DORDRECHT: HANDWERKONDERWIJZERESSEN

Onderwijzeressen in het handwerken K t/m L

 

KERPESTEIJN

J.A. Leemschot geb Kerpesteijn
H.A. Kerpesteijn

- De ondergeteekende berigt door dezen aan hare geëerde Stadgenoten, dat zij zich met hare SCHOOL gevestigd heeft op de Voorstraat, Lett. C. 62, en onderwijs geeft in de beginselen der Nederduitsche taal, benevens in het Naaijen en in alle Vrouwelijke Handwerken. Gaarne zag zij zich ook met de geheele Opvoeding van één of twee Kinderen belast. Elk, die haar bijzondere betrekkingen kent, zal wel overtuigd zijn, dat zij zich de achting, welke zij nu reeds ondervindt, meer en meer zal trachten waardig te maken.
    J.A. LEEMSCHOT, geb. Karpesteijn.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.39/Dordrechtse_Courant_1833-02-16_002.pdf]
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.39/Dordrechtse_Courant_1833-02-21_002.pdf]

- De Ondergeteekende maakt door deze aan hare Stadgenooten bekend, dat, op haar verzoek, haar door de geachte School-Commissie goedgunstig één jaar of langer is toegestaan, om hare SCHOOL, (en wel den April 30 e.k.) TE SLUITEN, om door die verleende rust het middel te vinden tot herstel van hare langdurige zwakheid. Zij neemt tevens deze gelegenheid waar, allen Ouders, welke haar zoo volgaarne hunne lievelingen toevertrouwd hebben, haren hartelijken dank te betuigen, met den innigsten wensch, dat de achting en het vertrouwen, door haar steeds ondervonden, thans op hare Zuster in hare nieuwe betrekking mogen overgaan.
Daar laatstgenoemde ruim acht jaren onafgebroken bij haar in alle vakken is werkzaam geweest en de drie laatste jaren de School bijna alleen met de grootste vlijt heeft waargenomen, zoo zal het wel niet verzekerd behoeven te worden, dat deze thans geene mindere zorg zal aanwenden in hare nieuwe betrekking, als middel tot haar eigen bestaan. Eindelijk dankt de Onderget. hare kleine Vriendinnen voor de liefde haar steeds bewezen, en verzekert haar, dat het haar steeds genoegen zal zijn haar eenige dienst te kennen bewijzen.
Dordrecht den 10 Febr 1841 J.A. LEEMSCHOT geb Kerpesteijn
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.47/Dordrechtse_Courant_1841-02-20_002.pdf]

- De Ondergeteekende maakt aan hare Stadgenooten door deze bekend dat zij door de Sluiting der school van Mej LEEMSCHOT hare zuster, eene andere betrekking voor haar zelve zal aanvaarden, in welke zij zich aanbiedt, om aan jonge jufvrouwen, van verschillende jaren onderwijs te geven in alle VROUWELIJKE HANDWERKEN, benevens in het naaijen, vormen en maken van dames-kleederen. Ook biedt zij zich aan tot het in orde brengen en voltooijen van alle dames-werken. Tot hare aanbeveling gedraagt zij zich aan de advertentie van mejufvrouw, hare Zuster. Zij als hare betrekking aanvaarden den 1 Mei e.k. in het Steegoversloot C 1174
Dordrecht 19 febr 1841 H.A. KERPESTEIJN
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.47/Dordrechtse_Courant_1841-02-20_002.pdf]
 
- I. Hendrik Carel Kerpestijn, geb. ca 1771, particulier (1824), begr. Dordrecht 8-5-1830 (59 jaar), tr. Helena Gaillard, geb. ca 1771, (73 in 1844), overl. na 21-5-1844.
NB.
- Heden trof mij en hare eenige Zuster de gevoeligste slag mijns levens, mijne hartelijk geliefde Oudste Dochter, HERMINA ANTONIA, werd mij, in dne ouderdom van even 51 jaren, door den dood ontrukt. Eene langdurige ongesteldheid, doch echter onverwachts, maakte een einde aan haar voor ons zoo dierbaar leven. Wat ik in mijnen 73-jarigen ouderdom aan haar verlieze, zal ieder beseffen die haar in hare volle waarde gekend heeft. Dordrecht, den 21 Mei 1844. Wed. H.C. KERPESTEYN, GAILLARD.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.50/Dordrechtse_Courant_1844-05-25_002.pdf]
Kinderen:
1. Hermina Antonia Kerpesteyn, geb. 1793, overl. Dordrecht 21-5-1844 (51 jaar), begr. Dordrecht 25-5-1844 (veld B).
2. Willem Frederik George Lodewijk Kerpesteijn, geb. 1797, rijksontvanger, overl. Fort Bath en Bath 15-1-1860 (63 jaar), zoon van Hendrik Karel Kerpesteijn en Helena Gaillard, tr. Titia Wilhelmina Henrica Dozij.
3. Johanna Antonetta Kerpesteyn, geb. 's Gravenhage 9-4-1799.

II. Johanna Antonetta Kerpestijn (Karpesteijn), geb. 's Gravenhage 9-4-1799, tr. Westwoud 26-06-1824 Barend Leemschot, geb. Dordrecht 25-10-1796, organist (1824), muzijkmeester (1827), wonende C2 boven (1829; uit de stad vertrokken), begr. Dordrecht 29-09-1845 (49 jaar; veld B), zoon van Barend Leemschot (loodgieter) en Willemijna Klijn.
NB.
- Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, mij betoond bij het overlijden van mijnen hartelijk geliefden Echtgenoot, dne Heer B. LEEMSCHOT, betuig ik, langs dezen weg, mijnen opregten dank. Dordrecht, den 27 Sept 1845. J.A. KARPESTEYN wed. B. LEEMSCHOT.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.51/Dordrechtse_Courant_1845-09-30_002.pdf]

Barend Leemschot, geb. ca 1757, loodgieter (Gr.Kerksbuurt A69 in 1808; A66 in ca 1814 en in 1818 en in 1829), loodgieter/leijdekker/glasemaker ben. 3 kn + winkelier (1827), begr. Dordrecht 30-01-1834 (77 jaar; veld B), tr. Willemijna Klijn (Kleijn), geb. ca 1759, overl. Dordrecht 5-11-1836 (77 jaar; weduwe).
NB.
- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
  Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Gr.Kerksbuurt A069
  Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Barend Leemschot
  Ongehuwd: 1 Gehuwd: 2
  Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2
  Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
  Handel, Beroep, of Handwerk: loodgieter
  Classis: 34 Somma: 10-0-0 Aanmerkingen: 8-0-0
  [bron: Folionummer en bron: 05 van archiefstuk SAD 5-894]
- DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Barend Leerschot
Ouderdom : 25-10-1796 (-)
Beroep : lootgietersknegt
Woonplaats : A069
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 03
Titel lijst : Wijk No 3. Lijst van ongetrouwde Manspersonen in deeze wijk geboren zedert primo Januarij 1764 tot ultimo December 1796.
Datum lijst : 30-12-1813
[Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345]
- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken A1-537 en Merwede E001-076 + F077-122 (tussen sept 1812-jan 1814)
  Naam : Barend Leemschot
  Woonplaats : A066 geheel
  Beroep : lootgieter
  Belasting (of huurwaarde?) : 75
  Folionummer : 05
  [Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 893a en 893b]
- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
  Artikelnummer : 0095
  Naam : Barend Leemschot
  Woonplaats : A066
  Beroep : loodgieter
  Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
  Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 12,01
  Bedragende te zamen : 14,51
  [Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855]
- DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 0357
Afschrijvingen: 3 Augs. f 6,05
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer B. Leemschot (wonende in wijk A066)
is schuldig: Als: loodgieter, leijdekker & glasemaker ben. 3 kn, 12B f 4,00 / winkelier ben. f 1000, 17A, f 0,80
Bedrag der regten in hoofdsom: 4,80
26 opcenten: 1,25
Folionummer: 072
[Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885]
- DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827 (2093 personen)
Artikelnummer: 1714
Afschrijvingen: 6 Oct d 3,78; 27 Dec f 1,26=f 5,04
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer B. Leemschot (wonende in wijk D0735)
is schuldig: Als: muzijkmeester, 12B
Bedrag der regten in hoofdsom: 4,00
26 opcenten: 1,04
Folionummer: 343
[Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885]

- DORDRECHT Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
Woonplaats: A066 beneden
Naam: Barend Leemschot
Huur(waarde): f 60
Drie procent: f 1,80
Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 1,80 Negen procent: f 5,40 Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 5,40
Folionummer: 03
+
Woonplaats: C0002 boven
Naam: Barend Leemschot
Huur(waarde): f 40
Drie procent: f 1,20 Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / - 
Negen procent: f 3,60 Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / -
Opmerking: uit de stad vertrokken
Folionummer: 19
[Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322]
- Bij dezen betuig, ook in naam der Kinderen en Behuwd-Kinderen, den hartelijksten dank voor de menigvuldige blijken van deelneming, aan ons betoond wegens het overlijden van mijnen waarden Echtgenoot, BAREND LEEMSCHOT, en recommandeer mij verder in de gunst mijner Vrienden en Bekenden, daar de LOODGIETERS en GLAZEMAKERS AFFAIRE door mij wordt gecontinueerd onder behoorlijk toezigt. 
Dordrecht den 30 Jan 1834. Willemina Kleijn weduwe B. Leemschot
[Bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.40/Dordrechtse_Courant_1834-02-01_002.pdf]

Kinderen:
1. Barend, ged. Dordrecht 25-10-1796.
2. Anna Mieke, ged. Dordrecht 18-8-1798.

 

KOKKEEL

mej. Louisa Sophia Cornelia Kokkeel (Kromhout 88, 96)
mej. Cornelia Johanna Kokkeel (Kromhout 88, 96)

Gegevens:
- Korijnis Johannes Christiaan Kokkeel, tr. Geertrui Johanna Vermeulen.
Kinderen:
1. Louisa Sophia Cornelia Kokkeel, geb. Dordrecht 16-7-1861 (remonstrants), onderw(ijzeres) handw(erken), wonende Kromhout 96, overl. Dordrecht 19-3-1934 (72 jr).
2. Cornelia Johanna Kokkeel, geb. Dordrecht 10-6-1864 (remonstrants), onderw(ijzeres) handw(erken), wonende Kromhout 96.

- Namen van leerlingen die toegang verzoeken tot het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken op de Eerste Stads-Tusschen school. (Dordrecht 28 Sept. 1868):
Clazina Alleman, 7 jaar
Willemina Bakker, 7 jaar
Louise Kokkeel, 7 jaar

- De ondergeteekende de KRUIDENIERS-AFFAIRE in het Kromhout E 314 digt bij het Weeshuis, van zijne zuster de Wed. C.P. KETTINGS overgenomen hebbende, beveelt zich bij deze minzaam bij zijne geëerde stadgenooten aan, belovende alles te zullen aanwenden, zoowel door eene prompte als civiele bediening, aller vertrouwen waardig te maken. 
Dordrecht, 31 Mei 1879. K.J.C. KOKKEEL.
[bron: Dordrechtsche courant, 31-07-1879]

- Acte-examens lager onderwijs. Voor de vrouwelijke handwerken werden gisteren geëxamineerd 16 kandidaten, waarvan 1 werd afgewezen en 15 toegelaten, waaronder uit Dordrecht mej. W.J. Bijl, D.J.C. Colombijn en J. Ek, allen voor nut en smaak; M.W. Dijsselhof, J. Iburg en L.S.C. Kokkeel, allen voor voor nut; A. van Heumen, voor smaak.
[bron: Dordrechtsche courant, 09-11-1879]

- DORDRECHT 15/5 Voor de acte in de vrouwelijke handwerken werden gisteren in den Haag 23 kandidaten geexamineerd: 2 werden afgewezen en 21 toegelaten. Bij de heden gehouden acte-examen zijn toegelaten Voor de vrouwelijke handwerken is heden met gunstig gevolg examen afgelegd door mej. S. de Iongh, van Deventer, Dijsselhof, Eijgens, Iburg, Kluit, Kokkeel, van der Koogh, Lindenhovius, Plokker, Rutten, Versluis, de Voogd en van Heumen, allen uit Dordrecht; Postmus uit 's Gravendeel en Tuk uit Nieuw-Lekkerland.
[bron: Dordrechtsche courant, 16-05-1880]

- Johanna Cornelia 15 jaar, enig nagelaten dochtertje van wijlen mijne zuster Wed. C.P. Ketings (K.J.C. Kokkeel);
[bron:Dordrechtsche courant, 21-02-1882]

- (B en W) vergunning oprigten bewaarplaats van petroleum Lange Kromhout E314 (C 261), K.J.C. KOKKEEL;
[bron: Dordrechtsche courant, 29-11-1882]

