DORDRECHT: HANDWERKONDERWIJZERESSEN

Onderwijzeressen in het handwerken H t/m J

 

HARTGERS

Hendrika Hartgers, geb. 1818.

Gegevens:
- (adresboek 1855) Hartgers H. [Naaisters] 
(adresboek 1855) Hartgers, H., Voorstraat D97, wollenaaister; 
(adresboek 1865) Hartgers, M., Wijk D Voorstraat No. 97, naaister;
(adresboek 1868) Hartgers M. Wijk D Voorstraat No. 97 naaister;

- Dordrecht bevolkingsregister 1850-1860 (deel 11, nummer 1298)
C Steegoversloot
1. Catharina van Willigen, 1791 Haaften, zonder, naar C1300;
2. Hendrika Hartgers, 1818 Dordrecht, zonder, naar C1300;
3. Willemina Catharina Hartgers, 1828 Dordrecht, zonder, naar C1300;.
4. Nicolaas Eliza Olivier, 1818 Dordrecht, kantoorbediende, naar C1300;.
+
Dordrecht bevolkingsregister 1850-1860 (deel 18, nummer 123)
D Voorstraat 97
(Hendrika Hartgers, naaister, tr. 28-4-1858 H. Bremekamp)

- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (10)
Hendrika Hartgers
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Bladzijde 123 Geboortejaar 1818 Deel 18

- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Algemeen Gemeente: Dordrecht Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 31 Datum: 28-04-1858
Bruidegom Hermanus Bremekamp Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Dordrecht
Bruid Hendrika Hartgers Leeftijd: 39 Geboorteplaats: Dordrecht
Vader bruidegom Adrianus Gerrit Bremekamp
Moeder bruidegom Delia de Vogel
Vader bruid Arnoldus Hartgers
Moeder bruid Catharina van Willegen

- Na een kortstondig lijden van enkele dagen, ontsliep heden op 87jarigen leeftijd onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder, mejuffrouw de Wed. HARTGERS geb. VAN WILLIGEN. Uit aller naam: N.J. LIGTENBERG. Dordrecht, 1 September 1878. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving.

van den HEUVEL

Petronella Adriana van den Heuvel, bewaarschoolhouderes (1873, 1879).

Gegevens:
- [136b] Namen en bijzonderheden der Sollicitanten naar de vacante betrekking als Onderwijzeres in de handwerken voor Meisjes op de Stads Tusschenschool.
1. Adriana Elizabeth Biester, oud 22 jaar
2. Elizabeth Biester, oud 19 jaar
3. Margaretha Sara Wagner, oud 26 jaar (werkzaam geweest op eenen Naaiwinkel)
4. Elizabeth Maria Commers, oud 27 jaar
5. de Wed. A.M. de Ronde, oud 43 jaar (heeft een naaiwinkel)
6. Aaltje Eichhorn, oud 23 jaar
7. Constance Schrieder, oud 18 jaar (Naaister)
8. de Wed. de Kok, oud 38 jaar
9. Adriana Schipper, oud 24 jaar (Naaister)
10. Leentje Hartman, oud 17 jaar (Naaister)
11. Maria Bonket, oud 22 jaar
12. Adriana Johanna Brouwer, oud 19 jaar
13. Neeltje Rademaker, oud 18 jaar (heeft een School voor Handwerken)
14. Antonia van Embden geb. Flammen, oud 24 jaar (onderwijzeres aan de Bewaarschool te Zwijndrecht)
15. Ida Mina v.d. Heuvel, oud 19 jaar
16. Petronella Adriana v.d. Heuvel, oud 25 jaar (werkzaam geweest bij Mevr. de Vries)
17. Brezetta van Wel, oud 48 jaar (Naaister)
18. Klazina Reus, oud 19 jaar (geŽxamineerd in de Handwerken in werkzaam op de Stads-Tusschenschool)
19. Elizabeth Olivier, oud 27 jaar (Naaister)
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- [141b] WelEdele Heer! Gaarne maken Regentessen der Stadsscholen voor handwerken van Uw vriendelijke aanbod gebruik om het resultaat van haar onderzoek omtrent de Sollicitanten voor de open te vallen plaats van hoofdonderwijzeres in de tusschenschool als rapport bij de Schoolcommissie in te dienen. Zij hebben zich daarbij bepaald tot zulken die tusschen de 24 en 35 jaren oud zijn. Velen kwamen haar om verschillende redenen minder geschikt voor; zij bepaalden daarom haar meer bijzonder onderzoek tot P.A. van den Heuvel, M.S. Wagner en A. Schipper, van welke drie zij zeer voldoende rapporten verwierven. Omtrent P.A. van den Heuvel gaf Mevrouw de Vries de beste getuigenissen: niet alleen omtrent haar gedrag en hare bekwaamheid in naaijen, breijen, mazen en verdere vrouwelijke handwerken, maar ook van hare geschiktheid om dit alles te onderwijzen en met kinderen om te gaan. Zij is geŽngageerd met den zoon van een Scheeps kapitein [=Kunst] zonder dat er uitzigt bestaat dat zij voor eerst kunnen huwen. Tegenwoordig gaft zij een gedeelte van den dag les aan de kinderen van den Heer Schotsman, predikant te Papendrecht.
Ook van M.S. Wagner zijn de rapporten omtrent gedrag en bekwaamheid voldoende; zij heeft hare zuster geholpen in de naaiwinkel die deze tot haar huwelijk hield. De beide laatste jaren was zij als kamenier werkzaam bij Mevrouw Brouwer-v.d. Linden die zij volgens haar eigen verlanggen verlaat omdat hare ouders ongaarne zien dat zij deze Dame op verre reizen vergezelt.
A. Schipper staat alleen in zoover beneden de beide voorgaanden dat zij nimmer onderwijs heeft gegeven, maar ook van haar gedrag, bekwaamheid en zachtheid van humeur zijn de beste getuigenissen ingewonnen.
Als geŽxamineerd en reeds dadelijk op de School werkzaam, zouden de Dames voor zeker de aandacht der Commissie ook op K. Reus vestigen, naar het kwam haar voor dat haar jeugdige leeftijd al te weinig overwigt op hare mede onderwijzeressen geeft om haar als hoofdonderwijzeres te durven aanbevelen. Regentessen hopen hiermede aan de bedoeling der Commissie voldaan te hebben en noemen zich met hoogachting, Uwe dienstwillige dien. uit aller naam S.C.B. Blom van Broek (Dordt 23 April 1859) 
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- [148b] (13-5-1859) Wij hebben de eer UEd te berigten, dat in onze vegradering van den 9e dezer is goedgekeurd de jaarwedde van f 100 integaan met den 1e Junij a.s. aan de door UEd op de Stadstusschenschool alhier aangestelde eerste onderwijzeres in de handwerken Mejufvrouw Petronella Adriana van den Heuvel in plaats van Mejufvrouw A.W. Reus op haar verzoek eervol ontslag verleend tegen 1 Junij 1859 ons medegedeeld bij eene missive dd 3 Mei lleden N. 52. B en W.
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- aktenummer 50
Aktedatum 18-04-1860 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 131
Bruidegom Gerrit Kunst
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 22
Bruid Petronella Adriana van den Heuvel
Geboorteplaats Amsterdam Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 26
Vader Bruidegom Jan Kunst
Moeder Bruidegom Ettina Eddes
Vader Bruid Pieter van den Heuvel
Moeder Bruid Teuntje van den Heuvel

- overlijdensakte 21-8-1867 (no. 501)
Gerrit Kunst, 30 jaren, zeekapitein geboren en wonende alhier, gehuwd met Petronella Adriana van den Heuvel, zonder beroep, zoon van Jan Kusnt, zeekapitein, en Ettina Eddes, zonder beroep, alle wonende alhier, is overleden 20/8 voormiddags half 12 A 209 aan de Groenmarkt.

