DORDRECHT: HANDWERKONDERWIJZERESSEN

Onderwijzeressen in het handwerken A t/m F

 

ARKEL

Maria Johanna van Arkel weduwe Leonard van Diden, overl. Dordrecht 16-9-1814.

Gegevens:
- Akte Inventarisnummer U169a12, aktenummer 126
Aktedatum 22-03-1749
Aktesoort Voogdbenoeming
Notaris W. VAN VLOTEN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Antonia Willemina van Hartigsveld
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jacob van Diden, eerder wedr.
: Hester van Hengelaer
Naam tweede partij: Leonard van Diden den ouden, schoonvader
Samenvatting inhoud akte: assumtie over haar stiefzoon Leonard van Diden de jonge
Bijzonderheden: voogdy wordt geaccepteerd

- Akte Inventarisnummer U263a1, aktenummer 106
Aktedatum 23-02-1775
Aktesoort Scheiding
Notaris W. VAN DER WELL, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Leonard van Diden
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Maria Johanna van Arkel
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Maria Johanna van Arkel
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Leonard van Diden
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Naam assistent tweede partij: ass.: Pieter van Arkel, vader
Woonplaats assistent: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: van tafel en bed
Bijzonderheden: uit dit huwelyk is een dochter in leven genaamd Hester van Diden;

- DORDRECHT Naamlijst der Manspersonen van 18 Jaren en daar boven alsmede der Weduwen en vrijsters eigen huishouding hebbende binnen Dordrecht en de Merwede (ca 1796-1797; wijk A-B-C)
Naam : A. Gemeau wed.
Leeftijd : -
Woonplaats : A058
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, invent.nr. 167

- DORDRECHT
Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : wed. van Diden
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1205
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] declaratoir gegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

- Hester Leonarda van Diden, otr. Dordrecht 1-2-1798 Cornelis van der Want.
Kinderen:
1. Leonard, ged. Dordrecht 17-11-1798.
2. Petronella Johanna van der Want, ged. Dordrecht 6-11-1800, in 1868 50 jaar onderwijzeres in het handwerken.
3. Leonard, ged. Dordrecht 8-1-1803.
4. Leonard Marinus, ged. Dordrecht 16-5-1804.
5. Louis Pieter, ged. Dordrecht 29-9-1805.
6. Louis Cornelis, ged. Dordrecht 3-8-1807.
7. Maria Christina, ged. Dordrecht 23-10-1808.

- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Nieuwstraat C1359
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: de Wed.e van Dieden
Ongehuwd: 1
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: Fr.School
Classis: 41
Somma: 0-10-0
Aanmerkingen: 0-10-0
Folionummer en bron: 112 van archiefstuk SAD 5-896

- Maria Johanna van Arkel, procuratie, 23/3 1807, 116, 47; 
[SAD
ona 1575 (notaris Struik) 1807-1808]

- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Vriesestraat D0981
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Cornelis van der Want
Ongehuwd: 1
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: broodbakker
Classis: 38
Somma: 2-0-0
Aanmerkingen: 2-0-0
Folionummer en bron: 72 van archiefstuk SAD 5-897


- DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (ca 1814)
Naam : Cornelis van der Want
Woonplaats : D0914 geheel
Beroep : broodbakker
Belasting (of huurwaarde?): 60
Folionummer : 36
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

overlijdensakte 17-9-1814 (451)
Cornelis van der Want, 44 jaren, bakker, schoonzoon van de overledene, en Hendrik Cleton, 40 jaar, verwer, niet verwant,
Johanna Maria van ARKEL, weduwe Leonard van Dieden, oud 66 jaren vijf maanden, geboren te Utrecht, wonende alhier, schoolhoudster, dogter van wijlen Johannes van Arkel en Maria (de famillie naam onbekend), is overleden 16 sept 1814 des voormdidags 11 uren, C 1073-962 op de Voorstraat.

- [Vergadering 10 Maart 1815] De president kennis gegeven hebebnde dat Mejuff. Joh.a Scholten, secondante bij de overledene Juffr. Wed. Dieden, heeft komen verzoeken om te mogen staan naar die Vacante Fransche Schoolhouderesse plaats, en verzocht om in die hoedanigheid geexamineert te worden. Waar op gedelibereert is geoordeeld dat zij in hoedanigheid als secondante veele bekwaamheden heeft getoond te bezitten, mits dien haar toegestaan tot het afleggen van Examen.
Waarop genoemde Juffr. Joh. Scholten voor de vegradering toegelaten zijnde heeft zij haar verzoek herhaald; en daarna bij het Examineren alle blijken van bekwaamheid in de fransche en de gronden der Nederduitsche Taalen gegeven hebbende, is aan haar een behoorlijk getuigschrift afgegeven om naar de vacante plaats te staan.
[bron: SAD 121-21 stukken uit 1806-1823]

BAKKER

H. Bakker (Sint Jorisweg 2rood, 47, Bleekersdijk 31rood)

BECU

Catharina Elisabeth Becu.

Gegevens:
- [pag. 304] Franse schoolvrouwen te Dordrecht:
1721 Maria Champion
1764 Christoffelina Altrogge
1765-1769 Sussanna Louisa Henriette de Chalmot
1770-1780 Judith le Comte
1781 Jeanne Elisabeth Montier
1794-(gedurende 18e eeuw) Catharina Elisabeth Becu
1794-(gedurende 18e eeuw) Angelique Gaineau
1795-(gedurende 18e eeuw) Hester Bondt
1804-(gedurende 18e eeuw) J.C. Schaasberg
[bron: Onderwysinghe der Jeught - C. Esseboom (1995)]


- Maria Izabella Barnardina Sophia Becue, tr. Arie Johannes Knok.
Kinderen:
1. Pieter Johannes Lodewijk, ged. Dordrecht 27-12-1798.

-  I. Maria Becue (Beku), geb. 1763, van
Middelburg (1793), overl. Middelburg 21-6-1820 (57 jr), otr. Middelburg 20-4-1793 Johan Georg Kügler, van Wijsach, overl. Middelburg voor 1840.
Kinderen:
1. Pieternella Catharina Kügler, geb. Middelburg 
15-10-1798, tr. (1) Middelburg  15-01-1818 Philip Christiaan Hartman (Philippum Christianum Hartman), geb. Groningen 24-03-1797, overl. Haarlem 9-8-1829, zoon van Philippi Christiani Hartman (pikeur) en Maria Catharina Papink, tr. (2) Dordrecht 29-04-1840 Jacob van der Velden, geb. Dordrecht (40 in 1840), zoon van Dirk van der Velden en Maria Louiza van der Frees.

