisjesschool (wed. H. Smaasen). In januarij: dagschool 0/12 meisjes; in julij: dagschool 0/12 meisjes; Schoolgeld f 50.
G Fransche Meisjesschool (J.C.S. de Vries). In januarij: dagschool 0/68 meisjes; in julij: dagschool 0/71 meisjes; Schoolgeld f 54.
G Fransche Meisjesschool (C.C.J. Nunnink). In januarij: dagschool 0/42 meisjes; in julij: dagschool 0/39 meisjes; Schoolgeld f 50.
G Fransche Jongensschool (P.M.V. van de Riviere). Schoolgeld f 60.
G Fransche Jongensschool (J.A.C. Los). Schoolgeld f 30,40,50.
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- TABEL Personeel Lager Onderwijs over 1858.
A Openbare Stadsschool (Joh. van Heumen, 2e rang f 1200 vrije woning, vuur en licht) Corn van Driel, Samuel Schotel, Ant.Adr. Ek, Cornelia van Helden, Klazina Reus, Alida Reus. Kweekelingen: Christina de Ronde, Jan Adr. Kamberg, P. Herman Beels, H.Joh. Knaap, Rob.Jan. de Roo, H. van Aardenne;
School van dezelfde vereeniging voor meisjes (Maria Schellaart, hoofdond.); Kweekelingen: H. Dresselaars.
Burgerschool voor meisjes (Johannes Schenk, 2e rang), A.J. Ottignon (hulpond.), M.J. Alberts (hulpond.). Kweekelingen: Adriana Schenk. (A.J. Ottignon is vertrokken 13 Februarij en heeft het onderwijs verlaten. M.J. Alberts in betrekking getreden 18 Februarij)
G (gesubsidieerd) Fransche Meisjesschool (M.M. Hofman wed H. Smaasen, Holl, Fr, Eng, Duits), schoolgeld f 200 subsidie;
G (gesubsidieerd) Fransche Meisjesschool (J.C.S. de Vries geb Kretschmer, Holl, Fr, Eng, Duits), schoolgeld f 400 subsidie; A.A. Immink, O.J.C. van Cattenburgh, C. Bijleveld, H. Straatman;
G (niet gesubsidieerd) Fransche Meisjesschool (C.C.J. Nunnink); M. van der Burg; Kweekelingen: Maria Colet, A.H. de Munnik, A.C. van Overbeek, H. Sunderman, A. Wensen;
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

1859

* STADS-ARMENSCHOOL (in de Vriezestraat)

- INVENTARIS der Goederen, welke zich met 1e Januarij 1859 bevonden op het Diaconie- Naai- en Breischool te Dordrecht.
Een Tafel op het Kamertje.
Een Kas(t) op het Portaal.
Een Kabinet op de Naai-winkel.
Banken 17 stuks
Voetbanken 16 stuks
Naai-kussens 70 stuks
Sloven 120 stuks
Bakken (klein) 2 stuks
Kisten 2 stuks
Brei-priemen 200 stuks
Aldus opgemaakt door mij Ondergeteekende Te Dordrecht den 10e januarij 1859 (D.W. Zahn).

- Verslag Stads-Armenschool over okt-nov-dec 1859. (7. D.W. Zahn, ijverig, Is en blijf altijd onaangenaamd in den omgang en zeer stroef tegen de kinderen.)
Drie maandelijksche aanvraag voor den Naai en breiwinkel, van de Stads-Armenschool te Dordrecht.
10 Ned. ld Saaijet;
1 lb zwart garen;
2 ons grof wit garen;
2 ons, dat daar op volgt;
200 naalden N. 4; 200 naalden N. 6;

- (17-10-1859) Dordrecht, den 17 October 1859. In antwoord op Uwe missive van 15 Oct lleden N. 104 betrekkelijk de beperkte ruimte voor de zich aanmeldende kinderen tot het erlangen van onderrigt in de handwerken op de Armenschool, hebben wij de eer UEd te verzoeken ons te dier zake voor alsnog voor diligent te willen houden, d aar wij hieraan ter zake van ongesteldheid van den Heer Burgemeester, thans geen gevolg kunnen geven. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

1860

* STADS-ARMENSCHOOL (in de Vriezestraat).

- Aanvraag voor den Naai en Breiwinkel 1 Kwartaal 1860.
400 Naalden, 200 van No. 4, en 200 van No. 7.
2 ons wit garen.
1 lb zwart garen.
20 Naaikussens.

- Staat van den Naai en Breiwinkel op 1 April 1860.

  Naai-winkel Brei-winkel
Burgerlijk Armbestuur 21 7
Herv. Diakonie 17 2
Onvermogenden 100  27
Luth. 1
Roomsch Catholijk 0 1
Israelieten 0
  totaal 141 leerlingen (een kind overleden) totaal 38 leerlingen

Staat van den Naai en Brei winkel der Stads-armenschool van April-Julij 1860.

  Naai-winkel Brei-winkel
Herv. Diakonie 17 6
Burgerlijk Armbestuur 21 7
Onvermogenden 100  27
Luth. 1
Roomsch Catholijk 0 1
Israelieten 0
  totaal 141 leerlingen totaal 42 leerlingen

NB. N. Pulleman 1 Junij ontslagen; D.J. Bonket 1 Junij aangesteld.

- Drie maandelijksche aanvraag door den Naai en Breiwinkel der Stads-armenschool voor de maanden Julij-Aug-Sept 1860.
400 naalden 200 van No. 4, 200 van No. 6.


- Staat van den Naai en Breiwinkel der Stads Armenschool te Dordrecht October 1860.

  Naai-winkel Brei-winkel
Burgerlijk Armbestuur 21 7
Herv. Diakonie 17  6
Onvermogenden 100  27
Luth. 1
Roomsch Catholijk 0 1
Israelieten 0
  totaal 141 leerlingen totaal 42 leerlingen


* STADS-TUSSENSCHOOL (in het Hof).

- [Stads-Tusschenschool] Namen van Leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de handwerken voor meisjes (25 Juni 1860).
Johanna v.d. Weg, oud 8 jaar
Maria Brand, oud 7 jaar
Johanna Bahre, oud 7 jaar
Geertruida Stekelbosch, oud 8 jaar
Henriette Stevens, oud 8 jaar
Cornelia v.d. Ent, oud 9 jaar
Elizabeth van Helden, oud 7 jaar
Pieternella Don, oud 7 jaar
Catharina van Donkelaar, oud 7 jaar
Sophia Littooij, oud 9 jaar
Elizabeth Stekelbosch, oud 10 jaar
Maria van Es, oud 7 jaar
Hendrika Storsbergen, oud 8 jaar
Anna Martha Schultze, oud 8 jaar
Lina van Houwelingen, oud 8 jaar
Elizabeth Plasier, oud 8 jaar
Elizabeth Hartman, oud 8 jaar
Cornelia van Alphen, oud 7 jaar

- Staat der Stads-Tusschenschool. Dordrecht 25 Juni 1860.
Dagschool 371 Leerlingen
Dag & Avondschool 201 Leerlingen
Avondschool 10 Leerlingen. = Te zamen 585 Leerlingen
Voor vrouwelijke handwerken 
214. Willekeurigen 6 = Blijft 208 Leerlingen.

