DORDRECHT: HANDWERKONDERWIJZERESSEN

Onderwijzeressen in het handwerken V t/m Z

 

van der VELDEN

Mej. G.M. van der Velden (Spuiweg 44)

VERMEULEN

G. Vermeulen (Voorstaat 376)

VETH

Louisa Johanna Veth (geboren 1859; Wijnstraat 104 en na 1887 ook Hellingen 41, na 1906 Steegoversloot 4, na 1908 Singel 56rood, an 1911 Corn. van Beverenstraat 9) in 1899 en 1908 vermeld als onderwijzeres in nuttige en fraaie handwerken; in 1899 een schoollokaal in Wijnstraat 104, onderwijzeres Industrie- en Huishoudschool (1901-).

Gegevens:
- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: B 16
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 875
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Verbroek
6. Voornamen: Corstiaan Johannes
7. Beroepen: winkelier
8. Woonplaatsen: Wijnstraat
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 1568
10. Soort der eigendommen: huis, pakhuis
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 776, 777
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.01.72
(kadaster 1832)

- De Ondergeteekende vernomen hebbende, dat men ten zijnen nadeele overal verspreidt, dat zijne Affarie in FRANJES enz zou quiteren, en zijne fabriek
zoude ophouden te bestaan .... bovenhuis B16 Wijnstraat nabij de Wijnbrug ... Adrianus VOGELS;
[BRON: SAD 569-45, Dordrechtsche Courant 17 jan 1839]

- (1841; G.N. Itz) Openbare LEESZAAL. Late Empire gevel, gedateerd 1841. Indrukwekkende, gepleisterde lijstgevel met zijrisalieten, hardstenen plint, banden, waterlijst, pilasters en vensterdorpels. Vensters parterre getoogd, vensters verdieping met hoofdgestellen. De lijst wordt gedragen door gesneden consoles. In de verdieping nog de oorspronkelijke schuiframen. Torentje met wijzerplaat, waaronder draperieversiering, geflankeerd door liggende voluten. Klok (1551) van Jan Moor. Fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
[http://www.dordrechtmonumenteel.nl/]


- Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (deel 10-199)
1. Gerrit Veth, 12-8-1806 Dordrecht, overl. 23-9-1875
2. Gijsberta Berendsen 13-8-1823 Voorst, overl. 2-5-1877
3. Elisabeth Antonia Helena Veth 30-3-1856 Zutphen, overl. 10-2-1875
4. Louisa Johanna Veth 16-9-1859 Zutphen
Wonende: Mil register f 1, D797, E528, C7..., Hellingen 41;

- Heden overleed mijne geliefde moeder Mej. de Wed. G. VETH geb. BERENDSEN, Directrice van de Kinderbewaarplaats alhier, in den ouderdom van 53 jaren. 1 Mei 1877 L.J. VETH
[bron: Dordrechtsche courant, 3-05-1877]


- DORDRECHT, 25 Mei. Voor de vrouwelijke handwerken deden gisteren in den Haag 13 kandidaten examen; 1 werd afgewezen en 12 toegelaten, waaronder voor nut en smaak: mej. M.J. Labee, A. Rutten en L.J. Veth; voor smaak, mej. A. de Greef, allen uit Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant, 26-05-1878]

- VROUWELIJKE HANDWERKEN.
Mej. L.J. VETH, geŽxamineerd Onderwijzeres in VROUWELIJKE HANDWERKEN, beveelt zich aan tot geven van Lessen, alsmede tot het vervaardigen en opmaken van Handwerken van Smaak. Woonplaats: Hellingen, E 78.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-08-1879]

- Voor de vrouwelijke handwerken 14 kandidaten; 4 afgewezen en 10 toegelaten, waaronder 8 uit Dordrecht, reeds per telegraaf gemeld. De twee overigen zijn mej. M.E. Kluit, voor smaak, uit St. Anthoniepolder en T. Pas, voor nut en smaak, uit Kinderdijk.
- HANDWERKEN. Mej. L.J. VETH, geŽxamineerd Onderwijzeres in Vrouwelijke Handwerken van Nut en Smaak, beveelt zich aan tot het geven van LES in alles wat tot haar vak behoort, waaronder ook het maken van Bloemen. Voorts houdt zij zich aanbevolen tot het opmaken van Handwerken, Borduurwerk enz. Woonplaats: Hellingen, E 78.
[bron: Dordrechtsche courant, 11-11-1879]

- Handwerken van Nut en Smaak.
Mej. L.J. Veth bericht, dat zij heeft geopend eenen SCHOOL voor ONDERWIJS in HANDWERKEN van NUT en SMAAK, voor Meisjes uit den fatsoenlijke stand, die het geleerde op de Lagere en Middelbare Scholen wenschen voort te zetten.
De lessen zullen worden gegeven van Maandag tot Vrijdag, 's voorm. 10 tot 12 ure, Voorstraat, C 51, alwaar ook tusschen 2 en 4 ure gelegenheid is tot het aangeven van leerlingen. Het schoolgeld voor iedere leerlingen bedraagt f 1,50 per maand.
[bron: Dordrechtsche courant, 04-05-1880]

- HANDWERKEN. Mej. L.J. VETH, wier Leerlinge bij het laatst gehouden Examen weder slagen mocht voor 'NUT EN SMAAK', beveelt zich aan tot het geven van Lessen. Adres: Hellingen E 78.
- Bij Mejufvrouw A. RUTTEN, Voorstraat, bij de Nieuwbrug, bestaat weder gelegenheid tot het AANNEMEN VAN LEERLINGEN voor het aanstaand Najaars-Examen in Handwerken voor NUT en SMAAK.
[bron: Dordrechtsche courant, woensdag 19-05-1880]

- VROUWELIJKE HANDWERKEN.
Mej. L.J. VETH houdt eene school voor meisjes uit den beschaafden stand, waar zij van 's voorm. 10 tot 12 u. ONDERWIJS geeft in handwerken van NUT (naaien, Knippen enz) en SMAAK.
Bij het eindigen van den Cursus op de Middelbare Scholen, neemt zij de vrijheid de ouders dier leerlingen, die het dŠŠr geleerde willen onderhouden en voortzetten, op hare School opmerkzaam te maken.
Adres: Voorstraat C 51, ten huizen van den Heer RUTTEN. Aangifte liefst tusschen 10 en 12 of 2 en 4 u.
[bron: Dordrechtsche courant, 6 juli 1880]

- SCHOOL voor Handwerken van Nut en Smaak.
Mej. L.J. VETH, de SCHOOL overgenomen hebbende van Mej. ISENSEE, wie zij gedurende verscheidenen jaren bij haar onderwijs heeft ter zijde gestaan, zal 1e Augustus die School HEROPENEN in het lokaal in de Wijnstraat B 16 (naast het Museum).
De School wordt gehouden des voorm. 10-12 u., voor jonge jufvrouwen die de Scholen voor Middelbaar- en Uitgebreid Lager Onderwijs reeds hebben verlaten (f 5 per kwartaal) en voor Schoolkinderen des avonds 5-7 u. (f 3 per kwartaal).
Ook van de tusschenuren heeft zij nog beschikbaar voor Lessen, 't zij bovengenoemd lokaal, 't zij voor Privaat-Les aan huis.
Aangifte van Leerlingen aan het Lokaal of Hellingen E 78.
[bron: Dordrechtsche courant, 28 en 29 juli 1882]

- NAAI- KNIP- EN VERSTELSCHOOL.
Door de vele aanvragen om plaatsing, zal door de door het Heil der Armen gesubsidieerde naai-, Knip- en Verstelschool van Mej. L. VETH, in tweeŽn gesplitst worden. Voor meisjes van 12-20 jaar blijft de gelegenheid geopend elken Maandag van 8-10- uur, in een der lokalen van de Kinderbewaarplaats, tegen vergoeding van vijf cents per avond. Voor vrouwen en meisjes boven de 20 jaar zal een afzonderlijke cursus gegeven worden, eveneens tegen vergoeding van vijf cents per keer, in het schoollokaal van Mej. VETH, Wijnstraat, te beginnen a.s. Mei. Wie daaraan deel wenscht te nemen, vervroege zich aan laatstgenoemde lokaal; 's morgens van 10-12 en 's avonds van 1/2 6- 1/2 8 is Mej. VETH aldaar te spreken.
[bron:  Dordrechtsche courant, 24 april 1886 ]

- (20-12-1887) De Minister van Staat, Minister van Binnenl. Zaken. Gelet op art 8 van het Alg. Regl. van de Rijksnormaallessen, vastgesteld bij KB van 13 mei 1881, no 1. Heeft goedgevonden: met ingang van 1 Januari 1888, te benoemen tot onderwijzeres bij de Rijksnormaallessen te 's Gravendeel mej L.J. VETH, te Dordrecht, en haar, te dier zake, tijdelijk te verleenen eene jaarlijksche toelage van f 250. Afschrift dezer zal worden gezonden aan de Alg. Rekenkamer en aan den Schoolopziener in het district Dordrecht ter mededeeling aan belanghebbenden (Den Haag, december 1887)
[bron: Nationaal Archief 2.04.09, inv 699 rijksnornaallessen]

- Mej. L.J. VETH bericht dat zij voornemens is op Zaterdag 9 Juli een tweemaandelijksche cursus te OPENEN tot het leeren maken van KLOSKANT. Deze les zal wekelijks des Zaterdags gegeven worden, 's morgens van 9 tot 11, ŗ f 2 per maand. Verdere inlichtingen zijn te bekomen iederen werkdag, uitgenomen Zaterdag, van 10 tot 11 uur, in het schoollokaal, Wijnstraat No. 104.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-6-1887]

- RIJKSNORMAALLESSEN
werden gegeven door J. van Heumen (Directeur, G. Dekker, H.J. Knaap, J. de Koning, F.M. Mulders, S. Schotel, J.H. van Trooijen, P.H. Voet (Beets), J.D. Brinkgreve, C.L. Landrť, J.J. Sonne, C. van Bellen en Mejuffrouw A. Rutten, en bezocht door mannelijke en 18 vrouwelijke leerlingen, terwijl met gunstig gevolg door 2 mannelijke en 4 vrouwelijke kweekelingen examen werd gedaan.
- De Christelijke normaallessen werden in 1888 bezocht door 16 mannelijke en 3 vrouwelijke kweekelingen.
- Ontslagen en aangesteld personeel.
Bneoemd als helpster: S. de Koning (4), M. Kramers (3), H.J. van Helden (2), P. RŁhle 92), L.S. Hania (beewaarschool), M.I. Peper (4), L.J. Veth (school 6).
[bron: Dordrecht jaarverslag over 1888]

- J.P. REVERS geeft uit: L.J. VETH 
Boekje ter herhaling bij het onderwijs in het Kunstnaaldwerk.
Boekje ter herhaling bij het onderwijs in de Nuttige Handwerken
ŗ 30 Cent elk. In iederen boekwinkel verkrijgbaar.
[bron: Dordrechtse Courant 11-3-1896]

- (maart 1897) In 't district Dordrecht bestaan sedert 1879 10 Rijksnormaallessen nl 2 van den eersten en 8 van den tweeden rang. De alatsen waren aanvankelijk 6 klassig (kweekelingen van 12-18 jaar) en werden in 1881 even als de eersten 4 kalssig (kweekelingen van 14-18 jaar). In 't zelfde jaar werden van Rijskwege aan al die inrichtingen voorbereidende klassen voor leerlingen van 12-14 jaar toegevoegd, welke in 1885-1890 achtereenvolgens weder zijn opgeheven.
In 1894 werden van Rijskwege opnieuw bij 3 Normaallessen van den tweeden rang voorbereidende klassen opgericht.
Die Normaallessen met voorbereidende klassen hebben m.i. voldoende resultaten opgeleverd, en vooral ten plattenlande veelzijdig nut gesticht.
476 kweekelingen verkregen tot hiertoe de akte van bekwaamheid 56a (309 mann. en 167 vrouw.).
Van de 476 gediplomeerden verkregen later:
136 de Hoofdakte
88 akte Fransch
61 akte Nuttige Handwerken
7 akte Handteekenen
12 akte Wiskunde
33 eene betrekking als Hoofd der school.

In de laatste jaren zijn evenwel de uitkomsten van........
.... te s Gravendeel: H. Blommendaal, A. van der Steen, L. Vliegenthart, G.J. Breedveld, W.G. Meijer, P.A. van Gent, F. van Werkum, A. van Son en Mej. L.J. Veth....
[bron: Nationaal Archief 2.04.09, inv 699 rijksnornaallessen]

- (12-3-1902) De Minister van B.Z.; Gelet op art 6 van het Kon. besluit van 29 juni 1890 (Stbl no 97) gewijzigd bij Kon. besluit vann 27 juli 1896 (stbl no 142). Heeft goedgevonden met ingang van 1 april 1902:
1) bij de Rijksnormaallessen te s Gravendeel
1. aan mej L.J. Veth op haar verzoek, eervol ontslag te verleenen als onderwijzeres en mits dien in te trekken de haar verleende jaarlijksche toelage van f 250.
2. te benoemen tot onderwijzeres mej. J.P. Matthijssen te Dordrecht, en haar te dier zake tijdelijk te verleenen eene jaarlijksche toelage van f 250. 
[bron: Nationaal Archief 2.04.09, inv 699 rijksnornaallessen]

- adresboeken
(adresboek 1854) Wijk B Wijnstraat No. 16-17-18-19-20-21 [aantek.: B17 Engelsche Kerk, B18 ijzerwaag, B19 Wijnkooperskapel, B20 ijzere waag, B21 Wijnkopers capel gest 1595]
(adresboek 1865) Wijk B Wijnstraat No. 16 [School]
(adresboek 1868) Wijk B Wijnstraat No. 16 [Burgerschool voor Meisjes
(adresboek 1879) Wijk B Wijnstraat No. 16 [Pakhuis en School

- adresboek 1883
A. Rutten, onderwijzeres, Voorstraat C51
J. Rutten, particulier, Voorstraat C51
L.J.H. Veth, onderwijzeres, E78 Hellingen

- 13. Louisa Johanna VETH, onderwijzeres in handwerken;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP 20-2138 notarisakten over het jaar 1891]

- Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor Meisjes.
In het mooie heeren Doelensteijn in de Steegoversloot 42-44, waar de Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes is gevestigd, was het ons vergund vanmorgen een kijkje te nemen.
...
Wij mogen Dordrecht geluk wenschen met deze nuttige inrichting, de vierde in het land, waar industrie- en huishoudonderwijs gekombineerd zijn. (Alkmaar, Zwolle, Haarlen, Dordrecht)
Het onderwijzend personeel bestaat uit: mej. N. van Berkum, direktrice, mej. L. Veth, mej. A. Dicke, mej. M. Onderwater, mej. A. van Brakel, mej. J. Sluiters, de heeren Rovers, Van Woensel en dr. Pickee.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-10-1901]

- Overpeinzingen van Mej. Veth.
  Nov.-Dec. 1901.
  Mijn lieve deugd - wat doe ik hier?
  Dat gewirrelwarrel bevalt mij geen zier,
  Zoo tusschentijds den tuin in te gaan
  Ik heb 't met 'Nuttige Handwerken' nog nimmer gedaan.
  En wat de toekomst brengen zal? Ik vrees er voor,
  Want op zoo'n manier lesgeven - het kan er niet meer door!

  Mei 1902.
  Al blijft het mij te woelig - mijne opinie is gekeerd,
  Want er wordt in de huishoudklassen werkelijk geleerd.
  Mijn school in de Wijnstraat geef ik er aan
  Om voortaan geheel in de Industrie- en Huishoudschool op te gaan
.