- [20k] (Maandag den 16 Maart 1868) Is gelezen Besluit van Gedeputeerde Staten dd 11 Maart ll no 32 waarbij aan Petronella Adriana van den Heuvel wed Gerrit Kunst alhier, dispensatie wordt verleend van de bepaling van art. 11 alinea 3 van het Reglement voor de Bewaar- of kleinkinderscholen in deze Provincie, dd 17 November 1854 (Provinciaal blad no 102 van 1855), tot het verkrijgen der acte van algemeene toelating als Bewaarschoolhouderes. Wordt besloten gemeld besluit na genomen afschrijft, aan de belanghebbende te doen uitreiken en hiervan bij extract mededeeling te doen aan de Plaatselijke School Commissie alhier, ter informatie. De Burgemeester.
- [45k] (Dordrecht 7 Junij 1868) Alvorens gevolg te geven aan het aan ons ingediend verzoek van de Wed G. Kunst geb. van den Heuvel, tot het oprigten van eenen bewaar- of kleinkinderschool alhier, waartoe betrekking had eene missive van 4 Junij ll no 83, hebben nog de eer U te verzoeken, osn te willen mededeelen in hoeverre het in uwe bedoeling ligt, in dezen van het door uwe Commissie den 11 September 1866 vastgesteld Reglement voor de bijzondere bewaar of kleinkinderscholen of te wijken, door haar te verwijzen tot art. 8 van het Provinciaal Reglement van 17 November 1854. Hierin toch wordt naar onze meening, voorzien door bovengemeld Reglement van 1866, waarvan de benoemde een afschrift wordt ter handgesteld, terwijl zij zich bij het daarvoor af te geven recu verbindt, het in allen deele na te komen in art. 16 onder anderen nadrukkelijk bepaalt dat het locaal aan de goedkeuring uwer vergadering onderworpen blijft. Burgemeester en Wethouders.
[bron: SAD 121-34 brieven over het jaar 1868]

- [73k] (Dordrecht 21 October 1868) Door U nog niet voldaan zijnde aan onze missive van den 17 Junij lleden no. 639/372, waarbij wij U nadere inlichtingen verzochten, in verband met Uw advies, uitgebragt bij missive de dato 4 Junij te voren N. 83, op het verzoek van de Wed G. Kunst tot het oprigten van eene beewaar- of kleinkinderschool alhier, hebben wij, de eer U te verzoeken, daaraan alsnog spoedig te willen voldoen, en zulks ook met het oog op de annonce voorkomenden in de Dordrechtsche Courant van gisteren waar genoemde Wed Kunst bekend maakt, dat de school door haar den 26 October aanstaande zal geopend worden, waartoe aan haar nog geen vergunnging is verleend. Burgemeester en Wethouders.
[bron: SAD 121-34 brieven over het jaar 1868]

- [12l] Schoolbezoek voor het 1e half jaar van 1869.
Door de heeren Smits en Giltaij
- De 2e tusschenschool aan het Bagijnhof
- De voorbereidende klasse der burgeravondschool
- De School van Katwijk
- De School van Goedhart
- De School in het Weeshuis
- De Stedelijke Bewaarschool
- De bewaarschool van Mej. Vliegenthart
- De bewaarschool van Mej. de wed. Kunst- v.d. Heuvel
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- [85l] (Aan de Plaatselijke Schoolcommissie te Dordrecht) Voor de lessen tot opleiding van Bewaarschoolhouderessen hebben zich onderstaande twee en twintig helpsters aangegeven:
1. Pieternella van Helden, geb. 14 aug 1847, Stedelijke Bewaars.
2. Will.a Sluiters, geb. 1 oct. 1851, Stedelijke Bewaars.
3. Adr.a Maria v.d. Hoeven, geb. 9 Junij 1847, Stedelijke Bewaars.
4. Suzanna Jung, geb. 4 Jan 1850, Stedelijke Bewaars.
5. Engel. Franc. Duijsers, geb. 23 Dec 1849, Stedelijke Bewaars.
6. Adr. Santina Hoskorn, geb. 4 Febr. 1855, Stedelijke Bewaars.
7. Will. Gerd. v.d. Hummel, geb. 12 Maart 1852, Diaconie Bewaarsch.
8. Magdalena Vendeloo, geb. 4 Maart 1853, Diaconie Bewaarsch.
9. Helena Nienkemper, geb. 2 Sept 1851, Diaconie Bewaarsch.
10. Piet.a Ponsen, geb. 19 Maart 1853, Diaconie Bewaarsch.
11. Adr.a Hermans, geb. 31 Dec. 1852, Diaconie Bewaarsch.
12. Maria Heibeek, geb. 16 Mei 1851, Diaconie Bewaarsch.
13. Cornelia Schellenbach, geb. 7 Nov. 1852, Diaconie Bewaarsch.
14. Piet.a Cath.a Hartman, geb. 26 Maart 1854 , Diaconie Bewaarsch.
15. Alberdina Tarmond, geb. 26 Dec. 1856, Diaconie Bewaarsch.
16. Johanna Klasina v.d. Stek, geb. 7 Jan 1857, Diaconie Bewaarsch.
17. Anna Vliegenthar, geb. 13 April 1853, Wed. Kunst.
18. Henr. Cornelia Piet.a v.d. Hummel, geb. 31 Julij 1857, Wed. Kunst.
19. Maria Goverdina Wilhelmina v.d. Broek, geb. 20 Nov 1850, Mej. Nielsen.
20. Willemina de Greef, geb. 13 Nov. 1853, Mej. de Waal.
21. Johanna Ponsen, geb. 16 jan 1851, Mej. Govers.
22. Sophia Cath.a v.d. Valk, geb. 3 Jan 1842, Mej. Vollenhoven geb. Reus. (Dordrecht 27 Sept 1869, J.H. van Trooijen)
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- [9m] Staat der Bewaar- en kleinkinder -of maitressenscholen in 1868.
openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 6 helpsters, 126 jongens, 129 meisjes = 255
a Bijzondere bewaarschool, 2 onderwijzeres, 10 helpsters, 188 jongens, 195 meisjes = 383
b Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 95 jongens, 110 meisjes = 205
c Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 10 jongens, 9 meisjes = 19
d Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 10 jongens, 13 meisjes = 23
e Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 22 jongens, 14 meisjes = 36
f Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 20 jongens, 18 meisjes = 38
g Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 21 jongens, 17 meisjes = 38
h Bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 6 jongens, 5 meisjes = 11
Bijzondere kleinkinder -of maitressenschool, 1 helpsters, 12 jongens, 8 meisjes = 20
AANMERKINGEN
De cijfers zijn van 31 Januarij 1869. Onder de onderwijzeressen zijn alle geexamineerde, zoowel hoofd als hulponderwijzeressen vermeld. De Openbare Bewaarschool is eene gemeente School. De acht bijzondere bewaarscholen zijn de volgende:
a=van de Nederduitsche hervormde diakonie.
b=van de Roomsch Catholijke Gezindte.
c=Christelijke Bewaarschool
d, e, f, g en h van Mejufvrouwen Govers, Reus, de Waal, Vliegenthart en de weduwe Kunst-v.d. Heuvel. De eenig overgebleven maitressensschool os van Vrouw van der Want. Aldus opgemaakt door de plaatselijke School Commissie te Dordrecht den 21 December 1869. Namens haar: G.P.A. Struijk.
[bron: SAD 121-36 brieven over het jaar 1870]

- [20m] (20-1-1870) Wij hebben met belangstelling kennis genomen van den inhoud uwer missive van 9 Januarij ll no. 2 betreffende de voorziening in de vacature van onderwijzeres aan de inrigting ter opleiding van bewaarschoolhouderessen ontstaan door het aan Mej. C. Reus als zoodanog verleend eervol ontslag. Wij hebben de daarbij door U aangevoerde redenen ter aanbeveling van de candidatuur van Mej. de Wed. Kunst met ernst overwogen en ofschoon wij niet mogen ontkennen dat er eenig geldelijk bezwaar aan verbonden is, kunnen wij ons wel met uwe zienswijze in dezen vereenigen, weshalve wij de eer hebben U te magtigen, bedoelde weduwe Kunst op de door U aangewezen voorwaarden als onderwijzeres aan bvoengemelde inrigting aan te stellen met toekenning van eene jaarlijksche toelage van f 150. Burgemeester en Wethouders.
[bron: SAD 121-36 brieven over het jaar 1870]

- [112m] STAAT der Bewaar- en Kleinkinder- of Maitessenscholen (in 1870).
openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 6 helpsters, 140 jongens, 122 meisjes = 262
a bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 11 helpsters, 192 jongens, 201 meisjes = 393
b bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 3 helpsters, 100 jongens, 110 meisjes = 210
c bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 13 jongens, 28 meisjes = 41
d bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpsters, 22 jongens, 18 meisjes = 40
e bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 16 jongens, 20 meisjes = 36
f bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 16 jongens, 20 meisjes = 36
g bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 13 jongens, 23 meisjes = 36
a bijzondere Kleinkinder- of Maitessenschool, 1 helpster, 2 jongens, 5 meisjes = 7
b bijzondere Kleinkinder- of Maitessenschool, 1 helpster, 8 jongens, 17 meisjes = 25
c bijzondere Kleinkinder- of Maitessenschool, 1 helpster, 5 jongens, 5 meisjes = 10
AANMERKINGEN
De cijfers zijn van 31 Januarij 1870. De openbare bewaarschool is eene Gemeenteschool. De 7 bijzondere bewaarscholen zijn:
a=van de Nederduitsche hervormde diakonie
b=van Roomsche Catholijke gezindte
c=Christelijke bewaarschool
d, e, f en g van Mejuffrouwen Reus, de Waal, Vliegenthart en de weduwe Kunst-v.d. Heuvel.
De maitressenscholen zijn van: de wed. Beerentempel, vrouw van Ameijden en de wed. Schaffels.
Aldus opgemaakt door de plaatselijke schoolcommissie te Dordrecht den 14 Sept. 1870. Namens haar G.P.A. Struijk.
[bron: SAD 121-36 brieven over het jaar 1870]