- (Stads-Tusschenschool) Namen van leerlingen, die toegang tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken verzocht hebben. (24 Sept 1860)
Christina van Setten, oud 8 jaar
Hendrina Camp, oud 8 jaar
Louise Kroonen, oud 8 jaar
Dina Maria v.d. Kaa, oud 7 jaar
Cornelia Arebouw [Arbouw], oud 7 jaar
Maria Stoffels, oud 7 jaar
Geertje Veldhuis, oud 7 jaar
Margritha Prins, oud 7 jaar
Clara Maria Schieltje, oud 7 jaar
Cornelia Sandman, oud 7 jaar
Ditje van der Wijk, oud 7 jaar
Neeltje de Swart, oud 8 jaar
Johanna Catharina van Emmerik, oud 8 jaar
Maria Boers, oud 9 jaar
Maria Keizer, oud 9 jaar
Dientje Nierop, oud 8 jaar
Pieternella Ponsen, oud 7 jaar
Johanna Cornelia Verhoeven, oud 7 jaar
Geertruida van Dijk, oud 7 jaar
Sara van Dongen, oud 7 jaar
Adriana Kunst, oud 8 jaar
Magdalena van Vendelo, oud 7 jaar
Masje Spaan, oud 7 jaar
Heintje Bonte, oud 8 jaar
Anna Maria Lemke, oud 7 jaar

- Dordrecht 24 Sept 1860. Staat der Stads-Tusschenschool.
Dagschool 402 Leerlingen
Dag & Avondschool 177 Leerlingen
Avondschool 11 Leerlingen. Te zamen 590 Leerlingen
Voor de Vrouwelijke handwerken
229 Leerlingen. Willekeurigen 19. Blijft = 210 Leerlingen

- Staat der Stads-Tusschenschool te Dordrecht den 24 December 1860.
Dag school 428
Dag en Avondschool 160
Avondschool 12 = 600 leerlingen
Staat van het onderwijs in Vrouw. Handwerken
233 leerlingen, af 16 willekeurigen = 217 leerlingen.

* PARTICULIERE SCHOLEN

  SCHOOLGELD hulponderwijzeressen aantal meisjes in januari 1860 aantal meisjes in juli 1860
J.S.C. de Vries-Kretschmer (Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet) f 54 in het jaar (f 400 subsidie van de gemeente) C. Bijleveld
A.H.C. de Vogel
C. Rijnders
L. Veltman (kwekeling)
68 meisjes
(4 kosteloos)
70 meisjes
(4 kosteloos)
M.M. Hofman wed H. Smaasen (Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet) f 50 in het jaar (f 200 subsidie van de gemeente) H. Smaasen 20 meisjes 20 meisjes
J.J. Cohen Stuart (Meisjesschool, gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs en voorgezet art 72) f 120 f 150 s jaars J. Boll 12 meisjes 16 meisjes
J. Schenk (Burgerschool voor meisjes) f 40 in het jaar - 45 meisjes 50 meisjes

 

1861

* STADS-ARMENSCHOOL (in de Vriezestraat).

- Staat van den Naai en Brei-winkel der Stads-Armenschool op 1 Januarij 1861.

  Naai-winkel Brei-winkel
Burgerlijk Armbestuur 14 5
Herv. Diakonie 10  4
Onvermogenden 77  26
Luth. 3 1
Roomsch Catholijk 0 1
Israelieten 0
  totaal 105 leerlingen totaal 37 leerlingen

- Aanvraag voor den Naai en Breiwinkel voor de maanden Januarij Februarij en Maart 1861.
1 lb zwart garen.
2 ons fein wit garen.
600 Naalden (300 van No. 4 en 300 No. 6)

- Staat van den Naai en Brei winkel der Stads-armenschool op 1 April 1861.

  Naai-winkel Brei-winkel
Burgerlijk Armbestuur 14 5
Herv. Diakonie 10 4
Onvermogenden 77  26
Luth. 3 (er staat 2 1
Roomsch Catholijk 0 1
Israelieten 0
  totaal 105 leerlingen totaal 37 leerlingen

- Driemaandelijksche aanvraag voor den Naai en Breiwinkel der Stads-Armenschool voor het tweede kwartaal 1861.
600 Naalden (300 No. 4, 300 No. 6)
1 lb zwart garen
1 ons fijn wit garen
1 ons grof wit garen

- Staat van den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool op 1 Julij 1861.
  Naai-winkel Brei-winkel
Burgerlijk Armbestuur 10 1
Herv. Diakonie 12 5
Onvermogenden 65  32
Luth. 0
Roomsch Catholijk 1 0
Israelieten 2
  totaal 91 leerlingen totaal 40 leerlingen

- Aanvraag voor de maanden Julij, Augustus en September voor den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool alhier.
5 lb grijze sajet
600 Naalden (300 No. 4 en 300 No. 6)
1 lb. wit garen

- Staat van den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool op 1 October 1861.

  Naai-winkel Brei-winkel
Burgerlijk Armbestuur 8 2
Herv. Diakonie 11 8
Onvermogenden 67 24
Luth. 3 0
Roomsch Catholijk 0 0
Israelieten 2
  totaal 90 leerlingen totaal 36 leerlingen

- Drie maandelijksche aanvraag voor den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool te Dordrecht (4e Kwartaal).
1 lb zwart garen
600 Naalden (300 van No. 4 en 300 van No. 6)
2 ons wit garen
5 Ned. lb grijze sajet


*
EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL (in het Hof).

- Staat der Eerste Stads-Tusschenschool te Dordrecht. (Dordrecht 30 December 1861)
Dagschool 310 leerlingen
Dag- en Avondschool 84 leerlingen
Avondschool 5 leerlingen = 398 leerlingen
- Staat der school voor het onderwijs in vrouwelijke handwerken op de eerste Stads-Tusschenschool. (Dordrecht 30 December 1861)
115 leerlingen -/- 3 willekeurigen - blijft 112 leerlingen


*
TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL (op het Bagijnhof (nu HEMA)).