- I. Andries de Leeuw, tr. Dordrecht 7-7-1852 Pietertje Nienkemper
- II. Andries de Leeuw, geb. Dordrecht 26-6-1851 (erkend bij huwelijk), steenhouwer (1885), 29-12-1893 naar Groningen, uit Groningen 20-11-1896, overl. Dordrecht 10-2-1931, tr. Dordrecht 30-12-1874 Margrieta van Striemen, geb Dordrecht 25-11-1850, overl. Dordrecht
11-9-1920.
Wonende: Marienbornstraat 52rood; .. 16; Nieuwstraat 39; Krommendijk 20rood; Noordendijk 154;
Kinderen:
1. Pietertje, geb. Dordrecht 1-2-1875.
2. Willem Fredrik, geb. Dordrecht 26-9-1876, overl. 25-3-1878.
3. Cornelia, geb. Dordrecht 20-2-1879, overl. 24-2-1879.
4. Cornelia, geb. Dordrecht 24-6-1880, naar W658.
5. Andries, geb. Dordrecht 7-2-1883, overl. 20-11-1784.
6. Willemina Frederika, geb. Dordrecht 6-7-1885 (Marienbornstraat 52; akte 578), overl. 24-1-1887.
7. Alida, geb. Dordrecht 22-11-1887, 29-1-1896 naar s Gravenhage, tr. Dordrecht 15-2-1929 Henri Marinus Campagne, geb. Nieuwer Amstel.
8. Andries, geb. Dordrecht 15-5-1890, slotemaker, 12-7-1916 naar Ridderkerk, uit Ridderkerk 31-3-1917, teekenaar (o), 22-9-1917 naar Ridderkerk, tr. Dordrecht 1920 Pietje Stijweg, geb. Sliedrecht.
9. Willemina Frederika, geb. Dordrecht 16-10-1895, maakt rode schoolmerklap bij handwerkonderwijzeressen gezusters Kokkeel (ca 1900; boek 'Merklappen uit de lage landen' van Joke Visser), kantoorbediende.
III. Willemina Frederika de Leeuw, geb. Dordrecht 16-10-1895, tr. Dordrecht 7-10-1928 Pieter de Geus, geb. Zwijndrecht 3-3-1897, boekhouder, zoon van Willem de Geus en Jannigje Schelling.
Wonende: Noordendijk 154; vertrekken 7-3-1940 naar Nieuwer-Amstel (Amstelveen, Wolfert van Borselenweg 57).
Kinderen:
1. Margrieta Willemina Fredrika de Geus, geb. Dordrecht 27-2-1930.

KRETSCHMER

Johanna Catharina Samuella Kretschmer, overl. 10-12-1902.

Gegevens:
- De Ondergeteekende, door H.H. Burgemeester en Wethouders der stad Dordrecht, tot ONDERWIJZERESSE aangesteld zijnde, neemt de vrijheid, Ouders en Voogden bekend te maken, dat zij voornemens is, haar Instituut den 1 September te openen, terwijl zij voorlopig hare woonplaats in de Grootekerksbuurt gevestigt houdt.
Dordrecht, den 26 Augustus 1846. J.C.S. KRETSCHMER
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-08-29_002.pdf]


- (adresoek 1854) Vries G.J. de Wijk B Wijnstraat No. 190 organist 
(adresboek 1854) Kretschmer, J.C.S., Wijk B Wijnstraat No. 190 onderwijzeresse 
(adresboek 1855) Vries G.J. de Wijnstraat B190 muziekmeester en organist Groote Kerk
(adresboek 1855) Vries G.J. de [Muzijkmeesters]
(adresboek 1855) Vries G.J. de [Kerkelijke Besturen; Nederduitsch Hervormde Gemeente] Groote Kerk, Organist 
(adresboek 1855) Vries geb. Kretschmer, J.C.S. de Wijnstraat B190 kostschoolhouderes 
(adresboek 1855) Vries geb. Kretschmer, J.C.S. de Wijnstraat B160 [Scholen der Tweede Klasse; Fransche kostscholen] Onderwijzeressen 
(adresboek 1857) Vries-Kretschmer, J.C.S. de Wijnstraat Onderwijzers en Onderwijzeressen 
(adresboek 1860) Vries G.I. (G.J.?) de Wijk B Wijnstraat No. 190 organist, muzijkmeester
(adresboek 1860) Vries geb. Kretschmer, J.C.S. de Wijk B Wijnstraat No. 190 kostschoolhouderes 
(adresboek 1865) Vries G.J. de Wijk B Wijnstraat No. 190 organist, muzijkmeester 
(adresboek 1865) Vries geb. Kretschmer, J.C.S. de Wijk B Wijnstraat No. 190 kostschoolhouderes 
(adresnoek 1868) Vries G.J. de Wijk C Steegoversloot No. 1169 organist, muzijkonderwijzer
(adresnoek 1873) Vries G.J. de Wijk C Steegoversloot No. 1169 organist, muziekonderwijzer
(adresboek 1873) Vries G.J. de [Kleermakers] 
(adresboek 1873) Vries G.J. de [Muziek-Onderwijzers] 
(adresboek 1879) Vries Sr. G.J. de Wijk C Steegoversloot No. 1169 organist 
(adresboek 1879) Vries Jr. G.J. de Wijk C Steegoversloot No. 1169 muzijkonderwijzer 

- Getrouwd: G.I. de Vries en J.C.S. Kretschmer (Dordrecht 10-7-1850)
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.56/Dordrechtse_Courant_1850-07-11_004.pdf]

- Heden overleed tot onzer aller droefheid, na eene langdurige ongesteldheid, ten onze huize, Mejufvrouw C.M.W. PIERA, in den ouderdom van ruim 18 jaren. G.J. de Vries, J.C.S. de Vries-Kretschmer
Dordrecht, den 5 Maart 1853.
[bron: Dordrechtsche courant, 08-03-1853]

- Maandagavond deden zich op het stadsconcert alhier de beroemde violist H. Wieniawski [Henryk Wieniawski 1835-1880] en onze verdienstelijke stadsgenoot de pianist G.J. de Vries hooren. Een talijk publiek gaf het bewijs der gespannen verwachting. Wij zeggen niet te veel, indien wij beweren, dat deze verwachting nog verre overtroffen is. De geniale, krachtige, met onbeschrijfelijke vardigheid gepaarde voordragt van Wieniawski, kenmerkte dne toonkusntenaar bij uitnemendheid; onuitwisbaar is de indruk dien hij heeft achtergelaten, en gretig zal men gebruik maken van de gelegenheid, die zich weldra zal aanbieden om hem nogmaals te hooren. Den heer G.J. de Vries vielen ook vele toejuichingen ten deel, die wel verdiend waren, daar hij de moeijlijke stukken met veel virtuositeit voordroeg, waardoor hem, even als aan den eerstgenoemde, de der terugroeping ten deel viel. 
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.62/Dordrechtse_Courant_1856-12-25_001.pdf]

GEDRUKTE PROGRAMMA'S 1838-1874 
10-03-1852 vierde concert te Dordrecht (mej. Mathilde Graumann (Londen), heer G.J. de Vries); 
30-01-1856 Dordrechtsch Concert (heer G.J. de Vries, mej. Serneels); 
09-04-1856 Dordrechtsch Concert (Henri Wieniawski); 
22-12-1856 Dordrechtsch Concert (G.J. de Vries, H. Wieniawski); 
30-12-1857 Dordrechtsch Concert (G.J. de Vries; H. Wieniawski); 
08-02-1860 Dordrechtsch Concert (G.J. de Vries); 
30-11-1870 Dordrechtsch Concert heerenconcert (Fransiska Friese, G.J. de Vries Jr), zaal J.D. van Peere; 

bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
archief : 10 Dordrechtsch Concert
inventarisnummer : 11 gedrukte programma's van concerten

- (11-11-1858) Het zal uEd. Gestr. niet onbekend zijn, dat de Gemeenteraad besloten heeft, de gewone jaarlijksche toelagen aan Mej. de Vries en de wed. Smaasen op de vroeger bepaalde voorwaarden blijvend toetekennen. Ik acht het noodig, dat de Instructie van 30 Junij 1846 herzien, en met de wet op het onderwijs in overeenstemming gebragt wordt; en tevens ook Mej. de wed. Smaasen van eene Instructie voorzien zij. Mitsdien heb ik de eer UEd Gestr te verzoeken, deze te willen ontwerpen en aan mij voor het einde des jaars intezenden. De Burgemeester van Dordrecht.
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- [6b] De ondergeteekende verklaart bij dezen, dat zij zich met November bij Mevrouw de Vries-Kretschmer als secondante geëngageerd heeft, doch door geldende redenen verhinderd is geworden, op den verlangde tijd hare betrekking alhier te aanvaarden. De ondergeteekende C. Bijleveld (Dordrecht 7 Februarij 1858)
    +
Ik getuig volgaarne dat mejufvrouw C. BIJLEVELD volgens eisch reeds den 1 December 1857 hare betrekking alhier had moeten aanvaarden, doch dat ik, alleen om de hier boven aangehaalde geldende rredenen, eenige inschikkelijkheid, ten opzigte harer komst gebruikt heb. J.C.S. de Vries-Kretschmer (Dordrecht 7 Febr. 1858)
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- [131b] TABEL LAGER ONDERWIJS OVER 1858.
D Holl. Meisjesschool (J. Schenk). In januarij: dagschool 0/40 meisjes; in julij: dagschool 0/42 meisjes; Schoolgeld f 40.
G Fransche Meisjesschool (wed. H. Smaasen). In januarij: dagschool 0/12 meisjes; in julij: dagschool 0/12 meisjes; Schoolgeld f 50.
G Fransche Meisjesschool (J.C.S. de Vries). In januarij: dagschool 0/68 meisjes; in julij: dagschool 0/71 meisjes; Schoolgeld f 54.
G Fransche Meisjesschool (C.C.J. Nunnink). In januarij: dagschool 0/42 meisjes; in julij: dagschool 0/39 meisjes; Schoolgeld f 50.
G Fransche Jongensschool (P.M.V. van de Riviere). Schoolgeld f 60.
G Fransche Jongensschool (J.A.C. Los). Schoolgeld f 30,40,50.
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- [141b] WelEdele Heer! Gaarne maken Regentessen der Stadsscholen voor handwerken van Uw vriendelijke aanbod gebruik om het resultaat van haar onderzoek omtrent de Sollicitanten voor de open te vallen plaats van hoofdonderwijzeres in de tusschenschool als rapport bij de Schoolcommissie in te dienen. Zij hebben zich daarbij bepaald tot zulken die tusschen de 24 en 35 jaren oud zijn. Velen kwamen haar om verschillende redenen minder geschikt voor; zij bepaalden daarom haar meer bijzonder onderzoek tot P.A. van den Heuvel, M.S. Wagner en A. Schipper, van welke drie zij zeer voldoende rapporten verwierven. Omtrent P.A. van den Heuvel gaf Mevrouw de Vries de beste getuigenissen: niet alleen omtrent haar gedrag en hare bekwaamheid in naaijen, breijen, mazen en verdere vrouwelijke handwerken, maar ook van hare geschiktheid om dit alles te onderwijzen en met kinderen om te gaan. Zij is geëngageerd met den zoon van een Scheeps kapitein [=Kunst] zonder dat er uitzigt bestaat dat zij voor eerst kunnen huwen. Tegenwoordig gaft zij een gedeelte van den dag les aan de kinderen van den Heer Schotsman, predikant te Papendrecht.
Ook van M.S. Wagner zijn de rapporten omtrent gedrag en bekwaamheid voldoende; zij heeft hare zuster geholpen in de naaiwinkel die deze tot haar huwelijk hield. De beide laatste jaten was zij als kamenier werkzaam bij Mevrouw Brouwer-v.d. Linden die zij volgens haar eigen verlanggen verlaat omdat hare ouders ongaarne zien dat zij deze Dame op verre reizen vergezelt.
A. Schipper staat alleen in zoover beneden de beide voorgaanden dat zij nimmer onderwijs heeft gegeven, maar ook van haar gedrag, bekwaamheid en zachtheid van humeur zijn de beste getuigenissen ingewonnen.
Als geëxamineerd en reeds dadelijk op de School werkzaam, zouden de Dames voor zeker de aandacht der Commissie ook op K. Reus vestigen, naar het kwam haar voor dat haar jeugdige leeftijd al te weinig overwigt op hare mede onderwijzeressen geeft om haar als hoofdonderwijzeres te durven aanbevelen. Regentessen hopen hiermede aan de bedoeling der Commissie voldaan te hebben en noemen zich met hoogachting, Uwe dienstwillige dien. uit aller naam S.C.B. Blom van Broek (Dordt 23 April 1859) 
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- [22c] VERSLAG LAGER ONDERWIJS........
G (gesubsidieerde scholen) Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet (J.S.C. de Vries-Kretschmer, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch), f 400 subsidie van de gemeente; hulponderwijzers C. Bijleveld, hulpond-akte+Fransch, A.H.C. de Vogel, Hollandsch + Fransch + Duitsch, C. Rijnders, hulpond-akte+Frans; kweekeling L. Veltman;
G (gesubsidieerde scholen) Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet (M.M. Hofman wed H. Smaasen, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch), f 200 subsidie van de gemeente; hulponderwijzers H. Smaasen, Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch.
G (niet gesubsidieerde) Meisjesschool, gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs en voorgezet art 72 (J.J. Cohen Stuart, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch, Duitsch en handwerken), hulponderwijzer J. Boll, rang Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch;
- [24c] onderwijzend personeel 1860
Burgerschool voor meisjes, J. Schenk, f 40 in het jaar, (schoollokaal) slecht (in januarij 45 meisjes op de dagschool; in juli 50 meisjes op de dagschool).
G Fransche meisjeschool, J.C.S. de Vries geb. Kretschmer, f 54 in het jaar, (schoollokaal) voldoende (in januari 68 meisjes (4 kosteloos); in juli 70 meisjes (4 kosteloos))
G Fransche meisjeschool, M.M. Hofman wed H. Smaasen, f 50 in het jaar, (schoollokaal) voldoende (in januari 20 meisjes; in juli 20 meisjes)
G Meisjeschool, J.J. Cohen Stuart, f 120 à f 150 s jaars, (schoollokaal) goed (in januari 12 meisjes; in juli 16 meisjes)
[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