- [7n] Verslag omtrent den toestand en inrichting tot opleiding van onderwijzeressen voor de Bewaarschool te Dordrecht.
De lessen geopend 15 Januarij 1870 en het leerjaar aangevangen op 15 September 1870 en voortgezet tot 31 December 1870.
In het eerste leerjaar waren er 22 leerlingen namelijk:
6 helpsters op de Stedelijke Bewaarschool
11 helpsters op de Diaconie Bewaarschool
2 helpsters op de particuliere Bewaarschool Jufvr Kunst
2 helpsters op de particuliere Bewaarschool Jufvr de Waal
1 helpster op de particuliere Bewaarschool Jufvr de Reus
=22 helpsters
Het leerjaar 15 September 2de cursus aangevangen werd begonnen met 24 leerlingen namelijk:
7 helpsters op de Stedelijke Bewaarschool
12 helpsters op de Diaconie Bewaarschool
3 helpsters op de particuliere Bewaarschool Jufvr Kunst
2 helpsters op de particuliere Bewaarschool Jufvr de Waal
De leerlingen maakten over 't algemeen trouw gebruik van de lessen. Zij maakten goede vorderingen. Geene der leerlingen heeft zich tot nu toe aan het examen als bewaarschoolhouderesse onderworpen. Een vijftal wilde zich daartoe aanmelden tegen Maart 1870. Het onderwijs werd persoonlijk door mij gegeven; behalve de zang en hadnbezigheid, waar mij eene geexamineerde bewaarschoolhouderesse bestond. P.A. van den Heuvel wed. G. Kunst, hoofdonderwijzeresse (Dordrecht 1 Januarij 1871)
[bron: SAD 121-37 brieven over het jaar 1871]

- STAAT der Bewaar- en Kleinkinder- of Maitressenscholen (1871)
1 openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 8 helpsters, 130 jongens, 125 meisjes = 255 kinderen
A 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 11 helpsters, 198 jongens, 198 meisjes = 396
B 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 50 jongens, 60 meisjes = 110
C 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpster, 8 jongens, 17 meisjes = 25
D 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 1 helpster, 24 jongens, 14 meisjes = 38
E 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 18 jongens, 18 meisjes = 36
F 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 10 jongens, 14 meisjes = 24
G 1 bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 20 jongens, 24 meisjes = 44
OPMERKINGEN
De cijfers zijn van 31 Januarij 1871. De openbare bewaarschool is een gemeente school. De 7 bijzondere bewaarscholen zijn:
a=van de Nederduitsch hervormde diakone
b=van Roomsche Catholijke gezindte
c=Christelijke bewaarschool
d, e, f, en g van Mejufrvrouw Wm Reus, de Waal, Vliegenthart en de weduwe Kunst v.d. Heuvel.
De in 1870 bestaande maitressenschoolen zijn te niet geloopen en geen nieuwe opgerigt.
Aldus opgemaakt door de plaatselijke Schoolcommissie te Dordrecht den 26 September 1871.

- [16o] Verslag der kweekschool ter opleiding van bewaarschoolhouderessen over het jaar 1871.
De lessen geopend 1 Januari 1871. Onafgebroken voortgezet tot 31 Mei 1871. Het nieuwe leerjaar aangevangen op 15 Sept 1871. In het tweede haar leerjaar waren er 28 leerlingen
  6 Helpsters Stadsschool, 12 Helpsters Diaconieschool, 10 Helpsters Particuliere scholen
Het leerjaar op 15 September 1871 aangevangen werd begonnen met 28 leerlingen
   6 Helpsters Stadsschool, 12 Helpsters Diaconieschool, 10 Helpsters Particuliere scholen
De leerlingen maakten getrouw gebruik der lessen. Zij maakten goede vorderingen 5 leerlingen hebben zich in de maand Maart aan het examen onderworpen, waarvan de derzelven voldoende blijken van bekwaamheid hebben gegeven als hoofdonderwijzeres. In November heeft er zich nog eene aangemeld, maar wensch blijken van bekwaamheid gegeven. Eerstkomende maand Maart wenschen zich 3 leerlingen weer voor het examen aantemelden.
Het onderwijs werd persoonlijk door mij gegeven, behalve in de zang en Handbezigheden, waar mij eene geexamineerde bewaarschoolhouderesse bijstond. Wed. G. Kunst van den Heuvel (Dordrecht 8 Januari 1872)

- [24o] WelE. heeren. Door deze heb ik de eer UEd HH kennis te geven, dat drie kweekelingen medio maart aanstaande examen wenschen af te leggen als bewaarschoolhouderesse als:
  Wilhelmina Geertruida van den Hummel, geboren 1852
  Helena Nienkemper, geboren 1851
  Petronella van Helden, geboren 1848

Met verschuldigde achting en eerbied, Wed. G. Kunst v.d. Heuvel (Dordrecht 16 Februari 1872)

- Aktenummer 149 Aktedatum 14-08-1872 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 143
Bruidegom Gerrardus Sillevis
Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 44
Bruid Petronella Adriana van den Heuvel
Geboorteplaats Amsterdam Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 39
Vader Bruidegom Leendert Sillevis
Moeder Bruidegom Maria Knikman
Vader Bruid Pieter van den Heuvel
Moeder Bruid Teuntje van de Heuvel.

- [71o] STAAT der Bewaar- en Kleinkinder- of Maitressenscholen 1871.
1 openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 8 helpsters, 147 jongens/153 meisjes = 300
A bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 11 helpsters, 198 jongens/198 meisjes = 396
B bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 100 jongens/110 meisjes = 210
C bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 12 jongens/14 meisjes = 26
D bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 18 jongens/18 meisjes = 36
E bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 20 jongens/16 meisjes = 36
F bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 18 jongens/24 meisjes = 42
G bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 32 jongens/22 meisjes = 54
OPMERKINGEN
De cijfers zijn van 31 Januarij 1872. De openbare bewaarschool is een gemeenteschool. De 7 bijzondere bewaarscholen zijn:
a= van de Nederduitsch hervormde Diakonie
b=van de Roomsch Catholijke gezindt
c=Christelijke bewaarschool
d, e, f en g van Mejufvrouwen Reus, de Waal, Vliegenthart en de Weduwe Kunst-van den Heuvel
Maitressenscholen bestaan er in de gemeente niet meer. 
Aldus opgemaakt door de plaatselijke schoolcommissie te Dordrecht den 27 Sept 1872.

- [19p] VERSLAG omtrent den toestand en inrichting tot opleiding van onderwijzeressen voor de bewaarschool te Dordrecht.
De lessen geopend 2 Januarij 1872 en het nieuwe leerjaar aangevangen 15 September 1872; voorgezet tot 31 December 1872.
Bij den aanvang van het jaar waren er 26 leerlingen namelijk
8 helpsters stadsbewaarschool
11 helpsters Diaconie bewaarschool
3 helpsters mej. Kunst Particuliere bewaarschool
2 helpsters mej. de Waal Particuliere bewaarschool
1 helpster Mej. Vollenhoven Reus Particuliere bewaarschool
1 helpster Bizondere bewaarschool =26 helpsters
Het nieuwe leerjaar 15 September 1872 aangevangen werd begonnen met 28 leerlingen, namelijk
9 helpsters stadsbewaarschool
11 helpsters Diaconie bewaarschool
4 helpsters mej. Kunst Particuliere bewaarschool
2 helpsters mej. de Waal Particuliere bewaarschool
1 helpster Mej. Vollenhoven Reus Particuliere bewaarschool
1 helpster Bizondere bewaarschool =28 helpsters
De leerlingen maakten getrouw gebruik der lessen; zijmaakten goede vorderingen 2 der leerlingen hebben zich in de maand Mei aan het examen als bewaarschoolhouderessen onderworpen, die beiden geslaagd zijn.
In de maand November hebben er zich weer 2 der leerlingen aan het examen onderworpen, waarvan eene slaagde. De afgewezene hoopt het volgende examen weer bij te wonen met nog 2 andere leerlingen. 
Het onderwijs werd persoonlijk door mij gegeven, behalve de zang en handbezigheden waar mij eene geexamineerde bewaarschoolhouderesse bijstond. P.A. Sillevis v.d. Heuvel, hoofdonderwijzeresse (Dordrecht 20 Februari 1873)