BEK

C.G. Bek (Bomkade 6)

van den BERG

mevrouw de Wed. GRASHUIS-VAN DEN BERG.
Naaischool mej. van den Berg (1910-1911).
Maria Wilhelmina van den Berg, geb. 25-6-1896, akte bekwaamheid, Markettenweg 20 (1919)

Gegevens:
- I. Cornelis Hendrik van den Berg, tr. Neeltje van der Linde.
II. Johanna Wilhelmina van den Berg, geb. Hellevoetsluis ca 1839, tr. Hellevoetsluis 24-8-1866 Jacob Thammo Grashuis, geb. Maarssen ca 1840, zoon van Jan Michiel Grashuis en Catharina Adriana Schreuder.

- Bevolkingsregister Dordrecht (1860-1890; deel 7:28)
1. Johanna Wilhelmina van den Berg, Hellevoetsluis 1 Oct 1838 (Ev Luth), zonder beroep, wonende D114, vestigt zich uit Hellevoetsluis 16-11-1871, vertrekt 27 aug 1873 naar Hellevoetsluis (wed Grashuis);

- groepsportret van 6 dames van de naaischool van mej. Van den Berg; (Gemeentelijke Prentverzameling 552_300409 (H. Boonstoppel))

- adresboek 1911:
H. van den Berg, modiste, Noordendijk 81
J.H. van den Berg, modiste, Noordendijk 81
W.J. van den Berg, modiste, Noordendijk 81
J.P. van den Berg, Noordendijk 81
M.J. van den Berg, Noordendijk 81

- adresboek 1913:
H. van den Berg, Noordendijk 81
J.H. van den Berg, Noordendijk 81
W.J. van den Berg, Noordendijk 81
M.J. van den Berg, Noordendijk 81

- NEDERLAND Akten van bekwaamheid nuttige en fraaie handwerken 1885-1918 (akten van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de nuttige/fraaie handwerken voor meisjes)
Naam : Maria Wilhelmina van den Berg 
Geboren : 25-6-1896 te Dordrecht 
Woonplaats : Dordrecht 
Examenplaats en -jaar : Rotterdam 1915 
Examen nuttig of fraaie handwerken : nuttig
Bron : Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 933

- adresboek 1916:
H. van den Berg, Noordendijk 81 (=Hendrika
van den Berg, geb. 1886)
J.H. van den Berg, Noordendijk 81 (=
Josina Heiltje van den Berg, geb. 1889)
W.J. van den Berg, Noordendijk 81 (=Willemina Jacoba van den Berg, geb. 1889)
M.J. van den Berg, Noordendijk 81 (=Marie Josina van den Berg)

- Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Willemina Jacoba van den Berg, geb. 1889
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht; Inventarisnummer 737-810 Zie Berg, Marie Josina van den
Christina Augusta van den Berg, geb. 1896
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht; Inventarisnummer 737-810 Zie Berg, Marie Josina van den
Hendrika van den Berg, geb. 1886
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 737-810 Zie Berg, Marie Josina van den
Josina Heiltje van den Berg, geb. 1883
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 737-810 Zie Berg, Marie Josina van den

- adresboek 1919:
mej. M.J. van den Berg, naaister, H. Nieuwstraat *17
mej. A. van den Berg, H. Nieuwstraat *17
C. van den Berg, H. Nieuwstraat *17
mej. W.J. van den Berg, modiste, Steegoversloot 57
mej. H. van den Berg, modiste, Steegoversloot 57
mej. C.A. van den Berg, Steegoversloot 57
L. van den Berg, Steegoversloot 57 
L.A. van den Berg, Steegoversloot 57
mej. M.W. v.d. Berg, onderwijzeres handwerken, Markettenweg 20

- adresboek 1926:
mej. W.J. van den Berg,  Steegoversloot 57
mej. M.J. van den Berg,  Steegoversloot 57
mej. H. van den Berg, Steegoversloot 57

- adresboek 1930:
Mej. M.J. v.d. Berg, H. Nieuwstraat *17, naaister;. 
Berg, T. van den, Nieuwehaven 12, timm.

- adresboek 1938:
mej. M.J. van den Berg, Nieuwehaven 12;
C. van den Berg, Nieuwehaven 12, timmerman;
J.C. van den Berg, Nieuwehaven 12, monteur; 
mej. J.F. van den Berg, Nieuwehaven 12, naaister;
P.L. van den Berg, Nieuwehaven 12, kantoorbed.;

van den BERGH

Elisabeth Cornelia van den Bergh, geb. Dordrecht 7-10-1862, naar Apeldoorn 25-4-1884.

Gegevens
:
- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (B156)
1. Arie van den Bergh 22-10-1820 Dordrecht, uitdrager, overl. 30-5-1881
2. Maria R..man(?) 18-6-1826 Dordrecht, 25-4-1884 naar Apeldoorn
3. Alida Jannetta Dordrecht 8-8-1846 Dordrecht, naar DB 12/7
4. Maria Florina van den Bergh 13-4-1859 Dordrecht, naar Tiel 22-9-1881 [A108]
5. Elisabeth Cornelia van den Bergh 21-7-1860 Dordrecht, overl. 13 apr 1862
6. Elisabeth Cornelia van den Bergh 7-10-1862 Dordrecht, naar Apeldoorn 25-4-1884
7. Johanna van den Bergh 20-6-1864, overl. 2 aug 1864
Wonende: D1061, C169, E601, E1010, E482, E399.

- (adresboek 1873) Bergh A. van den [nieuwe indeling en nummering wijk E] Wijk E Zandweg No. 1010 bedienaar van begrafenissen, bode van een begrafenisfonds;
- (adresboek 1879) Bergh A. v.d,. Wijk E Kasperspad No. 482a, bed. van begrafenissen;

- Eene Weduwe vraagt Strijkwerk en fijne Wasschen. Wed. A. van den Bergh, Kasperspad, Bleekersslootzijde, E 482.
- Bij de ondergeteekende, Onderwijzers in de Vrouwelijke Handwerken, kunnen LEERLINGEN, geplaatst worden.
E.C. VAN DEN BERGH, Kasperspad E 482.
[bron: Dordrechtsche courant, 21-06-1881]

BERKMAN

Jufvrouw Berkman, in de Groote Spuistraat D 459

BERLIJN

Anna Catharina Berlijn, Wijk B Nieuwbrug No. 38 (1855), zuivere brei-en handwerkschool (1858 en 1861; geen matressenschooltje), naaischoolhoudster; [=overleden 1864]