[BRON: Dordrechtsche Courant zaterdag 28 October 1911 (feestcourant)]
[BRON: Erfgoedcentrum diep 377-580 plakboek huishoudschool]

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 (W151)
1. Jansje van Walraven geb. Boonefaas 1-12-1832 Voorburg, overl. 18-11-1915;
2. Johan van Walraven, (zoon) 17-1-1869 Dordrecht
3. Hendrika van Walraven, (dochter) 24-2-1874 Dordrecht, overl. 6-5-1893;
4. Elizabeth van der Koogh, 3-5-1849 Dordrecht, naaister
5. Louisa Johanna Veth, 16-9-1859 Zutphen, onderwijzeres in handwerken (h), van 10/199 naar V530;
6. Bastiaan Carolus van Walraven, (zoon) 7-9-1870 Dordrecht
7-8-9 L.J. Maaskamp / P. van Os / H.J. de Geus
Wonende: Hellingen 41; Oudenhovenstraat 8rood; Bleekersdijk 13;

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 (V530)
Louisa Johanna Veth, 16-9-1859 Zutphen, Rem., onderwijzeres in handwerken.
Wonende: Steegoversloot 4, Singel 56rood; C. van Beverenstraat 9;

- ADRESBOEKEN
(adresboek 1894-95) L.J. Veth, onderwijzeres, Hellingen 41
(adresboek 1897) L.J. Veth, onderwijzeres in de handwerken, Hellingen 41
(adresboek 1899) L.J. Veth, onderwijzeres, Hellingen 41
(adresboek 1901) L.J. Veth, onderwijzeres in nuttige en fraaie handwerken, Hellingen 41
(adresboek 1904) L.J. Veth, onderwijzeres nutt. en fraaie handwerken, Hellingen 41
(adresboek 1906) L.J. Veth, onderwijzeres in nutt. en fraaie handwerken, Steegoversloot 4
(adresboek 1908) L.J. Veth, onderwijzeres in nutt. en fraaie handwerken, Singel 56 rood
(adresboek 1911) L.J. Veth, onderwijzeres handwerken, Cornelis van Beverenstraat 9. 
(adresboek 1913) L.J. Veth, onderwijzeres handwerken, Cornelis van Beverenstraat 9. 
(adresboek 1916) L.J. Veth, onderwijzeres handwerken, Cornelis van Beverenstraat 9. 
(adresboek 1919) Mej. L.J. Veth, onderwijzeres, A. van Bleijenburgstraat *31
(adresboek 1922) Mej. L.J. Veth, onderwijzeres, A. van Bleijenburgstraat *31
(adresboek 1924) Mej. L.J. Veth, onderwijzeres, A. van Bleijenburgstraat *31
(adresboek 1926) geen mej. L.J. Veth

- jaarverslag over het jaar:
1878/1879/1880 ?A. Rutten op RNL?
1881 rijksnormaallessen A. Rutten, onderwijzeres handwerken;
1882 rijksnormaallessen A. Rutten, onderwijzeres handwerken;
1883 rijksnormaallessen A. Rutten, onderwijzeres handwerken;
1884 rijksnormaallessen A. Rutten; (geen L.J. Veth)
1885 rijksnormaallessen A. Rutten; (geen L.J. Veth)
1886 rijksnormaallessen A. Rutten; (geen L.J. Veth)
1887 rijksnormaallessen A. Rutten; (geen L.J. Veth)
1888 rijksnormaallessen A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1889 rijksnormaallessen A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1890 rijksnormaallessen A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1891 R.N.L. A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1892 R.N.L. A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1893 R.N.L. A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1894 R.N.L. A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1895 R.N.L. A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1896 R.N.L. A. Rutten; L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1897 R.N.L. (geen namen genoemd); L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1898 R.N.L. (geen namen genoemd); L.J. Veth op gemeenteschool 6;
1899 R.N.L. (geen namen genoemd); L.J. Veth op gemeenteschool 6; Diderika van Geel;

- BEELDBANK DORDRECHT
(Huis Rijnenborg, Wijnstraat 104, 1912)
[Collectie Dordracum Illustratum; Inventarisnummer 551_55088; Oud nummer 1602B; Beschrijving Huis Rijnenborg, Wijnstraat 104; vroeg-gotische gevel; Op de plek van Wijnstraat 104 stond tot circa 1910 (?) een woonhuis met een vroeg-gotische gevel (reuzenhuis met trapgevel?).]

- Plattegrond Dordrecht 1923 (Openbare leezaal, Wijnstraat)


- Dordrechtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes.
Het Bestuur der Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes heeft in zijne vegradering van 14 Augustus 1901 tot onderwijzeres aan zijne School, hoofdzakelijk in de nuttige handwerken benoemd MEJUFFROUW L.J. VETH te Dordrecht en zulks met ingang van 1 November 1901 op een Salaris van f 600 's jaars, onder de volgende voorwaarden:
(1) aan Mejuffrouw VETH zullen per week 20-25 lesuren ogpedragen kunnen worden;
(2) Mejuffrouw VETH mag hare betrekkingen aan de gemeente- en normaalscholen blijven waarnemen;
(3) Mejuffrouw VETH mag de leerlingen, die zij beloofd heeft klaar te maken, nog opleiden voor de a.s. examens in 1902.
(4) Mejuffrouw VETH verbindt zich om van af 1 October 1901 geene leerlingen meer voor hare particuliere lessen aan te nemen en deze lessen na 1 Februari 1902 in het geheel niet meer te geven.
Bij eventueele veandering van betrekking stelt Mejuffrouw VETH het Bestuur en de Directrice misntens twee maanden van te voren van haar besluit in kennis, zullende het Bestuur bij opzegging van zijn kant, zich aan denzelfden termijn gebonden achten.
   Namens het Bestuur voornoemd
   De Presidente A. Blusse van Oud Alblas Crena de Iongh, de secretaris A.C.L. v.d. Steenhoven.
+
(Dordt 14-8-1901 Mejuffrouw Veth) Mejuffrouw Veth op de vergadering der Industrie en huishoudschool voor meisjes is besloten een leerares handwerken te benoemen die 8 uren zal hebben, f 250 is haar salaris, de uren zijn maandag 2-4, woensdag 10-12, vrijdag 2-4 nu is de vraag of u deze betrekking wilt aannemen, voor het teekenonderwijs willen wij iemand afzonderlijk benoemen, hiervoor wordt veel geeischt en hebben wij nog geen keuze gedaan. Ik mocht u niet eerder schrijven omdat ik zonder de vergadering alleen niets beslissen mocht. Hoopende  een spoedig antwoord te krijgen, blijf ik nabeleefde groeten met achting.
      Adriana Blusse van Oud-Alblas-Crena de Iongh.
+
(Dordrecht 23 April 1902 Mejuffrouw L.J. Veth, Hellingen, Dordrecht) Mejuffrouw! Hierbij heb ik het genoegen U mede te deelen dat uw salaris is bepaald op f 900 zulks op voorwaarde dat door U voor uwe betrekking aan de gemeentescholen worde bedankt en het totaal der door U te geven lesuren per week 44 zal bedragen. vanaf den dag dat u door de gemeente ontslag wordt verleend, zal deze traktements-regeling in werking treden.
Uw geŽerd antwoord te gemoet ziende blijf ik inmiddels,
Hoogachtend uw dw B.C.L. v.d. Steenhoven, secretaris van het Bestuur der Dordtsche Industrie en Huishoudschool voor meisjes.
[bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 377 inventarisnr: 145 personeel huishoudschool]

- JAARVERSLAGEN 
* Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes 1901/1902.
  Het onderwijzend personeel was bij den aanvang der school samengesteld als volgt:
  Mej. L.J. VETH, nuttige en fraaie handwerken
* Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes 1902/1903.
Onderwijzend personeel:
... een bizonder woord van dank en waardeering komt allen toe voor de wijze waarop tijdens de ziekte van de Directrice en Mej. VETH extra hulp verleend werd, waardoor de leerlingen zoo weinig mogelijk in het onderwijs te kort kwamen....
* Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes 1903/1904.
   Onderwijzend personeel:
   Mej. L.J. VETH, nuttige en fraaie handwerken
* Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes 1904/1905.
Onderwijzend personeel:
........Mej. L.J. VETH (nuttige en fraaie handwerken) meost wegens ziekte tijdelijk vervangen worden - In Mej. A.J. van der Made werd een goede plaatsvervangster gevonden, waardoor de geregelde gang van zaken weinig verstoord werd. Het onderwijs in de afdeeling Costuumnaaien had dit jaar met moeilijkheden te kampen......
* Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes 1905/1906.
  Onderwijzend personeel:
  Mej. L.J. VETH, nuttige en fraaie handwerken
* Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes 1906/1907.
Onderwijzend personeel:
..De lessen van Mej. L.J. VETH werden ten gevolge van langdurige ongesteldheid grootendeels waargenomen door Mej. MATTHIJSEN, die door deze vermeerdering van arbeid zich genoodzaakt zag hare studie voor costuumnaaien op te geven. Het is zeker voor een groot deel aan dezen maatregel te danken dat het handwerkonderwijs nog zulke goede vruchten heeft gedragen.
Einde Februari 1907 was de Huishoudster Mej. J. MULDER geslaagd in het vinden van eene betrekking op een kostschool te.......
* Dordtsche Industrie- en Huishoudschool voor meisjes 1907/1908.
Onderwijzend personeel:
.. Mejuffrouw L.J. VETH (Nuttige en fraaie Handwerken) begon 1 November 1907, na herstel van een zware ziekte gedurende bijna een jaar, met moed haar taak te vervullen, doch al spoedig bleek dat de genezing niet zoo volkomen was als zij zelve, het Bestuur en allen, die met haar werkten, hadden gehoopt. Zij zag zich genoodzaakt ontslag te vragen. Dit ontslag werd haar met ingang van 15 Mei 1908 op de meest eervolle wijze verleen.d Waar de onlangs ingevoerde pensioenverordening niet op haar toepasselijk kon zijn, heeft het Bestuur als bewijs van waardeering voor al hetgeen zij voor de school deed, haar een jaarlijksche uitkeering toegekend. Met Mej. VETH heeft een onderwijzeres de school verlaten, die niet alleen met hart en ziel lesgeefster was, doch die ook buiten de lestijden de belangen van de school en de leerlingen wist te behartigen.
De heer C.J.B. Pickee, arts die evenals Mej. VETH van de oprichting af aan de school verbonden was (ziekenverpleging) werd ernstig ziek en overleed in September 1908 in den ouderdom van 37 jaren. Altijd opgewekt als lesgever en steeds bereid om hulp te verleenen.....;
.... In de vacature Mej. VETH werd voorzien door hare lessen in nuttige en fraaie handwerken op te dragen aan de Dames Matthijssen en Van Neck.
Aangezien het gewenscht bleek wat meer hulp te hebben voor de afdeeling costuumnaaien werd als nieuwe onderwijzeres benoemd mejuffrouw Rethmeijer uit Zutphen, in het bezit van de acten nuttige en fraaie handwerken en een diploma voor costuumnaaien. .....;
[bron: SAD archief 377 inventarisnr: 75 jaarverslagen huishoudschool]

- Tot mijn grtote droefheid overleed hedne mijn lieve vriendin en Huisgenoote Albertine Alide Beversen
Dieren, 21 Aug 1926. 
    L.J.  Veth. 
Eenige en algemeene kennisgeving.
[
bron: Dordrechtsche courant, 24-8-1926 ]

- [bron: Dordrechtsche courant 12 en 13 januari 1939]

- Louisa Johanna Veth, geb. Zutphen rond 1860, naaister, onderwijzeres handwerken, overl. Dieren op 11 januari 1939, daar begraven op 14 januari.
[http://www.familieveth.nl/jacobveth1767-1812.html]

VINK

mej. A.N. Vink (Steltenstraat 1)

de VOGEL

Adriana Hendrika Carolina de Vogel.

Gegevens:
- ADRIANE HENDRIKA CAROLINA DE VOGEL, geb. Dordrecht 6-8-1837, overl. Hoorn 24 juli 1918, dr van Cornelis Johannes de Vogel (geb. Dordrecht 17-3-1808, overl. Dubbeldam 17-5-1842) en Catharina Johanna Hendrika van Buren (geb. Middelburg 4-4-1812, overl. Dordrecht 19-4-1852), tr. Oirschot 7 juli 1865 JOHANNES NICOLAAS GOTTLIEB S÷HNGEN, geb. Oirschot 5-4-1841, kostschoolhouder Kostschool Bijsterveld, overl. 2 juli 1918 Hoorn, begr. 4 juli Hoorn. 
NB.
- Op 11 mei 1855 werd Johannes toegelaten als landmeter, oud 14 jaar. Op 29 april 1859 werd hij hulponderwijzer (18 jaar). Op 30 april 1859 behaalde hij de acte Engelse taal. Op 11 oktober 1859 de acte Franse taal. Op 6 april 1864 werd hij hoofdonderwijzer. 
- A.H.C.de Vogel : op 3 april 1856 acte van toelating tot schoolhouderesse, Nederduitse en Franse talen en bijbehorende wetenschappen; op 14 oktober 1857 ook Hoogduitse talen ; op 5 april 1864 acte van bekwaamheid als huisonderwijzeres en de vrouwelijke handwerken.
Uit dit huwelijk :
JOHANNES FREDERIK ADOLF JACOBUS S÷HNGEN, geb. Oirschot 25 juni 1866
CORNELIS JOHANNES S÷HNGEN, geb. Oirschot 29 april 1870
LUCRETIA ADRIANA CORNELIA ANTONIA ELISABETH S÷HNGEN, geb. Oirschot 23 juni 1871, overl. Hoorn 7 mei 1918, begr. Hoorn 10 mei, tr. Amsterdam 20 september 1900 met Gerard Daan Louis Rink, geb. Veghel 8 mei 1865, overl. Arnhem.
[http://www.medieval-france.com/Index%20Genea/genealo/genesohngen.htm]

VOGELS

A.A.M. Vogels (Voorstraat 116)

de VOOGD VAN DER STRAATEN

 mej. J.H. de Voogd van Straaten (Wijnstraat 68, Singel *56a, Reeweg Oost *36) op de Middelbare Meisjes School (Steegoversloot)

Gegevens:
- DORDRECHT 18 Mei. Men verzoekt ons te melden, dat onder de geslaagden bij het examen voor de vrouwelijke handwerken op ll Zaturdag is genoemd mej. de Voogd. Dit moet zijn: J.A. de Voogd van der Straaten.
[bron: Dordrechtsche courant, woensdag 19-05-1880]

- (20-4-1914) .. met ingang van 1 mei 1914 te verhoogen de jaarlijksche toelagen, verleend aan de na te noemen onderwijzers en onderwijzeressen bij de volgende Rijksnormaallessen en die daardoor te brengen op het bedrag achter ieders naam vermeld in de eerste kolom, terwijl hun pensioensgrondslag voorloopig wordt bepaald, dan wel bevestigd, op het ebdrag achter ieders naam vermeld in de tweede kolom
DORDRECHT
J.W. Boerman f 885 f 885
P.H. Voet f 280 f 280
F.M. Mulders f 365 f 450
A. Kruijs f 390 f 390
J.H. Hollestelle f 520 f 520
D. van der Werff f 520 f 520
C. van der Graaf f 260 f 260
C. van Eck f 650 f 650
Mej. J.H. de Voogd van der Straaten f 520 f 520
P.C. Maat f 390 f 390
W.P. de Chavonnes Vrugt f 260 f 260
J.J.J. de Lange f 390 f 400
C.A. van Mourik f 325 f 325
P.C. van Zee f 520 f 520
GORINCHEM
J.W. Boerman f 310 f 260...etc
G.C. Visser f 520 f 520
Mej. J.H. de Voogd van der Straaten f 490 f 390
[bron: Nationaal Archief 2.04.09, inv 699 rijksnornaallessen]