- [37p] STAAT der Bewaar- en Kleinkinder- of Maitessenscholen (in 1872).
1 openbare bewaarschool, 1 onderwijzeres, 9 helpsters, 167 jongens/155 meisjes = 322
A bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 11 helpsters, 196 jongens/201 meisjes = 397
B bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 4 helpsters, 85 jongens/110 meisjes = 195
C bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 12 jongens/18 meisjes = 30
D bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 18 jongens/12 meisjes = 30
E bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 20 jongens/16 meisjes = 36
F bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 0 helpsters, 16 jongens/24 meisjes = 40
G bijzondere bewaarschool, 1 onderwijzeres, 5 helpsters, 35 jongens/29 meisjes = 64
OPMERKINGEN
De cijfers zijn van 31 Januarij 1873. De openbare bewaarschool is een gemeenteschool.
De 7 bijzondere bewaarscholen zijn:
A=van de Nederduitsch hervormde diakonie
B-van de Roomsch Catholijke gezindt
C=Christelijke bewarschool
D, E, F, en G van mejufvrouwen Reus, de Waal, Vliegenhart en de weduwe Kunst (Sillevis) v.d. Heuvel.
Ten aanzien van de zoogenaamde maitressenscholen kunnen wij voor het oogenblik geene opgave doen.
Aldus opgemaakt door de Plaatselijke Schoolcommissie te Dordrecht 26 Julij 1873.

- BEWAARSCHOOL.
De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat zij hare inrichting van af 1 Augustus ll. heeft overgedaan aan Mevrouw ROMEIN-NOLLEDES. Tevens zegt zij dank voor het vertrouwen haar circa 12 jaren zoo ruimschoots geschonken, terwijl zij hare opvolgster met alle vrijmoedigheid aanbeveelt. P.A. SILLEVIS VAN DEN HEUVEL (vroeger Wed. G. Kunst)
- Mij refereerende aan bovenstaande kennisgeving, neemt de ondergeteekende de vrijheid hare inrichting aan te bevelen, hopende in alle opzichten aan de eischen des tijds te voldoen en het vertrouwen, hare voorgangster geschonken, ook waardig te zullen maken. Tevens bericht zij dat hare inrichting Bagijnhof Letter D No. 857 a.s. Donderdag en Vrijdag 19 en 20 Augsutus, des namiddags van 2 tot 4 ure voor belangstellenden ter bezichtiging is opengesteld. J.M. ROMEIN-NOLLEDES.
Dordrecht, 15 Aug. 1880.
[bron: Dordrechtsche courant, 15-08-1880]

- Mejuffrouw A. VAN DEN HEUVEL maakt bekend, dat de VACANTIE van hare Bewaarschool Zaterdag 17 Juli aanvangt en Maandag 2 Augustus eindigt.
[bron: Dordrechtsche courant, 17-07-1886]

- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (S 292)
1. Gerardus Sillevis 28-5-1828 Dordrecht, grutter
2. Maria Sillevis (zuster) 12-6-1831 Dordrecht
3. Adamina van den Heuvel (vrouw) 18-4-1840 Dordrecht, overl. 21-3-1871;
4. Leendert Sillevis (zoon) 1-9-1862 Dordrecht, overl. 21-11-1863;
5. Teuntje Sillevis (dochter) 5-11-1863 Dordrecht, overl. 5-10-1864;
6. Maria Sillevis (dochter) 23-6-1865 Dordrecht, overl. 22-1-1967;
7. Pieter Sillevis (zoon) 25-6-1866 Dordrecht
8. Maria Sillevis (dochter) 21-2-1869 Dordrecht, overl. 29-1-1870;
9. Leendert Sillevis (zoon) 10-1-1871 Dordrecht, overl. 15-1-1871;
10. Petronella Adriana van den Heuvel (vrouw) 20-11-1833 Amsterdam
11. Jan Kunst (st zoon) 5-1-1861 Dordrecht, overl. 21-1-1881;
12. Pieter Kunst (st zoon) 15-4-1863 Dordrecht, 2-10-1878 naar Elburg;
13. Gerardina Ettina Johanna Kunst (st dochter) 23-12-1867 Dordrecht, 18-10-1885 naar Zetten;
14. Leendert Willem Adriaan Sillevis (zoon) 12-12-1875 Dordrecht
15. Allegonda van den Heuvel (-) 24-4-1842 Dordrecht, uit Brielle 12-11-1885;
16. Gerardina Ettina Johanna Kunst (st dochter) 23-12-1867 Dordrecht, uit Valburg 8-7-1886;
17. Pieter Kunst (st zoon) 14(!)-4-1863 Dordrecht, uit Gouda 9-7-1887, naar leiden 18-10-1887;
18. Dirksje van der Linden (-) 17-11-1873 Dubbeldam, uit Dubbeldam 10-12-1889;
Wonende: C484, C76, A43, A163, C64, Voorstraat 121a;

-  (adresboek 1868) Kunst/van den Heuvel, Wed. G., Wijk A Groenmarkt No. 43, parte.;
(adresboek 1873) Sillevis G., Wijk A Houttuinen No. 163, part.; 
(adresboek 1873) Silevis/van den Heuvel P.A. Wijk A Houttuinen No. 163, bewaarschoolhouderes; 
 (adresboek 1879) Sillevis G. Wijk A Houttuinen No. 163, ondernemer stoombootdienst;
 (adresboek 1879) Sillevis/van den Heuvel P.A. Wijk A Houttuinen No. 163, bewaarschoolhouderes;

HOFMAN

Maria Margaretha Smaasen-Hofman (1797-1865)
N.C. Hofman (Nieuwbrug 8a)

Gegevens:
- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 20 julij f 22,52
Artikelnummer : 0173
Naam : Hendrik Smaasen
Woonplaats : A198
Beroep : vlaskooper
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 20,02
Bedragende te zamen : 22,52
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- Aktenummer 127 Aktedatum 26-09-1827 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 98
Bruidegom Hendrik Smaasen
Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 40
Bruid Maria Margrieta Hofman
Geboorteplaats Gouda Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 29
Vader Bruidegom Willem Smaasen
Moeder Bruidegom Anna Jacoba Mor de Bok
Vader Bruid Johannes Hofman
Moeder Bruid Maria Rietveldt

- Ten overstaan van de Notarissen VAN DER STAR en STRUIJK zal, in het koffijhuis van Jillis Zahn, te Dordrecht, bij afslag op Woensdag den 30 September 1829, des voormiddags ten elf ure, worden verkocht:
Een uitmuntend hecht, sterk en weldoortimmerd HEERENFUIS en ERF, waarin zes zeer ruime, zoo behangen als onbehangen Boven- en Benedenkamer, een Domestieken- en twee Provisiekamers, Keuken met Fornuis en Regenpomp, Kelder en Wijnkelder, een en ander voorzien van vele Kasten en verdere geriefelijkheden, met een open Erf daar achter, staande en gelegen te DORDRECHT in de Grootekerksbuurt, belend met het huis van Jhr van der Dussen van Middelharnis aan de eene, en met dat van dne Heer WESTVELD aan de andere zijde, geteekend A 198. In Verponding over 1829 aangeslagen tot f 61.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.35/Dordrechtse_Courant_1829-09-26_002.pdf]

- Datering 30-09-1829 Soort akte overdracht
Koper levinus de groot, timmerman
Verkoper hendrik smazen, huisbaas
Plaatsnaam Dordrecht
Naam object onbekend
Straatnaam grotekerksbuurt
Folionummer 200
Aktenummer 1
Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk a 198 en e 385
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

- ........gekocht: 
* De Heer HENDRIK SMAASEN. Een Huis en Erve staande en gelegen te Dordrecht, in de Wijnstraat B 23, belend met het volgende perceel aan de eene, en het perceel no 3 aan de andere zijde f 5.150.
* Mejuvrouw Petronalla van Baale wed Johan Christiaan de Klerk, B24, f 2525.
* Daniel van Bueren, B22, f 775.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.35/Dordrechtse_Courant_1829-12-15_002.pdf]

- DORDRECHT Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
Woonplaats: B023a geheel
Naam: Hendrik Smaasen
Huur(waarde): f 250
Drie procent: f 7,50
Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 7,50
Negen procent: f 22,50
Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 22,50
Folionummer: 12
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322

- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: A 198
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 428
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Groot
6. Voornamen: Levinus de
7. Beroepen: timmerman
8. Woonplaatsen: Grootekerkbuurt
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 524
10. Soort der eigendommen: huis en erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 384
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.01.77


- TE HUUR: Eene BOVENWONING met 3 behangen Kamers en ruime Keuken, Provisie-Kamertje, Kleerzolder en Sekreet; zijnde met Vrijen Opgang, lichte en gemakkelijke Trap; in de Grootekersbuurt letter A 198. Te bevragen bij A. DE GROOT Lz.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.46/Dordrechtse_Courant_1840-11-24_002.pdf]

- overledenen: Hendrik Smaasen, oud 55 jaren, B 23;
[http://files.archieven.nl/46/f/569.49/Dordrechtse_Courant_1843-05-30_002.pdf]

- De Ondergeteekende berigt langs dezen weg, dat zij, van heden af, hare SCHOOL heeft overgebragt naar de GROOTEKERKSBUURT lett. A. no 198; blijvende zij haar Instituut aan de welwillendheid harer geŽerde Stadgenooten aanbevelen. Gaarne zal zij zich ook, in hare tusschenuren belasten, met het geven van privaat Onderwijs.
Dordrecht, den 8 April 1847. M.M. HOFMAN wed. H. SMAASEN
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-04-13_002.pdf]

- (adresboek 1854)
Hofman (Wed. Smaasen) M.M. Wijk A Manhuisstraatje No. 198 onderwijzeres 1

- (adresboek 1855)
Hofman wed. Smaasen M.M. Grootekerksbuurt A181 [Fransche kostscholen] Onderwijzeressen

- Dordrecht bevolkingsregister 1850-1860 (deel 1, nummer 223)
A Grotekerksbuurt 198 boven
1. Maria Margaretha Hofman 1797 Gouda (weduwe), onderwijzeresse;
2. Hester Smaasen 1831 Dordrecht (ongehuwd), onderwijzeresse, verlaat gemeente 6-1-1853 naar Wijngaarden;
3. Hester Smaasen 1831 Dordrecht (ongehuwd), gouvernante, vestigt zich 10-12-1856 uit Wijngaarden;

- (11-11-1858) Het zal uEd. Gestr. niet onbekend zijn, dat de Gemeenteraad besloten heeft, de gewone jaarlijksche toelagen aan Mej. de Vries en de wed. Smaasen op de vroeger bepaalde voorwaarden blijvend toetekennen. Ik acht het noodig, dat de Instructie van 30 Junij 1846 herzien, en met de wet op het onderwijs in overeenstemming gebragt wordt; en tevens ook Mej. de wed. Smaasen van eene Instructie voorzien zij. Mitsdien heb ik de eer UEd Gestr te verzoeken, deze te willen ontwerpen en aan mij voor het einde des jaars intezenden. De Burgemeester van Dordrecht.
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- [131b] TABEL LAGER ONDERWIJS OVER 1858.
D Holl. Meisjesschool (J. Schenk). In januarij: dagschool 0/40 meisjes; in julij: dagschool 0/42 meisjes; Schoolgeld f 40.
G Fransche Meisjesschool (wed. H. Smaasen). In januarij: dagschool 0/12 meisjes; in julij: dagschool 0/12 meisjes; Schoolgeld f 50.
G Fransche Meisjesschool (J.C.S. de Vries). In januarij: dagschool 0/68 meisjes; in julij: dagschool 0/71 meisjes; Schoolgeld f 54.
G Fransche Meisjesschool (C.C.J. Nunnink). In januarij: dagschool 0/42 meisjes; in julij: dagschool 0/39 meisjes; Schoolgeld f 50.
G Fransche Jongensschool (P.M.V. van de Riviere). Schoolgeld f 60.
G Fransche Jongensschool (J.A.C. Los). Schoolgeld f 30,40,50.
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- Bij de Commissie tot het inzamelen van goften tot leniging der rampen van den watersnood in ond Vaderland, is sedert de laatste opgave tot heden met erkentelijkheid ontvangen
Van de Heeren Blusse en Comp f 89 met een pakje gebreide goederen; 
Bij den Heer den Bandt van Heekelingen: Ban NN voor de Noodlijdende door den Watersnood 1 Muntbull no 129 f 10.
Bij den Heer PIJZEL: van de Leden van het Leesgezelschap Ons Genoegen f 34,85, Leden der Vereeniging Vrede en Hoop f 14, Mevr. S. van H Bankbill. f 25, C. v. R. f 5, G.S.W.O 1 Muntbill f 10, NN met bijschrift: 'Ontvang die gift als of gij er duizend ontving. God alleen kent mijn hart' f 2,50, Mej. F.E. v.d. F. op den Arend Maartenshof f 4, Vier Naaimeisjes met het bijschrift:
Den tijd hebben wij niet gespaard,
Zoo hebben wij dit bijeen vergaard,
Van Vier naaimeisjes van E.B.,
Komt toch, anderen, doet ook mee
f 4,10
............eenige Leerlingen van de School van Mevr. de Wed. H. Smaazen f 22 met het volgende:
Offeren onze ouders gaven,
Met uw aak'lig lot begaan,
Ook wij willen voeden, laven;
Neem dan ook ons offer aan!
God zij met u en uw kindren!
Doe de nood niet hooger gaan!
't Water moge uw goed verminderen!
Zijne liefde blijft bestaan!

S.
J.D. en Z. f 10, eenige Werklieden bij J. Degens en Zn f 5, M.M. f 5.........(Dordrecht 20 Januari 1861)
[http://files.archieven.nl/46/f/569.67/Dordrechtse_Courant_1861-01-22_002.pdf]

- [22c] VERSLAG LAGER ONDERWIJS........
G (gesubsidieerde scholen) Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet (J.S.C. de Vries-Kretschmer, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch), f 400 subsidie van de gemeente; hulponderwijzers C. Bijleveld, hulpond-akte+Fransch, A.H.C. de Vogel, Hollandsch + Fransch + Duitsch, C. Rijnders, hulpond-akte+Frans; kweekeling L. Veltman;
G (gesubsidieerde scholen) Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet (M.M. Hofman wed H. Smaasen, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch), f 200 subsidie van de gemeente; hulponderwijzers H. Smaasen, Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch.
G (niet gesubsidieerde) Meisjesschool, gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs en voorgezet art 72 (J.J. Cohen Stuart, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch, Duitsch en handwerken), hulponderwijzer J. Boll, rang Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch;
- [24c] onderwijzend personeel 1860
Burgerschool voor meisjes, J. Schenk, f 40 in het jaar, (schoollokaal) slecht (in januarij 45 meisjes op de dagschool; in juli 50 meisjes op de dagschool).
G Fransche meisjeschool, J.C.S. de Vries geb. Kretschmer, f 54 in het jaar, (schoollokaal) voldoende (in januari 68 meisjes (4 kosteloos); in juli 70 meisjes (4 kosteloos))
G Fransche meisjeschool, M.M. Hofman wed H. Smaasen, f 50 in het jaar, (schoollokaal) voldoende (in januari 20 meisjes; in juli 20 meisjes)
G Meisjeschool, J.J. Cohen Stuart, f 120 ŗ f 150 s jaars, (schoollokaal) goed (in januari 12 meisjes; in juli 16 meisjes)
[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

- overlijdensakte Dordrecht 20 april 1865
Maria Margrieta Hofman, geb. Gouda, 67 jaar, onderwijzeresse, wonende alhier, weduwe Hendrik Smaasen alhier overleden, dochter van Johannes Hofman, overleden te Gouda en Maria Rietveldt overleden plaats onbekend, overleden 20/4 A198 Grootekerksbuurt;

- Heden overleed, tot mijne droefheid, mijne innig geliefde Moeder, Mevrouw de Weduwe den Heer H. SMAASEN geboren HOFMAN.
Dordrecht, 20 April 1865. Mede uit naam mijner Betrekkingen. H. Smaasen.
Eenige kennisgeving.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.71/Dordrechtse_Courant_1865-04-25_004.pdf]

van HOFTEN

I.C. van Hoften (Sint Jorisweg 30)

(HOLMES-)HOGG

Mary Hogg, borduurster (1809; C1299), naaister (1810-1811; C1299), naaischool (1815; Steegoversloot), tr. Edward Holmes, geb. 20-5-1782, van Rotterdam (1808), onderwijzer te Dordrecht (C1118; 1813), taalmeester (C1009; 1818).