- [103d] (19-12-1862) Van meer dan eene zijde zijn bij mij zeer ernstige klagten ingekomen omtrent de school van Mevrouw de Vries Kretschmer. Zij betreffen
(1) dat de hoofdonderwijzeres een groot deel van den voormiddagschooltijd afwezig is,
(2) dat het lokaal veel te bevolkt is voor het aantal leerlingen, en
(3) dat haar hulppersoneel in menig opzigt te wenschen overlaat, zoodat het onderwijs in de vreemde talen, meer bepaald het Duitsch en Engelsch, hoogst gebrekkig en bekrompen wordt gegeven; Ja, dat de geheele inrigting dezer school, zoo ten aanzien van opvoeding als onderwijs, met het oog op de behoeften van scholieren uit den gegoeden stand vornamelijk ten gevolge van dit minder geschikt hulppersoneel, gedruende de laatste maanden in vele opzigten niet is, wat zijn behoort te wezen. Mogten die klagten gegrond zijn, dan is Mevrouw de Vries in overtreding aan art 5, 6 en 7 harer instructie. Ik heb daarom gemeend hierop uwe bijzondere aandacht te moeten vestigen, met beleefd verzoek hieromtrent een ernstig onderzoek te willen instellen, en mij later uwe bevindingen medetedeelen, met zoodanig advies als uwe vergadering zal raadzaam oordeelen. De Burgemeester van Dordrecht.
[bron: SAD 121-28 brieven over het jaar 1862]

- Heden overleed, na eene kortstondige ziekte te Werth, onze waarde Vader, de Wel-Edele Heer J.H. KRETSCHMER, in den ouderdom van 77 jaren. Dordrecht, 6 Januarij 1863.
G.J. de Vries, J.C.S. de Vries-Kretschmer. Enige en algemeene kennisgeving.
[bron:http://files.archieven.nl/46/f/569.69/Dordrechtse_Courant_1863-01-10_004.pdf]

- [11h] (Dordrecht den 14 Maart 1866; Aan de leden der Plaatselijke schoolcommissie te Dordrecht) In antwoord op Uwe missive van 28 Febr l.l. heb ik de eer U mede te deelen, dat, ofschoon dergelijke geruchten reeds meermalen zonder eenigen grond omtrent mijne inrigting verspreid werden, zij dezen keer niet geheel uit de lucht gegrepen zijn, doordien ik voorloopig het besluit genomen heb, mijne school tegen Mei 1867 te sluiten, indien ten minste voor dien tijd geene omstandigheden, van den mensch onafhankelijk, mij de verdere voortzetting daarvan als eenen duren pligt opleggen. Mij vleijende hiermede aan Uw regtmatig verlangen voldaan te hebben, neem ik mij met gevoelens van hoogachting WelEdele Heeren, Uwe dw. dienaresse J.C.S. de Vries Kretschmer.
[bron: SAD 121-32 brieven over het jaar 1866]

- Den 10 Mei overleed te Nijmegen onze geliefde Moeder en Behuwd-Moeder E. PAULUS, Weduwe wijlen den heer G.J. DE VRIES, Organist aldaar. 
G.J. de Vries, J.C.S. de Vries-Kretschmer.
Eenige kennisgeving.
[bron:  Dordrechtsche courant, 12-05-1866]

-
[48h] (Dordrecht den 4 Julij 1866) De gemeenteraad heeft in zijne zitting van den 26 Junij ll besloten, dat in de behoefte aan onderwijs voor meisjes eerlang ontstaande door de opheffing der scholen van Mevrouw de Vries en Mej. Stuart niet zal worden voorzien door de oprigting eener openbare school, maar door toepassing van het subsidiestelsel, en het dagelijksch bestuur is uitgenoodigd hiervoor alsnu nadere voorstellen aan den Raad te willen indienen.
Burgemeester en Wethouders meenen uit de bij die gelegenheid gevoerde discussien te mogen of maken (1) dat de Raad niet genegen is tot het verschaffen van schoollokalen maar alleen tot het geven van eenen ruime geldelijke bijdrage en (2) dat hij bij voorkeur aan meer dan eenen dergelijke meisjesschool subsidie zou verleenen, mits de bevolking dier scholen tot een klein aantal leerlingen uitdrukkelijk beperkt blijve. 
Deze beide beginselen dienen dus, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders bij het ontwerp der voorwaarden krachtens art. 3 der wet op het lager onderwijs niet uit het oog te worden verloren. Naar aanleiding van een en ander zal onzer inziens bij die voorwaarden o.a. dienen te worden geregeld:
(a) het getal leerlingen en wijze van toelating
(b) eischen en inrigting van het schoollokaal
(c) de vakken die het onderwijs ten minste moet omvatten
(d) de schooltijden en vacantien
(e) voorziening hulppersoneel
(f) bedrag schoolgeld
(g) bedrag der subsidie
(h) toezigt op het schoollokaal, onderwijs en hulppersoneel en de daar op uit te oefenen invloed;
(i) wijze van benoeming der hoofdonderwijzeres en de tijd van opening der school.
Burgemeester en Wethouders nemen de vriheid deze aangelegenheid thans op nieuw aan uwe overweging aan te bevelen. Bij uw uit te brengen advies zal uwe vergadering wel zoo goed willen zijn niet slechts te letten op de aangegeven punten, maar ons tevens aandachtig te maken op dat alles, waarop te dezer gelegenheid naar uw gevoelen behoort gelet te worden. Wanneer wij ten slotte beleefdelijk op een ZEER SPOEDIG advies of voorstel aandringen geschiedt zulks omdat het welligt raadzaam is reeds met November a.s. ééne gesubsidieerde school te openen en voor dat geval geen tijd mag verloren gaan. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

[bron: SAD 121-32 brieven over het jaar 1866]

- [11j] (Dordrecht 7 Maart 1867) In antwoord op uwe missive van 28 Februari ll no. 31, betreffende de toelating van meisjes van bijna elf jaar op de school van Mejufvrouw Usener, hebben wij de eer te berigten, dat bij ons geen bezwaar daartgen zou bestaan, voor zoover het die meisjes betreft, welke reeds aan de inrigting van Mevrouw de Vries-Krethscher onderwijs genoten, alvorens echter daaromtrent eene beslissing te nemen, wenschten wij wel eene opgave van het getal in dne leeftijd der leerlingen, die in deze Categorie vallen en waarop dus het beginsel zou behooren te worden tegepast. Burg. en Weth. van Dordrecht.
- [14j] (Dordrecht 13 Maart 1867) Naar aanleiding van uwe missive dd 10 Maart ll, no 46 hebben wij de eer UEd te berigten dat wij geen bezwaar vinden, de kinderen sub 1, 2 en 3 in uwe missive in verband en met name Coralie Deking Dura, Anna Broekmeijer en Cornelia Catharina Kuipers, op de school van Mejufvrouw Usener toe te laten, ofschoon zij den leeftijd van 11 jaren nog niet ten vollen bereikt hebben, omdat deze school in de plaats treedt van de mede gesubsidieerde school van Mevrouw de Vries-Kretschmer alwaar deze kinderen tot nog toe onderwijs ontvingen. Burg en Wet van Dordrecht.
[bron: SAD 121-33 brieven over het jaar 1867]

- De ondergeteekende neemt dezen weg te baat om Ouders en Voogden haren dank te betuigen voor het vertrouwen, dat zij meer dan Twintig jaren zoo ruimschoots mogt genieten. Tevens neemt zij deze gelegenheid waar, om dengenen, die van vroegere jaren nog Schoolgelden te voldoen hebben, te berigten dat de gelegenheid daartoe openstaat tot 20 Mei, zullende zij bij gebreke van dien de vrijheid nemen tegen 1 Junij daarover te disponeren. 
  Dordrecht, 1 Mei 1867.
  J.C.S. DE VRIES-KRETSCHMER.
[bron: Dordrechtsche courant, 04-05-1867]

- De ondergeteekende brengt ter kennis van het geeerde publiek, dat hij MUZIEK-ONDERWIJS, theoretisch en practisch (Piano) geeft op o.a. de volgende voorwaarden:
aan kinderen 1 les per week f 50 's jaars
twee lessen per week aan 't zelfde kind f 90 's jaar met inbegrip van 14 dagen vacantie.
Ook is hij gaarne bereid nadere inlichtingen te geven.
   G.J. DE VRIES Jr.
[
bron: Dordrechtsche courant, 06-05-1879]

- Johanna Catharina Samuella Kretschmer, overl. 10-12-1902 begr. 13-12-1902 (82 jr.) -- grafsteen www.zerken.nl
Gijsbert Izaäk de Vries senior, overl.  02-07-1905, begr. 5-7-1905 (82 jr.)

LAMBERT

Grietje Maria Lambert, geb. Gouda 3-8-1830, overl. na 1880.

Gegevens:

- bron Geboorteakte Gouda 1813 aktenummer 142 aktedatum 04-05-1813
naam Boudewijn Hendrik Lambert
geboortedatum 03-05-1813
vader Hendrik Lambert (28 jaar; loodwitfabrikant; Kattensingel)
moeder Jacoba Barendina Muller
getuige Nicolaas Grotendorst (47 jaar; vroemeester; Turfmarkt)
2e getuige Johannes Wurtz (54 jaar; loodwitmakersknecht; Kattensingel)
plaatsnaam Gouda instelling Streekarchief Midden-Holland

- bron Geboorteakte Gouda 1815 aktenummer 149 aktedatum 28-03-1815
naam Johanna Jacoba Lambert
geboortedatum 26-03-1815
vader Hendrik Boudewijnszoon Lambert (30 jaar; loodwitfabrikant; Kattensingel) xxx controleren
moeder Jacoba Berendina Muller (25 jaar; z.b.)
getuige Nicolaas Grootendorst (49 jaar; stadsvroedmeester; Turfmarkt)
2e getuige Jacob Melchior van Hoorn (58 jaar; ambtenaar burgerlijke stand; Oosthaven)
plaatsnaam Gouda instelling Streekarchief Midden-Holland

- bevolkingsregister Dordrecht (1850-1860; deel 25-34)
E Lange Kromhout
1. Hendrik Lambert 1784 Kralingen, zonder, overl. 19-3-1855.
2. Jacoba Barendina Muller, 1789 Cleef.
3. Hendrik Jacobus Lambert 1824 Gouda.
4. Jacobus Cornelis Lambert 1827 Gouda, zeeman.
5. Grietje Maria Lambert 1830 Gouda.

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (L8)
1. Jacoba Barendina Muller 12-5-1789 Cleef (weduwe), overl. 23-4-1870 (wed H. Lambert);
2. Grietje Maria Lambert (dochter) 3-8-1830 Gouda (O), 11-4-1878 naar Rotterdam;
3. Boudewijn Hendrik Lambert (zoon) 5-5-1813 Gouda (H), 30-11-1866 naar s Gravesande;
4. Jacob Cornelis Lambert (zoon) 3-6-1827 Dordrecht (O), naar Deel L7, tr. 6 jan 1864.
5. Geertruida Hermina Schemkes (zs vrouw) 7-1-1809 Emmerik (H), naar Deel L7.
6. Grietje Maria Lambert (dochter) 3-8-1830 Gouda (O), 1 sept 1880 naar Kr(ank) Z(innig)Gest(icht) Dordrecht [op bevolk kaart].
Wonende: E33 (ca 1860-1868), D133, E475, E44 (ca 1873), C1654 (ca 1874), C1343, D636, C373.

- (adresboek 1860) Lambert/Muller, Wed. H., Wijk E Achter 's Landswerf No. 33 parte. 
(adresboek 1865) Lambert/Muller, Wed. H., Wijk E Achter 's Landswerf No. 33 parte. 
(adresboek 1868) Lambert/Muller, Wed. H., Wijk E Achter 's Landswerf No. 33 parte. 