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht gedurende de maanden November en December 1861. (Dordrecht 30 December 1861)
Dagschool 338 leerlingen / Dag- en avondschool 83 leerlingen / Avondschool 4 leerlingen = 425 leerlingen
- Staat der school voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken op de Tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht gedurende de maanden Nov. en Dec. 1861 (Dordrecht 30 December 1861)
129 leerlingen -/- 3 willekeurigen = 126 leerlingen

* PARTICULIERE SCHOLEN

  SCHOOLGELD aantal meisjes in januari 1861 aantal meisjes in juli 1861
J.S.C. de Vries-Kretschmer (Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet) f 54 in het jaar (f 400 subsidie van de gemeente) 68 meisjes
(4 kosteloos)
68 meisjes
(4 kosteloos)
M.M. Hofman wed H. Smaasen (Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet) f 50 in het jaar (f 200 subsidie van de gemeente) 22 meisjes 24 meisjes
J.J. Cohen Stuart (Meisjesschool, gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs en voorgezet art 72) f 120 f 150 s jaars 16 meisjes 23 meisjes
J. Schenk (Burgerschool voor meisjes) f 40 in het jaar 45 meisjes 51 meisjes

 

1862

* STADS-ARMENSCHOOL (in de Vriezestraat).

- Staat van den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool op den 1 Januarij 1862. [totaal aantal leerlingen : 427 jongens en 371 meisjes]

  Naai-winkel Brei-winkel
Burgerlijk Armbestuur 9 3
Herv. Diakonie 13 11
Onvermogenden 67 24
Luth. 3 0
Roomsch Catholijk 0 0
Israelieten 0 2
  totaal 92 leerlingen totaal 40 leerlingen

- Driemaandelijksche aanvraag voor den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool (1e Kwartaal 1862).
600 Naalden (300 van No. 4 en 300 van No. 6)
1/2 lb grof wit garen
1 lb. zwart garen

- Staat van den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool op den 1 April 1862.

  Naai-winkel Brei-winkel
Burgerlijk Armbestuur 13 6
Herv. Diakonie 15 11
Onvermogenden 70 47
Luth. 4 0
Roomsch Catholijk 1 0
Israelieten 2 2
  totaal 105 leerlingen totaal 66 leerlingen

- Driemaandelijksche aanvraag (April, Mei en Junij) voor den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool. (1862)
70 Ned. lb. Saijet
400 Naalden van No. 4
200 Naalden van No. 6
100 Stopnaalden van No. 6
1 lb wit garen (fijn)
1/2 lb wit garen (grof)
1 lb zwart garen

- Veranderingen gekomen in den Inventaris van de Stads-Armenschool (opgemaakt den 1 Jan 1859) op heden den 1 April 1862.
NAAI- EN BREIWINKEL
Van Stadswegen zijn al de oude schoolmeubelen weggehaald op 1 Nov. 1861 en daar voor in plaats gebragt:
12 Tafels met Vaste banken
12 Enkele banken (voor de breikinderen)
2 Tafels
1 Kas

 - Staat van den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool op den 1 Julij 1862.

  Naai-winkel Brei-winkel
Burgerlijk Armbestuur 12 6
Herv. Diakonie 16 5
Onvermogenden 77 46
Luth. 1 0
Roomsch Catholijk 1 0
Israelieten 1 2
  totaal 108 leerlingen totaal 59 leerlingen

- Driemaandelijksche aanvraag voor den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool (Julij 1862, 3de kwartaal).
1/2 lb fijn wit garen
5 lb saijet
600 naalden (300 van No. 4 en 300 van No. 5)

- Staat van de Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 October 1862.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 15 4
Herv. Diakonie 19 5
Onvermogenden 75 46
Luth. 1 2
Roomsch Catholijk 1 0
Israelieten 2 1
  totaal 113 leerlingen totaal 59 leerlingen

- Drie maandelijksche aanvraag voor den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool (October, November, December 1862).
1 lb wit garen (fijn)
1 lb zwart garen (fijn)
200 naalden van No. 6
400 naalden van No. 4


* EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL (in het Hof).

- Namens van leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken op de eerste Stads-Tusschenschool (Dordrecht 31 Maart 1862)
Johanna Cornelia v.d. Want, 7 jaar
Pieternella Cornelia van Driel, 7 jaar
Reintje Husen, 7 jaar
Barendina van Dijk, 7 jaar
Aaltje Elizabeth van Wijk, 7 jaar
Helena Theesing, 8 jaar
Anna Elizabeth v.d. Teen, 8 jaar
Christina Francina van Ameijden, 7 jaar
Jozina Klein, 7 jaar
Barendina Catharina van Dorsten, 7 jaar
Hendrika Plezier, 7 jaar
Catharina van Efferen, 7 jaar
Pieternella Degens, 8 jaar
Maria van Dijk, 8 jaar
Willemina van Druten, 7 jaar
Anna Stuivenberg, 8 jaar
Annette Husen, 8 jaar
Adriana van As, 8 jaar
Christina Kroonen, 7 jaar
Franc.a Wilhelmina van Unnik, 7 jaar
Helena Bax, 9 jaar
Sara Schouten, 8 jaar
Sientje van Houten, 7 jaar
Christina Slop, 7 jaar
Margaretha Louman, 7 jaar
Alberdina Johanna v.d. Made, 7 jaar
Maria Louiza Holtheijer, 7 jaar
Dingena de Hoog, 7 jaar
Johanna de Kok, 7 jaar
Juliana van Dijl, 8 jaar
Maria Aletta Boshart, 7 jaar

*
TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL (op het Bagijnhof/in het Achterom (nu HEMA)).

- Namen der leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken op de tweede Stads-Tusschenschool. (1e kwartaal 1862)
1. Pleuntje Bongers, 7 jaar
2. Maria Bogers, 7 jaar
3. Jannette Bon, 7 jaar
4. Catharina van der Rest, 7 jaar
5. Margaretha Bouman, 7 jaar
6. Maria Spoel, 7 jaar
7. Carolina Gregoor, 7 jaar
8. Naantje Ouburg, 7 jaar
9. Jansje Dorst, 7 jaar
10. Anna Slingelandt, 7 jaar
11. Pieternella Recourt, 7 jaar
12. Klazina van Dijl, 7 jaar
13. Adriana Meiboom, 7 jaar
14. Pieternella Bax, 7 jaar
15. Margaretha de Vries, 7 jaar
16. Hendr.a Balen, 7 jaar
17. Elizabeth Ridderhof, 7 jaar
18. Matje Spoel, 7 jaar
19. Anna Albers, 7 jaar
20. Adriana Borst, 8 jaar
21. Jetje van Wijngaarden, 8 jaar
22. Piet.a van Dongen, 8 jaar
23. Elizabeth Kiele, 8 jaar
24. Maria Zoeteman, 8 jaar
25. Frans de Zwart, 8 jaar
26. Johanna Delwel, 9 jaar
27. Bernardina Recourt, 9 jaar
28. Eva Petit, 9 jaar
29. Jenneke Vernes, 9 jaar
30. Maria van Ek, 9 jaar
31. Catharina Metz, 10 jaar
32. Apolonia Holler, 7 jaar
33. Sophia Klazina Nieuwenhuizen, 7 jaar

- Staat der school voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken op de Tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht, geduren het eerste kwartaal 1862.
(Dordrecht, 1 April 1862)
158 leerlingen
5 willekeurigen = 153 leerlingen
4 ontslag = 149 leerlingen 

- Staat der school voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken op de Tweede Stads Tusschenschool te Dordrecht, gedurende de maanden October, November & December 1862.
Leerlingen 214
Willekeurigen en uit de Stad vertrokkenen 6 = Blijft 208 Leerlingen

- Namen der leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken op de tweede Stads Tusschenschool. (4e kwartaal 1862)
1. Bernardina Recourt, 10 jaar
2. Johanna de Visser, 10 jaar
3. Emma de Wolf, 8 jaar
4. Sara van Rekom, 7 jaar
5. Marijtje de Keijzer, 7 jaar

1863

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL (in de Vriezestraat).