Gegevens:
- Dopeling Marij Holms
Vader Edward Holms / Moeder Elizabeth Suns
Plaats Rotterdam Datum doop 23-05-1764 Geboortedatum 28-04-1764
Opmerkingen getuige : de vader
Bron DTB Rotterdam inv. 37 Doop Schots

- Overledene N.n. N.n.
Kraamkind van Edward Homes
Plaats Rotterdam Datum begraven 07-09-1764
Opmerkingen Westerkerkhof; Haringvliet hoek
Bron DTB Rotterdam inv. 44 Begraven

HOLMES IN SCORTON

I. Rev. Edward Holmes, van Magdalen college (Cambridge), M.A. of the grammar school of Scorton (Yorkshire) in the parish of Cattereck, overl. Scorton 1799, tr. Mary Robson, dochter van James Robson and Elizabeth Harrison.
IIa. Timothy Richard Holmes, town Clerk of the Borough of Bury St. Edmund's.
? IIb. Edward Holmes, geb. Scorton ca 1780, taalmeester te Dordrecht (1808-1818), tr. Mary Hogg.
IIIa. Joseph Hanby Holmes, geb. 1815, overl. Bury St. Edmund 3-7-1855 (40 jr).
IIIb. Jane Holmes, tr. 18-4-1843 James Pickering Robson, geb. 26-3-1814, zoon van Thomas Robson (*14-5-1784) en Caroline Young.

- On the food of plants.
By the Rev. Edward Holmes, of Scorton, Yorkshire.
Sir, As you seem now to be a convert to the doctrine of....
[bron: Annals of agriculture, and other useful arts, Volume 6, pagina 185, 1786]

- Name: Edward Holmes
Age in years: 70
Gender: Male
Birthplace: Yorkshire
Record type: Household
Collection: England and Wales Census, 1841

- ....For a century after the death of the Revd. John Noble, there is very little information available on life at Scorton. He was succeeded as Headmaster by the revd Edward Holmes who in turn was followed in 1799 by William Bowe, who stayed until 1837. He was also curate of catterick in charge of Bolton on Swale church from 1791 until 1812.....
[bron: http://history.scortongrammar.com/shChapter2.html]

- A genealogical and heraldic dictionary of the landed gentry of Great Britain, pagina 1282, Sir Bernard Burke - 1863;

- Joseph Hanby Holmes of Barnard Castle, who died on March 30 (1918) was admitted a sollicitor in 1811. He was the son of the late Rev. Richard (Brindley) Holmes, Rector of Ripple Worcestershire.

- A Comment on the Apostles' Creed, for the Use of unlearned Christians. By the Rev. Edward Holmes, M.A. Master of Scorton School. (Longman 1788)

- [DEATHS. LONDON AND ITS ENVIRONS.] Lately. In Doughty-street, Elizabeth, relict (weduwe) of Rev. Edw. Holmes, of Scorton, co. York.
[THE GENTLEMAN'S MAGAZIINE AND HISTORICAL CHRONICLE (JUNE - DECEMBER 1822), Pagina 379, Sylvanus Urban - 1822]

- An attempt to prove the materiality of the soul by reason and scripture. With an appendix, shewing the influence of this opinion upon the faith and practice of Christians. By the Rev. Edward Holmes (uitgegeven in 1789, printed for W. Charnley, R. Fisher, and S. Hodgson; T. Longman, London; J. and T. Merrill Cambridge; T. Wilson, York; Pearson and Rollason, Birmingham; and J. Binns, Leeds (Newcastle)).
[http://openlibrary.org/b/OL18801795M/attempt_to_prove_the_materiality_of_the_soul]

- [DIED] At SCORTON, Edward HOLMES, M.A. master of the grammar school of Scorton, in the parish of Cattereck, formerly fellow of Magdalen college, Cambridge, and under master of Harrow school. He declined officiating in teh curch on account of the worship: it being his opinion, that Christians should not pray to Jesus Christ, but tot God only. He drew up a reformed liturgy in agreement with his sentiments, and printed it at Newcastle, Northhumberland. He was generally allowed to be an excellent scholar, and critic, in the learned languages.
[bron: The Monthly magazine, Volume 8 Door Sir Richard Phillips (november 1799)]

- Edward Holmes Farrington, of Magdalen College, Cambridge, not the Rev. Edward Holmes, (as it appeared in the paper from which the promotion was last month copied) is presented tot the Rectory of Thornsbury, Devon. [1838]

- ..... A long notice of Edward Holmes is given in the Gentlemen's Magazine vol. lxix pt. ii pp. 720. 1014. He published An attempt to prove the Materiality of the Soul by Reason and Scripture: with an Appendix, showing the Influence of this opinion upon the Faith and Practice of Christians, 8 vo, 1789, 1789.
[bron: Notes and queries, pagina 385, 1855]

- July 3. At Bury St. Edmund's, aged 40, Joseph Hanby HOLMES, esq. Town Clerk of that borough, second surviving son of the late Timothy Richard HOLMES, edq. of the same place, and grandson of the late Rev. Edward HOLMES, M.A. of Scorton, Yorkshire. His remains were conveyed tot the family vanit in St. Mary's Curchyard, followed by the mayor and corporation and a large body of private friends.
[bron: The Gentleman's magazine - pagina 222, 1855]

- De Heer EDWARD HOLMES van Rotterdam, die zich onlangs tot het geven van Lessen in de ENGELSCHE TAAL binnen Dordrecht heeft aangeboden, adverteert hiermede, dat het getal zyner Discipelen zoo verre vervuld is, dat hy met het geven van Lessen op aanstaanden Maandag eenen aanvang zal maken, en verzoekt mitsdien diegenen, welke van zyn Onderwijs op de bepaalde dagen, namelyk Maandag en Dingsdag, willen gebruik maken, zich nog in deze week ter Courant-Drukkery in de Gravestraat te Dordrecht aan te melden, en wel hoe en zoo beter, aangezien hy maar weinige uren meer overig heeft, en, deze vol zynde, niemand meer zal kunnen aannemen.
[bron: Dordrechtsche courant, 03-09-1808]

- Acte van algemeene Toelating als Huisonderwijzer in de Engelsche taal.
De Commissie van plaatselijk toezigt over de lagere scholen binnen Dordrecht ende Merwede, volgens art. 4 der verordeningen op de Examens vervat in de Publicatie van hem Hoog Mogenden van den 3 April 1806, geŽxamineerd hebbende den persoon van EDUARD HOLMS in de Engelsche taal heeft bevonden dat gemelde Persoon eene uitstekende bedrevenheid indezelve bezit, en verklaar dus voornoemden Eduard Holms geregtigd om binnen de Stad Dordrecht ende Merwede te staan naar eene speciale admissie als Huisonderwijzer in de Engelsche taal, mits zich onderwerpende aan de Algemeene en bijzonder Verordeningen op het Schoolwezen.
Gegeven in onze Vergadering van den 28 December 1808. G.F. Sartorius, Secretaris.
[bron: SAD 121-21 stukken uit 1806-1826]

- Mejuffrouw HOLMES in 't Steegoversloot Letter C No. 1299, heeft de eer, Ouders en Voogden te berigten, dat zy in de maand Maart voornemens is eene SCHOOL te openen ter onderwyzing van JONGE JUFFROUWEN in het LINNENNAAIJEN, in het BORDUUREN en verder NAALD-WERK van allerlei aard. NB. De genen, die van deze School gebruik maken, zullen tevens het onderwijs van den Heer HOLMES in de Engelsche taal genieten. Adres voor de Conditien, aan bovenvermeld huis zelve.
[bron: Dordrechtsche courant, 21-02-1809]

- Mejuffrouw HOLMES in 't Steegoversloot te Dordrecht, heeft de eer, hiermede bekend te maken, dat zy haar Institut voor Jonge Juffrouwen op maandag den 12 Junij aanstaande openen zal.
[bron: Dordrechtsche courant, 03-06-1809]

- DORDRECHT: PASPOORTEN 1811
nr. a143 Edward Holmes, instructeur, geb. Scorton(?), 31 jaar, 1.76 m;
(bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 203a-b-c-d-e-f)

- (1811) Liste civique
Holmes, Eduard 
Archiefnummer 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 1795 - 1813  Inventarisnummer 169 
Sectie 2  Kanton 1 
Geboortedatum 1778-04-02  Beroep leraar 

-  DORDRECHT Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Edward Holmes
Ouderdom : 20-05-1782 (-)
Beroep : onderwijzer
Woonplaats : C1118
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 10
Titel lijst : Naamlijst der Getrouwde Mans Personen den ouderdom van 17 tot 50 Jaaren bereikt hebbende, gehoorende tot Wijk N. 10 binnen Dordrecht.
Datum lijst : 28-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