Gegevens:
- Voor de vele bewijzen van deelneming, betoond, zoowel bij de ziekte als bij het afsterven van onzen waarden Vader WIJNAND BERLIJN, in den ouderdom van 85 jaren, op den 7 dezer, wordt door ons hartelijk dank gezegd.
J.H. BERLIJN
A.C. BERLIJN

   Dordrecht, den 10 Janaurij 1852.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.58/Dordrechtse_Courant_1852-01-13_002.pdf]

- [14b] VERSLAG Bewaarscholen
d1 bijzondere bewaarschool 11 jongens/19 meisjes, 1 hoofdonderw., 2 hulponderw.
e1 bijzondere bewaarschool 15 jongens/28 meisjes, 1 hoofdonderw., 2 hulponderw.
f1 kleinkinder of matressenschool 6 jongens/40 meisjes, 1 hoofdonderw.
+ TOELICHTENDE STAAT tot de opgave van den toestand der Bewaar-KleinKinder en matressenscholen op 15 Januarij 1858, opgemaakt 11 Maart 1858.
D=school van Mejufvr Govers
E=school van Mejufvr Itz Schreuders
F=Matressenscholen van P.J. van der Want, in de Vriezestraat
Volgens tabel van 20 febr 1856 zijn dus sedert dien tijd vervallen
a. vrouw Bahre, in de Vleeschhouwersstraat
b. vrouw Prins, in de Spuistraat
c. vrouw Sanders, in de Hofstraat
d. vrouw Hennekes, aan den Rietdijk
e. wed Bongers, aan de Hellingen
f. Cornelia de Gelder, in de Wijnstraat (naar elders vertrokken)
Zijn niet opgegeven als zijnde zuiver brei- en handwerkscholen
a. A.C. Berlijn, op de Nieuwbrug
b. P. van Rietschoten, bij de Nieuwekerk
c. dochter Rademaker, in het Steegoversloot
Zijn niet opgegeven, als hebbende tijdens de opgaaf geenen kinderen
a. wed Ponse, in de Hooge Bakstraat.
b. vrouw Littooij, in de Dolhuisstraat.
+ 1861
A.E. Itz Schreuders, Lange Breestraat (16 jongens, 28 meisjes)
J.C. Govers, Groote Kerskbuurt (16 jongens, 20 meisjes)
P.J. van der Want, Vriezestraat (10 jongens, 30 meisjes)
A.C. Berlijn, Nieuwbrug (- jongens, 30 meisjes)
[bron: SAD 121-25 brieven over de jaren 1858-1859]

- Toelichtende Staat tot de Opgaaf van de toestand der Bewaar-Kleinkinder- en matressenscholen, op 28 Februarij 1861 ogpemaakt den 18 Maart 1861.
  a=de stedelijke beewaarshcool
  b=de Nederduitsche hervormde diaconie bewaarschool
  c=de bewaarschool der Roomsch Katholieke gezindt
  d=de bewaarschool van Mejuffrouw Govers
  e=de bewaarschool van Mejuffrouw Itz-Schreuders
  f=de bewaarschool van Mejuffrouw Reus
  g=matressenschool van P.J. van der Want in de Vriezestaat
  h=matressenschool van Catharina Helsemans, in de Prinsestraat
  i=matressenschool van wed de Groot in de Marienbornstraat
  j=matressenschool van Vrouw de Ruijter aan de Hoogt
  k=matressenschool van Vrouw Beerentempel in de Raamstraat
  l=matressenschool van Vrouw de Bres in de Kolkstraat
  m=matressenschool van Dockter van Rietschoten bij de Nieuwe Kerk
Volgens tabel van 11 Maart 1858 zijn dus sedert dien tijd vervallen:
  a) de school van Vrouw Schaffels aan den Rietdijk
  b) de school van Vrouw Poots, in den Dwarsgang
  c) de school van Vrouw Diepenbroek, in het Steegoversloot
  d) de school van Wed Kronouer in het Matenaspad
Daarentgen wordt op die tabel niet gevonden de school van vrouw Rietschoten, bij de Nieuwe kerk, die vroeger tot de zuiver brei- en handwerkscholen behoorde, doch thans onder de matressenscholen moet gerekend worden. De school van A.C. Berlijn, aan de Nieuwbrug is niet opgegeven, als zijnde eene zuiver brei- en handwerkschool.
[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

- overlijdensakte Dordrecht 27-9-1864 (no. 636)
Anna Catharina Berlijn, 57 jaar, van beroep zonder, geboren en wonende alhier, ongehuwd, dochter van Wijnand Berlijn en Catharina Snels, beiden alhier overleden, is overleden 26/9 namiddags 5 uren, huis C 71 aan de Voorstraat

- Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, betuigd bij het overlijden van Mejufvrouw A.C. BERLIJN, wordt hartelijk dank gezegd door
A. DE LENG
  Dordrecht, 21 October 1864.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.70/Dordrechtse_Courant_1864-10-22_004.pdf]

BIESTER

A.E. Biester.

Gegevens:
- [12k] (Dordrecht 30 Januarij 1868) Mede uit naam der Regentessen deelen wij de Commissie mede dat door het vertrek van A.E. BIESTER op de eerste stadstusschenschool zich daar voor eenige sollicitanten hebben aangemeld, waarvan wij den volgende aan de Commissie voordragen: J.J. VERSLUIS 15 jaar, wonende Matenaspad en J. v.d. WEG 15 jaar wonende Augustijnenkamp welke laatste ook vroeger door ons op eenen voordragt is geplaatst doch than(d)s voor den betrekking niet zoo geschikt als de eerste.
Tevens hebben de dames bij ons bezoek op de 2de Stadstusschenschool bemerkt, en in één locaal behoefte is aan meerder licht, daar de kinderen het fijne werk onmogelijk kunnen zien, wij nemen daarom de vrijheid de Heeren te verzoeken, of in dat locaal ook geen twee armen aan de kamp kunnen komen. Namens Regentesse, J.J. de Koning Brand.
[bron: SAD 121-34 brieven over het jaar 1868]