- [64f] Dordrecht 31 October 1864. Wij hebben de eer U te berigten, dat wij U van de jufvrouwen Lambert, den Biester en Peels, die zich als sollicitanten voor de betrekking van hoofdonderwijzeresse op de nieuwe school bij ons hebben aangemeld, de eerstgenoemde bijzonder ter benoeming aanbevelen, - en verzoeken U van de door U gedane benoeming zoo spoedig mogelijk de kennisgeving te ontvangen, daar wij de nieuw benoemde in de gelegenheid wilden stellen om, voor zij hare taak aanvaardt, eenige dagen de inrigitng van het onderwijs in de handwerken op de tweede Stads tusschenschool gade te slaan. Regentessen van het Onderw. in de handw. in de S.A. en T. Scholen te Dordrecht, Namens haar de secretaresse M.S. Stronck 't Hooft.
- [66f] (5-11-1864) Naar aanleiding van Uwe missice de dato 25 October 1 en 5 November 1864 N. 204, 206, 209 en 211 heb ik de eer U te berigten dat de gemeenteraad in zijne zitting van heden overeenkomstig uw voorstel heeft benoemd:
P.S. HAMEL, hulponderwijzer te Goes, als hulponderwijzer aan de Stads-burgerschool op eene jaarwedde van f 400 in plaats van J. Versluijs welek voor die benoeming heeft bedankt.
R. van NOORT te Zwijndrecht, als hulponderwijzer aan de 2de tusschenschool op eene jarwedde van f 275 in plaats van J.A. Kamberg benoemd hulponderwijzer aan de Stads burgerschool en tevens dat zijn vastgesteld de jaarwedden van G.M. LAMBERT als onderwijzeres in de handwerken voor meisjes aan de Stadsburgerschool op f 100.
Van Johs Quast als kweekeling aan de school op f 30 en van Adriana Catharina de BRUIN als kweekeling aan de 2e stads tusschenschool op f 25. Ik verzoek UEd hiervan aan de drie laatst gemelden mededeeling te doen. De Burgermeester.
[bron: SAD 121-30 brieven over het jaar 1864]

- [16j] STADS-BURGERSCHOOL. Opgave betrekkeling het hulp-personeel: D. van Oostveen (blijft voortdurend goed); C. Matthijs (goed), M. van Woerkom (wordt beter); W.A. de Hond (is zwak geweest en gebleven); A. Spoel (doet zijn best), S.a P.a van Stokrom (vrij wel), G.M. Lambert (heel goed).
[bron: SAD 121-33 brieven over het jaar 1867]

- [62j] Stads.-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel
D. van Oostveen (steeds goed), C. Matthijs (steeds goed), G.M. van Woerkom (steeds goed), E.E. Leupen (voldoet aanvankelijk is 14 dagen absent wegens ongesteldheid), G.M. Lambert (voortdurend goed), A. Spoel (heeft zich in dit kwartaal niet gedragen zoo 't behoort), S.P. van Stokrom (doet haar best), W.C. van Ameijden (doet haar best).
[bron: SAD 121-33 brieven over het jaar 1867]

- [48k] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het hulp-personeel: D. van Oostveen (geeft reden van bijzondere tevredenheid), MN. van Woerkom (is steeds ijverig), W.J. v.d. Kolff (gedraagt zich hoe langer zoo beter), K. Nanning (schijnt te willen), E.E. Leupen (gedraagt zich wel), A. Spoel (doch zijn best en neemt aanmerkelijk toe), S.P. van Stokrom (geeft reden van tevredenheid), W. van Ameiden (gedraagt zich wel), G.M. Lambert (onderscheidt zich altijd). 
[bron: SAD 121-34 brieven over het jaar 1868]

- [98k] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel gedurende het laatste kwartaal 1868. D. van Oostveen (heeft zich goedgedragen), W.J. v.d. Kolff (geeft voortdurend reden van tevredenheid), K. Nanning (heeft reden tot tevredenheid gegeven), M. van Woerkom (wel), E.E. LEUPEN (wel), A. Spoel (heeft veel reden tot tevredenheid gegeven), S.P. van Stokrom (goed), W. van Ameijden (goed), G.M. Lambert (goed).
[bron: SAD 121-34 brieven over het jaar 1868]

- [80l] Stads-Burgerschool te Dordrecht. Staat van het Hulp-personeel aan die School: J.A. van Braambeek (doet zijn best doch is op verrre na nog geen onderwijzer), W.J. v.d. Kolff (is altijd zeer ijverig en weet gepaste orde te handhaven), J. Blackstone (neemt langzamerhand toe in deugdelijkheid), G.M. van Woerkom (onderscheidt zich steeds in de laagste klasse), E.E. Leupen (toont immer tact in het geven van onderwijs), A. Spoel (doet uitermate zijn best, is veel toegenomen, en verdient om zijn ijver alle aanbeveling), S.P. van Stokrom/W. van Ameijden (doen beiden wat in haar vermogen is), G.M. Lambert (betracht immer haar plicht).
- Staat van het Hulppersoneel op de Stads-Burgerschool (4e kwartaal 1869): A.J. van Braambeek (geeft in alle opzichten bevredigng voor zooveel betreft gedrag, en het verkrijgen van kennis, maar schijnt volstrekt geen aanleg te hebben om een flink onderwijzer te worden), W.J. v.d. Kolff (onderscheidt zich zoowel in het streven om zich te bekwamen als in het geven van goed onderwijs), G.M. van Woerkom (gedraagt zich uitmuntend in de laagste klasse), J. Blackstone (mist geheel den tact om met jongelui om te gaan), E.E. Leupen (toont voortdurend een goede onderwijzeres te zijn), A. Spoel (geeft hoe langer zoo meer reden tot tevredenheid en toont aanleg om een geschikt onderwijzer te worden), S.P. van Stokrom (doet haar best zich te bekwamen terwijl ze wel toont tact te bezitten om met kinderen om te gaan), W. van Ameijden (betracht haar plicht, voortdurend gebrek aan de oogen is evenwel oorzaak dat zij zich voor als nog niet kan bekwamen), G.M. Lambert (geeft voortdurend reden tot tevredenheid, terwijl zij zich de kunst van school te houden heeft eigen gemaakt).
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- [53m] Stads-Burgerschool te Dordrecht. Staat van het Hulp-personeel gedurende het 1e kwartaal 1870: A.J. van Braambeek (geeft goed onderwijs doch kan gepaste orde nog niet bewaren), W.J. v.d. Kolff (geeft goed onderwijs en handhaaft orde en tucht), G.M. van Woerkom (heeft voortdurend reden van tevredenheid), J. Blackstone (verricht wat hij doen moet, terwijl de kwestie tusschen hem en de jongens tot veete geworden is), E.E. Leupen (geeft voortdurend reden tot tevredenheid), S.P. van Stokrom (gedraagt zich goed), W. van Ameijden (doet voortdurend haar best), G.M. Lambert (gedraagt zich onderscheidend).
- [94m] Stads-Burgerschool. Opgave betreffende het Hulp-personeel etc: A.J. van Braambeek (onderwijs heel goed), W.J. v.d. Kolff (onderscheidt zich uitmuntend), G.M. van Woerkom (geeft voortdurend reden tot tevredenheid), J. Blackstone (wordt hoe langer zoo minder), E.E. Leupen (geeft immer ieder tot tevredenheid), W. van Ameijden (doet voortdurend haar best), G. van Deventer (toont aanleg en geschiktheid), G.M. Lambert (betoont zich altijd vlijtig en goed). 
- [116m] Stads-Burgerschool te Dordrecht. Verslag betreffende het Hulp-personeel gedurende het derde kwartaal 1870: G.M. van Woerkom (toont zich immer ijverig en geeft voortdurend goed onderwijs), W.J. v.d. Kolff (onderscheidt zich altijd als flink onderwijzer), A.J. van Braambeek (geeft heel goed onderwijs), J. Blackstone (gedraagt zich beter sedert hij bij een lagere afd is geplatst), A. van Ganswijk (is sedert 12 Sept 1870 werkzaam), E.E. Leupen (gedraagt zich immer goed), W.C. van Ameijden (doet steeds haar best), C.E. van Deventer (werkt zeer ijverig), G.M. Lambert (geeft goed onderwijs en beijvert zich altijf in het uitoefenen harer taak).
- [143m] Stads-burgerschool. opgaven betrekkelijk het Hulp-personeel aan die school gedurende het vierde kwartaal 1870: A.J. van Braambeek (beijvert zich voortdurend), G.M. van Woerkom (blijft steeds goed onderwijzer), A. van Ganswijk (geeft goed onderwijs maar is geen schoolhouder), H. Koldewijn (toont een goed onderwijzer te worden), E.E. Leupen (geeft reden van tevredenheid), W.C. van Ameijden (doet steeds haar best en is ijverig), C. van Deventer (is steeds ijverig en toont wel aanleg), G.M. Lambert (is steeds flink in de school). 
[bron: SAD 121-36 brieven over het jaar 1870]

- [14n] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel aan die school.
D. Kat (is sedert 21 Febr 1871 in betrekking en toont wel schoolhouder te zijn. Van zijn onderwijs valt nog weinig te zeggen, daar de strijd tusschen de wilskracht van zijne zijde en het durven of wagen om die te weerstreven van de zijde der jongens nog niet geheel opgeheven is); A.J. van Braambeek (geeft reden van tevredenheid en werkt sedert 8 Febr 1871 in het meisjeslocaal ter vervanging van); E.E. Leupen (die sedert dat tijdstip ziek is, volgens zeggen van haar Geneesheer zal ze de hoop kunnen koesteren binnen korten tijd hersteld te zullen zijn, en is op diens aanraden den 25 mrt 1871 naar Middelburg vertrokken, om hare herstelling daardoor oo mogelijk te bespoedigen); G.M. van Woerkom (gedraagt zich uitmuntend); H. Koldewijn (geeft goed onderwijs, en weet op geschikte wijze orde in zijne klase te bewaren); A. van Ganswijk (is wel toegerust met wetenschappelijke kennis, maar bezit kleine gaven als onderwijzer); W.C. van Ameijden (heeft zich ijverig betoond); C. van Deventer (toont heel veel lust en geschiktheid); G.M. Lambert (geeft voortdurend reden tot tevredenheid);
- [52n] Stads-Burgerschool. Verslag van het Hulp-personeel gedurende het tweede kwartaal 1871. D. kat (heeft getoond wel schoolhouder te zijn, hoewel zijn onderwijs niet geheel beantwoordt aan de eischen van een goed onderwijzer); A.J. van Braambeek (geeft voortdurend goed onderwijs maar mist nog altijd de gave van schoolman), H. Koldewijn (geeft heel goed onderwijs, en weet zijn afdeeling in orde te houden), A. van Ganswijk (geeft goed onderwijs, maar het handhaven der orde laat bij hem vrij wat te wenschen over), G.M. van Woerkom (gedraagt zich steeds goed), E.E. Leupen (geeft veel reden tot tevredenheid), G.M. Lambert (betracht steeds ijverig haar plicht).
- [74n] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel. D. Kat (toont immer wel schoolhouder te zijn maar heeft als onderwizjer nog geringe waarde); A.J. van Braambeek (onderscheidt zich voortdurend in het geven van goed onderwijs), H. Koldewijn (geeft heel goed onderwijs, en weet op gemakkelijke wijze de gepaste orde in zijne klasse te waren), A. van Ganswijk (onderwijst onvermoeid, maar weet het onderwezene niet in te prenten), G.M. van Woerkom (geeft voortdurend reden tot tevredenheid), E.E. Leupen (onderwijst heel goed en weet opgepaste wijze orde te bewaren), G.M. Lambert (geeft voorzoover door mij beoordeeld kan worden reden tot tevredenheid), C.E. van Deventer (toont veel aanleg en is ijverig).
[bron: SAD 121-37 brieven over het jaar 1871]

- Tot het verkrijgen van akten voor vrouwelijke handwerken hadden zich 22 candidaten aangemeld, waarvan 2 zijn afgewezen en 20 toegelaten, als voor nut en smaak mejufvrouwen
A.M.U. Abel en F.D.A. Bauer, beiden van 's-Gravenhage;
van Eijmeren en M.C.J.L. Haagmans, beiden van Rotterdam;
J.C.C.A. de Jeer en C.C.W. Jung, beiden van 's-Gravenhage;
M. Hogerzijl van Rotterdam;
J.H.C. Kramers, van 's-Gravenhage;
G.M. Lambert, van Dordrecht;
J.W. de Lange wed. Oldenburg, en M.G. de Lange, beiden van Rotterdam;
M.A.J. van Lommel, van 's-Gravenhage;
M.F.A. Merz en J.M.L. Ontrop, beiden van Rotterdam;
L.W. Schnetler en A. Vertregt, beiden van Dordrecht;
M.F. Wannee, van Rotterdam;

[Leidsch Dagblad, 27/10/1871; p. 1/4]