- Staat van de Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 Januarij 1863.

  Naai-school Brei-school
Onvermogenden 66 26
Burgerlijk Armbestuur 11 23
Herv. Diakonie 16 8
Luth. 2 0
Israelieten 2 1
Roomsch Catholijk 0 1
  totaal 97 leerlingen totaal 59 leerlingen

- Driemaandelijksche aanvraag voor de Naai- en Breiwinkel der 1e Stads-Armenschool 1e kwartaal van het jaar 1863.
1/2 lb wit garen (grof)
1/2 lb wit garen (fijn)
1 lb zwart garen
600 naalden (300 van No. 4; 300 van No. 6)
5 lb Saijet
48 koperen breinaalden

- Staat van de Naai- en breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 April 1863.

  Naai-school Brei-school
Onvermogenden 67 29
Burgerlijk Armbestuur 12 19
Herv. Diakonie 16 7
Luth. 3 0
Israelieten 2 1
Roomsch Catholijk 0 1
  totaal 100 leerlingen totaal 57 leerlingen

- Drie maandelijksche aanvraag (April, Mei en Junij) voor de Naai- en Brei-school der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht.
5 lb Saijet
600 Naalden (300 No. 3, 300 No. 4)
1 lb zwart garen 
1 lb wit garen (fijn)

- Staat van de Naai- en breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 Julij 1863.

  Naai-school Brei-school
Onvermogenden 76 27
Burgerlijk Armbestuur 13 22
Herv. Diakonie 15 7
Luth. 1 0
Israelieten 4 0
Roomsch Catholijk 0 1
  totaal 109 leerlingen totaal 57 leerlingen

- Aanvraag voor de maanden Julij, Augustus en Sept 1863 voor de Naai- en Brei-school der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht.
5 lb Saijet
1 lb Zwart garen
1 lb wit garen (grof en fijn)
600 naalden (200 No. 4, 200 van No. 6 en 200 van No. 7)
12 Stoplapjes

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 October 1863.

  Naai-school Brei-school
Onvermogenden 81 24
Burgerlijk Armbestuur 12 22
Herv. Diakonie 15 7
Luth. 1 0
Israelieten 3 1
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 112 leerlingen totaal 54 leerlingen

- Drie maandelijksche aanvraag (3e kwartaal) voor de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht 1863.
5 lb Saijet
1 lb wit garen
1 lb zwart garen
600 Naalden (300 van No. 4 200 van No. 6, 100 van No. 7)
100 maasnaalden

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1863.

  Naai-school Brei-school
Onvermogenden 78 31
Burgerlijk Armbestuur 11 22
Herv. Diakonie 12 12
Luth. 1 0
Israelieten 2 2
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 104 leerlingen totaal 67 leerlingen

- Drie maandelijksche aanvraag (1e kwartaal 1864) voor de 1e Stads armenschool te Dordrecht ten behoeve der Naai- en Brei-school.
1 lb. wit garen
1 lb zwart garen
600 Naalden (400 No. 4, 200 No. 6)
5 lb Saijet (zwarte)


* TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL (op de Vest bij Nieuwkerksplein).

- Benodigheden ca eerste kwartaal 1863:
1/2 lb wit garen, grof
1/2 lb wit garen, fijn
1 lb zwart garen
300 naalden no. 4
300 naalden no. 6
5 lb saijet
25 stel koperen breipriemen

- 2e Stads-Armenschool. Staat der Naai- en Breischool. (ca 1ste kwartaal 1863)
Breischool 127 Leerlingen
Naaischool 52 Leerlingen = Totaal 179 Leerlingen

- Benodigheden ca tweede kwartaal 1863:
5 ld breigaren
40 breipriemen
10 stoplappen
1 ons gekleurd garen
10 maasballen
1 ons spelden
(een maasbal of stopbol (http://www.musea.oost-vlaanderen.be))

Het onderwijzend personeel op de brei- en naaischool is naar mijn oordeel te gering naar het getal leerlingen. Het onderwijs wordt daar niet klassikaal gegeven. Als nu elke helpster gemiddeld 45 leerlingen in 2 uren moet nagaan en soms meer dan eens hulp verleenen, zoo verwondert het mij niet, dat ik meer dan eens klagten hoor over geknoeid werk. Ik geloof dat 30 of 25 leerlingen voor ne helpster genoeg is, waarom ik met bescheidenheid aanvraag, de bestaande helpsters met minstens 2 helpsters te vermeerderen.

- Staat der Dagschool (tweede kwartaal 1863)
Burgerlijk Armbest : 33 Jongens 32 Meisjes
Diaconie : 37 Jongens 28 Meisjes
Luth : 1 Jongen 2 Meisjes
Israel. : 7 Jongens 2 Meisjes
Onvermogend : 97 Jongens 129 Meisjes = 175/193 = 368 leerlingen
Avondschool
Dag- en avondschool : 110 Jongens 16 Meisjes
Alleen de Avondschool : 0 Jongens 3 Meisjes = 110/19 = zamen 129 leerlingen
Handwerken

Naaijen 49 leerlingen
Breijen 116 leerlingen
Zamen 165 leerlingen


- (Verslag tweede Stadsarmenschool juli-aug-sept 1863) Onderwijs in handwerken voor Meisjes
122 Leerlingen breijen
57 Leerlingen naaijen
te zamen 179 Leerlingen

Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden:
5 ned lb grijze saijet
6 pakjes naalden no. 7
10 maasballen
1 ons spelden
10 stoplappen
1 1/2 ons fijn garen

Tweede stads-armenschool. Absentie gedurende de maand September 1863. Handwerken voor Meisjes.
Hendrika van Ammelrooij, 4 maal ziek
Adriana Wilhelmian van Helden, 4 maal ziek
Maria van Efferen, 11 maal ziek
Johanna Maria Eichhorn, 4 maal ziek
Louiza van der Schulp, 5 maal ziek
Maria Weeland, 4 maal ziek
Cornelia Vink, 12 maal verlof
Johanna Willemina Boon, 12 maal verlof 

- Staat der Tweede stads-Armenschool gedurende het laatste kwartaal 1863. Staat der school voor handwerken.
Breijen 122 leerlingen
Naaijen 57 leerlingen = te zamen 179 leerlingen

Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden:
5 Ned. lb. grijze saijet
10 pakjes naalden no. 7
6 pakjes naalden no. 6
3 pakjes maasnaalden
1 1/2 ons fijn garen
1 ons spelden
1 ons gekleurd garen
1/2 Ned. lb zwart garen
10 stel koperen breipriemen


* EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL (in het Hof).

