BIJZONDERE BEPALINGEN voor het Onderwijs in de Handwerken
voor Meisjes op de Stads-Burgerschool, te Dordrecht
(1862)
en
INSTRUCTIE voor de hulp-onderwijzeressen en kweekelingen
bij het onderwijs in de handwerken op de Stads-Burgerschool te Dordrecht (1862)

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief: archief 489 (archiefbibliotheek) 
Inventarisnummer: 29.644
* * *
BIJZONDERE BEPALINGEN voor het
ONDERWIJS IN DE HANDWERKEN VOOR MEISJES op de
STADS-BURGERSCHOOL te Dordrecht
1862

(Dordrecht, H.R. van Elk 1863)

BIJZONDERE BEPALINGEN
voor het Onderwijs in de Handwerken voor
Meisjes op de Stads-Burgerschool, te Dordrecht

Art. 1.
Het doel van dit onderwijs is om de meisjes zooveel mogelijk te bekwamen in zoodanige handwerken van nut en smaak, als bij eene beschaafde opvoeding vereischt worden.

Art. 2.
De Commissie laat tot dit onderwijs alleen toe de meisjes dezer school, die haar voorkomen de daartoe noodige geschiktheid te bezitten.

Art. 3.
Zij wijst viermaal in het jaar, en wel telkens, en wel telkens den laatsen maandag van Maart, Junij, September en December nieuwe leerlingen aan.

Art. 4.
Behoudens den bepaalden vacantietijd wordt het onderwijs gegeven elke week minstens zes uren, hetzij gedurende, hetzij buiten den gewonen schooltijd.

Art. 5.
De leerlingen worden verdeeld in zooveel klassen en afdeelingen als overeenkomstig den aard van het onderwijs nuttig geoordeeld wordt.

Art. 6.
De ouders of verzorgers voorzien behoorlijk in de benoodigheden voor dit onderwijs.

Art. 7.
Het meer bijzonder toezigt op dit onderwijs is, onder het bestuur der Commissie, opgedragen aan de Regentessen over het onderwijs in de handwerken op de stads-scholen.
De art. 11 tot en met 13 van de bijzondere bepalingen voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads-Tusschenschool zijn ten deze van toepassing.

Vastgesteld te Dordrecht, ter openbare raadsvergadering van den 30sten Augustus 1862.
De Burgemeester TIMMERS VERHOEVEN
De Secretaris P. VAN DEN BRANDELER.

* * *
INSTRUCTIE
voor de
hulp-onderwijzeressen en kweekelingen
bij het onderwijs in de handwerken
op de
STADS-BURGERSCHOOL
te Dordrecht
1862

(Dordrecht, H.R. van Elk, 1863)

Art. 1.
Allen, die het onderwijs in de handwerken geven, staan onder het toezigt van Regentessen en den Hoofdonderwijzer. onvermonderd de hier volgende bepalingen moeten zij al hunne voorschriften opvolgen. Elk staat bovendien onder de onmiddelijke bevelen van de door de Commissie in rang boven haar gestelde.
Indien zij met het een of ander bezwaard achten, kunnen zij zich wenden tot de Commissie.

Art. 2.
Zij zullen bij het onderwijs van elke voorkomende gelegenheid gebruik maken, om op de zedelijke ontwikkeling der meisjes nuttig te werken.

Art. 3.
Zij zorgen dat, voor den aanvang van elken schooltijd, alles gereed zij voor het onderwijs dat moet gegeven worden, en dat, bij het eindigen van het onderwijs, alles weder op de daarvoor bestemde plaats behoorlijk worde geborgen.

Art. 4.
Zij zijn, tijdens dit onderwijs gegeven wordt, mede behulpzaam tot het handhaven der orde en mogen gedurende dien tijd niets verrigten, dat niet tot hare schoolwerkzaamheden behoort.

Art. 5.
Zij waken vooral dat de kinderen haar werk met netheid en zindelijkheid verrigten, en zorgen zooveel mogelijk voor het bewaren en nuttig gebruik der benoodigheden voor dit onderwijs.
Zij zien mede toe dat niets zonder toestemming van den hoofdonderwijzer worde medegenomen.

Art. 6.
Zij, die door ongesteldheid mogten verhinderd worden in de school tegenwoordig te zijn, moeten daarvan onmiddellijk aan den hoofdonderwijzer kennis geven.

Art. 7.
Zij mogen geene geschenken, hoe ook genaamd, van schoolgaande kinderen of van hare ouders en verzorgers aannemen.

Art. 8.
Zij, die de school willen verlaten, moeten haar voornemen minstens drie maanden te voren aan de Commissie kenbaar maken, of, bij vroeger vertrek, daartoe vergunning bekomen van de bevoegde magt. Zij die willekeurig vertrekken verbeuren drie maanden harer jaarwedden of toelagen.

Vastgesteld te Dordrecht, ter openbare raadsvergadering van den 30sten Augustus 1862.
De Burgemeester TIMMERS VERHOEVEN
De Secretaris P. VAN DEN BRANDELER.

(c) EvD Dordrecht november 2009.