- [17o] Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel van de Stads-Burgerschool te Dordrecht: D. Kat (heeft hoe langer zoo meer bevestigd, het vreoger van hem getuigde geringe waarde als onderwizjer te bezitten, Hij betoont zich volstrakt niet onwillig om de raak, waarmede hij belast wordt, te volbrengen; hij beijvert zich integendeel om zich daarvan te kwijten maar de wijze hoe, en vooral bij het mededeelen van kundigheden, laat (de massa nonsens en fouten nog daargelaten) veel te wenschen over. Voor de kinderen is zijn crediet als onderwijzer ook onherroepelijk verloren), A.J. van Braambeek (toont immer lust en langzamerhand meer geschiktheid voor 't onderwijs te krijgen), H. Koldewijn (geeft even als van Braambeek goed onderwijs en streeft er immer na, dat uit zijn onderwijs blijke of hij ook onderwijzer is), G.M. van Woerkom (geeft voortdurend reden van tevredenheid), C.M. Baaij (geeft aanvankelijk reden tot tevredenheid), E.E. Leupen (toont voortdurend hare zaak te verstaan), C.E. van Deventer (toont voortdurend aanleg en geschiktheid om onderwijzeres te worden), G.M. Lambert (geeft reden tot tevredenheid);
- [48o] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel. D. Kat (betracht eenvoudig zijn plicht), A.J. van Braambeek (werkt ijverig en geeft alle reden tot tevredenheid), H. Koldewijn (is zeer ijverig en geeft heel goed onderwijs); G.M. van Woerkom (geeft immer reden tot tevredenheid), C.M. Baaij (geeft goed onderwijs en geeft reden tot tevredenheid), E.E. Leupen (is voortdurend goed), C.E. van Deventer (doet voortdurend haar best en wordt hoe langer zoo beter), G.M. Lambert (is vorotdurend geschikt voor hare betrekking), W. te Boekhorst (geeft aanvankelijk reden tot tevredenheid); 
- [54o] Stads-Burgerschool te Dordrecht. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel. G.L. Jansen (geeft goed onderwijs en toont ook wel onderwijzer te zijn), A.J. van Braambeek (geeft immer reden tot tevredenheid), H. Koldewijn (geeft heel goed onderwijs), H.M. van Woerkom (geeft voortdurend reden tot tevredenheid), C. Baaij (geeft goed onderwijs), E.E. Leupen (geeft immer veel reden tot tevredenheid), C.E. van Deventer (toont zich voortdurend ijverig en geeft bewijzen van aanleg voor 't onderwijs), G.M. Lambert (betoont zich immer vlijtig en is ook een goede schoolhouderes), W. te Boekhorst (is ijverig en toont wel geschiktheid om met kinderen om te gaan).
- [76o] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel dier school. G.L. Jansen (is in het geheel niet ontbloot van kesnnis, geeft vrij goed onderwijs, en tracht ook orde en tucht te handhaven, zijn zwakke gezondheid geeft mogelijk wel aanleiding dat het schoolhouden zijn fort nog niet is. De laatste 14 dagen is hij om ongesteldheid niet school geweest), A.J. van Braambeek (geeft heel goed onderwijs en begint het orde houden ook in toepassing te brengen), H. Koldewijn (onderwijst heel goed en zorgt dat de kinderen ook profiteeren van zijn onderwijs), C.M. Baaij (geeft goed onderwijs en reden tot tevredenheid), G.M. van Woerkom (voortdurend goed is de laatste maand om ongesteldheid niet present geweest), E.E. Leupen (voortdurend flink), C.E. van Deventer (vrij goed en toont geschiktheid), G.M. Lambert (heel goed), W. te Boekhorst (goed). 
- [119o] Stads-Burgerschool. Staat van het hulp-personeel aan die school, gedurende het vierde kwartaal 1872. G.L. Jansen (is om ziekte het geheele kwartaal niet present geweest), A.J. van Braambeek (heeft zich zeer goed onderscheiden), H. Koldewijn (geeft voortdurend reden tot tevredenheid), C.M. Baaij (was voortdurend zeer goed kreeg bij het einde van 't kwartaal eene ziekte aan welker gevolgen hij 24 December overleed), G.M. van Woerkom (voortdurend goed), E.E. Leupen (voortdurend goed), C.E. van Deventer (gedraagt zich steeds ijverig), G.M. Lambert (heel goed), W. te Boekhorst (vrij goed). 
[bron: SAD 121-38 brieven over het jaar 1872]

- [75o] Aan de Burgerschool te Dordrecht heeft sedert geruimen tijd behoefte bestaan aan vermeerdering van Hulp-onderweijzeressen en thans is die behoefte, naar de bescheiden meening van den Hoofd-onderwizjer, dier school, noodzakelijkheid geworden. In de Meisjes-school moet thans door ééne Hulp-onderwijzeres onderwijs gegeven worden aan 46 leerlingen, die, om het groote verschil in verstandelijke ontwinkkeling, in 3 afdeelingen van 16, 14 en 16 leerlingen verdeeld zijn. Vroeger werd zij bijgestaan door eene kweekelinge; maar sedert lang heeft zij die hulp, hoe gebrekkig dan ook, nog moeten missen. Door den Hoofd-onderwijzer zijn van tijd tot tijd pogingen aangewend, om in die behoefte te voorzien; hij heeft getracht eene geschikte kweekelinge te bekomen, maar is niet geslaagd. Nu wordt zooveel mogelijk in die leemte voorzien door den Hoofd en de Hulponderwijzeres, maar daardoor immer tot nadeel van eene of andere afdeeling jongens en tot gering voordeel van eene of andere afdeeling meisjes. De vorderingen der leerlingen zullen op die wijze veel te wenschen laten. Zal in elke afdeeling het onderwijs vruchten voortbrengen, dan moet die afdeeling (alleen om den drang der omstandigheden) niet met stille werkzaamheden overladen en in en dan door dezen of genen geholpen worden; maar dient onder de leiding te staan van iemand, die zich geheel aan de belangen dier afdeeling wijdt. Dat de commissie van het hare zal bijdragen om het onderwijs op de Burgerschool bevorderlijk te zijn, is de vaste overtuiging van den Hoofd-onderwijzer, en dat zij om bovenstaande redenen licht begrijpt, dat er op de Burgerschool gebrekkig in plaats van goed onderwijs moet gegeven worden, omdat het daar aan krachten ontbreekt, twijfelt hij ook niet, of zij, zal die voorziene kwaal helpen weren, door het onderwijzend personeel op die school met minstens ééne Hulponderwijzeres te vermeerderen. De Hoofd-onderwijzer der B.School M.H. Rottier (Dordrecht 30 September 1872)

- Tot het bekomen van Onderrigt in Handwerken van Nut en Smaak, als ook tot Voorbereiding voor het doen van Examen, daarin beveelt zich de ondergeteekende zich minzaam aan.
  G.M. LAMBERT
  Geëxamineerd Onderwijzeresse, wijk E no. 44.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.79/Dordrechtse_Courant_1873-01-19+20_004.pdf]


- [20p] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel 1e kwartaal 1873. A.J. van Braambeek (heeft zich bijzonder onderscheiden), H. Koldewijn (voortdurend vrij wel), M.G. van Woerkom (steeds goed), E.E. Leupen (nu en dan ongesteld anders heel goed), C.E. van Deventer (doet voortdurend haar best), G.M. Lambert (zeer goed), W. te Boekhorst (vrij goed). 
- [43p] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel. A.M. Castel (is sedert 1 meij 1873 in betrekking, toont zich als beschaafd mensch met veel goeden wil en onderwijst vrij wel, maar behoeft in 't onderwijsvak nog wat tereachtwijzingen, als zijne nog niet ten volle geroutineerd; terwijl hem als schoolhouder het noodige moreele overwicht nog ontbreekt), A.J. van Braambeek (geeft heel goed onderwijs terwijl hij in 't orde houden wat vooruitgaat), H. Koldewijn (geeft heel goed onderwijs, bewaart orde en toont zich steeds ijverig), M. van den Berg (is sedert 1 Mei i1873 in betrekking gekomen, voldoet naar wensch, omdat hij goed onderwijs geeft en gemakkelijk orde houdt), G.M. van Woerkom (blijft steeds dezelfde), E.E. Leupen (is sedert 16 mei 1873 tot herstel van gezondheid met verlof), M.W.J. Nijman (is sedert 1 April in betrekking, voldoet aanvankelijk wel, geeft vrij goed onderwijs en begint langzamerhand te begrijpen wat haar werkkring behoeft), C.E. van Deventer (toont voortdurend aanleg en geschiktheid), G.M. Lambert (wordt als onderwijzeres hoe langer zoo beter), W. te Boekhorst (is zeer ijverig en houdt ook behoorlijk orde).
- [104p] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel. A.M. Cattel (betoont zich zeer ijverig, geeft vrij goed onderwijs en weet orde en tucht te handhaven); A.J. van Braambeek (geeft goed onderwijs en houdt langzamer hand beter orde), H. Koldewijn (is voortdurend flink), G.M. van Woerkom (zeer goed), M. van den Berg (geeft goed onderwijs en bezit veel geschiktheid om orde te houden. Sedert 12 Nov jl is hij wegens ziekte niet in betrekking geweest), E.E. Leupen (voortdurend zeer goed in school), W.J. Nijman (geeft goed onderwijs is zeer ijverig, maar heeft nog weinig moreel overwicht op de meisjes), C.E. van Deventer (toont voortdurend veel geschiktheid), G.M. Lambert (betracht immer haar plicht), W. te Boekhorst (voldoet steeds);
[bron: SAD 121-39 brieven over het jaar 1873]

- adresboek 1873
Lambert, G.M., Wijk E Achter 's Landswerf No. 44, naaister;

- [21q] Stads-Burgerschool te Dordrecht. Opgaven betrekkelijk het Hulp-personeel. A.M. Cattel (geeft vrij goed onderwijs, houdt gepast orde maar geniet nog niet genoegzaam achting of liefde der leerlingen), A.J. van Braambeek (geeft voortdurend goed onderwijs, in het afgeloopen kwartaal was hij minder goed in 't schoolhouden), H. Koldewijn (geeft goed onderwijs, bewaart orde en wordt van zijne leerlingen geliefd), M. v.d. Berg (is voor zijne afdeeling uitmuntend), G.M. van Woerkom (als naar gewoonte uitmuntend geschikt voor zijne afdeeling), E.E. Leupen (voortdurend zeer goed), M.W.J. Nijman (geeft heel goed onderwijs, maar blijft in 't schoolhouden nog gebrekkig), C.E. van Deventer (toont steeds veel aanleg), G.M. Lambert (goed schoolhoudster en ijverig), W. te Boekhorst (is steeds zeer ijverig en toont wel aanleg tot schoolhouden).
- [56q] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel. A.M. Cattel (onderwijst vrij goed is altijd ijverig maar geniet geenszins de achting der leerlingen), A.J. van Braambeek (onderwijst zeer goed en beijvert zich beter schoolhouder te worden), H. Koldewijn (geeft goed onderwijs en houdt op gemakkelijke wijze de noodige orde), M. v.d. Berg (onderwijst goed en houdt gepaste orde), G.M. van Woerkom (voortdurend goed), E.E. Leupen (voortdurend goed onderwijzeres en schoolhouderes), W.M.J. Nijman (onderwijst vrij goed, maar mist alle gaven van schoolhouderes), C.E. van Deventer (geeft voortdurend blijken van geschiktheid voor en aanleg tot onderwijzeres), G.M. Lambert (voortdurend goed), W. te Boekhorst (vrij goed).
- [70q] (Dordrecht 29 Juli 1874) Naar aanleiding van Uwe missive dd 11 Junij en 27 Julij jl no 69 en 88, hebben wij de eer te berigten, dat de gemeenteraad, in zijne zitting van gisteren heeft besloten, aan de Dames E.E. LEUPEN en M.W.J. NIJMAN, hulponderwijzeressen aan de Burgerschool voor lager onderwijs alhier, met 1e Augustus aanstaande, op welk tijdstip de meisjesafdeeling aan die inrigting wordt opgeheven, als zoodanig een eervol ontslag te verleenen, in afwachting van 't resultaat der nog bij ons aanhangige overwegingen omtrent de vraag, of en in hoever er termen geacht kunnen worden aanwezig te zijn, om aan haar een wachtgeld toe te kennen in de voorstellen, dienaangaande door ons aan den Raad te doen. Wat de kweekelinge van die school C.E. VAN DEVENTER, aangaat, ten harer opzigte kunnen wij ons wel vereenigen met Uwe zienswijze, bij 't hierboven laatstaangehaalde schrijven medegedeeld. 
Aan de helpsters in de handwerken G.M. Lambert en W. te Boekhorst echter zal door U, met 1e Augustus eerstkomende, ontslag uit die betrekkingen dienen verleend te worden en zulks in afwachting van de door den Gemeenteraad te nemen beslissing, omtrent een aan haar eventueel toe te kennen wachtgeld of gratificatie in eens.
Tegen 't door U gedaan voorstel eindelijk om, met 't oog op de buitengewone omstandigheden, waarin de vorenbedoelde school zich thans bevindt, voor ditmaal 't jaarlijksche examen achterwege te laten en de aanstaande September vacantie der jongens afdeeling te vervangen door eene vacantie van veertien dagen, in te gaan op 1e Augustus eerstkomende, bestaat bij ons geen bezwaar. Burg. en Wethouders.
- [80q] (Dordrecht 31 augustus 1874) Door den Raad dezer gemeente is, in zijne zitting van 25 Augustus jl besloten om aan de eervol ontslagen helpsters voor de vrouwelijke handwerken aan de Burgerschool voor lager onderwijs alhier, de Dames G.M. Lambert en W. te Boekhorst, eene gratificatie, voor eens, toe te leggen, respectivelijk ten bedrage van zeventig (f 70) en dertig gulden (f 30). Wij hebben de eer U hiervan bij deze mededeeling te doen, met beleefd verzoek zulks wel te willen brengen ter kennis van de belanghebbenden. Nog is door dne Raad in dezelfde zitting, aan de eervol ontslagen hulponderwijzeressen der bovenbedoelde school, de Dames E.E. Leupen en M.W.J. Nijman, toegelegd een wachtgeld tot 't bedrag en op den voet, zooals werd aangegeven bij Uwe missive van 11 Junij en 27 Julij jl no 69 en 88, of wel, eene gratificatie voor eens, ten bedrage van de door haar in voormelde betrekking laatstelijk genoten jaarwedde en toelage, berekend over een half jaar, ter keuze van de belanghebbenden. Zij worden bereids door ons met dat besluit in kennis gesteld. Burgemeester en Wethouders.
[bron: SAD 121-40 brieven over het jaar 1874]

- Bij deze neem ik de vrijheid de gunst der Stadgenooten te verzoeken, ten einde tegen 3 à 4 Mei van linnen Naai- en Verstelwerk voorzien te worden, tevens bestaat er gelegenheid tot het plaatsen van LEERLINGEN, waartoe ik mij beleefdelijk aanbeveel. In de hoop dezelfde gunst te mogen genieten die mij tijdens mijne School te beurt viel, heb ik de eer te zijn,
UEd. Dienaresse, Mej. G.M. DE WAAL, GROENMARKT No. 57.
[bron: Dordrechtsche courant, vrijdag 1 mei 1885]

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen Toegangnr: 12.059 Inventarisnr: 279
Gemeente: Maastricht Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 543 Aangiftedatum: 28-07-1884
Overledene Hendrik Jacobus Lambert Geslacht: M
Overlijdensdatum: 26-07-1884 Leeftijd: 59
Overlijdensplaats: Maastricht
Vader Hendrik Lambert // Moeder Jacoba Barendina Muller
Partner Maria Walburga Lejeune Relatie: echtgenoot

LEUPEN

Emilia Elisabeth Leupen, geb. Middelburg 14-1-1840, onderwijzeres stadsburgerschool (van Rottier) te Dordrecht (1867-1870), Rheden 28-10-1902 (62 jaar).