BOEGLOS

Johanna Boeglos, geb. Vlaardingen 6-7-1833

Gegevens:
- Helena Johanna MULLER Vlaardingen 1820/06/01: Married Johan Andreas Boeglos, stadssecretaris, baptized 1786/11/20 in 's-Gravenhage, died 1850/01/20 in Vlaardingen, son of Willem Boeglos, luitenant, died 1819/01/07 in 's-Gravenhage, married Anna Catharina Roust, died in 's-Gravenhage. 
Vlaardingen 1821/06/29: Born Willem Boeglos. 
Vlaardingen 1824/04/10: Born Pieternella Jakoba Hendrika Boeglos. 
Vlaardingen 1826/05/06: Born Helena Johanna Andreasa Boeglos, died 1835/01/22 in Vlaardingen. 
Vlaardingen 1827/12/04: Born Anna Katharina Boeglos, died 1828/03/08 in Vlaardingen. 
Vlaardingen 1831/09/02: Born Hendrik Anne Katharinus Boeglos. 
Vlaardingen 1833/07/06: Born Johanna Boeglos
[http://www.valkenburgh.nl/ped-denhaag.html]

- Johanna Boeglos geboren op zaterdag 6 juli 1833 Vlaardingen
Ouders: Johan Andreas Boeglos / Helena Johanna Muller

- [75h] Mejufvrouw J. Boeglos heeft de eer de Plaatselijke Schoolcommissie te berichten, dat zij eene bijzondere school heeft geopend, voorloopig in een der lokalen van den heer van Peere. Dordrecht 20 Oct. 1866.
- [79h] (EXTRACT Maandag 12 November 1866) gelezen zijnde een Missive van Mejufvrouw J. BOEGLOS, dd 20 October ll verzoekende, dat aan haar moge worden uitgereikt het bewijs vij art. 37 letter C der wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad no. 103). Gezien de daarbij overgelegde bescheiden; Gezien het berigt van de Plaatselijke SchoolCommissie alhier, bij missive dd 6 November ll, no. 182, deswege uitgebragt. Gelet op art. 37 en 38 der wet van 13 Augsutus 1857 (staatsblad no. 103). is goedgevonden aan J. Boeglos het bij art. 37 der genoemde wet gevorderd bewijs af te geven, dat hare stukken door deze vergadering zijn gezien en in orde bevonden. En zal hiervan bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke School Commissie voornoemd ter informatie. De Burgemeester.
[bron: SAD 121-32 brieven over het jaar 1866]

- [22j] TABEL lager onderwijs bij einde 1866.
bijz school voor meisjes (Johanna Jacoba Cohen Stuart) [Met 15 October [1866] vervallen door het vertrek der hoofdonderwijzeres naar elders]
bijz school voor meisjes (Hester Smaasen)
bijz school voor meisjes (Johanna Boeglos), hulponderwijzers: Henriette Maria Reus, de Klerk. [Deze school is op 17 October [1866] geopend]
[bron: SAD 121-33 brieven over het jaar 1867]

- adresboek 1868: Boeglos J., Wijk A Grootekerksbuurt No. 55, onderwijzeres; 

- [27k] TABEL lager onderwijs (1867).
C. gesubsidieerde bijzondere school voor meisjes (Johanna Catharina Samuelle de Vries Kretschmer) [De hoofdonderwijzeres heeft de School op 1 Mei 1867 gesloten]
C. gesubsidieerde bijzondere school voor meisjes (Rosalie Usener); Hulponderwijzers: Louisa Heil (f 500), Philippina Christina van Alphen (f 350), Geertruida Emilia Braat (f 200). Geen kwekelingen. Schoolgeld f 54 per jaar. [De School is op 1 april 1867 geopend]
D bijzondere school in het weeshuis (Jan Henning)
D bijzondere school voor meisjes (Johannes Schenk) [Heeft opgehouden te bestaan ten gevolge van het overlijden der hoofdonderwijzers in april 1867]
D bijzondere school voor meisjes (Neeltje Wilhelmina Nielsen). Hulponderwijzers: Adriana Schenk. Kwekelingen: Gerhardine Wilhelmina van den Broek. [De School is in Mei 1867 geopend]
D bijzondere school voor meisjes (Hester Smaasen) [De School is op 1 April 1867 door de hoofdonderwijzeres gesloten]
D bijzondere school voor meisjes (Johanna Boeglos). Hulponderwijzer: Henriette Maria Klerk de Reus. Kweekeling: Emilia Kugler
[bron: SAD 121-34 brieven over het jaar 1868]

- [40k] (Maandag 25 mei 1868) Is gelzen Besluit van Gedeputeerde Staten, dd 19 Mei ll no 2 ten geleide van een afschrift van Zijner Majesteitsbesluit van den 10e Mei ll no 15, waarbij aan Mejufvrouw E.E. KUGLER, geboren te Napels (Italie), thans werkzaam op de school van Mejufvrouw BOEGLOS alhier, vergunning wordt verleend om hier te lande onderwijs te geven. Wordt besloten de daarbij gevoegde stukken aan de belanghebbende te doen uitreiken en hiervan bij extract mededeeling te doen aan de Plaatselijke School Commissie alhier. De Burgemeester.
[bron: SAD 121-34 brieven over het jaar 1868]

- [12l] Schoolbezoek voor het 1e half jaar van 1869.
Door de heeren mr. Struijk en Veth:
- De 1e armenschool in de Vriezestraat
- De Burgerschool
- De School van Mej. Boeglos
- De School van Brandt van Straaten
- De bewaarschool der Nederd. hervormde diakonie
- De bewaarschool van Mej. de Waal (Breedstraat)
- De herhalingsschool der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
[bron: SAD 121-35 brieven over het jaar 1869]

- bevolkingsregister Dordrecht (Dienstbodenregister: DB 1862-1867 pag 56)
Henriette Maria Klerk de Reus, 8-9-1845 Rotterdam; wonende A55; 23-11-1866 uit Rotterdam; 26apr1869 naar Arnhem

- bevolkingsregister Dordrecht (Dienstbodenregister: DB 1862-1867 pag 57)
Johanna Boeglos, 6-7-1833 Vlaardingen, secondante, 11-1-1867 uit Utrecht, 28-11-1872 naar Leerdam.
Wonende: (Voorstraat) D36

- bevolkingsregister Dordrecht (Dienstbodenregister: DB 1867-1869 pag 65)
13. Emilie Elise Kugler, geb. 30-5-1848 Napels, hulponderwijzeres, 10-10-1867 uit Stutgart;
Wonende: (Grootekerksbuurt) A55

- bevolkingsregister Dordrecht (Dienstbodenregister: DB 1870 pag 2)
Johanna Boeglos, 6-7-1833 Vlaardingen, onderwijzeres, 28-11-1872 naar Leerdam.
Wonende: wijk (Grootekerksbuurt) A55.