- AFSCHEID MEJ. J.H. VOOGD VAN DER STRATEN.
Dinsdag 29 Nov. had in het gebouw van de Chr. Kweekschool te Gorinchem het afscheid plaats van mej. J.H. de Voogd van der Straten leerares in de handwerken, die wegens het bereiken van den pernsioengerechtigden leeftijd het onderwijs ging verlaten. Bij het afscheid werd door het bestuurslid den heer A.M. Brouwer, gememoreerd hoer mej. de Voogd gedurende ruim 25 jaren met zeldzaam goede resultaten de school had gediend. Namens het bestuur bood hij de vertrekkende leerares als aandenken een schidlerij aan. Daar de heer Groen door ziekte verhinderd was dit afscheid bij te wonen, sprak de heer DE VISSER, de onder-directeur, namens het personeel en bood hij mej. de Voogd een boekwerk aan. Daarna kreeg Nellie KNOL, leerlinge der hoogste klasse, het woord. Zij dankte mej. de Voogd op hartelijke wijze voor het genoten onderwijs en overhandigde namens de meisjes der school een geschenk. Ook verwelkomde zij de nieuwe leerares, mej. EGGINK uit Dordrecht.
Tenslotte nam mej. de Voogd met een hartelijk woord van dank afscheid van school en leerlingen. 
[De 5 Rivieren, 01/12/1938; p. 5/16]

de VRIES

Frederika de Vries, geb. Dordrecht
mej. J.A. de Vries (Knolhaven 18, Hendrikstraat 18, Vest 47c, 55, Lijnbaandwarsstraat 6, Nicolaasstraat 3a)

Gegevens:
- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: A 199
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 429
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Rees huisvr van J. v.d. Dussen
6. Voornamen: Maria Anthonia
7. Beroepen: -
8. Woonplaatsen: Grootekerkbuurt
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 1197
10. Soort der eigendommen: huis en erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 385
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.01.39


- Gemeente Hardinxveld Aktenummer 29 Aktedatum 30-10-1851
Bruidegom Fraterman, Daniel Gijsbert Hendrik
Geboorteplaats Maastricht Geboortedatum 00-00-1816 Leeftijd 35
Vader Bruidegom Fraterman, Gijsbert
Moeder Bruidegom Dries, Adriana van der
Bruid Swets, Barbera Johanna
Geboorteplaats Hardinxveld Geboortedatum 26-04-1826 Leeftijd 25
Vader Bruid Swets, Tijs
Moeder Bruid Koens, Eeltje

- Aktenummer 209 Aktedatum 07-12-1853 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 124
Bruidegom IJbert de Vries
Geboorteplaats Amsterdam Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 24
Bruid Adriana Cornelia Dijkwel Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 22
Vader Bruidegom Wouter de Vries
Moeder Bruidegom Fredrika Smits
Vader Bruid niet genoemd niet genoemd
Moeder Bruid Magdalina Dijkwel

- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (29)
Frederika de Vries
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Deel 26 Bladzijde 432
Geboortejaar 1854

- Voorts voor handwerken (nut en smaak) 15 candidaten, 1 afgewezen en 14 toegelaten, zijnde de dames
C. Cooke, uit Rotterdam;
V.A. Dirksen, uit Rotterdam;
J.H. DrŲge, uit Rotterdam;
M.G. van den Hummel, uit Dordrecht;
S.H. Jung, uit Dordrecht;
A.J. Hulstein, uit Rotterdam;
A. Scheltema, A.M.E. Scheltema, A.P. Schot, A.G. Stronk, J.E.A. Vervloet, W.M. Wels, allen uit Rotterdam;
en F. de Vries, uit Dordrecht;
[bron: Leidsche Courant, 06/05/1873; p. 2/4]

- [48r] (Dordrecht 7 Junij 1875) Naar aanleiding van het aanstaande vertrek van Mej. HOLTHEIJER hebben wij de eer aan de commissie ter vervulling der vacature op de 1ste Stads Armenschool voor te dragen: Mejufvrouw Frederika de VRIES, woonplaats Zandweg.
Aangezien deze onderwijzeres het examen in de handwerken heeft afgelegd, meenen wij, zij op hooger salaris aanspraak mag maken, en nemen wij de vrijheud de Commissie zulks in overweging te geven. Namens Regentessen J.J. de Koning Brand.
[bron: SAD 121-40 brieven over het jaar 1874]

- Aktenummer 3 Aktedatum 13-01-1881 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 152
Bruidegom Hendrik Wember Mast
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 26
Bruid Frederika de Vries (onderwijzeres)
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 26
Vader Bruidegom Hendrik Wember Mast
Moeder Bruidegom Margaretha van der Rest
Vader Bruid IJbert de Vries (steenhouwer)
Moeder Bruid Adriana Cornelia Dijkwel

- Overledene Hendrik Wember Mast , leeftijd 42 jaar
Vader Hendrik Wember Mast // Moeder Margaretha van der Rest
Echtgenoo/te Frederika de Vries
Plaats Rotterdam Datum overlijden 01-04-1897 Opmerkingen akte nr. 1542 Geboorteplaats Dordrecht
Bron Rotterdam 1897 b130

- (1897) 322
Frederika de Vries wed Hendrik Wember Mast, portier Hotel Coomans te Rotterdam;
[Erfgoedcentrum DiEP 20-2151 notaris Jongkindt]

- (ca 1898) 227 inventaris Hendrik Wember MAST;
[Erfgoedcentrum DiEP 20-2122 notaris Jongkindt]

- Overledene Frederika de Vries , leeftijd 44 jaar
Vader IJbert de Vries Moeder Adriana Cornelia Dijkwel
Weduwnaar/weduwe Hendrik Wember Mast
Plaats Rotterdam Datum overlijden 21-04-1899
Opmerkingen akte nr. 2026 Geboorteplaats Dordrecht
Bron Rotterdam 1899 d011v

van VUUREN

J.M.G. van Vuuren (Wijnstraat 130, Steegoversloot 32)

de WAAL 

Geertruida Maria de Waal

Gegevens:
- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: H
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: D 662
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 139
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Jong
6. Voornamen: Willem Fredrik
7. Beroepen: koopman
8. Woonplaatsen: Dordrecht
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 689
10. Soort der eigendommen: huis en Erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 124
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.01.41

- bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (deel 4-141)
B Wijnstraat no. 121 
1. Gerrit de Waal 1800 Dordrecht (H), winkelbediende
2. Apolonia van Wijk 1803 Dordrecht (H), schoolhoudster
3. Izaak Matthijs de Waal 1826 Dordrecht, stuurman, 31-7-1857 naar Delft;
4. Matthijs de Waal 1828 Dordrecht, kleerm leerling, 18-6-1852 naar Ridderkerk;
5. Willem de Waal 1830 Dordrecht, boekb leerling
6. Gerrit Pieter de Waal 1832 Dordrecht, schoenm leerling;
7. Geertruida Wilhelmina de Waal 1834 Dordrecht, zonder, 6-2-1859 naar Rotterdam;
8. Apolonia de Waal 1837 Dordrecht, zonder
9. Simon de Waal 1845 Dordrecht, zonder
10. Geertruida Maria de Waal 1839 Dordrecht, zonder


- (adresboek 1865) Kousbroek T. Wijk A Nieuwe Haven No. 406a Evangelist 
(adresboek 1868) Kousbroek T. Wijk A Hoogenieuwstraat No. 487 Evangelist
(adresboek 1873) Kousbroek Th. Wijk A Hoogenieuwstraat No. 487 Evangelist 
(adresboek 1879) Kousbroek T.J. Wijk D Voorstraat No. 5-6 bediende 

- Aktenummer 175 Aktedatum 03-10-1873
Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 144
Bruidegom Theodorus Kousbroek
Geboorteplaats Rotterdam Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 47 [evangelist; wed. Dorothea Braacx]
Bruid Geertruida Maria de Waal
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 34 [zonder beroep]
Vader Bruidegom Willebrordus Franciscus Kousbroek
Moeder Bruidegom Johanna Wilhelmina van Yerschot
Vader Bruid Gerrit de Waal
Moeder Bruid Apolonia van Wijk

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (W5)
1. Gerrit de Waal 9-12-1800 Dordrecht, winkelknecht; naar Rotterdam 6-8-1885;
2. Apolonia van Wijk 12-10-1803 Dordrecht, overl. 12-11-1862
3. Willem de Waal (zoon) 9-11-1830, boenbindersknechtm overl. 9-3-1867
4. Gerrit Pieter de Waal (zoon) 8-11-1832, schoenmakersknecht, overl. 18-5-1867
5. Apolonia de Waal (dochter) 7-1-1837 [E260]
6. Geertruida Maria de Waal (dochter) 8-6-1839, naar K409;
7. Simon de Waal (zoon) 6-6-1845, in militiare dienst (wpl Kampen);
8. Geertrui Wilhelmina de Waal (dochter) 24-11-1834, winkeldochter (Rotterdam);
Wonende: B121, Wijnstraat 21, A346, A197, D696;

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (K409)
1. Kousbroek Theodorus 8-7-1826 Rotterdam, godsdienstonderwijzer
2. Dorothea Bracx 9-7-1826
3-6 Kousbroek
7. Cornelia Geertruida Koedijk (niet verwant) 1-2-1839
9-10 Kousbroek
11. Geertrui Maria de Waal (vrouw) 8-6-1839
Wonende: A406, A487, E1109, A211, D665, C12, 28-10-1876 naar Logchum.


- [14c] Verslag van het onderwijs aan Hulponderwijzeressen en Kweekelingen der bewaar- en Lagere Scholen te Dordrecht gedurende het jaar 1860.
Het gansche jaar door werd aan hulponderwijzeressen en kweekelingen van bewaar- en lagere scholen gelegenheid verschaft, onderrigt te otnvangen, in die vakken, welke gevorderd worden, om nuttig werkzaam te kunnen zijn aan gezegde scholen. Gedurende de maanden April tot october werd dit onderrigt eenmaal, de overige maanden des jaars tweemaal per week gegeven. De vakken van behandeling bepaalden zich hoofdzakelijk tot de volgende: Spraakoefening, getalleer, vormleer, gewijde geschiedenis, geheugen- en aanschouwingsoefening, lezen en onderwijs- en opvoedkunde.
In den regel werd bij elke les een gedeelte van twee dezen vakken besproken.
Aangezien kennis der muziek en een tamelijk schoon schrift voor de bedoelde betrekking vereischt worden, werden ook daartoe oefeningen gehouden. Voor de muziek waren die oefeningen hoofdzakelijk praktisch; theoretisch voor zoo ver dit voor de behoorlijke uitvoering van muziekstukjes nodig is. Voor het schrijven meosten de oefeningen bijzonder strekken tot verbetering van het schrift. Ten einde zich te oefenen, om op eene verstaanbare en geregelde wijze zich over eene zaak te leeren uitdrukken, werd gebruik gemaakt van het behandelende over de kennis van natuur- en kunstvoortbrengselen. Daartoe werd gesproken over die natuur- en kunstvoortbrengselen, welke in de meeste bewaarscholen in doozen aanwezig zijn. Van het besprokene worden door de hulponderwijzeressen schetsen vervaardigd, welke zij dan tegelijk tot eigen gebruik voor de school kunnen aanwenden. Hierbij wordt meerendeels gelet op het gebruik en de bewerking der voortbrengselen. De hoofdonderwijzeressen hebben den toegang tot de lessen, zonder tot medewerking verbonden te zijn. Alle hulponderwijzeressen deelen in de werkzaamheden. Nominative opgave:
Mej. Straatman, van Hummel, Govers, Itz, Reus (hoofdonderwijzeressen), J.H. Verhoeven , M. Bonket, W.C. van Wageningen, J. van Altenburg, J. Evenwel (Hulponderwijzeressen en kweekelingen aan de Stedelijke Bewaarschool), mej. E.J. Vliegenthart, J. de Boogt, H. Schulders, N. Pullemans, A.H. Blackstone (hulponderwizjeressen aan de Diakonie-Bewaarschool), A. Schenk (bijz school voor meisjes), F.C. v.d. Ent, N.S.J. Koopman (kweekeling bij mej. Reus), A.W.E. Baar (kweekeling bij mej. Govers), G.M. de Waal (hulponderwijzeres bij mej. Itz), A.H. de Munnik (kweekelinge bij mej. Cohen Stuart). Februarij 1861. J. Schenk, Onderwijzer
[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

- overlijdensakte Dordrecht 24-11-1862 (no 689)
Aplonia van Wijck, 59 jaren, zonder beroep, geb/wonende alhier, gehuwd met Gerrit de Waal, koopman, wonende alhier, dochter van Mattheus van Wijck en Geertruij Meijs, beiden overleden alhier, is overleden 22/11 namiddags half een B 121 in de Wijnstraat.


- [10e] VERSLAG van het onderwijs, gegeven aan hulponderwijzeressen kweekelingen der bewaarscholen te Dordrecht, gedurende het jaar 1862.
Aan de hulponderwijzeressen en kweekelingen van de bewaarscholen werd gedurende de wintermaanden tweemaal, en gedurende de zomermaanden eenmaal per week onderwijs gegeven. Door de volgende werd daaraan in den loop des jaars deelgenomen: G. Reus, J.H. Verhoeven, J. Evenwel, M. Bonket, J. de Voogt, W.C. van Wageninge, G.M. de Waal, H. Schulders, J. van Altenburg, N. Pullemans, A.H. Blackstone, N.S. Koopman, A.M. de Munnik, Cl. Reus, A. Schenk, H.H. Bax, A.M. van Roosendaal.
Door de hulponderwijzeressen der diaconie-bewaarschool werden de lessen met de meeste gezetheid bijgewoond, hetwelk niet zoon onbepaald kan gezegd worden van die der stedelijke bewaarschool. Het onderrigt bepaalde zich hoofdzakelijk tot die vakken, welke op de school de stof voor het onderrigt uitmaken, en verder die, welke strekken kunnen, om de bekwaamheid en geschiktheid der onderwijzeressen te bevorderen, Daarbij behooren het vervaardigen van opstellen voor zulke natuurvoortbrengselen, welke ter bespreking in de doozen op de school voorhande zijn. Verder wordt de zangkunde onderwezen hoofdzakelijk het praktisch gedeelte, en de theorie, voor zoo ver die noodzakelijk is voor de praktische beoefening. Verscheidene der hulponderwijzeressen zijn werkzaam met het doel om eerlang examen als bewaarschoolhouderes af te leggen, waartoe eenigen wel de noodige kennis bezitten, maar nog geene genoegzame begaafdheid hebben, om zich vaardig en juist uit te drukken, waardoor zij ligt gevaar zouden loopen een examen zonder gunstig gevolg af te leggen. Dordrecht den 20 Febr 1863. J. SCHENK.
[bron: SAD 121-29 brieven over het jaar 1863]

- [27f] Om examen als bewaarschoolhouderesse af te leggen voor junij biedt zich aan bij de plaatselijke schoolcommissie: mej. A.H. de Munnik, zoo ook doch liever na verloop van drie maanden: mej. J. Voogt, mej. N. Pullemans, mej. H. Schulders, mej. A.H. Blackstone, mej. G.M. de Waal. (Dordrecht den 25 April 1864) J. Schenk.
[bron: SAD 121-30 brieven over het jaar 1864]

- [21g] VERSLAG van het onderwijs gegeven aan hulponderwijzeressen en kweekelingen der Bewaarscholen te Dordrecht gedurende het jaar 1864.
In den loop des jaars werd aan hulponderwijzeressen en kweekelingen der Bewaarscholen alhier gelegenheid verschaft, om onderwijs te ontvangen in die vakken welke volgens het provinciaal reglement van Z. Holland en dezer stad op eene zoodaanige school behooren onderwezen te worden tot ontwikkeling van nog zeer jonge kinderen. Tweemaal 's weeks gedurende de wintermaanden en eenmaal per week gedurende de zomermaanden werd daartoe twee uren besteed. De volgende hulponderwijzeressen en kweekelingen namen daaraan deel: J. Voogt, G.M. de Waal, H. Schulders, N. Pullemans, A.H. Blackstone, A.H. de Munnik, N.S.J. Koopman, M.P. van der Koog, J.H. Verhoeven, E.J. Vliegenthart, G. Reus, L.F. Duijzers, Cl. Reus, C. van der Koog, M. Bonket, A.M. van Wageningen en C.J.E. Kila.
Van deze onderscheidden zich de acht eerstgenoemde door getrouwe waarneming der lessen, de zes daaropvolgende maakten een minder gezet gebruik van de haar aangeboden gelegenheid, en de drie laatste waren in dit opzigt zeer nalatig. Door een voor de Stedelijke schoolcommissie afgelegd examen in de maand December hebben zeven de acte van Bewaarschoolhouderes verkregen. Deze waren: E.J. Vliegenthart, H. Voogt[Hoogt], G.M. de Waal, H. Schulders, N. Pulleman, A.H. Blackstone, en A.H. de Munnik. Behalve de vakken welke regtstreeks op de Bewaarschool behandeld worden, werden de meestgevorderden ook geoefend in het vervaardigen van opstellen voer eenig opvoedkundig ondererp of over voortbrengselen der natuur, welker bespreking en de school mede gevorderd wordt. Dordrecht den 18 Febr 1864. J. SCHENK, ond.
[bron: SAD 121-31 brieven over het jaar 1865]