- Staat der School voor Vrouwelijke Handwerken:
186 Leerlingen
5 willekeurig en uit de stad vertrokken = blijft 181 Leerlingen

Namen van kinderen die toegang tot het Onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken verzoeken op de Eerste Stads-Tusschenschool (Dordrecht, 30 Maart 1863)
1. Elizabeth Allemans, 7 jaar
2. Bastiaantje Schroot, 7 jaar
3. Regina Mol, 7 jaar
4. Carolina Schudi, 7 jaar
5. Antonia van der Woude, 9 jaar
6. Maria Bestebeur, 7 jaar
7. Jakoba Reus, 7 jaar

- Staat van de School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken:  (juni 1863)
178 leerlingen

Leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken op de Eerste Stads-Tuschenschool te Dordrecht (junij 1863)
1. Neeltje de Swart, 10 jaar
2. Jakoba de Swart, 8 jaar
3. Maria Roost(Roest?), 8 jaar
4. Maria Blackstone, 10 jaar
5. Anna Bisschop, 7 jaar
6. Laurentia Stoel, 7 jaar
7. Johanna Laurentia Nerings, 7 jaar
8. Elizabeth van Groeningen, 7 jaar
9. Suzanna Piera, 7 jaar
10. Willemina Boers, 7 jaar
11. Elizabeth Brugmans, 7 jaar
12. Johanna Sophia Hofman, 7 jaar
13. Maria Vogel, 7 jaar

- (Verslag eerste Stadstusschenschool juli-aug-sept 1863) Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken
191 Leerlingen, af 2 willekeurigen, Blijft 189 Leerlingen

- Staat der school 28 December 1863. Staat van de School voor het onderwijs in de vrouwel. Handwerken.
197 -/- af 10 willekeurigen uit de stad vertrokken
= blijft 187 leerlingen

* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL (op het Bagijnhof/in het Achterom).

- Namen der kinderen die toegang verzocht hebben tot de school voor vrouwelijke handwerken op de Tweede Stads-Tusschenschool. (ca maart 1863)
Cornelia van der Schalie, 10 jaren
Lena Schotel, 7 jaren
Pieternella Slegt, 7 jaren
Lourensje de Swart, 7 jaren
Willemina Schneider, 7 jaren
Hermina de Wit, 7 jaren
Johanna Faassen, 7 jaren
Willemina van Dooren, 7 jaren
Willemina Verwaard, 8 jaren
Helena de Zwart, 7 jaren
Gerardina Bothof, 7 jaren
Johanna Maria Weber, 7 jaren

- Staat der Tweede-Stads-Tusschenschool gedurende het 2e kwartaal 1863.
Dagschool 117 jongens, 270 meisjes
Dag- en avondschool 99 jongens, 11 meisjes
Avondschool 0 jongens, 6 meisjes = 216 jongens, 287 meisjes
Van het onderwijs in de vrouwelijke handwerken maakten 216 leerlingen gebruik.
(Dordrecht 29 Junij 1863, J.H. van Trooijen)

Namen der leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken (Dordrecht 29 Junij 1863)
1. Cornelia van der Gijp
2. Jaapje Grootenboer
3. Cornelia Elizabeth van Deventer
4. Aaltje Kempers
5. Sijmpje van der Ent

Behoeften voor de volgende 3 maanden:
600 schriften; 6 gros stalen pennen, 50 stuks De beste vrienden, 25 stuks 4e st. Goedh. en Temp., 25 stuks 1e st. Goedh. en Temp., 1 pak inktstof; 1 dozijn lampglazen; 10 linnen dweilen; 2 wolen dweilen; 2 kamerbezems; 1 borstel; 1 zeem; 1 spons; vaagdoeken; 6 doeken ten gebruike bij het onderwijs in de vrouwelijke handw.; 10 kannen patent-olie; 1 dozijn bezems. De inventaris is dezelfde gebleven. (Dordrecht 29-6-1863 J.H. van Trooijen)

Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende de maanden Julij, Augustus en September 1863.
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken
217 Leerlingen
5 willekeurigen
Blijft 212 Leerlingen

Namen der leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in vrouwelijke handwerken
Johanna Maria van Elk, 7 jaren
Sara van Dam, 7 jaren
Johanna Hendrika van Attenhoven, 7 jaren

Behoeften... 2 kamerbezems, 1 handveger, 1 borstel, 10 linnen dweilen, 2 wollen dweilen, vaagdoeken. De inventaris is vermeerderd met 6 doeken en 1 mand ten gebruike bij het onderwijs in vr. handwerken. J.H. van Trooijen (Dordrecht 28 Sept 1863)

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht gedurende het laatste kwartaal 1863.
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken
211 leerlingen
3 willekeurigen
= Blijf 208 leerlingen


* PARTICULIERE SCHOLEN

- [14f] (eind 1863) ALGEMEENE STAAT DER LAGERE SCHOLEN (gemeente Dordrecht)
* D Burgerschool voor meisjes, Johannes Schenk (2e rang); Adriana Schenk. kweekelingen: Antonette SCHENK.
* F (gesubsidieerde school) Fransche meisjeschool (meer uitgebreid lager onderwijs), Johanna Samuella de Vries geb Kretschmer, f 400 subsidie, Wilhelmina Geertruida Gardien, Johanna Vincentie Witte, Johanna Margaretha Arnolda Cox; kweekelingen: Jacoba de VOGEL; schoolgeld = f 50 en f 4 voor de schrijf en rekenkunde. Het gemiddeld aantal bedroeg  70 vrouwelijke leerlingen. Onderwijs in het Fransch, Engelsch en Duitsch.
* F (gesubsidieerde school) Fransche meisjeschool (meer uitgebreid lager onderwijs), Maria Margaretha Hofman weduwe H. Smaasen, f 200 subsidie; Hester Smaasen (acte schoolhouderes, fransch, engelsch en duitsch); schoolgeld f 54. Het gemiddeld aantal bedroeg 29 vrouwelijke leerlingen. Onderwijs in het Fransch, Engelsch en Duitsch.
* F (niet gesubsidieerde school) Meisjesschool, Joanna Jacoba Stuart; hulponderwijzers: Esther van der Feen, Jennij Quispel; Kweekeling: Geertruida Braat; schoolgeld f 120 s 150. het gemiddeld getal leelringen bedroeg 27 vrouwelijke. Onderwijs in het Fransch, Engelsch en Duitsch.