Gegevens
:
- Geborene op dinsdag 14 januari 1840 Middelburg
Aktedatum : 17-01-1840, aktenummer (document number) : 14
Geboren te (born in) : Middelburg, op (on) 14-01-1840
Elizabeth Emilia Leupen
Vader (father) : Pieter Leupen Leeftijd (age) : 41 Beroep (occupation) : onderwijzer
Moeder (mother) : Hendrica Charlotta Christina van Kampen Beroep (occupation) : zonder
Adres: wijk H, nummer 6

- [46j] P. Poldervaart; E.E. Leupen (3-7-1867).

- [62j] Stads.-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel
D. van Oostveen (steeds goed), C. Matthijs (steeds goed), G.M. van Woerkom (steeds goed), E.E. Leupen (voldoet aanvankelijk is 14 dagen absent wegens ongesteldheid), G.M. Lambert (voortdurend goed), A. Spel (heeft zich in dit kwartaal niet gedragen zoo 't behoort), S.P. van Stokrom (doet haar best), W.C. van Ameijden (doet haar best).
ABSENTIE-LIJST (Sept 1867): F.N.L. Lotsij 33 schooltijden uit de stad; N. en C. Losgert 33 schooltijden uit de stad; M.H. Roelofzema 33 schooltijden uit de stad; M. v.d. Eik 33 schooltijden uit de stad; A. Kools, 11 schooltijden ongesteld; A. van Strij 33 schooltijden ongesteld; A. van Brakel 16 schooltijden ongesteld; A en A.P. Volker 33 schooltijden ongesteld;

- [94j] Stadsburgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulppersoneel gedurende het laatste kwartaal 1867: D. van Oostveen (gedraagt zich voortdurend goed); G.M. van Woerkom (wordt hoe langer zoo beter); W.J. v.d. Kolff (toont veel ijver en geeft reden tot tevredenheid); E.E. Leupen (beijvert zich zeer in 't volbrengen harer verplichting); A. Spoel (geeft bewijzen van vooruitgang); S.P. van Stokrom (gedragen zich uitmuntend); W. van Ameijden (gedragen zich uitmuntend);

- [21k] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel (ca mrt 1868): D. van Oostveen (onderscheid zich voortdurend); G.M. van Woerkom (geeft veel reden van tevredenheid); W.J. van der Kolff (betoont zich ijverig en onderwijst goed); K. Nanning (is primo Febr in betrekking gekomen en tracht te voldoen); E.E. Leupen (geeft ook veel reden van tevredenheid); A. Spoel (gedraagt zich goed en neemt aan); S.P. van Stokrom (doet steeds haar best); W. van Ameijden (gedraagt zich vrij goed);

- [27k] TABEL lager onderwijs over 1867.
B. openbare burgerschool (Matthijs Hendrik Rottier); Hulponderwijzers: Dirk van Oostveen, Gijsbert Matthijs van Woerkom, Willem Johannes van der Koff; Emilia Elizabeth Leupen. Kwekelingen: Arie Spoel, Sophia Petronella van Stokrom, Willemina Cornelia van Ameijden. Voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken: Grietje Maria Lambert (f 100).

- [48k] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het hulp-personeel (ca juni 1868): D. van Oostveen (geeft reden van bijzondere tevredenheid), MN. van Woerkom (is steeds ijverig), W.J. v.d. Kolff (gedraagt zich hoe langer zoo beter), K. Nanning (schijnt te willen),
E.E. Leupen (gedraagt zich wel), A. Spoel (doch zijn best en neemt aanmerkelijk toe), S.P. van Stokrom (geeft reden van tevredenheid), W. van Ameiden (gedraagt zich wel), G.M. Lambert (onderscheidt zich altijd). 

- [98k] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel gedurende het laatste kwartaal 1868. D. van Oostveen (heeft zich goedgedragen), W.J. v.d. Kolff (geeft voortdurend reden van tevredenheid), K. Nanning (heeft reden tot tevredenheid gegeven), M. van Woerkom (wel),
E.E. LEUPEN (wel), A. Spoel (heeft veel reden tot tevredenheid gegeven), S.P. van Stokrom (goed), W. van Ameijden (goed), G.M. Lambert (goed).

- [35l] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel: M.G. van Woerkom (geeft voortdurend bewijs van tevredenheid), W.J. v.d. Kolff (is zeer geschikt en ijverig), A.J. van Braambeek (is een heel goedaardig mensch), J. Blackstone (toont aanleg en beijvert zich), A. Spoel (is ijverig en krijgt aanleg),
E.E. Leupen (is zeer geschikt voor de school), J.P. van Stokrom (is ijverig en doet haar best), W. va. Ameijden (doet ook heel goed haar best).

- [41l (brief ca april 1869)]
E.E. Leupen, burgerschool.
- [50l]
(brief ca mei 1869)] E.E. Leupen.

- [55l] (28-5-1869) Ten vervolge op onze missive dd 28 April ll no. 526/283, hebben wij de eer U te berigten, dat de Raad in zijne zitting van den 25 dezer, zich geheel heeft vereenigd met het door U gedane voorstel omtrent het verlof aan
Mejufvrouw E.E. Leupen en de tijdelijke waarneming van hare lessen aan de Stads-Burgerschool door Mejufvrouw S.A. Böger en daarvoor een honorarium van f 50 heeft toegekend. Burg. en Weth. van Dordrecht.

- [80l] Stads-Burgerschool te Dordrecht. Staat van het Hulp-personeel aan die School: J.A. van Braambeek (doet zijn best doch is op verrre na nog geen onderwijzer), W.J. v.d. Kolff (is altijd zeer ijverig en weet gepaste orde te handhaven), J. Blackstone (neemt langzamerhand toe in deugdelijkheid), G.M. van Woerkom (onderscheidt zich steeds in de laagste klasse),
E.E. Leupen (toont immer tact in het geven van onderwijs), A. Spoel (doet uitermate zijn best, is veel toegenomen, en verdient om zijn ijver alle aanbeveling), S.P. van Stokrom/W. van Ameijden (doen beiden wat in haar vermogen is), G.M. Lambert (betracht immer haar plicht).

- [101l] Staat van het Hulppersoneel op de Stads-Burgerschool (4e kwartaal 1869): A.J. van Braambeek (geeft in alle opzichten bevredigng voor zooveel betreft gedrag, en het verkrijgen van kennis, maar schijnt volstrekt geen aanleg te hebben om een flink onderwijzer te worden), W.J. v.d. Kolff (onderscheidt zich zoowel in het streven om zich te bekwamen als in het geven van goed onderwijs), G.M. van Woerkom (gedraagt zich uitmuntend in de laagste klasse), J. Blackstone (mist geheel den tact om met jongelui om te gaan),
E.E. Leupen (toont voortdurend een goede onderwijzeres te zijn), A. Spoel (geeft hoe langer zoo meer reden tot tevredenheid en toont aanleg om een geschikt onderwijzer te worden), S.P. van Stokrom (doet haar best zich te bekwamen terwijl ze wel toont tact te bezitten om met kinderen om te gaan), W. van Ameijden (betracht haar plicht, voortdurend gebrek aan de oogen is evenwel oorzaak dat zij zich voor als nog niet kan bekwamen), G.M. Lambert (geeft voortdurend reden tot tevredenheid, terwijl zij zich de kunst van school te houden heeft eigen gemaakt).

- [2m] (7-1-1870) Dordrecht den 7den januari 1870. 
WelEd. Gestr. Heer, Naar aanleiding eener annonce voorkomende in de D.C. van den 28sten Dec. ll. neem ik de vrijheid mij als sollicitante naar de betrekking van Onderwijzeres tot opleiding van Meisjes voor het Examen van Bewaarschoolhouderes aan te melden, hopende daarvoor in aanmerking genomen te worden, daar ik als hulponderwijzeres geëxamineerd ben en mij in de laatste jaren uitsluitend op het geven van onderwijs aan meisjes toegelegd heb. De Heer ROTTIER aan wiens school ik sinds ruim twee en een half jaar als hulponderwizjeres werkzaam ben, heeft zich met welwillendheid bereid verklaard alle nadere inlichtingen te geven. Mij met bescheidenheid in uwe opmerkzaamheid aanbevelende, heb ik de eer mij met de meeste hoogachting te noemen. 
Van UWelEd de dienstv. dienares, E.E. Leupen.

- [53m] Stads-Burgerschool te Dordrecht. Staat van het Hulp-personeel gedurende het 1e kwartaal 1870: A.J. van Braambeek (geeft goed onderwijs doch kan gepaste orde nog niet bewaren), W.J. v.d. Kolff (geeft goed onderwijs en handhaaft orde en tucht), G.M. van Woerkom (heeft voortdurend reden van tevredenheid), J. Blackstone (verricht wat hij doen moet, terwijl de kwestie tusschen hem en de jongens tot veete geworden is), E.E. Leupen (geeft voortdurend reden tot tevredenheid), S.P. van Stokrom (gedraagt zich goed), W. van Ameijden (doet voortdurend haar best), G.M. Lambert (gedraagt zich onderscheidend).
- [94m] Stads-Burgerschool. Opgave betreffende het Hulp-personeel etc: A.J. van Braambeek (onderwijs heel goed), W.J. v.d. Kolff (onderscheidt zich uitmuntend), G.M. van Woerkom (geeft voortdurend reden tot tevredenheid), J. Blackstone (wordt hoe langer zoo minder), E.E. Leupen (geeft immer ieder tot tevredenheid), W. van Ameijden (doet voortdurend haar best), G. van Deventer (toont aanleg en geschiktheid), G.M. Lambert (betoont zich altijd vlijtig en goed). 
- [116m] Stads-Burgerschool te Dordrecht. Verslag betreffende het Hulp-personeel gedurende het derde kwartaal 1870: G.M. van Woerkom (toont zich immer ijverig en geeft voortdurend goed onderwijs), W.J. v.d. Kolff (onderscheidt zich altijd als flink onderwijzer), A.J. van Braambeek (geeft heel goed onderwijs), J. Blackstone (gedraagt zich beter sedert hij bij een lagere afd is geplatst), A. van Ganswijk (is sedert 12 Sept 1870 werkzaam), E.E. Leupen (gedraagt zich immer goed), W.C. van Ameijden (doet steeds haar best), C.E. van Deventer (werkt zeer ijverig), G.M. Lambert (geeft goed onderwijs en beijvert zich altijf in het uitoefenen harer taak).
- [143m] Stads-burgerschool. opgaven betrekkelijk het Hulp-personeel aan die school gedurende het vierde kwartaal 1870: A.J. van Braambeek (beijvert zich voortdurend), G.M. van Woerkom (blijft steeds goed onderwijzer), A. van Ganswijk (geeft goed onderwijs maar is geen schoolhouder), H. Koldewijn (toont een goed onderwijzer te worden), E.E. Leupen (geeft reden van tevredenheid), W.C. van Ameijden (doet steeds haar best en is ijverig), C. van Deventer (is steeds ijverig en toont wel aanleg), G.M. Lambert (is steeds flink in de school). 
[bron: SAD 121-36 brieven over het jaar 1870]