- [5h]
VERSLAG van het onderwijs, gegeven aan hulponderwijzeressen en kweekelingen der Bewaarscholen te Dordrecht gedurende het jaar 1865.
Van primo October tot ultimo Maart bestaat voor hulponderwijzeressen en kweekelingen der bewaarscholen alhier gelegenheid om tweemaal 's weeks onderwijs te ontvangen, ten einde te worden opgeleid tot Bewaarschoolhouders, terwijl gedurende de overige maanden des jaars daartoe eenmaal per week gelegenheid wordt verschaft.
Door de volgende werd daaraan deelgenomen: H.M. Bonket, C.W. van Attenburg, E.F. Duizers, A.M. van der Hoeven, L. Walle, M. Spoel, M.W. de Kok, E.J. Vliegenthart, J. Voogt, G.M. de Waal, H. Schulders, N. Pulleman, N.S.J. Koopman, A.H. Blackstone, A.H. de Munnik, C. van der Koog, G.W. van Hummel, M. van Vendelo en A.M. Brussaard.
Van deze hebben de school verlaten: 
* A.H. Blackstone als Bewaarschoolhouderes geplaatst te Papendrecht, 
* A.H. de Munnik in gelijke betrekking vertrokken naar Nieuw-Lekkerland,
* terwijl als Onderwijzeres aan de stedelijke bewaarschool alhier is benoemd H. Schulders.
In het bijwonen der lessen waren in den loop des jaars nalatig: H.M. Bonket, C.W. van Altenburg, L. Walle, M. Spoel, M.W. de Kok en A.M. Brussaard.
Het onderwijs bepaalde zich tot de vakken, welke op eene bewaarschool volgens het provinciale reglement van Zuid-Holland ijn aangewezen, en waartoe hoofdzakelijk gevolgd werd De Kweekschoolschool, door M. Gouka. Overigens werden de beginselen van den zang onderwezen, en de meest gevorderden geoefend in het vervaardigen van opstellen, welke de beschrijving van Natuur- of Kunstvoortbrengselen ten onderwerp hadden. Dordrecht, den 22 Jan 1866. J. Schenk, ond(erwijzer).

[bron: SAD 121-32 brieven over het jaar 1866]

- [12l] Schoolbezoek voor het 1e half jaar van 1869.
Door de heeren mr. Struijk en Veth:
- De 1e armenschool in de Vriezestraat
- De Burgerschool
- De School van Mej. Boeglos
- De School van Brandt van Straaten
- De bewaarschool der Nederd. hervormde diakonie
- De bewaarschool van Mej. de Waal (Breedstraat)
- De herhalingsschool der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- [85l] (Aan de Plaatselijke Schoolcommissie te Dordrecht) Voor de lessen tot opleiding van Bewaarschoolhouderessen hebben zich onderstaande twee en twintig helpsters aangegeven:
1. Pieternella van Helden, geb. 14 aug 1847, Stedelijke Bewaars.
2. Will.a Sluiters, geb. 1 oct. 1851, Stedelijke Bewaars.
3. Adr.a Maria v.d. Hoeven, geb. 9 Junij 1847, Stedelijke Bewaars.
4. Suzanna Jung, geb. 4 Jan 1850, Stedelijke Bewaars.
5. Engel. Franc. Duijsers, geb. 23 Dec 1849, Stedelijke Bewaars.
6. Adr. Santina Hoskorn, geb. 4 Febr. 1855, Stedelijke Bewaars.
7. Will. Gerd. v.d. Hummel, geb. 12 Maart 1852, Diaconie Bewaarsch.
8. Magdalena Vendeloo, geb. 4 Maart 1853, Diaconie Bewaarsch.
9. Helena Nienkemper, geb. 2 Sept 1851, Diaconie Bewaarsch.
10. Piet.a Ponsen, geb. 19 Maart 1853, Diaconie Bewaarsch.
11. Adr.a Hermans, geb. 31 Dec. 1852, Diaconie Bewaarsch.
12. Maria Heibeek, geb. 16 Mei 1851, Diaconie Bewaarsch.
13. Cornelia Schellenbach, geb. 7 Nov. 1852, Diaconie Bewaarsch.
14. Piet.a Cath.a Hartman, geb. 26 Maart 1854 , Diaconie Bewaarsch.
15. Alberdina Tarmond, geb. 26 Dec. 1856, Diaconie Bewaarsch.
16. Johanna Klasina v.d. Stek, geb. 7 Jan 1857, Diaconie Bewaarsch.
17. Anna Vliegenthart, geb. 13 April 1853, Wed. Kunst.
18. Henr. Cornelia Piet.a v.d. Hummel, geb. 31 Julij 1857, Wed. Kunst.
19. Maria Goverdina Wilhelmina v.d. Broek, geb. 20 Nov 1850, Mej. Nielsen.
20. Willemina de Greef, geb. 13 Nov. 1853, Mej. de Waal.
21. Johanna Ponsen, geb. 16 jan 1851, Mej. Govers.
22. Sophia Cath.a v.d. Valk, geb. 3 Jan 1842, Mej. Vollenhoven geb. Reus. (Dordrecht 27 Sept 1869, J.H. van Trooijen)
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- [9m] Staat der Bewaar- en kleinkinder -of maitressenscholen in 1868.
openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 6 helpsters, 126 jongens, 129 meisjes = 255
a Bijzondere bewaarschool, 2 onderwijzeres, 10 helpsters, 188 jongens, 195 meisjes = 383
b Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 95 jongens, 110 meisjes = 205
c Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 10 jongens, 9 meisjes = 19
d Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 10 jongens, 13 meisjes = 23
e Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 22 jongens, 14 meisjes = 36
f Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 20 jongens, 18 meisjes = 38
g Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 21 jongens, 17 meisjes = 38
h Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 6 jongens, 5 meisjes = 11
Bijzondere kleinkinder -of maitressenschool, 1 helpsters, 12 jongens, 8 meisjes = 20
AANMERKINGEN
De cijfers zijn van 31 Januarij 1869. Onder de onderwijzeressen zijn alle geexamineerde, zoowel hoofd als hulponderwijzeressen vermeld. De Openbare Bewaarschool is eene gemeente School. De acht bijzondere bewaarscholen zijn de volgende:
a=van de Nederduitsche hervormde diakonie.
b=van de Roomsch Catholijke Gezindte.
c=Christelijke Bewaarschool
d, e, f, g en h van Mejufvrouwen Govers, Reus, de Waal, Vliegenthart en de weduwe Kunst-v.d. Heuvel. De eenig overgebleven maitressensschool os van Vrouw van der Want. Aldus opgemaakt door de plaatselijke School Commissie te Dordrecht den 21 December 1869. Namens haar: G.P.A. Struijk.
[bron: SAD 121-36 brieven over het jaar 1870]

- [112m] STAAT der Bewaar- en Kleinkinder- of Maitessenscholen (in 1870).
openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 6 helpsters, 140 jongens, 122 meisjes = 262
a bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 11 helpsters, 192 jongens, 201 meisjes = 393
b bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 3 helpsters, 100 jongens, 110 meisjes = 210
c bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 13 jongens, 28 meisjes = 41
d bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 22 jongens, 18 meisjes = 40
e bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 16 jongens, 20 meisjes = 36
f bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 16 jongens, 20 meisjes = 36
g bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 13 jongens, 23 meisjes = 36
a bijzondere Kleinkinder- of Maitessenschool, 1 helpster, 2 jongens, 5 meisjes = 7
b bijzondere Kleinkinder- of Maitessenschool, 1 helpster, 8 jongens, 17 meisjes = 25
c bijzondere Kleinkinder- of Maitessenschool, 1 helpster, 5 jongens, 5 meisjes = 10
AANMERKINGEN
De cijfers zijn van 31 Januarij 1870. De openbare bewaarschool is eene Gemeenteschool. De 7 bijzondere bewaarscholen zijn:
a=van de Nederduitsche hervormde diakonie
b=van Roomsche Catholijke gezindte
c=Christelijke bewaarschool
d, e, f en g van Mejuffrouwen Reus, de Waal, Vliegenthart en de weduwe Kunst-v.d. Heuvel.
De maitressenscholen zijn van: de wed. Beerentempel, vrouw van Ameijden en de wed. Schaffels.
Aldus opgemaakt door de plaatselijke schoolcommissie te Dordrecht den 14 Sept. 1870. Namens haar G.P.A. Struijk.
[bron: SAD 121-36 brieven over het jaar 1870]

- [7n] Verslag omtrent den toestand en inrichting tot opleiding van onderwijzeressen voor de Bewaarschool te Dordrecht.
De lessen geopend 15 Januarij 1870 en het leerjaar aangevangen op 15 September 1870 en voortgezet tot 31 December 1870.
In het eerste leerjaar waren er 22 leerlingen namelijk:
6 helpsters op de Stedelijke Bewaarschool
11 helpsters op de Diaconie Bewaarschool
2 helpsters op de particuliere Bewaarschool Jufvr Kunst
2 helpsters op de particuliere Bewaarschool Jufvr de Waal
1 helpster op de particuliere Bewaarschool Jufvr de Reus
=22 helpsters
Het leerjaar 15 September 2de cursus aangevangen werd begonnen met 24 leerlingen namelijk:
7 helpsters op de Stedelijke Bewaarschool
12 helpsters op de Diaconie Bewaarschool
3 helpsters op de particuliere Bewaarschool Jufvr Kunst
2 helpsters op de particuliere Bewaarschool Jufvr de Waal
De leerlingen maakten over 't algemeen trouw gebruik van de lessen. Zij maakten goede vorderingen. Geene der leerlingen heeft zich tot nu toe aan het examen als bewaarschoolhouderesse onderworpen. Een vijftal wilde zich daartoe aanmelden tegen Maart 1870. Het onderwijs werd persoonlijk door mij gegeven; behalve de zang en hadnbezigheid, waar mij eene geexamineerde bewaarschoolhouderesse bestond. P.A. van den Heuvel wed. G. Kunst, hoofdonderwijzeresse (Dordrecht 1 Januarij 1871)
[bron: SAD 121-37 brieven over het jaar 1871]

- STAAT der Bewaar- en Kleinkinder- of Maitressenscholen (1871)
1 openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 8 helpsters, 130 jongens, 125 meisjes = 255 kinderen
A 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 11 helpsters, 198 jongens, 198 meisjes = 396
B 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 50 jongens, 60 meisjes = 110
C 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpster, 8 jongens, 17 meisjes = 25
D 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpster, 24 jongens, 14 meisjes = 38
E 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 18 jongens, 18 meisjes = 36
F 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 10 jongens, 14 meisjes = 24
G 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 20 jongens, 24 meisjes = 44
OPMERKINGEN
De cijfers zijn van 31 Januarij 1871. De openbare bewaarschool is een gemeente school. De 7 bijzondere bewaarscholen zijn:
a=van de Nederduitsch hervormde diakone
b=van Roomsche Catholijke gezindte
c=Christelijke bewaarschool
d, e, f, en g van Mejufrvrouw Wm Reus, de Waal, Vliegenthart en de weduwe Kunst v.d. Heuvel.
De in 1870 bestaande maitressenschoolen zijn te niet geloopen en geen nieuwe opgerigt.
Aldus opgemaakt door de plaatselijke Schoolcommissie te Dordrecht den 26 September 1871.

- [71o] STAAT der Bewaar- en Kleinkinder- of Maitressenscholen 1871.
1 openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 8 helpsters, 147 jongens/153 meisjes = 300
A bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 11 helpsters, 198 jongens/198 meisjes = 396
B bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 100 jongens/110 meisjes = 210
C bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 12 jongens/14 meisjes = 26
D bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 18 jongens/18 meisjes = 36
E bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 20 jongens/16 meisjes = 36
F bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 18 jongens/24 meisjes = 42
G bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 32 jongens/22 meisjes = 54
OPMERKINGEN
De cijfers zijn van 31 Januarij 1872. De openbare bewaarschool is een gemeenteschool. De 7 bijzondere bewaarscholen zijn:
a= van de Nederduitsch hervormde Diakonie
b=van de Roomsch Catholijke gezindt
c=Christelijke bewaarschool
d, e, f en g van Mejufvrouwen Reus, de Waal, Vliegenthart en de Weduwe Kunst-van den Heuvel
Maitressenscholen bestaan er in de gemeente niet meer. 
Aldus opgemaakt door de plaatselijke schoolcommissie te Dordrecht den 27 Sept 1872.

- [19p] VERSLAG omtrent den toestand en inrichting tot opleiding van onderwijzeressen voor de bewaarschool te Dordrecht.
De lessen geopend 2 Januarij 1872 en het nieuwe leerjaar aangevangen 15 September 1872; voorgezet tot 31 December 1872.
Bij den aanvang van het jaar waren er 26 leerlingen namelijk
8 helpsters stadsbewaarschool
11 helpsters Diaconie bewaarschool
3 helpsters mej. Kunst Particuliere bewaarschool
2 helpsters mej. de Waal Particuliere bewaarschool
1 helpster Mej. Vollenhoven Reus Particuliere bewaarschool
1 helpster Bizondere bewaarschool =26 helpsters
Het nieuwe leerjaar 15 September 1872 aangevangen werd begonnen met 28 leerlingen, namelijk
9 helpsters stadsbewaarschool
11 helpsters Diaconie bewaarschool
4 helpsters mej. Kunst Particuliere bewaarschool
2 helpsters mej. de Waal Particuliere bewaarschool
1 helpster Mej. Vollenhoven Reus Particuliere bewaarschool
1 helpster Bizondere bewaarschool =28 helpsters
De leerlingen maakten getrouw gebruik der lessen; zijmaakten goede vorderingen 2 der leerlingen hebben zich in de maand Mei aan het examen als bewaarschoolhouderessen onderworpen, die beiden geslaagd zijn.
In de maand November hebben er zich weer 2 der leerlingen aan het examen onderworpen, waarvan eene slaagde. De afgewezene hoopt het volgende examen weer bij te wonen met nog 2 andere leerlingen. 
Het onderwijs werd persoonlijk door mij gegeven, behalve de zang en handbezigheden waar mij eene geexamineerde bewaarschoolhouderesse bijstond. P.A. Sillevis v.d. Heuvel, hoofdonderwijzeresse (Dordrecht 20 Februari 1873)

- [37p] STAAT der Bewaar- en Kleinkinder- of Maitessenscholen (in 1872).
1 openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 9 helpsters, 167 jongens/155 meisjes = 322
A bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 11 helpsters, 196 jongens/201 meisjes = 397
B bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 85 jongens/110 meisjes = 195
C bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 12 jongens/18 meisjes = 30
D bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 18 jongens/12 meisjes = 30
E bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 20 jongens/16 meisjes = 36
F bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 16 jongens/24 meisjes = 40
G bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 5 helpsters, 35 jongens/29 meisjes = 64
OPMERKINGEN
De cijfers zijn van 31 Janurij 1873. De openbare bewaarschool is een gemeenteschool.
De 7 bijzondere bewaarscholen zijn:
A=van de Nederduitsch hervormde diakonie
B-van de Roonmsch Catholijke gezindt
C=Christelijke bewaarschool
D, E, F, en G van mejufvrouwen Reus, de Waal, Vliegenhart en de weduwe Kunst (Sillevis) v.d. Heuvel.
Ten aanzien van de zoogenaamde maitressenscholen kunnen wij voor het oogenblik geene opgave doen.
Aldus opgemaakt door de Platselijke Schoolcommissie te Dordrecht 26 Julij 1873.