1864

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL (in de Vriezestraat).

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1864.

  Naai-school Brei-school
Onvermogenden 72 29
Burgerlijk Armbestuur 13 19
Herv. Diakonie 12 12
Luth. 1 0
Israelieten 1 2
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 99 leerlingen totaal 62 leerlingen

Drie maandelijksche aanvraag (het tweede kwartaal) voor de Naai- en Breischool, der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht over 1864.
5 lb Saijet (zwart)
1 lb wit garen (fijn)
1 lb zwart garen (grof en fijn)
600 Naalden 200 van No. 4, 6 en 7

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1864.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 18 20
Herv. Diakonie 13 8
Luth. 0 0
Onvermogenden 67 34
Roomsch Catholijk 0 0
Israelieten 3 0
  totaal 101 leerlingen totaal 62 leerlingen

Aanvraag voor de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool, voor de maanden Julij, Augustus en September 1864.
5 lb Saijet (zwart)
1 lb Garen (zwart)(fijn)
1 lb Garen (wit)(grof en fijn)
600 Naalden (400 van No. 4, 200 van No. 6)
1/4 deel gekleurd garen
5 lood Spelden
12
maasballen
6 Stel koperen priemen
1
Saijet winder.

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1864.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 17 19
Herv. Diakonie 14 7
Luth. 0 0
Onvermogenden 70 34
Roomsch Catholijk 0 0
Israelieten 0 0
  totaal 101 leerlingen totaal 60 leerlingen

Aanvraag voor de maanden October, Nov en December 1864 ten behoeve van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool.
5 lb. Saijet
1 lb. wit fijn naaikatoen
1 ons Spelden
600 Naalden (200 No. 3, 200 No. 6, 200 No. 7)

Inventaris der 1e Stads-Armenschool.
Bijgekomen.
Een Stel platen 40 Stuks tot aanschouwelijk onderwijs.
Een
Saijet winder en 12 maasballen voor de Naai-School.

- (Dordrecht 8 December 1864) In antwoord op Uwe vraag vevrat in Uwe brief van den 24 November ll No. 218 of wij, indien onze fondsen dit toelaten eenige belooning aan A. Kloppers, onderwijzeres aan de 1ste Stads-armenschool voor het knippen van linnen voor hemden enz. zouden willen toekennen, deelen wij U mede dat wij genegen zijn aan bedoelde onderwijzeres dezelfde belooning uittereiken die wij dergelijke werkzaamheden aan anderen betalen, zijnde 3 1/2 cents p. hemd.
Het Burgelijk Armbestuur, H.A. Nebbens Sterling, voorzitter, G.H. Veth, lid en secretaris.

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1864.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 15 19
Herv. Diakonie 14 8
Luth. 0 0
Onvermogenden 65 36
Roomsch Catholijk 0 0
Israelieten 0 0
  totaal 94 leerlingen totaal 63 leerlingen


* TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL (op de Vest bij Nieuwkerksplein).

- Staat der school voor Vrouwel. handwerken (1ste kwartaal 1864)
Naaijen 91 leerlingen
breijen 94 leerlingen = te zamen 185 leerlingen


Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden:
10 ned. lb grijze saijet
12 pakjes naalden no. 7
6 dito naalden no. 6
3 pakjes
maasnaalden
1 ons spelden
1/2 Ned. lb. zwart garen
1 1/2 ons fijn wit garen

- Staat der Tweede Stads-Armenschool gedurende het tweede kwartaal 1864.
School voor vrouwelijke handwerken
Naaijen 112 en Breijen 80 leerlingen = te zamen 192 Leerlingen

Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden:
5 Ned. lb grijze saijet
12 pakjes naalden no. 7
6 pakjes naalden no. 6
3 pakjes maasnaalden
2 ons spelden
2 1/2 ons wit fijn garen
25 stopnaaldjes
1 ons gekleurd garen

- Staat der school voor vrouwel. handwerken. (derde kwartaal 1864)
112 Leerlingen voor Naaijen en Breijen
80 Leerlingen uitsluitend Breijen = 192 te zamen

  Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden:
  10 Ned. lb grijze saaijet
  12 pakjes naalden no. 7
  6 pakjes naalden no. 6
  3 pakjes maasnaalden
  1/2 ned. lb grof wit garen
  1/4 Ned. lb fijn wit garen
  1/2 Ned. lb spelden

- Staat der Dagschool. School voor Handwerken
Naaijen 115 Leerlingen
Breijen 72 Leerlingen = tezamen 187 Leerlingen

  Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden.
  10 Ned. lb grijze saijet
  12 pakjes naalden no. 7
  6 pakjes naalden no. 6
  3 pakjes maasnaalden
  1/2 Ned. lb spelden
  1/2 Ned. lb fijn wit garen


*
EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL (in het Hof).

- Staat der Eerste Stads-Tusschenschool te Dordrecht op 30 Maart 1864.
op het dagschool 253 jongens, 248 meisjes
op de avondschool 104 jongens, 20 meisjes
op dag- en avondschool 104 jongens, 16 meisjes = te zamen 253 jongens / 252 meisjes
Staat van de School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken.
189 Leerlingen, 9 uit de stad vertr. & willek. = blijft 180 Leerlingen.

- Staat der Eerste Stads-Tusschenschool op 27 Junij 1864.
dagschool 253 jongens, 261 meisjes
dag- en avondschool 117 jongens, 15 meisjes
Avondschool 117 jongens, 18 meisjes = totaal 253 jongens, 264 meisjes
Staat der School van het onderwijs in de vrouwel. Handwerken.
160
Leerlingen, 6 willekeurigen, blijft 174 Leerlingen

- Staat der School. (derde kwartaal 1864)
Dagschool 246 jongens, 249 meisjes
dag- en avondschool 110 jongens, 14 meisjes
Avondschool 110 jongens, 17 meisjes = 247 jongens, 252 meisjes
Staat der School voor het onderwijs in vrouwelijke Handwerken:
184, 6 willekeurig = Blijft 178 Leerlingen

- Staat der School
(vierde kwartaal 1864)
Dagschool 247 jongens, 247 meisjes
Dag- en avondschool 119 jongens, 17 meisjes
Avondschool 120 jongens, 21 meisjes = 248 en 251
Staat van de School voor vrouwel. Handwerken
175 Leerlingen, 4 willekeurigen = Blijft 171 Leerlingen


* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL (op het Bagijnhof/in het Achterom).