- [109o] (Dordrecht 28 Nov. 1872) De ondergeteekende heeft de eer de Plaatselijke Schoolcommissie van Dordrecht mede te deelen, dat met 1 Dec. 1872 hare inrichting voor m.u.l.o. verplaatst is naar Leerdam. J. Boeglos.
[bron: SAD 121-38 brieven over het jaar 1872]

- Mejuffrouw BOEGLOS, te Leerdam, heeft de eer Ouders en Voogden mede te deelen, dat zij voornemens is tegen half Augustus aanst. een inrichting te openen, voor opvoeding en onderwijs. Zij stelt zich voor aan een zestal meisjes, behalve het onderricht voor een beschaafde opvoeding vereischt, een flinke huishoudelijke opleiding te geven.
Op franco aanvraag is zij volgaarne bereid de verlangd wordende inlichtingen te verschaffen.
[bron: Nieuwe Gorinchemsche Courant, 29/06/1878; p. 3/4; Nieuwe Gorinchemsche Courant, 06/07/1878; p. 3/4]

- Mej. Boeglos te Leerdam zal tegen half Augustus aldaar eene inrichting openen voor opvoeding en onderwijs aan meisjes. Zij stelt zich tevens voor aan een 6-tal meisjes ook eene flinke huishoudelijke opleiding te geven. 
[bron: Advertentieblad, 12/07/1878; p. 3/4]

BONDT

Hester Bondt

Gegevens:
- 's-GRAVENDEEL lidmaten
Hester Bondt
Note (1): (van Amsterdam)
Note (2): 1-3-1789
[bron: Op belijdenis of attestatie aangenomen lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van s-Gravendeel (1708-1815)(Archief Kerkeraad NH. gem ‘s-Gravendeel)(OV 1967)]

- otr. Dordrecht 16-5-1795 (attestatie 31/5)
Gerardus de Groot, j.m. van 's-Gravendeel wonende te Dordrecht
Hester Bondt, j.d. van Delfshaven, wonende te Leijden, volgens attestatie van ondertrouw van Leijden 21-5-1795.

- Gerardus de Groot, tr. Dordrecht 16-5-1795 Hester Bondt
Kinderen:
1. Adrianus de Groot, ged. Dordrecht 13-5-1796.
2. Jacob de Groot, ged. Dordrecht 31-8-1798.
3. Catharina Hester de Groot, ged. Dordrecht 12-1-1801.
4. Johannes Wijnandus de Groot, ged. Dordrecht 15-3-1803, zilversmidsknecht, zilversmid, zoutmeter, stadsmeter, tr. (1) Vlaardingen 24 mei 1826 Henderina Kornaat, tr. (2) Vlaardingen 13 oktober 1830 Jacomina de Ronde, tr. (3) Vlaardinge 24 september 1847 Grietje Huisman, tr. (4) Vlaardingen 22 maart 1848 Helena Goedgeman.

- [pag. 304] Franse schoolvrouwen te Dordrecht
1721 Maria Champion
1764 Christoffelina Altrogge
1765-1769 Sussanna Louisa Henriette de Chalmot
1770-1780 Judith le Comte
1781 Jeanne Elisabeth Montier
1794-(gedurende 18e eeuw) Catharina Elisabeth Becu
1794-(gedurende 18e eeuw) Angelique Gaineau
1795-(gedurende 18e eeuw) Hester Bondt
1804-(gedurende 18e eeuw) J.C. Schaasberg
- [pag. 316] mevrouw Hester de Groot-Bondt overlegt in 1795 haar leerplan. Haar vakkenpakket bestaat dan uit:
* de Fransche en Nederduitsche taalen, volgens dezelver grondregelen
* schrijven
* cijfferen
* beginselen der geographie
* verscheidene handwerken
* voorts al wat tot eene goede opvoeding van jonge burgeressen behoord
* geen bepaling voor godsdienstig onderwijs....; (GAD 3-161 ingekomen stukken en 98-2, p9)
[bron: Onderwysinghe der jeught - C. Esseboom (1995)

- DORDRECHT Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : G. de Groot
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0014
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] quitantie overgegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

- DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Gerrit de Groot
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0014
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- DORDRECHT Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Voorstraat D0014
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: Gerrit de Groot
Ongehuwd: 1
Gehuwd: 2
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 4
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 1 dienstbode
Handel, Beroep, of Handwerk: kant.bediende
Classis: 34
Somma: 10-0-0
Aanmerkingen: 6-0-0
Folionummer en bron: 01 van archiefstuk SAD 5-897

- H. DE GROOT née BONDT, a l'honneur d'avertir le Public, que c'est le consentement de Messieurs les Inspecteurs de cette partie de l'Education Publique à Dordrecht, qu'elle se propose de reprendre sa fonction d'institutrice de Jeunes Demoiselles. Elle se recommande de nouveau à l'attention et dans les bonnes graces des Parens, des Tuteurs et de toms ceux qui ont des Jeunes Personnes commisses à leurs soins. L'objet de son Institut sera d'Enseigner les Langues Françaises et Hollandais par principes; l'Ecriture (schrijfkunde), l'Arithmetique (rekenkunde), la Geographie (aardrijkskunde), la Mythologie; enfin tout ce qui apartient à une bonne Education.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.17/Dordrechtse_Courant_1811-11-19_002.pdf]

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Stadsarchief Dordrecht / DiEP
Algemeen Gemeente: 's-Gravendeel Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 7 Aangiftedatum: 21-01-1835
Overledene Gerardus de Groot
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 21-01-1835 Leeftijd: 65
Overlijdensplaats: 's-Gravendeel
Vader Adrianus de Groot
Moeder Catharina van Beuzekom
Partner Hester Bont
Relatie: Echtgenoot

de BOO

N. de Boo (Corn. de Wittstraat 31rood)

BORSTLAP

J.E. Borstlap (Kon. Wilhelminstraat 6)

BOUMAN

A.C. Bouman (Houttuinen 13a, Bleekersdijk 33) in 1906 bij Doveninstituut Effatha

BREUNISSEN TROOST

J.M. Breunissen Troost, hoofdonderwijzeres Gesubsidieerd meisjesschool (sinds 9 sept 1874).
C.M. Breunissen Troost (Nieuwstraat 10) op de Gesubsidieerd meisjesschool (Berkepoort)