- [23r] Dingsdag den 30 maart 1875) Is gelezen eene missive van de Plaatselijke Schoolcommissie alhier, dd 27 Maart ll no. 37, houdende mededeeling dat Mejufvrouw M.P. van der Koog, de Bewaarschool van mejufvrouw de WAAL alhier heeft overgenomen, doch tot dusver de vergunning daartoe niet heeft bekomen, met verzoek die alsnog te willen verleenen. gezien de daarbij overgelegde bescheiden; Gelet op art. 5 van het Reglement voor de Bewaar- en kleinkinderscholen in de Provincie Zuid-Holland;
Is besloten aan mejufvrouw M.P. van der Koog voorn. bij extract dezer, vergunning te verleenen tot voortzetting der bijzondere bewaar- of kleinkinderschool in deze gemeente tot de oprigting waarvan aan Mejufvrouw DE WAAL bij besluit dezer vergadering van 2 November 1868 no 12 vergunning werd verleend, onder gehoudenheid dat zij zich stipt gedrage naar de bepalingen vervat in het Reglement voor die school, door haar vastgesteld met medewerking der Plaatselijke Schoolcommissie alhier den 1 Mei 1874 waarvan aan haar door genoemde Commissie een afschrift zal worden ter hand gesteld, ...;
[bron: SAD 121-40 brieven over het jaar 1874]

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 662
Gemeente: Soest Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 47 Aangiftedatum: 15-03-1938
Overledene Hein Kamp Geslacht: M
Overlijdensdatum: 13-03-1938 Leeftijd: 78 Overlijdensplaats: Soest
Vader Hermen Kamp Moeder Gezina Luijerink
Partner Geertruida Maria de Waal Relatie: weduwnaar

WAGNER 

Johanna Gijsberta Wagner, geb. 1820, overl. 1870.
Johanna Georgina Wagner, geb. 1825.
Margaretha Sara Wagner, geb. 5-1-1833.

Gegevens:
- I. Johan Georg Wagner, kantoorbediende (1817), tr. Maayke Geervliedt, overl. voor 1817. 
II. Johan Jacob Wagner, geb. Dordrecht 1786 (31 jr in 1817), kantoorbediende (1817), C1247 geheel (1829), stedelijk ambtenaar (1844), tr. Dordrecht 21-05-1817 Geertrui van Overbeek, geb. 1797, winkel in garen en band (1856), overl. Dordrecht 14-5-1876 (79 jt), dochter van Jacob van Overbeek en van Gijsberta van Vijfwijk.
Kinderen:
1. Maaike Jacoba Wagner, geb. Dordrecht 1818 (45 in 1863), tr. Dordrecht 29-4-1863 Jan Folckert Franssen, geb. Amsterdam 1821 (42 in 1863), kantoorbediende, zoon van Folckert Theijssen Franssen (overl. Amsterdam) en Antje Wellinghoff (overl. Amsterdam).
2. Johanna Gijsbertha Wagner, geb. Dordrecht 1820.
3. Adriana Geertruijda Wagner, geb. Dordrecht 1822, tr. Dordrecht 15-05-1844 James de Koningh, geb. Newington (Groot BrittaniŽ) 1813, timmermansbaas, zoon van Leendert de Koningh (kunstschilder) en Jacoba Woutrina de Koningh.
4. Johanna Georgina Wagner, geb. Dordrecht 1825, tr. Dordrecht 22-8-1855 Johannes Hermanus van der Heijden.
5. Margaretha Sara Wagner, geb. Dordrecht 5-1-1833.

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (W48)
1. Johan Jacob Wagner 7-2-1786 Dordrecht, overl. 28-8-1863
2. Geertrui van Overbeek 8-3-1797 Dordrecht, overl. 14-5-1876
3. Maaike Jacoba Wagner 22-3-1818 Dordrecht
4. Margareta Sara Wagner 5-1-1833 Dordrecht, naar Ellecom 13 juni 1860
5. Adrianus Jacobus Blom (-) 29-5-1837 Tiel
Wonende: C1200, D848.

- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Bagijnhof D0915
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: J.G. Wagner
Ongehuwd: 1
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: kant.bediende
Classis: 34 Somma: 8-0-0 Aanmerkingen: 4-0-0
Folionummer en bron: 67 van archiefstuk SAD 5-897

-
DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Johan George Wagner
Woonplaats : D0852 geheel Beroep : kantoorbediende Belasting (of huurwaarde?): 30
+
Naam : Johan Jacob Wagner
Woonplaats : D0852 geheel Beroep : kantoorbediende Belasting (of huurwaarde?): 25
Folionummer : 33 Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

-
DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 8 april f 14,51
Artikelnummer : 1451 Naam : J. Jacob Wagner
Woonplaats : C1298 Beroep : kantoorbediende
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50 Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 12,01 Bedragende te zamen : 14,51
+
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 30 Maart f 7,31
Artikelnummer : 2063 Naam : Jan George Wagner
Woonplaats : D0852 Beroep : kantoorbediende
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50 Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 4,81 Bedragende te zamen : 7,31
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 0563
Afschrijvingen: 31 Julij f 4,78
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer J.J. Wagner (wonende in wijk B004)
is schuldig: Als: kantoorbediende ben. f 500, 15A, f 2,50 / winkelier ben. f 2000, 16A f 1,30
Bedrag der regten in hoofdsom: 3,80 / 26 opcenten: 0,98
Folionummer: 113 Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

-
DORDRECHT Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
Woonplaats: C1247 geheel
Naam: Johan Jacob Wagner
Huur(waarde): f 70
Drie procent: f 2,10 Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 2,10
Negen procent: f 6,30 Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 6,30
Folionummer: 38
+
Woonplaats: A059 boven
Naam: wed.e J.G. Wagner
Huur(waarde): f 20
Drie procent: f 0,60 Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 0,60
Negen procent: f 1,80 Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 1,80
Folionummer: 03
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322

- adresboek 1854
Wagner, J., Wijk C Voorstraat No. 1200, gemeente ambtenaar;

- adresboek 1855
Wagner, J.G. [Naaisters]
Wagner, J.G., Voorstraat C1200, naaister;
Wagner, J., Voorstraat C1200, klerk op het kantoor van het gemaal en geslagt;

- Johanna Georgina Wagner (*1825, overl. voor 1910)
Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (29)
Deel 12 Bladzijde 1598
Deel 22 Bladzijde 1117 
Deel 22 Bladzijde 1119 

- Johanna Gijsberta Wagner (*1820, + 14-6-1870) 
Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (29)
Deel 1B Bladzijde 500 
Deel 23 Bladzijde 1289 
Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 W
Deel Db 1870-1872 Bladzijde 35 
Deel Db 1861-1862 Bladzijde 5 

- Margaretha Sara Wagner (*1831)
Bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 W
Deel Db 1870 Bladzijde 5 
Bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 W
Deel GS Bladzijde 101 

- Ingevolge de afschaffing der belasting op het Gemaal mijner betrekking ten Kantore aldaar opgehouden hebbende en ik mij hierdoor buiten bestaan bevindende, zoo neem ik bij deze de vrijheid, mij aan mijne geŽerde Stadgenooten en Begunstigers aan te bevelen tot het Bijhouden van Boeken of andere Kantoor-Werkzaamheden
Dordrecht, 1 Januarij 1856. J.J. WAGNER
PS. De WINKEL mijner Vrouwer in Wol, Garen, Band, Katoen enz worde ook mijner Begunstigers aanbevolen.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.62/Dordrechtse_Courant_1856-01-01_002.pdf]


- Aktenummer 126 
Aktedatum 22-08-1855 
Plaatsnaam Dordrecht 
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht  Inventarisnummer 126 
Bruidegom   Johannes Hermanus van der Heijden 
Geboorteplaats Gorinchem  Plaatsnaam Dordrecht  Leeftijd 29 
Bruid   Johanna Georgina Wagner 
Plaatsnaam Dordrecht  Leeftijd 29 
Vader Bruidegom  Leendert van der Heijden 
Moeder Bruidegom  Johanna van Diepenbruggen 
Vader Bruid  Johan Jacob Wagner [68 jaar]
Moeder Bruid  Geertrui van Overbeek [57 jaar]

- [136b] Namen en bijzonderheden der Sollicitanten naar de vacante betrekking als Onderwijzeres in de handwerken voor Meisjes op de Stads Tusschenschool.
1. Adriana Elizabeth Biester, oud 22 jaar
2. Elizabeth Biester, oud 19 jaar
3. Margaretha Sara Wagner, oud 26 jaar (werkzaam geweest op eenen Naaiwinkel)
4. Elizabeth Maria Commers, oud 27 jaar
5. de Wed. A.M. de Ronde, oud 43 jaar (heeft een naaiwinkel)
6. Aaltje Eichhorn, oud 23 jaar
7. Constance Schrieder, oud 18 jaar (Naaister)
8. de Wed. de Kok, oud 38 jaar
9. Adriana Schipper, oud 24 jaar (Naaister)
10. Leentje Hartman, oud 17 jaar (Naaister)
11. Maria Bonket, oud 22 jaar
12. Adriana Johanna Brouwer, oud 19 jaar
13. Neeltje Rademaker, oud 18 jaar (heeft een School voor Handwerken)
14. Antonia van Embden geb. Flammen, oud 24 jaar (onderwijzeres aan de Bewaarschool te Zwijndrecht)
15. Ida Mina v.d. Heuvel, oud 19 jaar
16. Petronella Adriana v.d. Heuvel, oud 25 jaar (werkzaam geweest bij Mevr. de Vries)
17. Brezetta van Wel, oud 48 jaar (Naaister)
18. Klazina Reus, oud 19 jaar (geŽxamineerd in de Handwerken in werkzaam op de Stads-Tusschenschool)
19. Elizabeth Olivier, oud 27 jaar (Naaister)
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- [141b] WelEdele Heer! Gaarne maken Regentessen der Stadsscholen voor handwerken van Uw vriendelijke aanbod gebruik om het resultaat van haar onderzoek omtrent de Sollicitanten voor de open te vallen plaats van hoofdonderwijzeres in de tusschenschool als rapport bij de Schoolcommissie in te dienen. Zij hebben zich daarbij bepaald tot zulken die tusschen de 24 en 35 jaren oud zijn. Velen kwamen haar om verschillende redenen minder geschikt voor; zij bepaalden daarom haar meer bijzonder onderzoek tot P.A. van den Heuvel, M.S. Wagner en A. Schipper, van welke drie zij zeer voldoende rapporten verwierven. Omtrent P.A. van den Heuvel gaf Mevrouw de Vries de beste getuigenissen: niet alleen omtrent haar gedrag en hare bekwaamheid in naaijen, breijen, mazen en verdere vrouwelijke handwerken, maar ook van hare geschiktheid om dit alles te onderwijzen en met kinderen om te gaan. Zij is geŽngageerd met den zoon van een Scheeps kapitein [=Kunst] zonder dat er uitzigt bestaat dat zij voor eerst kunnen huwen. Tegenwoordig gaft zij een gedeelte van den dag les aan de kinderen van den Heer Schotsman, predikant te Papendrecht.
Ook van M.S. Wagner zijn de rapporten omtrent gedrag en bekwaamheid voldoende; zij heeft hare zuster geholpen in de naaiwinkel die deze tot haar huwelijk hield. De beide laatste jaten was zij als kamenier werkzaam bij Mevrouw Brouwer-v.d. Linden die zij volgens haar eigen verlanggen verlaat omdat hare ouders ongaarne zien dat zij deze Dame op verre reizen vergezelt.
A. Schipper staat alleen in zoover beneden de beide voorgaanden dat zij nimmer onderwijs heeft gegeven, maar ook van haar gedrag, bekwaamheid en zachtheid van humeur zijn de beste getuigenissen ingewonnen.
Als geŽxamineerd en reeds dadelijk op de School werkzaam, zouden de Dames voor zeker de aandacht der Commissie ook op K. Reus vestigen, naar het kwam haar voor dat haar jeugdige leeftijd al te weinig overwigt op hare mede onderwijzeressen geeft om haar als hoofdonderwijzeres te durven aanbevelen. Regentessen hopen hiermede aan de bedoeling der Commissie voldaan te hebben en noemen zich met hoogachting, Uwe dienstwillige dien. uit aller naam S.C.B. Blom van Broek (Dordt 23 April 1859) 
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- Sollicitanten als hoofdonderwijzers
van Dalen, 17 jr, werkzaam op de tusschenschool N 2
van Dalen, 21 jr, werkzaam op de tusschenschool N 2
A.E. Biester, 24 jr jr, werkzaam op de tusschenschool N 1
G.P. Cristel, 18 jr
G.J. Takke, 20 jaar, werkzaam op de tusschenschool N 1
B.P. Heuvel, 20 jaar, werkzaam op de tusschenschool N 1
J.E. Doterem, 20 jaar, werkzaam op de tusschenschool N 2
J. van Bas, 23 jr, werkzaam op de armenschool N 1
J.G. Wagner, 39 jr + M.S. Wagner, 30 jr, hebben vroeger eene naaischool gehad en goede leerlingen geleverd.
C.J. Corijnus, 29 jr, thans werkzaam op eene naaischool
E.J. Vliegenthart, 29 jr, sedert 12 jaar werkzaam op de bewaarschool
W.M. Verschuur, 24 jr, werkzaam op eene naaischool, geexamineerd
[bron: SAD 121-28 brieven over het jaar 1862]

- Voor de vele ebwijzen van deelneming, ontvangen bij het afsterven vmijner geliefde Echtgenoot J.J. WAGNER, betuig ik, ook namens mijne Kinderen, Behuwd-Kinderen en verdere Familie, mijnen hartelijken dank. 
Dordrecht, 7 September 1863. G. van Overbeek Wed. J.J. Wagner.
[bron:  http://files.archieven.nl/46/f/569.69/Dordrechtse_Courant_1863-09-08_004.pdf]

- [02k] Geeft met verschuldigde achting te kennen. De Ondergeteekende J.G. Wagner thans hoofdonderwijzeres in de vrouwelijke handwerken aan de 2e openbare stadsschool te Dordrecht. Dat zij uit bovengenoemde betrekking van hoofdonderwijzeres met ingang van 1 mei a.s. haar ontslag wenscht te bekomen; weshalve zij zich tot UEdG wendt met het verzoek om haar uit meergemelde betrekking een eervol ontslag te willen verleenen.
    't Welk doende, J.G. Wagner (Dordrecht 30 Januarij 1868). 
[bron: SAD 121-34 brieven over het jaar 1868]

- [17k] (Dordrecht 27 Februarij 1868) Wel Edele Heer! De ondergeteekende heeft de Eer ter uwer kennissen te brengen, dat er sederd het aangevraagde Eervol ontslag uit hare betrekking als hoofdonderwijzeres bij de 2de stadsarmenschool, omstandigheden hebben voorgedaan welke haar hebben doen besluiten boven genoemde betrekking te blijven bekleeden westhalven zij door dezen verzoekt, genoemt verzoek, van Eervol ontslag te mogen intrekken, tevens hierbij het verzoek, gepaard gaande om, Kan het zijn, het tractement daaraan verbonden verhoog te zien.
     Ik heb de Eer te zijn UEd Dienaresse, J.G. Wagner.
- [18k] (Dordrecht 2 Maart 1868) Door deze deelen wij de Commissie mede, dat door ons tot nog toe goed gevolg is gegeven, heb ik vervulling die vacature; daar Jufvrouw Wagner ons heeft medegedeeld, zij niet bij de Heeren zoude vervoegen om hare betrekking te mogen blijven vervullen. Wij zien dus hierop het antwoord van de Commissie te gemoet. Namens Regentessen J.J. de Koning Brand.
[bron: SAD 121-34 brieven over het jaar 1868]