- Staat der Tweede Stads-Tusschen-School gedurende het 1e kwartaal 1864.
Dagschool Jongens 118 Meisjes 276
Dag- en avonschool Jongens 132 Meisjes 6
Avondschool Jongens 1 Meisjes 5
Staat der School voor het onderwijs in vrouwelijke handwerken
Leerlingen 213 Willekeurigen 2 Overledenen 1 = Blijft 210 Leerlingen

Aanvraag tot het onderw. in vrouwel. handw.:
Johanna Dirkje de Gelder, 7 jaar
Maria Rosierse, 7 jaar
Pieternella de Visser, 7 jaar
Jakoba Vogel, 7 jaar
Johanna Willemina Breedveld, 7 jaar
Johanna van Keppel, 9 jaar
Johanna Poots, 10 jaar
Johanna Spits, 9 jaar
Barendina van Eijsbergen, 9 jaar
Judith de Reus, 7 jaar

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht gedurende het tweede kwartaal 1864.
Dagschool 109 jongens, 268 meisjes
dag- en avondscool 148 jongens, 10 meisjes
avondschool 1 jongens, 1 meisjes = 258 + 279 = 537 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken
215 leerlingen, willek. en uit de Stad vertr. 4 = blijft 211 leerlingen.

Namen der leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken:
Maria Poots, 7 jaar
Emma Bon, 7 jaar
Magaretha de Vries, 8 jaar
Christina Meiboom, 7 jaar
Maria Magdalena Mls, 7 jaar
Cornelia Kloens, - jaar
Hendrika Kuiters, 7 jaar
Piet.a Somer, 7 jaar
Bastiana van Seventer, 7 jaar
Antonia Bakker, 7 jaar

- Staat der Tweede Stads Tusscehnschool te Dordrecht gedurende het derde kwartaal 1864.
Dagschool 111 jongens, 280 meisjes
dag- en avondschool 140 jongens, 5 meisjes
avondschool 1 jongens, 2 meisjes = 252 jongens, 287 meisjes = 539 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in vrouwelijke handwerken.
219 leerl, Willekeurigen en uit de stad vertrokkenen 11 = Blijft 209 leerlingen

Namen der leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in vrouwelijke handwerken
Elizabeth Norenburg, 7 jaren
Catharina Rutten, 7 jaren
Elizabeth Petit, 7 jaren

- Staat der Tweede Stads-Tusschenscool te Dordrecht gedurende het laatste kwartaal 1864.
Dagschool 116 jongens, 276 meisjes
Dag- en avondschool 126 jongens, 6 meisjes
Avondschool 1 jongen, 8 meisjes = 243 jongens, 290 meisjes = totaal 533 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in vrouwelijke handwerken.
202 leerlingen, 9 Willekeurigen en uit de stad vertrokkenen = Blijft 193 Leerlingen

Namen der leerlingen, die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken:
1. Elizabeth Sievus, 9 jaren
2. Maria Borstlap, 7 jaren

1865

* EERSTE STADS-ARMENSCHOOL (in de Vriezestraat).

- Aanvraag voor de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool voor de maanden Januarij, Februarij en Maart 1865.
5 lb. Saijet (zwart)
1 lb. wit garen (fijn)
600 naalden (200 van No. 4, 200 van No. 6, 200 van No. 8)
1 ons Spelden
100 maasnaalden
12 teekenlapjes  (merklapjes)
(SAD 121-30)

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1865.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 17 10
Herv. Diakonie 13 11
Luth. 0 0
Onvermogenden 75 38
Roomsch Catholijk 0 0
Israelieten 0 0
  totaal 105 leerlingen totaal 59 leerlingen

Aanvraag voor het Tweede kwartaal, ten behoeve der Naai- en Breischool, der 1e Stads-Armenschool voor het jaar 1865.
1 lb wit fijn garen
600 naalden (200 van No. 4, 200 van No. 6, 200 van No. 8)
1 lb. zwart garen
1 ons teekengaren
1 ons Spelden
12 teekenlapjes
50 Vingerhoeden

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1865.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 16 14
Herv. Diakonie 14 9
Onvermogenden 68 38
Luth. 0 0
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 0 0
  totaal 98 leerlingen totaal 61 leerlingen

Aanvraag voor het Derde kwartaal, ten behoeve der Naai- en brei-school, der 1e Stads-Armenschool voor het jaar 1865.
1 lb zwart garen
1 lb wit garen (fijn en grof)
600 naalden 200 van No. 4-6 en 8
1 ons Spelden
25 Stopnaalden
5 lb Saijet

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1865.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 16 14
Herv. Diakonie 17 10
Onvermogenden 59 41
Luth. 0 0
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 1 1
  totaal 93 leerlingen totaal 66 leerlingen

Aanvraag voor het derde kwartaal ten behoeve der Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool voor het jaar 1865.
5 lb Saijet (zwart)
600 Naalden (No. 4, No. 6, No. 8 van elk 200)
1 lb wit garen
1 ons Spelden

- Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1865.

  Naai-school Brei-school
Burgerlijk Armbestuur 17 17
Herv. Diakonie 19 10
Onvermogenden 64 41
Luth. 0 0
Israelieten 0 0
Roomsch Catholijk 0 1
  totaal 100 leerlingen totaal 69 leerlingen

Aanvraag voor het Vierde kwartaal, ten behoeve der Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool voor het jaar 1865.
5 lb Saijet
1 lb wit garen
1 lb zwart garen
600 Naalden (van No. 4, 6 en 8 elk 200 stuks)
1 ons Spelden
1 ons teekenkatoen
24 teekenlappen


* TWEEDE STADS-ARMENSCHOOL (op de Vest bij Nieuwkerksplein).

- Staat der Dagschool.
221 jongens, 236 meisjes = te zamen 457 Leerlingen
Avondschool
dag en avondschool 136 jongens, 8 meisjes
uitsluitend avondschool 0 jongens, 2 meisjes = te zamen 146 Leerlingen
Handwerken voor Meisjes
In het naaijen 95 Leerlingen
In het breijen 89 Leerlingen = tezamen 184 Leerlingen

Opgaaf van behoeften voor de volgende drie maanden.
5 Ned. lb grijze saijet
6 pakjes naalden no. 7
12 pakjes naalden no. 6
3 pakjes maasnaalden
1/2 Ned. lb spelden
25 stopnaaldjes
1 ons gekleurd garen
10 stoplappen

- Staat der 2e openbare stads-armenschool gedurende het 2e kwartaal 1865.
Onverm 124 jongens, 156 meisjes
B.B. 47 jongens, 34 meisjes
H.D.B. 35 jongens, 29 meisjes
R.C. 3 jongens, 6 meisjes
Luth. 5 jongens, 4 meisjes
Isr. 7 jongens, 7 meisjes = 221 jongens, 236 meisjes = te zamen 457 Leerlingen.
Avondschool 136 jongens, 8 meisjes = 144 Leerlingen.
Handwerken
Naaijen 95 Breijen 89 tezamen 184 Leerlingen.