- [14n] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel aan die school.
D. Kat (is sedert 21 Febr 1871 in betrekking en toont wel schoolhouder te zijn. Van zijn onderwijs valt nog weinig te zeggen, daar de strijd tusschen de wilskracht van zijne zijde en het durven of wagen om die te weerstreven van de zijde der jongens nog niet geheel opgeheven is); A.J. van Braambeek (geeft reden van tevredenheid en werkt sedert 8 Febr 1871 in het meisjeslocaal ter vervanging van); E.E. Leupen (die sedert dat tijdstip ziek is, volgens zeggen van haar Geneesheer zal ze de hoop kunnen koesteren binnen korten tijd hersteld te zullen zijn, en is op diens aanraden den 25 mrt 1871 naar Middelburg vertrokken, om hare herstelling daardoor oo mogelijk te bespoedigen); G.M. van Woerkom (gedraagt zich uitmuntend); H. Koldewijn (geeft goed onderwijs, en weet op geschikte wijze orde in zijne klase te bewaren); A. van Ganswijk (is wel toegerust met wetenschappelijke kennis, maar bezit kleine gaven als onderwijzer); W.C. van Ameijden (heeft zich ijverig betoond); C. van Deventer (toont heel veel lust en geschiktheid); G.M. Lambert (geeft voortdurend reden tot tevredenheid);
- [52n] Stads-Burgerschool. Verslag van het Hulp-personeel gedurende het tweede kwartaal 1871. D. kat (heeft getoond wel schoolhouder te zijn, hoewel zijn onderwijs niet geheel beantwoordt aan de eischen van een goed onderwijzer); A.J. van Braambeek (geeft voortdurend goed onderwijs maar mist nog altijd de gave van schoolman), H. Koldewijn (geeft heel goed onderwijs, en weet zijn afdeeling in orde te houden), A. van Ganswijk (geeft goed onderwijs, maar het handhaven der orde laat bij hem vrij wat te wenschen over), G.M. van Woerkom (gedraagt zich steeds goed), E.E. Leupen (geeft veel reden tot tevredenheid), G.M. Lambert (betracht steeds ijverig haar plicht).
- [74n] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel. D. Kat (toont immer wel schoolhouder te zijn maar heeft als onderwizjer nog geringe waarde); A.J. van Braambeek (onderscheidt zich voortdurend in het geven van goed onderwijs), H. Koldewijn (geeft heel goed onderwijs, en weet op gemakkelijke wijze de gepaste orde in zijne klasse te waren), A. van Ganswijk (onderwijst onvermoeid, maar weet het onderwezene niet in te prenten), G.M. van Woerkom (geeft voortdurend reden tot tevredenheid), E.E. Leupen (onderwijst heel goed en weet opgepaste wijze orde te bewaren), G.M. Lambert (geeft voorzoover door mij beoordeeld kan worden reden tot tevredenheid), C.E. van Deventer (toont veel aanleg en is ijverig).
[bron: SAD 121-37 brieven over het jaar 1871]

- [17o] Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel van de Stads-Burgerschool te Dordrecht: D. Kat (heeft hoe langer zoo meer bevestigd, het vreoger van hem getuigde geringe waarde als onderwizjer te bezitten, Hij betoont zich volstrakt niet onwillig om de raak, waarmede hij belast wordt, te volbrengen; hij beijvert zich integendeel om zich daarvan te kwijten maar de wijze hoe, en vooral bij het mededeelen van kundigheden, laat (de massa nonsens en fouten nog daargelaten) veel te wenschen over. Voor de kinderen is zijn crediet als onderwijzer ook onherroepelijk verloren), A.J. van Braambeek (toont immer lust en langzamerhand meer geschiktheid voor 't onderwijs te krijgen), H. Koldewijn (geeft even als van Braambeek goed onderwijs en streeft er immer na, dat uit zijn onderwijs blijke of hij ook onderwijzer is), G.M. van Woerkom (geeft voortdurend reden van tevredenheid), C.M. Baaij (geeft aanvankelijk reden tot tevredenheid), E.E. Leupen (toont voortdurend hare zaak te verstaan), C.E. van Deventer (toont voortdurend aanleg en geschiktheid om onderwijzeres te worden), G.M. Lambert (geeft reden tot tevredenheid);
- [48o] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel. D. Kat (betracht eenvoudig zijn plicht), A.J. van Braambeek (werkt ijverig en geeft alle reden tot tevredenheid), H. Koldewijn (is zeer ijverig en geeft heel goed onderwijs); G.M. van Woerkom (geeft immer reden tot tevredenheid), C.M. Baaij (geeft goed onderwijs en geeft reden tot tevredenheid), E.E. Leupen (is voortdurend goed), C.E. van Deventer (doet voortdurend haar best en wordt hoe langer zoo beter), G.M. Lambert (is vorotdurend geschikt voor hare betrekking), W. te Boekhorst (geeft aanvankelijk reden tot tevredenheid); 
- [54o] Stads-Burgerschool te Dordrecht. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel. G.L. Jansen (geeft goed onderwijs en toont ook wel onderwijzer te zijn), A.J. van Braambeek (geeft immer reden tot tevredenheid), H. Koldewijn (geeft heel goed onderwijs), H.M. van Woerkom (geeft voortdurend reden tot tevredenheid), C. Baaij (geeft goed onderwijs), E.E. Leupen (geeft immer veel reden tot tevredenheid), C.E. van Deventer (toont zich voortdurend ijverig en geeft bewijzen van aanleg voor 't onderwijs), G.M. Lambert (betoont zich immer vlijtig en is ook een goede schoolhouderes), W. te Boekhorst (is ijverig en toont wel geschiktheid om met kinderen om te gaan).
- [76o] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel dier school. G.L. Jansen (is in het geheel niet ontbloot van kesnnis, geeft vrij goed onderwijs, en tracht ook orde en tucht te handhaven, zijn zwakke gezondheid geeft mogelijk wel aanleiding dat het schoolhouden zijn fort nog niet is. De laatste 14 dagen is hij om ongesteldheid niet school geweest), A.J. van Braambeek (geeft heel goed onderwijs en begint het orde houden ook in toepassing te brengen), H. Koldewijn (onderwijst heel goed en zorgt dat de kinderen ook profiteeren van zijn onderwijs), C.M. Baaij (geeft goed onderwijs en reden tot tevredenheid), G.M. van Woerkom (voortdurend goed is de laatste maand om ongesteldheid niet present geweest), E.E. Leupen (voortdurend flink), C.E. van Deventer (vrij goed en toont geschiktheid), G.M. Lambert (heel goed), W. te Boekhorst (goed). 
- [119o] Stads-Burgerschool. Staat van het hulp-personeel aan die school, gedurende het vierde kwartaal 1872. G.L. Jansen (is om ziekte het geheele kwartaal niet present geweest), A.J. van Braambeek (heeft zich zeer goed onderscheiden), H. Koldewijn (geeft voortdurend reden tot tevredenheid), C.M. Baaij (was voortdurend zeer goed kreeg bij het einde van 't kwartaal eene ziekte aan welker gevolgen hij 24 December overleed), G.M. van Woerkom (voortdurend goed), E.E. Leupen (voortdurend goed), C.E. van Deventer (gedraagt zich steeds ijverig), G.M. Lambert (heel goed), W. te Boekhorst (vrij goed). 
[bron: SAD 121-38 brieven over het jaar 1872]

- [20p] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel 1e kwartaal 1873. A.J. van Braambeek (heeft zich bijzonder onderscheiden), H. Koldewijn (voortdurend vrij wel), M.G. van Woerkom (steeds goed), E.E. Leupen (nu en dan ongesteld anders heel goed), C.E. van Deventer (doet voortdurend haar best), G.M. Lambert (zeer goed), W. te Boekhorst (vrij goed). 
- [43p] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel. A.M. Castel (is sedert 1 meij 1873 in betrekking, toont zich als beschaafd mensch met veel goeden wil en onderwijst vrij wel, maar behoeft in 't onderwijsvak nog wat tereachtwijzingen, als zijne nog niet ten volle geroutineerd; terwijl hem als schoolhouder het noodige moreele overwicht nog ontbreekt), A.J. van Braambeek (geeft heel goed onderwijs terwijl hij in 't orde houden wat vooruitgaat), H. Koldewijn (geeft heel goed onderwijs, bewaart orde en toont zich steeds ijverig), M. van den Berg (is sedert 1 Mei i1873 in betrekking gekomen, voldoet naar wensch, omdat hij goed onderwijs geeft en gemakkelijk orde houdt), G.M. van Woerkom (blijft steeds dezelfde), E.E. Leupen (is sedert 16 mei 1873 tot herstel van gezondheid met verlof), M.W.J. Nijman (is sedert 1 April in betrekking, voldoet aanvankelijk wel, geeft vrij goed onderwijs en begint langzamerhand te begrijpen wat haar werkkring behoeft), C.E. van Deventer (toont voortdurend aanleg en geschiktheid), G.M. Lambert (wordt als onderwijzeres hoe langer zoo beter), W. te Boekhorst (is zeer ijverig en houdt ook behoorlijk orde).
- [104p] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel. A.M. Cattel (betoont zich zeer ijverig, geeft vrij goed onderwijs en weet orde en tucht te handhaven); A.J. van Braambeek (geeft goed onderwijs en houdt langzamer hand beter orde), H. Koldewijn (is voortdurend flink), G.M. van Woerkom (zeer goed), M. van den Berg (geeft goed onderwijs en bezit veel geschiktheid om orde te houden. Sedert 12 Nov jl is hij wegens ziekte niet in betrekking geweest), E.E. Leupen (voortdurend zeer goed in school), W.J. Nijman (geeft goed onderwijs is zeer ijverig, maar heeft nog weinig moreel overwicht op de meisjes), C.E. van Deventer (toont voortdurend veel geschiktheid), G.M. Lambert (betracht immer haar plicht), W. te Boekhorst (voldoet steeds);
[bron: SAD 121-39 brieven over het jaar 1873]

- [21q] Stads-Burgerschool te Dordrecht. Opgaven betrekkelijk het Hulp-personeel. A.M. Cattel (geeft vrij goed onderwijs, houdt gepast orde maar geniet nog niet genoegzaam achting of liefde der leerlingen), A.J. van Braambeek (geeft voortdurend goed onderwijs, in het afgeloopen kwartaal was hij minder goed in 't schoolhouden), H. Koldewijn (geeft goed onderwijs, bewaart orde en wordt van zijne leerlingen geliefd), M. v.d. Berg (is voor zijne afdeeling uitmuntend), G.M. van Woerkom (als naar gewoonte uitmuntend geschikt voor zijne afdeeling), E.E. Leupen (voortdurend zeer goed), M.W.J. Nijman (geeft heel goed onderwijs, maar blijft in 't schoolhouden nog gebrekkig), C.E. van Deventer (toont steeds veel aanleg), G.M. Lambert (goed schoolhoudster en ijverig), W. te Boekhorst (is steeds zeer ijverig en toont wel aanleg tot schoolhouden).
- [56q] Stads-Burgerschool. Opgave betrekkelijk het Hulp-personeel. A.M. Cattel (onderwijst vrij goed is altijd ijverig maar geniet geenszins de achting der leerlingen), A.J. van Braambeek (onderwijst zeer goed en beijvert zich beter schoolhouder te worden), H. Koldewijn (geeft goed onderwijs en houdt op gemakkelijke wijze de noodige orde), M. v.d. Berg (onderwijst goed en houdt gepaste orde), G.M. van Woerkom (voortdurend goed), E.E. Leupen (voortdurend goed onderwijzeres en schoolhouderes), W.M.J. Nijman (onderwijst vrij goed, maar mist alle gaven van schoolhouderes), C.E. van Deventer (geeft voortdurend blijken van geschiktheid voor en aanleg tot onderwijzeres), G.M. Lambert (voortdurend goed), W. te Boekhorst (vrij goed).
[bron: SAD 121-40 brieven over het jaar 1874]

- Zaturdag werden door de Zuid-Hollandse commissie voor het lager onderwijs geëxamineerd voor de acte in de Engelsche taal......Nog worden geëxamineerd voor de vrouwelijke handwerken 13 candidaten, waarvan 4 afgewezen, 9 toegelaten als: ....mej. A.R.W.R. van Hoevell, uit Dordrecht; mej. E.E. Leupen, uit Dordrecht;
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.80/Dordrechtse_Courant_1874-05-05_001.pdf]

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 3158 Gemeente: Rheden Soort akte: overlijden Aktenummer: 207 Aangiftedatum: 29-10-1902
Overledene Emilia Elisabeth Leupen
Overlijdensdatum: 28-10-1902 Overlijdensplaats: Rheden
Vader Pieter Leupen + Moeder Henriette Charlotte Christina van Kampen
Nadere informatie geboortepl: Middelburg; oud 62 jaar; beroep overl.: zonder beroep

LIGHAAM

J.A.H. Lighaam (Steegoversloot 2)
mej. Hendrika Elisabeth Lighaam (geb 1876; Steegoversloot 2, Voorstraat 157, Singel 276)

LIPJES

G.C. Lipjes (Spuiweg)
K.C. Lipjes (Spuiweg 33)

LOHMANN

Anna Catharina Wilhelmina Lohmann, geb. Ruhrort ca 1812, overl. Zandvoort 16 jul 1842.