- [18l bis] (Dordrecht 7 April 1869) Bij deze heb ik de eerde Plaatselijke Schoolcommissie alhier beleefdelijk te verzoeken mij met ingang van 1 Julij aanstaande te willen ontslaan uit mijne betrekking als onderwijzeres in de handwerken aan de 2e Stads-armenschool alhier. Met de meeste hoogachting en onder dankbetuiging, noeme ik mij Uwe dienstw. dienaresse, J.G. Wagner
- [44l] Deze is doende om aan de palatselijke School commissie ingevolge hare uitnoodiging de personen aan te wijzen die Dames regentessen het meest geschikt oordeelen om de plaats van Jufvrouw Wagner te vervullen. Deze zijn E. Hartman, sints 6 jaren als helpster op dearmscholen werkzaam, over wie de Dames gedurende dien tijd vrij wel voldaan zijn geweest en J.P. Rietschoten die vroeger zelve eene handwerkschool heeft gehad en van wie hare voormalige leerlingen zeer goed getuigenis geven. Regentessen aarzelen echter om haar de eerste bij hare aanbeveling te doen zijn, omdat haar, door vroegere brandwonden misvormd gelaat welligt aanstoot zou kunnen geven. Behalve deze beide heeft zich alleen nog als Sollicitante aangemeld J. Iburg, sedert drie maanden werkzaam aan het onderwijs in handwerken bij den onderwijzer Degens. Naar hare bekwaam en geschiktheid hebben de dames niet onderzocht, omdat zij het minder gepast vinden dat de Schoonzuster van meester Schotel als hoofd onderwijzeres aan die school zou werkzaam zijn. Uit naam van Regentessen, S.C.B. Blom van Broek (Dordrecht 3 Junij 1869)
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- Heden overleed op het onverwachtst, mijne geliefde Dochter JOHANNA GIJSBERTA, tot diepe droefheid van mij, mijne Kinderen en Behuwd-Kinderen.
Dordrecht, 14 Junij 1870. Wed. J.J. WAGNER VAN OVERBEEK
Eenige kennisgeving. Bezoeken worden niet afgewacht.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.76/Dordrechtsche_Courant_1870-06-15_002.pdf]

- Heden overleed alleronverwachts, zacht en kalm, in dne oudedom van 79 jaren, onze geliefde Moeder en Behuwd Moeder Mejufvrouw G. VAN OVERBEEK, Wed. den Heer J.J. WAGNER. Dordrecht, 14 Mei 1876.
  J.F. Franssen + M.J. Franssen-Wagner
  Wed. J. de Koningh-Wagner
  J.H. van der Heyden + J.G. van der Heyden-Wagner
  M.S. Wagner
Bezoeken van rouwbeklag worden niet afgewacht. Eenige kennisgeving.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.82/Dordrechtsche_Courant_1876-05-16_002.pdf]

- Wagner, M.S., particuliere, Lindengracht 80-28 (=Arend Maartenshof).
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/ADRESBOEK/12-1890.pdf]

van der WANT 

Petronella Johanna van der Want, geb. 1800, overl. 1886.

Gegevens
:
- Plaatsnaam Dordrecht
Doopdatum 1800.11.06
Naam kind Petronella Johanna
Naam vader Want, Cornelis van der
Naam moeder Diden, Hester Leonarda van
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht
Inventarisnummer 8-10

- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 1 Junij f 3,52; 16 julij f 1,76; 21 sept f 1,76; 28 dec f 2,34; 28 Jan f 0,83
Artikelnummer : 2129
Naam : Corn.s v.d. Want
Woonplaats : D0914
Beroep : bakker
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 8,00
Bedragende te zamen : 10,50
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 1773
Afschrijvingen: 18 Oct f 3,36; 18 febr f 1,68=f 5,04
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer C. v.dr. Want (wonende in wijk D0914)
is schuldig: Als: broodbakker, 12B
Bedrag der regten in hoofdsom: 4,00
26 opcenten: 1,04
Folionummer: 355
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

- bevolkingsregister 1830 (D914 Vriezestraat)
Cornelis van der Want 59, broodbakker
Sophia Wagenaar 40
Louis Johannes van der Want 18
Johannes Pieter van der Want 82
Pieternella van der Want 29, j.d., kinderschoolhoudster
+ Carel Frederik Heishoorn, 61, Zutphen, apotheker

- Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, mij betoond bij het overlijden van mijnen geliefden Echtgenoot CORNELIS VAN DER WANT, op den 10 dezer, in den ouderdom van ruim 70 jaren, betuig ik langs dezen weg, mijnen opregten dank.
  Dordrecht, den 16 December 1840.
  SOPHIA WAGENER Wed. C. van der Want
De Affaire door de Wed. gecontinueerd, wordt bij deze hare geŽerde begunstigers bij voortduring aanbevolen.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.46/Dordrechtse_Courant_1840-12-17_002.pdf]

- Eene fatsoenlijke gelegenheid biedt zich aan om een grondig Onderwijs te ontvangen in het DAMES HOEDENMAKEN, in 30 Lessen, ŗ 35 cents de les. Dit onderwijs is geheel gerigt volgens Parijssche Leiding en Journalen. De Leerlingen kunnen, na het eerste Onderwijs genoten te hebben, het Werk zal mede brengen. Adres ten huizen van Mejufvrouw VAN DER WANT, in het Steegoversloot, op den hoek van de Augustijnenkamp, te Dordrecht.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.56/Dordrechtse_Courant_1850-05-04_002.pdf]

- (adresboek 1855) Want, P.J. van der, Vriesestraat D914, schoolhoudster;

- bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (deel 22:1195)
D Vriezestraat 914
1. Sophia Wagener 1789 Kampen (weduwe), zonder
2. Petronella Johanna v.d. Want 1800 Dordrecht (ongehuwd), onderwijzeresse
3. Johannes Pieter van der Want 1821 Dordrecht (gehuwd), saakwaarnemer
4. Dorothea Modista Reidel 1825 Dordrecht (gehuwd)
5. Sophia Petronella v.d. Want 1848 Dordrecht
6. Dirk Johannes v.d. Want 1849 Dordrecht
7. Cornelia Elisabeth v.d. Want 10-12-1852 Dordrecht, overl. 31-7-1855
8. Hester Cornelia van der Want 25-12-1850 Dordrecht
9. Cornelis Louis van der Want 1-12-1855 Dordrecht
10. Johannes Theodorus van der Want 1-2-1858 Dordrecht

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (W70)
1. Johannes Pieter van der Want 7-5-1821 Dordrecht, kantoorbediende, overl. 25-11-1875;
2. Dorothea Modista Reidel 8-12-1826 Dordrecht, overl. 28-12-1879.
3. Sophia Petronella van der Want 7-1-1848 Dordrecht, naar DB 6/39;
4. Dirk Johannes van der Want 26-8-1849 Dordrecht, tr. 18-8-1873, naar H68;
5. Hester Cornelia van der Want 25-12-1850 Dordrecht, naar DB 23/4;
6. Cornelis Louis van der Want 1-12-1855 Dordrecht, naar Alphen a/d Rijn 16-10-1875, overl. 20-11-1876;
7. Johannes Theodorus van der Want 1-2-1858 Dordrecht, overl. 8-5-1861;
8. Sophia Wagener (moeder) 14-11-1789 Kampen, overl. 6-12-1861;
9. Petronella Johanna van der Want (st zuster) 6-11-1800, overl. 15-8-1886;
10. Theodorus Johannes van der Want (zoon) 1-2-1860, overl. 26-6-1860;
11. Gerrit van der Want (zoon) 20-4-1861, 1883 naar Zwijndrecht;
12. Petronella Johanna van der Want (dochter) 15-7-1864, 29-7-1887 naar Den Haag;
13. Cornelia Elizabeth van der Want (dochter) 5-3-1867, overl. 7-12-1870.
Wonende: D914, D1020, A474, B223, Tolbrugstraat WZ 24;

- De Ondergeteekende betuigt bij deze haren hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, bij de viering van het VEERTIGJARIG HERINNERINGSFEEST harer betrekking als SCHOOLHOUDERESSE ontvangen. Mogt zij zich, in dat aanzienlijk tijdvak, onafgebroken in het vertrouwen van vele Ouders verheugen, de blijken van belangstelling, haar gisteren betoond, zullen haar onvergetelijk blijven. Met veel vertrouwen beveelt zij dan ook hare SCHOOL bij voortduring in het gunstig aandenken harer Stadgenooten aan, en voegt er gaarne de verzekering bij, dat zij, zoo lang de Voorzienigheid hare krachten zal sparen, alles zal blijven aanwenden, om de tot hiertoe ondervondene tevredenheid zich steeds waardig te maken.
P.J. VAN DER WANT
[http://files.archieven.nl/46/f/569.64/Dordrechtse_Courant_1858-09-09_004.pdf]

- [14b] VERSLAG Bewaarscholen
d1 bijzondere bewaarschool 11 jongens/19 meisjes, 1 hoofdonderw., 2 hulponderw.
e1 bijzondere bewaarschool 15 jongens/28 meisjes, 1 hoofdonderw., 2 hulponderw.
f1 kleinkinder of matressenschool 6 jongens/40 meisjes, 1 hoofdonderw.
+ TOELICHTENDE STAAT tot de opgave van den toestand der Bewaar-KleinKinder en matressenscholen op 15 Januarij 1858, opgemaakt 11 Maart 1858.
D=school van Mejufvr Govers
E=school van Mejufvr Itz Schreuders
F=Matressenscholen van P.J. van der Want, in de Vriezestraat
Volgens tabel van 20 febr 1856 zijn dus sedert dien tijd vervallen
a. vrouw Bahre, in de Vleeschhouwersstraat
b. vrouw Prins, in de Spuistraat
c. vrouw Sanders, in de Hofstraat
d. vrouw Hennekes, aan den Rietdijk
e. wed Bongers, aan de Hellingen
f. Cornelia de Gelder, in de Wijnstraat (naar elders vertrokken)
Zijn niet opgegeven als zijnde zuiver brei- en handwerkscholen
a. A.C. Berlijn, op de Nieuwbrug
b. P. van Rietschoten, bij de Nieuwekerk
c. dochter Rademaker, in het Steegoversloot
Zijn niet opgegeven, als hebbende tijdens de opgaaf geenen kinderen
a. wed Ponse, in de Hooge Bakstraat.
b. vrouw Littooij, in de Dolhuisstraat.
+ 1861
A.E. Itz Schreuders, Lange Breestraat (16 jongens, 28 meisjes)
J.C. Govers, Groote Kerskbuurt (16 jongens, 20 meisjes)
P.J. van der Want, Vriezestraat (10 jongens, 30 meisjes)
A.C. Berlijn, Nieuwbrug (- jongens, 30 meisjes)
AANMERKINGEN Het getal kinderen is genomen op 15 Januarij 1858. De School Sub A vermeld is de stedelijke bewaarschool die geheel uit gemeentefondsen wordt onderhouden, terwijl de kinderen slechts een zeeer gering schoolgeld betalen. De scholen sub b en c aangeduid zijn van de Nederduitsche Hervormde Diaconie en van de Vereeniging van Vincentius van Paulo, welke gezindten dezelve in stand houden. Die sub D en E zijn bijzondere bewaarscholen, welke alleen bestaan uit de opbrengst der Schoolgelden.
De inrigtingen b,c,d en e werden met toestemming der bevoegde magt opgerigt. Zij mogen over 't algemeen vrij voldoende genoemd worden. De lokalen zijn redelijk wel; enkele konden ruimer wezen. Aan het hoofd van deze bewaarscholen staan geŽxamineerde hoofdonderwijzeressen.
De inrigtingen sub f-o vermeld zijn in den vollen zin des woords matressenscholen.
Alleen die sub F (=P.J. van der Want) werd in het jaar 1828 bij wettige vergunning gevestigd; alle overige zijn in later tijd verrezen, zonder dat daartoe immer verlof werd gevraagd of bekomen zij die aan het hoofd dezer inrigtingen geplaatst zijn, mogen den naam niet dragen van hoofdonderwijzeressen. Het zijn meerendeels onbeschaafde vrouwen zonder eenige opleiding of aanleg. Hunne zorg is dan ook bijna uitsluitend om d ekinderne gedurende eenige uren van den dag, te bewaren, en dit geschiedt in meestal enge, dompige lokalen, soms met vochtige steenen vloeren, veelal binnenkamers of woonvertrekken, waar tevens gekookt, gewasschen of gedroogd wordt, en alwaar de jeugd, soms sterk opeengepakt, op bankjes of stoven ter nederzit en gedurende den bewaartijd onafgebroken blijft nederzitten. Een en ander is zeker weinig geschikt tot bevordering van de gezondheid en eene goede opleiding der jeugdige kinderen. De wenschelijkheid zal dus wel geen betoog heoven, dat de zoodanige onder deze dusgenaamde schooltjes, welke met volle regt schadelijk verblijven kunnen genoemd worden, of door betere worden vervangen, of wel door sluiting onschadelijk gemaakt. Dordrecht 11 maart 1858. G.A. de Raadt, lid en secretaris.
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- Toelichtende Staat tot de Opgaaf van de toestand der Bewaar-Kleinkinder en matressenscholen, op 28 Februarij 1861 ogpemaakt den 18 Maart 1861.
  a=de stedelijke beewaarshcool
  b=de Nederduitsche hervormde diaconie bewaarschool
  c=de bewaarschool der Roomsch Katholieke gezindt
  d=de bewaarschool van Mejuffrouw Govers
  e=de bewaarschool van Mejuffrouw Itz-Schreuders
  f=de bewaarschool van Mejuffrouw Reus
  g=matressenschool van P.J. van der Want in de Vriezestaat
  h=matressenschool van Catharina Helsemans, in de Prinsestraat
  i=matressenschool van wed de Groot in de Marienbornstraat
  j=matressenschool van Vrouw de Ruijter aan de Hoogt
  k=matressenschool van Vrouw Beerentempel in de Raamstraat
  l=matressenschool van Vrouw de Bres in de Kolkstraat
  m=matressenschool van Dochter van Rietschoten bij de Nieuwe Kerk
Volgens tabel van 11 Maart 1858 zijn dus sedert dien tijd vervallen:
  a) de school van Vrouw Schaffels aan den Rietdijk
  b) de school van Vrouw Poots, in den Dwarsgang
  c) de school van Vrouw Diepenbroek, in het Steegoversloot
  d) de school van Wed Kronouer in het Matenaspad
Daarentgen wordt op die tabel niet gevonden de school van vrouw Rietschoten, bij de Nieuwe kerk, die vroeger tot de zuiver brei- en handwerkscholen behoorde, doch thans onder de matressenscholen moet gerekend worden. De school van A.C. Berlijn, aan de Nieuwbrug is niet opgegeven, als zijnde eene zuiver brei- en handwerkschool.
[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

- Toelichtende staat tot de opgaaf van den toestand der bewaar- Kleinkinder en matressenscholen te Dordrecht op 30 Junij 1862, opgemaakt den 18 Augustus 1862.
.....Volgens tabel van 18 Maart 1861 is dus sedert den tijd de school van Dochter Rietschoten bij de Nieuwkerk vervallen; terwijl de school van P.J. van der Want in de Vriesestraat, welke op genoemde tabel voorkomt, thans uitsluitend eene brei- en naaischool is.
Daartegen worden op die tabel niet gevonden de Scholen van Vrouw Schaffels en Poots, aan den Rietdijk en in den Dwarsgang, welke door gebrek aan leerlingen te niet gegaan waren, doch thans weder herleeft zijn en die van de weduwe Baijens, aan den Blijdenhoek, welke eerst onlangs is opgerigt. (18-8-1862)
[bron: SAD 121-28 brieven over het jaar 1862]

- Staat bewaarscholen
d1=bijzondere bewaarschool, 16 jongens 17 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres, 2 hulponderw
g1=kleinkind/matressenschool 0 jongens, 20 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres
+ Toelichtende staat tot de Opgaaf van de toestand der Bewaar-, Kleinkind- en Matressenscholen te Dordrecht op 31 Maart 1863 opgemaakt den 14 mei 1863.
d=bewaarschool van Mejufvrouw Govers
g=matressenschool van Vrouw van der Want
Sedert de opgaaf van 18 augustus j.l. zijn herleefd de scholen van Van der Want en Rietschoten, vervallen die van Poots en Baijens, en opgerigt die van Van der Ent en Groenenberg. (14-5-1863)
[bron: SAD 121-29 brieven over het jaar 1863]