Opgaaf van behoeften voor de volgende drie maanden.
5 Ned. lb breigaren
6 pakjes naalden no. 7
10 pakjes naalden no. 6
3 pakjes maasnaalden
1.2 Ned. lb spelden
2 ons gekleurd garen

- Staat der 2e openb. stads-Armenschool. (October 1865)
230 jongens, 229 meisjes = te zamen 459 leerlingen.
Op de Avondschool 117 jongens, die tevens de dagschool bezoeken.
Op de school voor handwerken 189 Leerlingen.

Opgaaf van behoeften voor de volgende drie maanden.
5 Ned. lb. grijze saijet
6 pakjes naalden no. 7
12 pakjes naalden no. 6
3 pakjes maasnaalden
1/2 Ned. Spelden
2 ons gekleurd garen
40 koperen breipriemen

- Staat der tweede Stads-Aremnschool over de maanden October, November en December 1865.
Dag-school
Onverm. 149 jongens, 159 meisjes
Burg. Best. 36 jongens, 29 meisjes
Diak. 31 jongens, 27 meisjes
R.C. 3 jongens, 3 meisjes
Luth. 5 jongens, 4 meisjes
Isr. 6 jongens, 7 meisjes = 230 jongens en 259 meisjes = 459 Leerlingen.
Avondschool 117 jongens
Handwerken voor Meisjes: 189 Leerlingen.

Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden:
5 Ned. lb saijet
12 pakjes naalden no. 7
6 pakjes naalden no. 6
1/2 Ned. lb spelden
1/4 Ned. lb gekleurd garen
40 koperen breipriemen


* EERSTE STADS-TUSSENSCHOOL (in het Hof).

- Staat der Eerste Stads-Tusschen School op 27 Maart 1865.
Dagschool 247 jongens, 246 meisjes
Dag- en avondschool 96 jongens, 20 meisjes
Avondschool 96 jongens, 24 meisjes = 247 jongens, 250 meisjes
Staat van het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken:
172 Leerlingen, 7 willekeurigen = Blijft 165 Leerlingen, 

- Staat der school. (2de kwartaal)
dagschool 239 jongens, 240 meisjes
dag- en avondschool 116 jongens, 8 meisjes
avondschool 116 jongens, 10 meisjes = 239 jongens, 242 meisjes
Staat van het onderwijs in de vrouwelijke handwerken:
173 Leerlingen, 2 willekeurigen = Blijft 171 Leerlingen

- Staat der School op 25 Sept 1865.
Dagschool 237 jongens, 241 meisjes
Avondschool 108 jongens, 5 meisjes
Dag- en avondschool 108 jongens, 8 meisjes = 237 jongens, 244 meisjes 
Staat van het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken:
181 Leerlingen, 5 willekeurigen = Blijft 176 Leerlingen

- Staat der School. (Oct-Nov-Dec 1865)
Dagschool 246 jongens, 244 meisjes
Dag- en avondschool 106 jongens, 4 meisjes
Avondschool 107 jongens, 6 meisjes = 247 jongens, 246 meisjes
Staat der Handwerken:
173 Leerlingen, 6 willekeurigen = Blijft 167 Leerlingen.

NAMEN van leerlingen die toegang verzoeken tot het onderwijs in de Vrouw: handwerken op de Eerste Stads-Tusschenschool:
1. Catharina van Wel, 7 jaar
2. Jakoba van Huut, 7 jaar
3. Lena Reus, 7 jaar
4. Maria van Wel, 7 jaar
5. Jenneke van Welie, 7 jaar
6. Reintje de Zeeuw, 7 jaar


* TWEEDE STADS-TUSSENSCHOOL (op het Bagijnhof/in het Achterom).

Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Dagschool 123 Jongens, 278 Meisjes
Dag- en avondschool 122 Jongens, 7 Meisjes
Avondschool 1 Jongens, 10 Meisjes = 246 Jongens, 295 Meisjes = totaal 541 Leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken:
199 leerlingen, 5 willekeurigen = Blijft 194 leerlingen (Dordrecht 27 Maart 1865)

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht, gedurende het tweede kwartaal 1865.
Dagschool 93 jongens, 276 meisjes
Dag- en avondschool 143 jongens, 5 meisjes
Avondschool 0 jongens, 12 meisjes = 236 jongens, 2936 meisjes = totaal 529 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in vrouwelijke handwerken:
Het getal leerl was 202, willekeruig en uit de stad vertr 4 leerl. = Blijft 198 Leerlingen (Dordrecht 26 Junij 1865)

Opgaaf van behoeften voor de volgende drie maanden.
... 2 kamerbezems, 1 borstel, vaagdoeken, 1 zeem, 1 spons, 1 dozijn bezems, 1 doos ten gebruike bij het onderw. in de handw., 3 drinkkroezen, 26 Kroeze Ramaker 1e st., 26 Kroeze Ramaker 2e st., 26 Kroeze Ramaker 3e st.; 
(Dordrecht den 26 Junij 1865. J.H. van Trooijen)

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende de maanden Julij, Aug. en Sept 1865.
Dag- en avondschool 116 jongens, 3 meisjes
Dagschool 119 jongens, 288 meisjes
Avondschool 0 jongens, 3 meisjes = 235 jongens, 294 meisjes = 529 leerlingen.
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken:
213 leerlingen, 1 willekeurige, 1 uit de stad vertrokken = Blijft 211 leerlingen.

Namen der leerlingen, die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken:
1. Hermina de Koster, 8 jaren
2. Elizabeth de Koster, 7 jaren
3. Geerdina van Andel, 7 jaren
4. Maria Jonkers, 7 jaren
5. Hend.a Ridderhof, 7 jaren
6. Sara Christ.a Bolten, 7 jaren
7. Corn.a van Tol, 7 jaren
8. Maria van Helden, 7 jaren
9. Ant.a Marg.a Langeweg, 7 jaren
10. Klara Bahre, 7 jaren

- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool. (Dordrecht den 27 Dec 1865 J.H. van Trooijen)
Dagschool 131 jongens, 289 meisjes
Dag- en avondschool 99 jongens, 6 meisjes
Avondschool 0 jongens, 4 meisjes = 230 jongens / 299 meisjes = totaal 529 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken.
219 leerlingen, Willekeurig 10, overleden 1, uit de stad vertrokken 1 = Blijft 207 leerlingen

Namen der leerlingen, die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken. (Dordrecht den 27 Dec. 1865 J.H. van Trooijen)
Martha Maria Jansen, 7 jaren
Cornelia Willemina van Ameiden, 7 jaren
Willemina Quast, 7 jaren
Catharina Schenk, 7 jaren
Johanna Adriana Ilmer, 7 jaren

* * *

(c) Dordrecht EvD november/december 2009.