- DORDRECHT Manspersonen tussen de 17 en 50 jaar (sept 1814, en sept 1815) (wijk 1 t/m 20)
Naam : Eduward Holmes
Geboren : 1782
Beroep : onderwijzer
Woonplaats : C1118
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 10
Titel lijst : Lijst van alle Manspersoonen van 17 tot 50 Jaar wonende in Wijk No. 10.
Datum lijst :
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 343

- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : E. Holmes
Woonplaats : C1004 geheel
Beroep : -
Belasting (of huurwaarde?): 150
Folionummer : 38
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- DORDRECHT Kohier der Suppletive Patenten, Dienstboden en Paarden over 't jaar 1815
KOHIER : suppletoir kohier patentschuldigen 2e trimester
KANTTEEKENINGEN : 27 Oct f 5
Artikelnummer : 009
Naam : Mary Holmes
Woonplaats : Steegoversloot C
Beroep : naaischool 7 kl
Patentbelasting : 5-0-0
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 883

- (paspoort in 1815) Edward Holmes, geb. Scorton 37 jaar, wonende Dordecht, naar Londen;
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD) Archief 5 Inventarisnummer : 1977 verklaringen]


- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 25 maart f 13,26; 3 junij f 13,26
Artikelnummer : 1235
Naam : Eduard Holmes
Woonplaats : C1009
Beroep : taalmeester
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 24,02
Bedragende te zamen : 26,52
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

HORCHE

Anna Lydia Horche, ged. Dordrecht 1800, naaischool (1827), naaivrouw in C1029 (1827), naaister (1855-1860), overl. 12-4-1891.

Gegevens:
- Anna Lijdia Horche, ged. Dordrecht 9-3-1800, zonder beroep (1845), winkelierster (1854), modemaakster (1861), overl. na 1879, tr. Hamburg 18-3-1821 Hendrik van Wel, geb. 1798 (47 in 1845), vischverkoper (1845, 1850), overl. Dordrecht 28-11-1852.
Kinderen:
1.  Daampje Johanna Barendina, geb. Dordrecht ca 1825, tr. Dordrecht 5-3-1845 Pieter Amse van der Hoff, geb. Dordrecht (24 in 1845), zoon van Willem Gerrardus van der Hoff en Trijntje Amse.
2.  Wilhelmina Hendrika van Wel, geb. Dordrecht 1827 (27 in 1854), tr. Dordrecht 14-12-1854 Hendrik de Voogd van der Straaten, geb. Delft (29 in 1854), zoon van Nicolaas de Voogd van der Straaten en Vrouwtje Hendriksdr Bakker.
3.  Jacob Martinus Johannes van Wel, geb. Dordrecht 1829 (21 in 1850), tr. (1) Dordrecht 30-10-1850 Commerijna Evertdina Faassen, tr. (2) Dordrecht 24-05-1865 Maria Rackwitsz.
4. Anna Lijdia Maria van Wel, geb. Dordrecht ca 1835 (26 in 1861), tr. Dordrecht 21-8-1861 Johannes van Kamen, geb. Dordrecht (29 in 1861), zoon van Cornelis Hoskorn van Kamen en Josina Scheffer.
5. Hendrik Johannes Bernardus van Wel, geb. Dordrecht 1837 (28 in 1861), tr. Dordrecht 17-04-1861 Adriana van Eijsden.

- [1800] Plaatsnaam Dordrecht Doopdatum 1800.03.09
Naam kind Anna Lijdia
Naam vader Horche Bzn, Jacob // Naam moeder Havers, Daampje
Datum ondertrouw 1799.04.20
Archiefnummer 11 Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht Inventarisnummer 8-10

- [1808] DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Voorstraat C0041
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Jacob Horche
Ongehuwd: -
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 3
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: broodbakker
Classis: 36 Somma: 4-0-0 Aanmerkingen: 4-0-0
  +
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Voorstraat C0041
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: d'wed. J. Horche
Ongehuwd: 2
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: catichiseerer
Classis: 41 Somma: 0-10-0 Aanmerkingen: 0-10-0
[bron: Folionummer en bron: 003 van archiefstuk SAD 5-896]

- [1814] DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Lijda Horche
Woonplaats : C0038 beneden
Beroep : -
Belasting (of huurwaarde?): 40
Folionummer : 03
+
Naam : wed. Jacob (geb. Daampie Havers) Horche
Woonplaats : C1589 boven
Beroep : -
Belasting (of huurwaarde?): 15
Folionummer : 60
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- [1818] DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 13 april f 2,64; 8 julij f 2,64; 10 sept f 1,76; 8 dec f 2,64; 9 jan f 0,83
Artikelnummer : 0419
Naam : Lijdia Horsjee (Horche)
Woonplaats : B013
Beroep : naaijster
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 8,01
Bedragende te zamen : 10,51
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- [1821] Aktenummer 116 Aktedatum 29-08-1821 Plaatsnaam Dordrecht
Opmerking Huwelijk gesloten in Hamburg (Duitsland) 18 maart 1821
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 92
Bruidegom Hendrik van Wel
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 25
Bruid Anna Lijdia Hosche 
Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 22
Vader Bruidegom Willem van Wel / Moeder Bruidegom Adriana van Balen
Vader Bruid Jacob Hosche / Moeder Bruid Daampje Havers

- [1827] DORDRECHT Kohier van het patent-regt over het jaar 1827
Artikelnummer: 1146
Afschrijvingen: 12 Sept f 3,36; 26 Sept f 0,42; 29 jan f 1,26=f 5,04
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer A.a L.a van Wel (wonende in wijk C1029)
is schuldig: Als: naaivrouw, 12B
Bedrag der regten in hoofdsom: 4,00 26 opcenten: 1,04
Folionummer: 230
+
Artikelnummer: 1145
Afschrijvingen: 12 Sept f 1,52; 26 Sept f 0,19;f 9 jan f 0,56=f 2,27
Namen der patentschuldigen (en aanwijzing van de, door dezelve, uitgeoefend wordende beroepen, benevens van de namen der medeteekende deelgenooten enz.)
De Heer Hk. van Wel (wonende in wijk C1029)
is schuldig: Als: vischkoper, 13B
Bedrag der regten in hoofdsom: 1,80 26 opcenten: 0,47
Folionummer: 229
[Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885]

- [1827] De Predikanten der Nederd. Hervormde en Lutherse gemeenten binnen deze stad, hebben het genoegen te berigten, dat, sedert de laatste aankondiging, door hen nog ontvangen zijn de volgende giften voor de hulpbehoevende zieken in ons vaderland:
Van enige kinderen van de naaischool van mejufvrouw van Wel, een pak kousen.
Gevonden in het kerkezakje der Nederd. Herv. diakonie.....
[bron: Dordrechtsche courant, 06-01-1827]

- [1829] DORDRECHT Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde (1829)
Woonplaats: C1088 inwonend
Naam: Lijdia Horche
Huur(waarde): f 40
Drie procent: f 1,20 Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 1,20
Negen procent: f 3,60 Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 3,60
Folionummer: 35
+
Woonplaats: C1029 beneden
Naam: Hendrik van Well
Huur(waarde): f 75
Drie procent: f 2,25 Drie procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 2,25
Negen procent: f 6,75 Negen procent (betaald in 1ste/2de termijn): - / f 6,75
Folionummer: 34
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322

- De Ondergeteekende berigt zijne geŽerde Begunstigers, dat hij den eersten Nieuwen Haring met den eersten Jager heeft ontvangen, dewelken hij tot civiele prijzen overzet. Verder is bij hem te bekomen: Vette gerookte Zalm, nieuwe ingelegen Steur, en meer andere soorten van ingelegen Visch, Ansjovisch, Zoutevisch, Lippen en Keelen, Eijeren, Tafel-Rozijnen, Pruimen, Vijgen, Noten, Haselnoten, China'sappelen, Citroenen en Citroensap, alle soorten van ingelegen Zuur en meer andere ingelegen Goederen, ter verzending naar de Oost of West.
Verzoekt de gunst, belooft eene de en civiele bediening.
H. VAN WEL
, Op de Nieuwbrug lett. B. no. 40
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.46/Dordrechtse_Courant_1840-07-07_002.pdf]


- De Ondergeteekende berigt zijne geŽerde begusntigers dat bij hem te bekomen zijn: .......H. van Wel, op de Nieuwbrug.
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.46/Dordrechtse_Courant_1840-12-05_002.pdf]

- Het Kindje met welks geboorte wij ons den 22 dezer mogten verblijden, werd ons heden door den dood ontnomen. 
H. van Wel / A.L. van Wel geb. Horchť.
Dordrecht den 24 febr 1842. Eenige kennisgeving.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.47/Dordrechtse_Courant_1841-02-25_002.pdf]

- (adresboek 1855) Wel geb. Horche, wed. H. van [Naaisters
(adresboek 1855) Wel geb. Horche, wed. H. van, Voorstraat C117, naaister en winkelierster;
(adresboek 1860) Well/Horche Wed. H. van Wijk C Voorstraat No. 117 naaister 
(adresboek 1865) Wel/Horche Wed. H. van Wijk C Voorstraat No. 527 parte.
(adresboek 1873) Wel/Horschert Wed. P. van Wijk C Nieuw-Kerksteiger No. 112-113 parte.
(adresboek 1879) Well/Horche Wed. H. van Wijk C Weeshuisplein No. 905 parte.