- STAAT der Bewaar- en Kleinkinder 0f matressenscholen (in 1864)
bijzondere bewaarschool C 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 14 jongens, 16 meisjes = 30
bijzondere bewaarschool D 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 25 jongens, 20 meisjes = 45
bijzondere bewaarschool E 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 15 jongens, 25 meisjes = 40
bijzondere kleine kinder of matressenscholen a 1 helpster, 10 jongens, 10 meisjes = 20
AANMERKINGEN
c=van Mej. Govers
d=van Mej. Itz-Schreuders
e=van Mej Reus
de drie laatste voor kinderen van meer gegoede ouders.
De vijf kleinkinder of matressenscholen zijn de volgende
a=van vrouw v.d. Want
De matressen der kleinkinderscholen zijn als niet geŽxamineerd onder de rubiek helpsters vermeld.
Sedert de laatste opgaaf zijn de kleinbkinderscholen van de wed DE GROOT, vrouw DE BRES en vrouw VAN DER ENT te niet geloopen. Aldus opgemaakt door de plaatselijke Schoolcommissie te Dordrecht den 22 Februarij 1865. G.P.A. Struijck.
[bron: SAD 121-31 brieven over het jaar 1865]

- [13h] STAAT der Bewaar- en Kleinkinder of Matressenscholen
C bijzondere bewaarschool 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 14 j/15 m=29
D bijzondere bewaarschool 2 onderwijzeres, 1 helpster, 25 j/20 m=45
E bijzondere bewaarschool 1 onderwijzeres, 1 helpster, 16 j/18 m=34
A bijzondere kleinkinder/matressenscholen 1 helpster, 21/26 = 47
AANMERKINGEN
c=van mej. Govers
d=van mej. Itz-SchrŲder
e=van Mej. Reus, de drie laatste voor kinderen van meer gegoede ouders.
De vijf Kleinkinder- of matressenscholen zijn de volgende:
a= van vrouw van der Want
De matressen zijn onder de rubriek HELPSTERS vermeld. Sedert de laatste opgaaf is vervallen de school van vrouw SCHAFFELS, opgerigt die van vrouw GROENENBERG. Het getal b..ders der matressenscholen bedraagt 100 meer dan in het vorig jaar. Aldus opgemaakt door de plaatselijke schoolcommissie te Dordrecht den 13 april 1866. Namens haar G.P.A. Struijk. 
[bron: SAD 121-32 brieven over het jaar 1866]

- Dordrecht, 2 September. Naar wij vernemen zal mejufvrouw P.J. van der Want, op Maandag 7 dezer het zeldzaam voorregt genieten, dat zij gedurende 50 jaren onderwijs gegeven in vrouwelijke handwerken. Wij meenen met deze mededeeling geen ondienst te doen aan de vele oud-leerlingen van die jufvrouw, die den voor haar zoo belangrijken dag misschien niet onopgemerkt zouden wenschen voorbij te zien gaan.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.74/Dordrechtse_Courant_1868-09-03_001.pdf]

- [9m] Staat der Bewaar- en kleinkinder -of maitressenscholen in 1868.
openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 6 helpsters, 126 jongens, 129 meisjes = 255
a Bijzondere bewaarschool, 2 onderwijzeres, 10 helpsters, 188 jongens, 195 meisjes = 383
b Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 95 jongens, 110 meisjes = 205
c Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 10 jongens, 9 meisjes = 19
d Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 10 jongens, 13 meisjes = 23
e Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 22 jongens, 14 meisjes = 36
f Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 20 jongens, 18 meisjes = 38
g Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 21 jongens, 17 meisjes = 38
h Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 6 jongens, 5 meisjes = 11
Bijzondere kleinkinder -of maitressenschool, 1 helpsters, 12 jongens, 8 meisjes = 20
AANMERKINGEN
De cijfers zijn van 31 Januarij 1869. Onder de onderwijzeressen zijn alle geexamineerde, zoowel hoofd als hulponderwijzeressen vermeld. De Openbare Bewaarschool is eene gemeente School. De acht bijzondere bewaarscholen zijn de volgende:
a=van de Nederduitsche hervormde diakonie.
b=van de Roomsch Catholijke Gezindte.
c=Christelijke Bewaarschool
d, e, f, g en h van Mejufvrouwen Govers, Reus, de Waal, Vliegenthart en de weduwe Kunst-v.d. Heuvel. De eenig overgebleven maitressensschool os van Vrouw van der Want. Aldus opgemaakt door de plaatselijke School Commissie te Dordrecht den 21 December 1869. Namens haar: G.P.A. Struijk.
[bron: SAD 121-36 brieven over het jaar 1870]

WEBER 

Arnolda Jeanne Louise Weber, geb. Namen 11-4-1823, overl/begr. Dordrecht 29-5/2-6-1884.

Gegevens:
- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (W79)
1. Wouter David Weber 6-11-1787 Point de Galle (Ceylon), militie commandant, overl. 2-9-1880.
2. Arnolda Jeanne Louise Weber (dochter) 11-4-1823 Namen (Belgie), overl. 29-5-1884.
3. Elise Arnolda Carolina Louise Henriette Weber (dochter) 3-4-1826 Bouillon (Belgie), naar Rotterdam 7 nov 1863.
4. Elise Arnolda Carolina Louise Henriette Weber (dochter) 3-4-1826 Bouillon (Belgie), uit Rotterdam 1864, overl. 17-12-1889.
5. Cornelia Elisabeth Zagwijn 11-12-1837 Schiedam, naaister, naar DB 41/20.
6. Alberta Hendrika Winkelman 9-10-1864 Buurmalsen (Gelderland), uit Gorinchem 1885.
Wonende: A81, D287, D718, Voorstraat 298.

- De ondergeteekende, na jaren bij de Dames WEBER alhier werkzaam geweest te zijn, heeft zich als MODENAAISTER gevestigd en beveelt zich beleefdelijke aan. P.H. HEINRICH, Adres: Blijenhoek C 247.
[bron: Dordrechtsche courant, 18-01-1880]

- NAAISTERS, goed haar vak kennende, kunnen dadelijk geplaatst worden; ook eenige LEERLINGEN.
Adres in persoon, VOORSTRAAT, achter het Stadhuis, D 718.
[bron: Dordrechtsche courant, 22-06-1880]
NB.
(adresboek 1879) Weber, E.A.C.H.L., Wijk D Voorstraat No. 718, modiste;
(adresboek 1879) Weber, Firma L. Weber & Co. L.A.J. Wijk D Voorstraat No. 718 modiste en winkelierster

- L. WEBER & COMP ontvangen uit Parijs een groot assortiment JAPONSTOFFEN in alle genres, mantels, corsetten, tournures, bloemen, negligees, jupons en meer andere nouveautes. Ook ruim voorzien van witte gemaakte goederen en van pellen, damast, linnens etc.
[bron: Dordrechtsche courant, 12-10-1883]

- Mej. L. WEBER & COMP. Door liquidatie TOTALE UITVERKOOP van alle voorhanden zijnde Goederen, als: JAPONSSTOFFEN, WITTE GOEDEREN, enz enz, tegen zeer verminderde prijzen. Alles ŗ contant. Van af Maandag den 10 April en volgende dagen. 
[bron: Dordrechtsche courant, 18-04-1886]

- overlijdensakte Dordrecht 30-5-1884 (369)
29/5 D718 aan de Voorstraat Arnolde Jeanne Louise Weber, 61 jaar, zonder beroep, geb. te Namen, wonende te Dordrecht, dochter van Albertus David Weber en Anna Maria Elizabeth Tuckermann, beiden overleden. 

- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht 1829-1917 (veld a-b-c-d-e)
Begraafdatum: 06-09-1880 Naam : Albertus David Weber
Leeftijd (in jaren): 92 Veld : c Rij : c No. : 46

Begraafdatum: 02-06-1884 Naam : Arnolde Jeanne Louise Weber
Leeftijd (in jaren): 61 Veld : c Rij : c No. : 46

Begraafdatum: 21-12-1889 Naam : Elise Arnoldine Carolina Louise Henriette Weber
Leeftijd (in jaren): 63 Veld : c Rij : c No. : 52

WEEKHOUT 

A.W.F. Weekhout (Krommendijk 5-7)

Gegevens:
- Gerrit Louis Weekhout, geb. Meerdervoort (Zwijndrecht) 21-9-1838, tuinman (1860-1890), ovl Dordrecht 25-3-1912 (165), 73 jaar, bloemist, Steegoversloot 33, voormiddag 3 uur, tr. Dordrecht 18-11-1863 (aktenr. 179) Elisabetha Jeanette Carolina Baar, geb Lienden (Geld.) 29-8-1838, dr van Willem Baar (ovl Amsterdam voor 1863) en van Ida Bosman (ovl Dordrecht voor 1863), ovl Dordrecht 19-2-1901.
Kinderen o.a.
1. Antonette Wilhelmina Eleonora, geb 3-6-1875, tr Dordrecht 3-9-1902 (187) Marie Ernst Leu, geb Kerk Averaath (Zoelen) 1870, gemeentebode, won Dordrecht (1902), ovl Dordrecht 15-3-1935 (113), 65 jaar, voormiddag kwart na twaalf, zn van Leonard August Hubert Leu en van Maria Bretschneider

van WEL

Anna Lydia van Wel, geb. Dordrecht 25-6-1865
Kaatje van Wel, geb. Dordrecht 25-2-1867

Gegevens:
- Bevolkingsregister 1860-1890 (W146)
1. Anna Lydia Horche 9-3-1800 Dordrecht, weduwe H. van Well, naar 'de Voogd v. Straten';
2. Adriana Johanna van Well 18-9-1821 Dordrecht, tr. 5-12-1860 (G126)
3. Hendrik Johannes Bernardus van Wel(l) 16-5-1832 Dordrecht, kleermaker, tr. 17-4-1860
4. Anna Lydia Maria van Well 10-5-1835 Dordrecht, tr. 21-8-1861 (K24)
5. Lydia van Well 24-1-1838 Dordrecht (K25)
6. Adriana van Eijsden (vrouw van zoon) 30-1-1832
7. Hendrik van Wel (zoon) 21-4-1862, naar W134
8. Nicolaas van Wel 25-9-1863
9. Anna Lydia van Wel 25-6-1865
10. Kaatje van Wel 25-2-1867
11. Johannes van Wel 5-3-1869
12. Adriana Hendrika van Wel 18-9-1872
13. Willem Hendrika van Wel 11-5-1875
Wonende: C905, C117, C39, C527, C52, Voorstraat 133.

- Voor de vele bewijzen van deelneming in het overlijden mijner geliefde Echtgenoot, betuig ik, mede uit naam mijner Kinderen en Behuwd-Kinderen, mijnen hartelijken dank. Dordrecht, den 28 Junij 1846. P. van Wel.
De WOLLEN NAAIWINKEL zal door mijne Dochter W. VAN WEL, welke dezelve gedurende de ziekte mijner Echtgenoot heeft waargenomen, worden gecontinueerd.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-06-29_002.pdf]

- Adresboek 1873
Hardenberg, F.B.A. [Florentina Bartina Adriana, geb. 1841] Wijk B Wijnstraat No. 57 hoedenmaakster 

- Adresboek 1879
Hardenberg, F.B.A. [Modemaaksters] 1
Hardenberg, F.B.A. [Winkeliers in Hoeden en Petten
Hardenberg, F.B.A. [Winkeliers in Modes
Hardenberg, F.B.A. Wijk B Wijnstraat No. 57 modemaakster 

- Adresboek 1893
F.B.A. Hardenberg, modiste, Wijnstraat 78.
J. Hardenberg, particuliere, Wijnstraat 78.
weduwe H.J.B. van Wel, particuliere, Voorstraat 133.

- Mejuffrouw F.B.A. HARDENBERG Wijnstraat 78, vraagt:
een net en vlug LOOPMEISJE.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.11202/Christelijk%20Nieuwsblad%201894-07-28-003.pdf]


- Adresboek 1897
wed. H.J.B. van Wel/van Eijsden, het kleerm. bedrijf uitoefenende, Voorstraat 133

- 073 Florentine Bartina Adriana Hardenberg => Kaatje van Wel, heerenhuis Wijnstraat 78 (kadaster sectie F844);
[Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief 20, inventarisnummr 2156 notaris N.P. Jongkindt van januari t/m juni 1900]

- adresboek 1901
F.B.A. Hardenberg, Blekersdijk 51rood.
K. van Wel, hoedenmaakster, Wijnstraat 78.
A.L. van Wel, hoedenmaakster, Wijnstraat 78.

- [16A.] bouwaanvragen:  575.406 afbreken Gebr. van Wel, heerenhuis Wijnstraat 78
[SA Dordrecht archief 6, inventarisnummer 1703 doos 2 (jaar 1906), envelop 6 (vergadering 4-7-1906)]

- ONTVANGEN de Nieuwste Modellen van
  NAJAARS- en WINTERHOEDEN voor Dames en Kinderen, benevens Modellen, geschikt voor het vermaken.
  Mej. C. VAN WEL, Firma F.B.A. HARDENBERG, 33 Gravenstraat, Dordrecht
N.B. De VOLLEDIGE COLLECTIE zal later op de gewone wijze worden bekend gemaakt.
Des avonds na 8 uur wordt niet verkocht en des Zaterdags is het magazijn om 6 uur gesloten.
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 20/09/1906; p. 3/4]

- ONTVANGEN nieuwe modellen van
  VOORJAARS- en ZOMERHOEDEN voor Dames en Kinderen, benevens enkele modellen voor het vermaken.
  Mej. C. VAN WEL (Firma F.B.A. HARDENBERG), DORDRECHT, Gravenstraat 33
De volledige collectie zal later op de gewone wijze worden bekend gemaakt.
Des avonds na 8 uur wordt niet verkocht en des Zaterdags is het magazijn om 6 uur gesloten.
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 14/03/1907; p. 4/4]

- Ontvangen de nieuwste modellen van Najaarshoeden, alsmede eene ruime keus Fransche en Engelsche Chapelleries.
  Mej. C. van Wel (Firma F.B.A. HARDENBERG), Dordrecht, Gravenstraat 33.
N.B. De volledige collectie zal later op de gewone wijze worden bekend gemaakt.
Na 8 uur wordt niet verkocht.
Des Zaterdags is het Magazijn om 6 uur gesloten.
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 13/09/1908; p. 4/6]

- begraven op de algemene begraafplaats te Dordrecht
Begraafdatum: 29-8-1910
Naam : Anna Lijdia Maria van Wel
Leeftijd : 75 jaren
Veld / rij: I M
Info : no. 12
Bron: SA Dordrecht, archief 180, inv. nr. 28 (register begraven overledenen 1910-1917)

- ONTVANGEN de nieuwste genres van Dames- en Kinderhoeden, waaronder Fransche en Engelsche modellen.
  Mej. C. VAN WEL (firma F.b.A. Hardenberg), Gravenstraat 33, Dordrecht
Des avonds na 8 uur wordt niet verkocht en des Zaterdags is het magazijn om 6 uur gesloten.
Telefoon No. 927.
[Nieuwe Gorinchemsche Courant, 13/10/1910; p. 3/4]

- adresboek 1911: K. van Wel, modiste, Gravenstraat 33, tel 927

- adresboek 1913
Gravenstraat 33: K. van Wel, A.L. van Wel, W.Ch. Haak

- Repertorium van den Notaris D.W.I. Harshagen te Dordrecht
77;26-11-1915;testament;Florentine Bartina Adriana Hardenberg te Dordrecht;
78;26-11-1915;testament;Jeannette Henriette Hardenberg te Dordrecht;
[Erfgoedcentrum DiEP archief 20, inv. nr. 2405]

- adresboek 1916
Gravenstraat 33: K. van Wel (modiste), A.L. van Wel (-), W.Ch. Haak (modiste), F.B.A. Hardenberg (modiste)

- Adresboek 1919
Aardappelmarkt 15: Mej. K. van Wel (modiste) 