GEGEVENS:
- [79r] (Dordrecht 8-9-1875) Bij dezen heb ik de eer Uwe aandacht te vestigen op den toestand mijner school, gedurende het 1ste jaar van haar bestaan en bij den aanvang van het 2de, terwijl ik tevens de vrijheid neem Uwe medewerking te verzoeken, waar die toestand onbevredigend blijkt te zijn, ten middelen tot verbetering kunnen worden aangewend. Bij de opening der school (9 Sept 1874) bedroeg het aantal leerlingen 83, terwijl in het 1ste kwartaal om verschillende redenen, later wegens ziekte of verandering van woonplaats, ongeveer evenveel de school verlieten, als er nieuwe werden ingeschreven, zoodat gemiddeld 84 leerlingen van het onderwijs gebruik maakt. Hieronder waren er 37 voor wie slechts f 25 werd betaald, zoodat de schoolgelden in het geheel f 2320 opbrachten, wat mede Subsidie van f 1200 door een inkomen van f 3520 uitmaakt.
Wat het aantal hulponderwijzeressen betreft, werd aan de voorwaarden voldaan en terstond een viertal, namelijk eene aan de 1ste, een van de 2de en twee van de 3de klasse aangesteld, doch om naar wensch te slagen zag ik mij verplicht, het salaris der eerste van f 650 op f 700 te brengen en later dat van eene hulponderw. der 3de klasse met f 50 te verhoogen.
Van 1 Jan, toen mej. HEIDENREICH wegens eene aanstelling in Indie haar ontslag kreeg, tot 1 Mei moest de betrekking van 1ste hulpond. vacant blijven door gebrek aan geschikte gelegenheid tot inwoning, en gedurende dien tijd, werd onder goedkeuring van Heeren B. en W. tijdelijk eene hulponderw. aan de school verbonden tegen eene jaarwedde van f 525. Verder was ongeveer 5 maanden eene kweekeling mede werkzaam tegen f 150 's jaars, zoodat in het geheel aan hulponderw. en kweekeling eene som van f 2138 werd uitbetaald.
Hierbij moet nog gerekend worden f 332 onkosten, waarvan ongeveer f 150 voor schoonmaken en het verrichten van enkele diensten aan school, en de rest voor brandstof en andere benoodigheden, die dit jaar gering waren, maar vermeederen naar mate de schoolmeubelen en andere schoolbehoeften langer in gebruik zijn geweest.
Van f 3520 inkomsten ging alzoo f 2138 + f 332 = f 2470 af, zoodat de school slechts een voordeel van f 1050 opleverde, te gering voor een behoorlijk bestaan, ook al wile men het aanbrengen van gewenschte verbeteringen op school nalaten.
Die verbeteringen echter, namelijk verhooging der jaarwedden en vermeederdering van het onderwijzend personeel, komen nog in velen opzichte, noodzakelijk voor, zal de school op den duur aan de eischen voldoen. Gedurige verwisseling toch werkt nadeelig op dne gang van het onderwijs en eene degelijke onderwijzeresse wil niet alleen in eigen onderhouw kunnen voorzien, maar ook voldoening hebben van haren arbeid, wat niet het geval kan zijn, wanneer zij telkens eene afdeeling schriftelijk moet laten werken om met een andere bezig te zijn, en den tijd niet kan vinden om het noodige te verklaren. Het vorig jaar deed zich dit bezwaar minder gevoelen; door de leerlingen der 6e klasse in vele opzichten nog hetzelfde behoefde als die der 5de klasse, terwijl de behoeften van een klas 5de en 6de kl. uitmaken, te veel verschillen, om ze voor verscheidenen vakken in ééne afdeeling te vereenigen.
Het is bij den aanvang van dit schooljaar niettegenstaande 7 leerl. uit de hoogste klasse de school verlieten, het aantal tot 93 gelopen, dat zonder uitzicht op verhooging van Gemeentewege is het mij vooralsnog onmogelijk eene vijfde hulponderwijzeres aan te stellen.
Daar ik hoogst ongaarne om geldelijke bezwaren een werkkring zou verlaten, die mij overigens voldoet, en uwe goede bedoelingen mij meermalen zijn gebleken, ben ik zoo vrij U mijne belangen en die mijner school verder aan te bevelen, in de hoop dat door Uwe tusschenkomst eenige vernadering moge komen in de voorwaarden, waarop ik mijne aanstelling ontving. De hoofdonderwijzeres der Gesubsidieerde meisjesschool J.M. Breunissen Troost.
- [92r] (Dordrecht 20-10-1875) De Hoofdonderwijzeres der bijzondere door de Gemeente gesubsidieerde Meisjesschool alhier, Mejuffrouw J.M. Breunissen Troost, heeft zich, blijkens de hierbij gaande missive van 28 September ll. tot den Gemeenteraad gewend, met 't verzoek de aan de subsidie verbonden voorwaarden te willen herzien, op grond vvan de motieven, neergelegd in haar tot U gerigt en copielijk mede hierbijgevoegd schrijven, van 8 September tevoren.
In verband met de van den Raad, in zijne zitting van gisteren, ontvangen opdragt, om hem, ten aanzien van dat verzoek, te dienen van berigt en raad, zou het ons aangenaam zijn, hieromtrent Uw gevoelen te kennen. Wij hebben mitsdien de eer, U beleefd te verzoeken ons dit, kan het zijn eenigzins spoedig, wel te willen mededeelen. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
[bron: SAD 121-40 brieven over het jaar 1874]

van der BRUGGEN

H.J.P. van der Bruggen (A. van Bleijenburgstraat 34)

van BUREN

Wed C.J. de Vogel (C 1344)

Gegevens:
- Aktedatum : 06-04-1812, aktenummer (document number) : 144
Geboren te (born in) : Middelburg, op (on) 04-04-1812
Catharina Johanna Hendrika van Buren
Dochter van :
Vader (father) : Johan Adam van Buren Leeftijd (age) : 29 Beroep (occupation) : pelletier
Moeder (mother) : Hendrika Carolina van Meeten
Adres: wijk J, nummer 26 (Lange Delft)
bron: Geboorteakten Middelburg 1811-1908

- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: H
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: D 921, 922
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 591
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Struijs Sr.
6. Voornamen: Dirk
7. Beroepen: brander
8. Woonplaatsen: op de Vest
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 1505
10. Soort der eigendommen: huis en Erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 547
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.60

- De ondergeteekende, benoemd tot FRANSCH DAG- En KOSTSCHOOLHOUDER te Dordrecht, berigt aan Ouders en Voogden, dat hij met 1e Augustus aanstaande zijne School zal openen.
C.J. DE VOGEL C.J. Zn.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.42/Dordrechtse_Courant_1836-06-28_002.pdf]