- Bevolkingsregister 1860-1890 (W146)
1. Anna Lydia Horche 9-3-1800 Dordrecht, weduwe H. van Well, naar 'de Voogd v. Straten';
2. Adriana Johanna van Well 18-9-1821 Dordrecht, tr. 5-12-1860 (G126)
3. Hendrik Johannes Bernardus van Wel(l) 16-5-1832 Dordrecht, kleermaker, tr. 17-4-1860
4. Anna Lydia Maria van Well 10-5-1835 Dordrecht, tr. 21-8-1861 (K24)
5. Lydia van Well 24-1-1838 Dordrecht (K25)
6. Adriana van Eijsden (vrouw van zoon) 30-1-1832
7. Hendrik van Wel (zoon) 21-4-1862, naar W134
8. Nicolaas van Wel 25-9-1863
9. Anna Lydia van Wel 25-6-1865
10. Kaatje van Wel 25-2-1867
11. Johannes van Wel 5-3-1869
12. Adriana Hendrika van Wel 18-9-1872
13. Willem Hendrika van Wel 11-5-1875
Wonende: C905, C117, C39, C527, C52, Voorstraat 133.

- overlijdensakte 13-4-1891
12/4 voormiddag 10 uren Voorstraat 120, Anna Lijdia Horche, 91 jaren, zonder beroep, wonende en geboren alhier, weduwe van Hendrik van Wel, dochter van Jacob Horche Bz en Daampje Havers, bedien overleden.

van der HORST

Roelofje Hendrika Adriana van der Horst, geb. Alblasserdam 25-9-1894, dochter van Klazinus Kristiaan van der Horst en Jannigje Punt, tr. Alblasserdam 26-9-1919 Johannes Adrianus de Bruin, geb. Alblasserdam 18-10-1893, zoon van Leendert de Bruin en Cornelia Bazen.

Gegevens
:
- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Roelofje Hendrika Adriana van der Horst
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 737-810
Zie Bruin, Johannes Adrianus de

-
adresboek Dordrecht 1949
Modevak- en Kunstnijverheidsschool, R.A.H. de Bruin- v.d. Horst, Voorstraat 99a

- (Giessendam) Voor het examen nuttige handwerken slaagde te Dordrecht mej. G. Leenman, opgeleid door mevr. de Bruin v.d. Horst te Dordrecht.
[bron: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 06/08/1954; p. 2/6]

HOSKORN

Elisabeth Cornelia Hoskorn, geb. Dordrecht 1833
J. Hoskorn (Bagijnhof 58)

Gegevens:
- (adresboek 1854) Stek W.L. v.d. Wijk C Voorstraat No. 878 schoenmaker 
- (adresboek 1855) Stek W.L. van der Voorstraat C532 schoenmakersknecht 

- De Ondergeteekende maakt hare Stadgenooten bekend, dat zich als ONDERWIJZERES in Vrouwelijke Handwerken heeft gevestigd in het Steegoversloot lett. C 1006. Zij beveelt zich minzaam in UEd. gunst, belovende eene zeer goede en civiele behandeling,
  Dordrecht, 30 Mei 1856.
  E.C. HOSKORN.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.62/Dordrechtse_Courant_1856-05-31_002.pdf]

- Aktenummer 69 Aktedatum 04-06-1856 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 127 
Bruidegom Willem Leendert van der Stek
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 25
Bruid Elisabeth Cornelia Hoskorn
Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 23
Vader Bruidegom Leendert van der Stek / Moeder Bruidegom Maria Sophia Traarbach
Vader Bruid Jan Adrianus Hoskorn / Moeder Bruid Centina Andrina Oorman

- MODES.
De Ondergeteekende berigt hare geŽerde Begunstigers, ontvangen te hebben een schoon assortiment Nieuwe Bloemen, Linten, Balkapsels en Hoeden, en wat verder tot haar Vak behoort, terwijl zij zich op nieuw recommandeert tot het maken en vermaken van alle soorten van Dames-Hoeden. 
C.A. VAN DER STEK HOSKORN.
Voorstraat bij de Vuilpoort lett. D no. 99.
[bron:http://files.archieven.nl/46/f/569.64/Dordrechtse_Courant_1858-10-02_004.pdf]

- Heden overleed tot onze innige droefheid, ons eenigst geliefd kindje LIENA MARIA SOPHIA, in den aanvalligen leeftijd van 19 maanden.
Dordrecht, 19 Junij 1859.
L. VAN DER STEK, C.A. VAN DER STEK HOSKORN.
[bron:http://files.archieven.nl/46/f/569.65/Dordrechtse_Courant_1859-06-21_002.pdf]

- [91l] (26-10-1869) Naar aanleiding van uwe missive dd 29 September ll no. 133, hebben wij de eer U te berigten, dat door den gemeenteraad in zijne zitting van den 23 dezer, besloten is aan de door U benoemde helpsters bij het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de 1e Stads Tusschenschool en 2e Stads-Armenschool J.S. Holtheijer en E.A. Faassen, eene jaarwedde van f 30 toe te leggen, ingaande 1 october ll, terwijl wij onze goedkeuring verleenen tot verstrekking van eene jaarwedde ad f 30 aan de door U benoemde helpster aan de Stedelijke Bewaarschool A.C. Hoskorn, ingaande op 1 October ll. Burgemeester en Wethouders.
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- (adresboek 1860) Stek geb. Hoskorn, C.A. van der, Wijk D Voorstraat No. 24, modiste;
- (adresboek 1860) Stek W.L. van der Wijk C Voorstraat No. 118 schoenmaker 

- Willem Leendert van der Stek, geb. Dordrecht 06-12-1830 , schoenmaker (1850-1860)(1860-1890), overl. voor 1883, tr.(1) Dordrecht 27-04-1853 Maria Adriana Kooymans/Kooyman, geb 1829 te Rotterdam, dr van Cornelis Kooymans/Kooyman (ovl. 19-01-1834 te Dordrecht) en van Petronella van Beusekom, 49 jaar wonende alhier in 1853, overl. Dordrecht 26-03-1855, tr.(2) Dordrecht 04-06-1856 Elisabeth Cornelia Hoskorn, geb. Dordrecht 18-05-1833, dr van Jan Adrianus Hoskorn (geb. 1797, hovenier) en van Centina Andrina Oorman (geb. 1794).
NB.
- Ze vertrekken op 04-10-1860 naar Amsterdam.
Uit het huwelijk, geboren te Dordrecht:
1. Maria Sophia, geb. 04-08-1857, overl. Dordrecht 27-04-1883 tr. Cornelis Johannes de Vries.
2. Centina Andrina, geb 15-07-1860

- Aktenummer 179 Aktedatum 29-11-1876 Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 147
Bruidegom Jan Meijboom
Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 58
Bruid Elisabeth Cornelia Hoskorn
Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 43
Vader Bruidegom Arie Meijboom / Moeder Bruidegom Laurentia Dina van Dongen
Vader Bruid Adrianus Hoskorn / Moeder Bruid Centina Andrina Oorman

de JAMAER

W.J. de Jamaer (Wijnstraat 89)
Johanna Theodora Jacoba de Jamaer (Groenmarkt 2rood)

Gegevens:
- Mej. W.J. DE JAMAER, MODENAAISTER, Wijnstraat No. 89. Beveelt zich beleefd aan tot het MAKEN van Dames- en Kinder-Costumes. 
[bron:  Dordrechtsche courant, 18-04-1886 ]

- Johanna Theodora Jacoba de Jamaer, geb. 22-07-1864, overl. Dordrecht 12-02-1954 (Bleekersdijk)

JILLEBA

A.J. Jilleba (Voorstraat 280)

de JONGH

S. de Jongh (Voorstraat 7)

JOURDAN

B. Jourdan (Steegoversloot 36)

* * *

(c) EvD Dordrecht okt-nov 2009.