- In plaats van kaarten. Heden overleed onverwacht mijne geliefde Zuster Florentine B.A. HARDENBERG in den ouderdom van 81 jaar.
J.H. HARDENBERG Dordrecht, 3 December 1922. Corns. de Wittstraat 45zwart.
[bron: Dordrechtsche courant, 04-12-1922]

- begraven Essenhof (c-d-58)
B.A. HARDENBERG * 10-07-1841 + 03-12-1922
J.H. HARDENBERG * 28-11-1845 + 19-11-1927

- Adresboek 1926
Aardappelmarkt 15: Mej. K. van Wel (modiste) / Mej. A.L. van Wel / Mej. M.S.A. Leermakers
Mej. C. van Wel, Fa. F.B.A. Hardenberg, Aardappelmarkt 15, Tel. 927, Modiste

- Adresboek 1930:
Wel, C. van, Aardappelmarkt 15, [hoeden, dames: handel] B.A. Hardenberg;
Wel, Mej. C. van, Aardappelmarkt 15, (Fa. F.B.A. Hardenberg), modiste; 
Wel, Mej. K. van, Aardappelmarkt 15, modiste;

- Adresboek 1938: Wel, Mej. K. van, Lenghenhof 24;

- Bedrijvenregister Zuid-Holland [http://www.nationaalarchief.nl/register_zh]
Wel, C. van - Firma F.B.A. Hardenbol [moet zijn: Hardenberg!]
dossiernummer DO-000164 /10
plaats van vestiging Dordrecht

- OPHEFFING EENER HANDELSZAAK
* C. van Wel, fa. F.B.A. Hardenberg, dameshoedenbedrijf, Aardappelmarkt 15, Dordrecht;
[Dordrechtsche_Courant_1934-01-20_001.pdf]

WENSCH

J.H. Wensch (Kromhout 3s rood)

WIERSMA

Jeltje Tietje Anna Wiersma, geb. Parrega (Fr.) 17-1-1900
Tietje Wiersma, geb. Parrega (Fr) 22-1-1903

Gegevens:
- Gez Wiersma, Dordrecht
  (A) 19-01-1923 eerste inschrijving
  (B) 10-04-1933 adreswijziging
  (C) 08-06-1934 ambtshalve opheffing

(A) Handelsnaam: Gezusters Wiersma
Soort bedrijf: het vervaardigen van Dameskleding naar maat
Gemeente: Wijnstraat 87, Voorstraat 322rd, Wijnstraat 128rd te Dordrecht
Vestiging: januari 1923
Eigenaar: Jeltje Tietje Anna Wiersma, geb. Parrega (Fr.) 17-1-1900
Woonplaats: Wijnstraat 87, Voorstraat 322rd, Wijnstraat 128rd te Dordrecht
Mede-eigenaar: Tietje Wiersma, geb. Parrega (Fr) 22-1-1903
Woonplaats: Wijnstraat 87, Voorstraat 323 te Dordrecht
   (Dordrecht 19 jan 1923)

(B) Gezusters Wiersma gevestigd te Dordrecht
De Handelszaak is met ingang 8 juni 1934 opgeheven.
8. Wijziging adres: zaak en woonadres thans Wijnstraat 128rd, Dordrecht.
   (Dordrecht 9 april 1933)

(C) Gezusters Wiersma gevestigd te Dordrecht
M.G.J. van Oostveen, Singel 287 Dordrecht als secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabr voor Dordrecht e.o. (Dordrecht 8 juni 1934)
[bron: Nationaal Archief 3.17.01.02, inv.nr. 268 dossier 5354]

- Mode-Academie Systeem Wohryzek, Directie: Dames WIERSMA
Gevestigd Wijnstraat 87, Telef intl. 109.
Opleiding tot 1ste Coupeuse, Directrice, Leerares of bekwame CostumiŤre.
Morgen-, middag- en avondlessen naar keuze. Betaling der cursusgelden in termijnen.
Prospectussen worden op aanvrage gratis toegezonden. Tevens Atelier voor Dameskleeding naar maat. Dagelijks te spreken.
[bron: Dordrechtsche courant 9-1-1923]

- DORDRECHT, 17 Januari. MODE ACADEMIE.
In het pand Wijnstraat 87, waarin vroeger gevestigd was het Technisch installatie-bureau van de firma H.C. WŁst, zal een mode academie gevestigd worden. Drie ondernemende dames uit Friesland, een moeder en twee dochters hebben zich voorgenomen het pand - een van die kolossale ouderwetsche patricierswoningen, zooals Dordt er verscheidene telt als modemagazijn en tevens als vakschool in te richten. Naar men ons mededeelde gaven zich reeds verscheidene dames op om tot coupeuse of leerares opgeleid te worden. Zoodat het zich wel laat aanzien, dat deze onderneming zal slagen.
De benedenverdieping van het gebouw bevat verschillende groote kamers, die deels als leskamers als atelier en paskamer zijn ingericht. Getracht zal worden op het gebied van dames en kinderkleeding het beste te leveren, wat er te leverren valt. Aan deze zaak zal - althans voorloopig - geen winkel verbonden zijn.
Mogen de dames Wiersma, die deze inrichting exploteeren, met haar nieuwe onderneming succes hebben.
[bron: Dordrechtsche courant 17-1-1923]

- Bezoekt de Mode-Academie Systeem-Wohryzek.
Wijnstraat 87. Telefoon 109. DORDRECHT
Directie Dames WIERSMA.

Opleiding voor 1ste Coupeuse, Directrice, leerares of bekwame Costumiere.
Tevens Cursussen voor eigen gebruik. Morgen-, Middag-en Avondlessen.
Aangifte van leerlingen,en te beginnen met de lessen iederen dag. Dagelijks te spreken.
ATELIER VOOR DAMESKLEEDING
Laat nu Uw TAILOR MADE COSTUUM'S naar maat maken. Wij leveren deze vanaf f 70.
Aanbevelend.
[bron: Dordrechtsch courant 8-3-1923]

- Mode-Academie (Systeem WOHRYZEK)
Directie Dames WIERSMA, Wijnstraat 87, Tel 109, DORDRECHT.

Opleiding voor Directrice, eerste Coupeuse, Leerares of Costumiere.
Ook kleinere Cursussen. Dag- en Avondlessen.
Betaling der cursusgelden in termijnen. Ook per les te betalen.
Extra klasse voor allťťn onderricht in Naaien en Handwerken. Lesgeld f 1,50 per week.
Aangifte iederen dag. Dagelijks te spreken.
Tevens Atelier voor Dameskleeding naar Maat.
Verder nog aan de zaak verkrijgbaar: Dames Mode- en handwerkartikelen. Aanbevelend.
[bron: Dordrechtsche courant, 23-5-1923]

- DAMES! Laat Uw JAPONNEN, MANTELS en KINDERKLEEDING op ons Atelier vervaardigen.
Wij garandeeren, elegante Coupe, en prima afwerking. Lage prijzen.
Ook patronen naar maat, verkrijgbaar.
Aanbevelend, Dames WIERSMA, Wijnstraat 87, Tel. 109, DORDRECHT.
[bron: Dordrechtsche courant, 3-7-1923]

- DE MODE-ACADEMIE
  Systeem WOHRYZEK
  Directie: Dames WIERSMA
  Wijnstraat 87 Tel. 109 Dordrecht

bericht hiermede, dat zij met 1 Augustus begint RECLAME-CURSUSSEN
te geven. Duur der Cursus, telkens 2 maanden, waarvoor men slechts 2 x f 15 betaalt. Iederen dag les. Hier leert men voldoende voor zich zelf of anderen volgens de toonaangevens Modeplaten te werken. Teven het inzetten van zakken, knoop gaten en het bewerken van verschillende garneeringen enz
Geeft U hier zoo spoedig mogelijk voor aan. Dagelijks te spreken. 
[bron: Dordrechtsche courant, 6-7-1923]

- MODEACADEMIE SYSTEEM WOHRYZEK. Telefoon 109. Wijnstraat 87. Directie Dames WIERSMA.
Opleiding voor 1ste Coupeuse, Directrice of Leerares.
Verder verschillende Cursussen, Reclame cursus gaat steeds door. Naai- en Handwerklessen. Bij cursus 1 extra coupeurs coupe; voor gehuwde dames of anderen die dit wenschen apparte lessen en lesuren.
VRAAGT PROSPECTUS. DAGELIJKS TE SPREKEN.
Atelier voor Dames - en Kinderkleeding naar maat.
Nu al reeds geschikte tijd voor tailormade-Costuums te bestellen.
Vriendelijk aanbevelend.
[bron: Dordrechtsche courant 3-1-1924]

- Mode-Academie WOHRYZEK .......
[
bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 11/01/1924; p. 1/6]

- Mode-Academie WOHRYZEK Wijnstraat 87 Tel. 109
Dir. Dames WIERSMA
Nieuwe Cursussen beginnen 2 September a.s.
Inlichtingen en aangifte van leerlingen dagelijks.
[bron: Dordrechtsche courant 29-8-1924]

- GESLAAGD. Aan de Mode-Academie 'Wohryzek' Wijnstraat 87 alhier zijn geslaagd voor diploma A (Coupeuse leerares of Directrice) mej. G. van Genderen, alhier en mej. E. Boer, Sliedrecht. Getuigschrift (costuumnaaien) werd uitgereikt aan mej. B. HŲster, alhier.
[bron: Dordrechtsche courant 16-2-1925]

- DAMES WIERSMA
Wijnstraat 87 - telefoon 109
Atelier voor Dames- en Kinderkleeding n/maat
vlugge aflevering - billijke prijzen
Speciaal adres voor knippatronen naar maat
Deze maatpatronen munten uit door onberispelijken pasvorm
[bron: Dordrechtsche courant 15-6-1925]

- Aan de Mode-Academie "Wohryzek" te Dordrecht slaagde voor diploma A Directrice-Leerares of Coupeuse Mej. A. KRUIJT alhier (=Gorinchem).
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 12/08/1927; p. 3/8]

- GESLAAGD. Aan de Mode-Academie "Wohryzek" slaagden voor Diploma A Coupeuse, Directrice en Leerares de dames: G. Lanser te Sliedrecht en A. Bos, alhier; voor Diploma C Costumiere de dames Co Gennisse, alhier, en D. Dam, te 's-Gravendeel.
[bron: Dordrechtsche courant 7-1-1928]

- Na afgelegd examen behaalden de dames G. Morelissen alhier en A. Kaassen te Nieuwendijk haar diploma coupeuse (systeem Wohryzek), opgeleid door mej. A.E. Kruijt, directrice der Modevak- en Handwerkschool, Haarstraat 98 Gorinchem.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 18/04/1930; p. 3/1410]

- adresboek 1930
Gez. Wiersma Wijnstraat 87 [kleermakers: dames] [naaisters] 
Mej. J.T.A. Wiersma, Voorstraat *423 coupeuse 
Mej. T. Wiersma, Voorstraat *423 coupeuse 

ZAHN

Dina Willemina Zahn (-1861)

- Archief van de Diaconie Brei- en Naaischool.
No. 1 Reglement geschreven
No. 2 gedrukt Reglement
No. 3 Eenige rekeningen van 1841 tot en met 1854
No. 4 Eenige rapporten van 1842 tot en met 1854
No. 5 Missive van regenten op te rigten Bewaarschool
No. 6 Voorstel over het benoemen van W.C. Lanudmels(?) op de Bew.school enz
No. 7 Verzoek eene toelage voor mej. KNOSSES
No. 8 dito over dezelfde zaak
No. 9 dito over dito van de Algem. Kerkeraad
No. 10 Kennisgeg(even) der benoeming van Mej. Zahn
No. 11 Mededeeling over het reglement der Bew.school
No. 12 Verzoek van het gebruik der Regent-Kamer
No. 13 Kennisgeg(even) vvan instemming met het plan der vertimmering der Naaischool
No. 14 Berigt van aankoop van een certificaat
No. 15 Rapport van het jaar 1855
No. 16 Rekening over het jaar 1855
No. 17 Rapport van het jaar 1856
No. 18 en 18b Rekening over het jaar 1856 en 1857
No. 19 Kennisgeving der vervanging van Mevr. de Kassierse (=penningmeester)
No. 20 Nieuw Reglement voor de school.
[bron: stadsarchief Dordrecht 27 (Nederduitse gemeente) - 1001]

- (adresboek 1854) Zahn D.W. Wijk D Vriezestraat No. 913 naaivrouw
- (adresboek 1855) Zahn D.W. [Naaisters]
- (adresboek 1855) Zahn D.W. [Onderwijs; Bijzondere Scholen; Scholen der Eerste Klasse; Brei- en naaischool der N.H. gemeente] Onderwijzeresse
- (adresboek 1855) Zahn D.W. Vriesestraat D913 naaivrouw
- (adresboek 1857) Zahn D.W. Vriezestraat Naaisters 1
- (adresboek 1860) Zahn D.W. Wijk D Vriezestraat No. 913 onderwijzeresse der stads-naaischool
- (adresboek 1860) Zahn D.W. E 176 [bijvullingen/veranderingen sedert 1 Jan 1860] onderwijzeresse der Stads Naaischool

- De Ondergeteekende, gewezen Linnenaaister in het vereenigd WEES- en ARMHUIS alhier, geeft kennis, dat zij thans zich als zoodanig voor eigen rekening gevestigd heeft, in de Wijnstraat B 207, boven den Heer P. Kleton. Zij beveelt zich zeer in de gunst harer geŽerde Stadgenooten, ook ter opleiding van LEERLINGEN. Dordrecht, 19 Mei 1851. D.W. ZAHN
[Dordrechtsche courant, 20-05-1851]

- (57; 6-3-1860) Dordrecht den 6 Maart 1860.
Bij apostille van den 17 Februarij l.l. no. 187, is door U.E.A. ten fine van berigt en raad, in onze handen gesteld een adres van Mejufvrouw Dina Willemina Zahn, onderwijzeres in de handwerken op de Stads-Armenschool, gerigt aan heeren Burgemeester en wethouders dezes gemeente en gedagteekend 8 Februarij 1860, verzoekende om daarbij aangevoerde redenen tegen 1 April ontslagen te mogen worden van de bewoning van het thans bij haar in gebruik zijnde en aan de gemeente in eigendom behoorende huis, en in de plaats daarvan hare Jaarwedde te willen brengen van f 100 op f 200.
Ter juiste beoordeeling van dit verzoek achten wij het nuttig U.E.A. te herinneren, dat krachtens de magtiging van verstrekt bij raadsbesluit van 7 December 1858, de adressante in Januarij 1859 door ons in hare tegenwoordige betrekking is aangesteld op eene Jaarwedde van f 100 zonder meer, met vrij gebruik van het aan de School grenzende huisje, hetwelk zij ook van de diakonie genoot en waarvan de huurwaarde opp ruim f 100 begroot word. het U.E.A. missive van 11 Januarij 1859, no 23/34, bleek ons dat die handelwijze uwe volkomen goedkeuring had weggedragen.
Thans vraagt adressante ontslag van de bewoning van dit huisje, daar zij meer op goedkooper wijze in deze behoefte te kunnen en moeten voorzien en verzocht in de plaats daarvan eene verhooging harer Jaarwedde met f 100. Het komt ons voor, dat haar verlangen niet onbillijk is, terwijl tegen de inwilliging met het oog op de belangen der school geen bezwaar bestaat.
En daar het ons voort toeschijnt dat de bedoelde woning wel tegen denzelfden prijs zalkunnen verhuurd worden als het cijfer beloopt, waarmede adressante hare Jaarwedde wenscht verhoogd te hebben, vinden wij vrijheid U.E.A. te adviseren, om het gedaan verzoek goedgunstig toetestaan.
Wij hebben de eer het ontvangen adres hierbij terugtezenden. De Plaatselijke Schoolcommissie.

- overlijdensakte 4-11-1861
Dina Willemina Zahn, 52 jaren, van beroep naaister, geboren en wonden alhier, ongehuwd, dochter van Willem Zahn en Catharina van Vliet, bedien alhier overleden, is overleden 2/11 1861 voormiddags 9 uren D642 Breedstraat.

* * *

(c) EvD Dordrecht okt 2009-2010.