Gegevens:
- Evert Moll, zoon van Anthonij Moll en Maria Elisabeth Viervant. Hij werd geboren op 30 mrt 1755 in Arnhem. Evert trouwde Wilhelmina van Waenen in Nijmegen. Evert trouwde Catharina Knipschaer 6 apr 1785 in Voorst. Evert trouwde Anna Pieternella Schelvisvanger 15 apr 1792. Hij overleed op 19 jul 1805 in Nijmegen. 
Kinderen van Evert Moll en Catharina Knipschaer:
* Anthonie Moll, geb. 8 mrt 1786, ovl. 16 jun 1843;
* Jacob Moll, geb. 25 jun 1787, ovl. 24 feb 1817;
* Willem Christiaan Moll, geb. 28 nov 1788, ovl. 1812;
* Catharina Elisabeth Wilhelmina Moll, geb. 31 mrt 1790;
Kinderen van Evert Moll en Anna Pieternella Schelvisvanger:
* Alida Moll, geb. 10 feb 1793;
* Levenloos kind Moll, geb. nov 1794 of dec 1794, begr. 2 dec 1794;
* NN Moll, geb. 14 okt 1795, ovl. 4 nov 1795;
* Cornelis Moll, geb. 5 nov 1796, ovl. 26 okt 1860;
* Anna Pieternella Moll, geb. 25 jul 1798, ovl. 11 jan 1865;
[http://www.loculus.nl/genealogie/retrospect/index.php?m=descendant&id=I540]

- overlijdensakte Dordrecht 23-7-1842 (nr 648):
uit het register van overlijden te Zandvoort
Anna Catharina Wilhelmina Lohmann, naar gissing dertig jaren, schoolhouderesse, geboren Ruhrort in Duitschland, wonende alhier, dochter van Matteas Lohmann en van Catharina Elisabeth Wilhelmina Moll, beiden overleden, is overleden te Zandvoort 16/7 des avonds 6 uren;

- Mattheas Lohmann, ovl. voor 1842 met: Catharina Elisabeth Wilhelmina Moll, ovl. voor 1842. 
1) Anna Catharina Wilhelmina Lohmann, geb. ± 1812 te Ruhrort, ovl. 16 jul 1842 te Zandvoort, naar gissing 30 jaar oud; lokatie: no.189, woonpl: Dordrecht, beroep(en): 1842 schoolhouderesje. 
[http://genea.pedete.net/zand/frame.htm]

- Ingevolge decisie van de Plaatselijke Schoolcommissie, is de Ondergeteekende, tot hiertoe Secondante in de Fransche Kostschool van wijlen Mejufvrouw LOHMAN, belast met de proviosionele waarneming van dezelve, gedurende de vacature, en zel dezelve Maandag 1 Augustus op de gewone wijze openen. 
Dordrecht, den 27 Julij 1842. J. MIOULET.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.48/Dordrechtse_Courant_1842-07-28_002.pdf]

- Die, iets te vorderen hebben van, of Papieren, Boeken of Effecten onder zich hebben, behoorende tot, of iets verschuldigd zijn aan de Nalatenschap van Mejufvrouw ANNA CATHARINA WILHELMINA LOHMAN, in leven Institutrice, gewoond hebbende te Dordrecht, en den 16 Julij 1842 overleden, gelieven daarvan opgave, afgifte of betaling te doen bij den Notaris H. SCHUIJTEN, voor of op den 24 September 1842.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.48/Dordrechtse_Courant_1842-09-10_004.pdf]

- DORDRECHT Hoofdbewoners in register inkwartiering/kazernering ca 1842-1866.
C1242 Nieuwstraat geh. 
  A.C.W. Lohman kostsch.h.r huur 
  J. Mioulet kostsch.h.r - - 
  G. Jurling kostsch.h.r huur - (C320)
  P.M.V. van de Rivière instituteur huur - niet doorgestreept 
[bron: SAD 6-7284]

LOS

Cornelia Los, geb. Schiedam 1812
Henriette Gerardina Los, geb. Schiedam 1813

Gegevens:
- Henriette Gerharda (Gerardina) (Jetta) Los, geboren 5-12-1813 te Schiedam 
Vader Gijsbert Pieters Los < 28-1-1781 Overleden 5-12-1847 
Moeder Christina Boonzaaijer van Jeveren Geboren ± 1781 Overleden ± 1845 
Zus Cornelia *± 1812, tr. Arie Jillesz Bek
Broer Pieter *24-11-1815
Zus Barendina Elisabeth *25-11-1817
Broer Jacob Agathus Christiaan *30-3-1820
Zus Maria Hendrika *13-6-1822
Zus Gijsberta Christina Martina *6-5-1824 
[http://www.ati-kiers.nl]

- De Ondergeteekenden, wonende aan de Voorstraat wijk D no. 266, wenschen zich vereerd te zien met de gunst en het vertrouwen harer Stadgenooten, om aan een matig getal Kinderen Onderwijs te geven in het NAAIJEN, BREIJEN, BORDUREN en andere VROUWELIJKE HANDWERKEN; onder de uitdrukkelijke bepaling: Dat het werk, het welk de jonge Lieden zullen verrigten, niet voor hare Onderwijzeressen, maar voor haar zelven zal zijn, en derhalven door de Ouders in het noodige daartoe zal moeten voorzien.
  Dordrecht, den 21 October 1835.
  C. en H.G. LOS.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.41/Dordrechtse_Courant_1835-10-22_002.pdf]

- Aktenummer 52 Aktedatum 08-06-1842 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 113
Bruidegom Arie Bek
Geboorteplaats Vlaardingen Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 31 [onderwijzer]
Bruid Cornelia Los
Geboorteplaats Schiedam Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 30 [zonder beroep]
Vader Bruidegom Jilles Bek
Moeder Bruidegom Niesje Stuij
Vader Bruid Gijsbert Pieterszoon Los [particulier]
Moeder Bruid Christina Boonzaaijer van Jeveren [particulier]

- bevolkingsregister Dordrecht 1850-1860 (deel 1- 222)
1. Jacob Agathus Christaan Los 1820 Schiedam (H) onderwijzer (van A 211)
2. Cornelia Bladergroen 1-9-1817 Delft (H) zonder
3. Johannes van Strien 22-10-1824 Raamsdonk (O) ondermeester
4. Bernardus Wijnhoff 9-7-1832 Brummen (O) ondermeester
5. Christina Los 16-12-1852 Dordrecht (O) zonder
6. Jacob Agathus Christaan Los 21-3-1854 Dordrecht (O) zonder
7. Anna Maria van Seuren(?) 1-6-1834 Delft (O) zonder
8. Jacob Anne Los 18-6-1858 Dordrecht (O) zonder
9. Henriette Gerardina Los 5-12-1813 Schiedam (O) zonder, 14-7-1858 uit Koudekerk, 27-9-1860 naar Oudshoorn;
10. Elizabeth Morks 7-5-1826 Dordrecht (H) zonder
11. Roelof Johan Torman 1832 Sprang (O) secondant


- Bruidegom Jakob Agnathus Christiaan Los , geboren te Schiedam , leeftijd 31
Vader Gijsbert Pieterszoon Los
Moeder Christina Boonzaier Van Jeveren
Bruid Cornelia Bladergroen , geboren te Delft , leeftijd 34
Vader Hermanus Bladergroen
Moeder Maria Zoutendijk
Plaats Delft Huwelijksdatum 04-02-1852

- Op den 31 Julij overleed te Vlaardingen, onze geliefde Moeder, en behuwd-Moeder, NIESJE BEK, geboren STUY in den ouderdom van zeven en zeventig jaren. Dordrecht, 2 Augustus 1852. A. BEK Jz en C. BEK-LOS
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.58/Dordrechtse_Courant_1852-08-03_002.pdf]

- Wij betuigen onzen dank voor de blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze geliefde Moeder en Behuwd-Moeder C. LOS geb. VAN JEVEREN. Dordrecht, 10 Augustus 1853. P. LOS Gz. Uit aller naam.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.59/Dordrechtse_Courant_1853-08-11_004.pdf]

- [78b] (Aan de Plaatselijke School Commissie der Gemeente Dordrecht) Door het Edel Achtbaar Bestuur dezer gemeente besloten zijnde tot het oprigten eene openbare School voor uitgebreid Lager Onderwijs en Gedeputeerde Staten aandringende op een grooter getal van genoemde Scholen in deze gemeente, zoo neem ik de vrijheid mij tot U te rigten met het verzoek mij als aspirant naar eene der genoemde Scholen aan te merken, om later als Uwe Commissie daartoe geroepen wordt, mij wel op de voordragt van Hoofdonderwijzers te willen stellen. Ik heb mij reeds daartoe per verzoekschrift tot het Bestuur der Gemeente gerigt, daar de aard mijner eigene bijzondere inrigting mij daartoe de bevoegdheid geeft, en ik deed dit met te meer vertrouwen, daar ik nog nimmer van eenig lid Uwer Commissie de minste aanmerking heb moeten hooren, betrekkelijk mijn onderwijs, gedurende 8 jaren gegeven.
Ik heb steeds het geluk gehad eene vrij goed bezette School te hebben, en toen bij meerdere mededinging het getal mijner leerlingen van 68 op 38 liep heb ik met meerdere krachtsinspanning en met nieuw vuur volgehouden en het geluk gehad dat getal weder op 50 te brengen.
De concurentie, die aanstaande is, doet mij echter met zorg de toekomst tegengaan, daar ik thans eene geheele vernietiging van mijn tijdelijk bestaan vrees te gemoet te gaan. Mijne omstandigheden gedurende mijne vestiging, de vele slagen die mij hebben getroffen en ondanks welke ik nog met moed het hoofd heb opgehouden, zijn U bekend. Een geheele ondergang zoo de laatste sla g zijn, die mij zou worden toegebragt en het is daarom dat ik met onderdanigheid en tevens met ernst op mijn bovengedaan verzoek aandring, door welks vervulling ik eene blijdene toekomst met mijn gezin zou kunnen tegengaan.
Wel is het aantal leerlingen, die alleen onderwijs ontvangen in de vaken van het lager onderwijs klein, daar een groot getal mijner leerlingen zou kunnen overgaan tot het gymnasium, doch vroegere ondergeshikte betrekkingen als aan de StadsSchool te Rhenen, tellende 150 leerlingen waar ik 5 jaren tot genoegen van Schoolopziener, patroon en ouders werkzaam was en waarvan ik de bewijsstukken kan produceren, zouden mij met vertrouwen eene der gewenschte betrekkingen doen aanvaarden. 
Met de meeste hoogachting heb de eer mij van Uwe Commissie te noemen, de dienstw en gehoorzame dienaar J.A.C. Los (Dordrecht 24 Dec 1858). 
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- (adresboek 1854) Bek Jz. A. Wijk B Nieuwbrug No. 60 [aantek. : de Vogel Phoenix]
(adresboek 1855) Bek Jzn A. Rietdijk C222 onderwijzer in de zeevaartkunde 
(adresboek 1865) Bek Jz. A. Wijk C Rietdijk No. 222 onderwijzer in de zeevaartkunde 
(adresboek 1868) Bek Jz. A. Wijk C Riedijk No. 222 onderwijzer in de zeevaartkunde 
(adresboek 1873) Bek Jzn. A. [nieuwe indeling en nummering wijk E] Wijk E Latourpad No. 1001 onderwijzer in de zeevaartkunde 
(adresboek 1873) Bek Jzn. A. [Onderwijzers; zeevaartkunde]
(adresboek 1879) Bek Jz. A. Wijk E Dubbeldamscheweg No. 1070b onderwijzer

- Aktenummer 45 Aktedatum 11-04-1860  Plaatsnaam Dordrecht 
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht  Inventarisnummer 131 
Bruidegom Jakob Agathus Christiaan Los 
Geboorteplaats Schiedam Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 40 
Bruid Elizabeth Morks 
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 33 
Vader Bruidegom Gijsbert Pietersz. Los 
Moeder Bruidegom Christiana Boonzaier van Jeveren 
Vader Bruid Johannes Morks 
Moeder Bruid Jenneke Jacoba van der Steenhoven 

- bron Oudshoorn bevolkingsregister 1850-1861, deel 2 blz. 42
naam Henriëtte Gerardina Los
geboren 05-12-1813 te Schiedam
adres Oudshoorn, wijk 5 nr. 167
kerk NH
ingekomen 27-09-1860 Dordrecht
vertrokken 23-04-1864 Aarlanderveen
plaatsnaam Oudshoorn
instelling Streekarchief Rijnlands Midden

- [67e] Daar ik voornemens ben mijne school over te brengen op Maandag 31 Augustus e.k. naar een ruimer en geschikter lokaal aan de Voorstraat lett. D. 718, acht ik het van mijn pligt hiervan aan Uwe Commissie kennis te geven. Ontvangt UWelEdele heeren de verzekering mijner opregte hoogachting. Dordrecht 29 Augustus 1863. Uw Ed dienw dienaar, J.A.C. Los.
[bron: SAD 121-29 brieven over het jaar 1863]

- Den 13 October 1873 overleed te Vlaardingen onze geliefde Zuster en Behuwd-Zuster LENA ELVERS-BEK, in den ouderdom van 17 jaar.
A. BEK en C. BEK-LOS. Eenige kennisgeving.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.79/Dordrechtse_Courant_1873-10-16_002.pdf]

* * *

(c) EvD Dordrecht okt 2009-2010.