- Gemeente : Middelburg Aktenummer (number) : 94 Aktedatum (date) : 08-07-1836
BRUIDEGOM : Cornelis Johannes de Vogel
Leeftijd (age) : 27 jaar Geboortedatum (date of birth) : 17-03-1809 Geboorteplaats (place of birth) : Dordrecht
Beroep (occupation) : Secondant
BRUID : Catharina Johanna Hendrika van Buren
Leeftijd (age) : 24 jaar Geboortedatum (date of birth) : 04-04-1812 Geboorteplaats (place of birth) : Middelburg
Beroep (occupation) : Particuliere
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : Cornelis Johannes de Vogel
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Adriana Priel
VADER BRUID (father bride) : Johan Adam van Buren Beroep (occupation) : Mr.bontwerker
MOEDER BRUID (mother bride) : Hendrika Carolina van Meeten
bron: Huwelijksakten Middelburg 1811-1933

- overlijdensakte Dordrecht 18-5-1842 (no. 412)
Cornelis Johannes de Vogel, 33 jaren, Fransch Kostschoolhouder, geboren en wonende alhier, in leven echtgenoot van Catharina Johanna Hendrika van Buren, zoon van Cornelis Johannes de Vogel en van Adriana Priel, beiden overleden, is overleden in de gemeente Dubbeldam 17/5 morgens 8 uren aan de Buiten.. der Kade van den Noord Buitenpolder bij de Kop.

- Aktenummer 48 Aktedatum 23-04-1851
Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 122
Bruidegom Willem van Rozendaal
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 43
Bruid Catharina Johanna Hendrika van Buren
Geboorteplaats Middelburg Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 39
Vader Bruidegom Cornelis van Rozendaal
Moeder Bruidegom Adriana Bloot
Vader Bruid Johan Adam van Buren
Moeder Bruid Hendrika Carolina van Meeten

- DORDRECHT Hoofdbewoners in register inkwartiering/kazernering ca 1835-1866
Naam : Wed. C.J. de Vogel
Woonplaats : Steegoversloot C0994 -
Beroep : schoolhouderesse
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : -
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7284
+
Naam : Wed. C.J. de Vogel
Woonplaats : Korte Breestraat D0922 geh.
Beroep : onderwijzeresse
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : -
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7285
+
Naam : Wed. C.J. de Vogel
Woonplaats : Voorstraat C1344 geh.
Beroep : geen
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : -
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7284

- overlijdensakte Dordrecht 20-4-1852 (no. 248)
Catharina Johanna Hendrika van Buren, oud 40 jaren, van beroep zonder, geboren te Middelburg, wonende alhier, laatste gehuwd met Willem van Roosendaal, van beroep kantoorbediende, wonende alhier, dochter van Johan Adam van Buren (overleden te Middelburg) en van Hendrika Cristina van Meeten, zonder beroep wonende alhier, is overleden
19/4 hafl tien D 660 in de Breestraat.

BIJL

W.J. Bijl (Bagijnhof 21)

van CHARANTE

mej. Susanna van Charante, geb. Rotterdam 28-4-1719, zitplaats Waalse kerk (1776), geeft J.P. Maizonnet handwerkles (1784-1785), in het Vrouwenhuis D857 te Dordrecht (1797).

Gegevens:
- Buiten de kostschool mogten er echter geen onderwijzeressen in de fransche taal zijn, en die zich, gelijk juffrouw Charante (1783), te Dordrecht als zoolang nederzetteden, werden, hoe verdienstelijk ook haar onderwijs mogt zijn, geweerd.
- (thans in 1857) eene brei- en naaischool met 90 leerlingen;
[bron: De Illustre school te Dordrecht, pagina 179, (1857)]

- [pag 86] een Dordtse zelfstandige naai- en breimatres in de 18e eeuw is mej. Charante(Charente). Uit het kerkezitplaatsenboek van de Waalse Kerk blijkt dat ze in 1776 een zitplaats voor de preekstoel huurde.In de tweede helft van de 18e eeuw heeft mej. S. Charante een naai-, brei- borduurschool voor kinderen van de hogere standen
In het Heilig Geesthuis ter Nieuwe Kerk was het niet rendabel om een eigen naaischool te hebben; meisjes werden bij een naaister in de leer gedaan.
- [pag. 450] opleiding predikantsdochter Johanna Petronella Maizonnet, geboren Dordrecht 12-10-1773 (SAD archoef 100):
 in 1784
* bij meester Vaudoux (tevens dansmeester) 2 x 20 private lessen in de Engelse taal voor f 5,25 per 20.
* naailes bij juffrouw Ouboter tegen f 25 p/j
* Franse les bij meester Richard. (25 lessen voor f 13).
* les in lezen, schrijven en in cijferen bij meester De Gorder.
* les van mej. Charante (naai-, brei- en borduurschool); geeft bij sommige illegaal Franse les. Eerste halfjaar (incl vuur) f 9,25, tweede halfjaar f 8.
in 1785
* les van mej. Charante (naai-, brei- en borduurschool); het hele jaar halve dagen tegen dezelfde tarieven. (mogelijk tijdens het handwerken enige Franse conversatielessen en lessen in goede manieren)
* Frans en Engelse lessen bij de al genoemde meesters;
* meester de Gorder 5 x 20 lessen in lezen en schrijven.
in 1786
* jan en mrt 20 lessen bij meester De Gorder;
* jan en mrt 20 lessen Engels bij meester Vaudoux;
* jan en mrt 25 lessen Frans bij meester Richard;
* april (12 jr oud) naar kostschool in Rotterdam bij mej. Mari. (twee tinnen borden en f 100 per 3 maanden); anderhalf jaar op kostschool;
in 1787
* terug in Dordrecht: 20 pianolessen van Van Heinsbergen (f 6);
in 1788
* 80 pianolessen van Van Heinsbergen;
* tekenlessen bij Van Haestert;
* augustus: 20 lessen bij De Gorder (f 5,25);
in 1789
* 20 schrijflessen bij De Gorder.
* halfjaar wollennaijen bij mej. Aams.
1790-1796
* muzieklessen bij Van Heinsbergen;
in 1798
* 2 x 16 muzieklessen van meester Van Heinsbergen;
* trouwt 8 juli 1799 met Abraham Blussé Jr.
[bron: Onderwysinghe der jeught - C. Esseboom (1995)

- Isaac Charante, van Rotterdam (1717), doopgetuige (13-4-1721, 17-11-1723, 4-5-1725, 30-10-1727), begr. Rotterdam 13-02-1733 (overledene liet na 2 minderjarige kinderen; Bierhaven in Charante; Prinsenkerk huur), tr. Rotterdam 07-03-1717 Susanne Lariael Of Larivel (Susanna van Rieaele/Susanna Exaljer), van Charante (1717), doopgetuige (13-04-1721).
Kinderen:
1. Susanne, ged/geb Rotterdam 28/30-04-1719 (Waals; get. Estienne Caillau, Marianne Grenou).
2. Adriana Charante, ged Rotterdam 1-8-1721 op de Bierhave (get. Gabriel van Charante, Adriana van Westrhenen). 

- Dopeling Susanne
Vader Isaac Charante / Moeder Susanne Larial
Getuige Estienne Caillau, Marianne Grenou
Plaats Rotterdam Datum doop 30-04-1719 Geboortedatum 28-04-1719
Opmerkingen getuige 2 is de vrouw van getuige 1
Bron DTB Rotterdam inv. 38 Doop Waals

- Overledene Adriana van Charante
Plaats Rotterdam Datum begraven 14-03-1749
Opmerkingen overledene was bejaarde jongedochter; Hoogstraat bij de Weesestraat; Prinsenkerk
Bron DTB Rotterdam inv. 44 Begraven

- Dopeling Susanne Galup
Vader Paul Galup / Moeder Anne Pastourel
Getuige Paul Galup, Susanne Charante
Plaats Rotterdam Datum doop 17-09-1762 Geboortedatum 15-09-1762
Opmerkingen getuige: de vader zelf
Bron DTB Rotterdam inv. 38 Doop Waals

- DORDRECHT
Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : Susanna van Charante
Woonplaats (oude huisnummers!) : D0857 [Vrouwenhuis]
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [tweede linie] niet gefourneerd
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

COHEN STUART

Mejufvrouw Johanna Jacoba Cohen Stuart, geb.'s-Gravenhage 11 juni 1826.

Gegevens:
- Joanna Jacoba Cohen Stuart, geb.'s-Gravenhage 11 juni 1826, dochter van James Cohen Stuart en Petronella Wilhelmina Stuart. 
- van 1845 tot 1859 te Delft wonende;

- Overledene James Cohen Stuart , leeftijd 72
Vader Abraham Benjamin Cohen + Moeder Elisabeth Gompertz
Weduwnaar/weduwe Theodora Elisabeth Stuart
Plaats Delft Datum overlijden 06-04-1857

- DORDRECHT Hoofdbewoners ca 1850-1860
Naam : J.J. Cohen Stuart
Woonplaats : Wijnstraat B136 geh.
Beroep : onderwijzeresse
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : -
Aanmerkingen :
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
+
Naam : J.J. Cohen Stuart
Woonplaats : Wijnstraat B142 geh.
Beroep : onderwijzeresse
Eigen of huur : huur
Getal kinderen : -
Aanmerkingen :
Regel doorgestreept (of niet) : doorgestreept
Bron : SAD 6-7283

- Franse school Mej Cohen Stuart geopend 1 december 1858; niet meegenomen in de gegevens over 1858; (jaarverslag over 1858)

- (18-7-1859) Extract uit het verbaal van het verhandelde bij Burgemeester en Wethouders van Dordrecht. Maandag den 18e Julij 1859. Gelezen zijnde een request van Mejufvrouw Johanna Jacoba Cohen Stuart, verzoekende dat aan haar moge worden uitgereikt het bewijs bedoeld bij art 37 letter c der wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad no 103). Gezien de daarbij overlegde bescheiden. Gezien het berigt van de Plaatselijke schoolcommissie alhier bij missive de dato 16 Julij lleden noo 81 uitgebragt. Gelet op de artt. 37 en 38 in verband met art. 68 der wet van 13 Augustus 1859 (staatsblad n 103). is goedgekeurd aan Mejufvrouw J.J. Cohen Stuart het bij art. 37 der genoemde wet gevorderd bewijs aftegeven, dat hare stukken door deze vergadering zijn gezien en in orde bevonden. En zal hiervan bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke schoolcommissie ter informatie.
[bron: SAD 121-26 brieven 1859-1860]

- De PREDIKANT te ZUILICHEM berigt de goede ontvangst eener Mand van Vrouwelijke Kleedingstukken, voor de noodlijdende zijner gemeente, onder het motto:
Met warme hartjes gegeven
Met koude handjes genaaid
Van de Jonge Jufvrouwenschool van mejufvrouw COHEN STUART, te Dordrecht.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.67/Dordrechtse_Courant_1861-02-07_004.pdf]

- [14c] Verslag van het onderwijs aan Hulponderwijzeressen en Kweekelingen der bewaar- en Lagere Scholen te Dordrecht gedurende het jaar 1860.
Het gansche jaar door werd aan hulponderwijzeressen en kweekelingen van bewaar- en lagere scholen gelegenheid verschaft, onderrigt te otnvangen, in die vakken, welke gevorderd worden, om nuttig werkzaam te kunnen zijn aan gezegde scholen. Gedurende de maanden April tot october werd dit onderrigt eenmaal, de overige maanden des jaars tweemaal per week gegeven. De vakken van behandeling bepaalden zich hoofdzakelijk tot de volgende: Spraakoefening, getalleer, vormleer, gewijde geschiedenis, geheugen- en aanschouwingsoefening, lezen en onderwijs- en opvoedkunde.
In den regel werd bij elke les een gedeelte van twee dezen vakken besproken.
Aangezien kennis der muziek en een tamelijk schoon schrift voor de bedoelde betrekking vereischt worden, werden ook daartoe oefeningen gehouden. Voor de muziek waren die oefeningen hoofdzakelijk praktisch; theoretisch voor zoo ver dit voor de behoorlijke uitvoering van muziekstukjes nodig is. Voor het schrijven meosten de oefeningen bijzonder strekken tot verbetering van het schrift. Ten einde zich te oefenen, om op eene verstaanbare en geregelde wijze zich over eene zaak te leeren uitdrukken, werd gebruik gemaakt van het behandelende over de kennis van natuur- en kunstvoortbrengselen. Daartoe werd gesproken over die natuur- en kunstvoortbrengselen, welke in de meeste bewaarscholen in doozen aanwezig zijn. Van het besprokene worden door de hulponderwijzeressen schetsen vervaardigd, welke zij dan tegelijk tot eigen gebruik voor de school kunnen aanwenden. Hierbij wordt meerendeels gelet op het gebruik en de bewerking der voortbrengselen. De hoofdonderwijzeressen hebben den toegang tot de lessen, zonder tot medewerking verbonden te zijn. Alle hulponderwijzeressen deelen in de werkzaamheden. Nominative opgave:
Mej. Straatman, van Hummel, Govers, Itz, Reus (hoofdonderwijzeressen), J.H. Verhoeven , M. Bonket, W.C. van Wageningen, J. van Altenburg, J. Evenwel (Hulponderwijzeressen en kweekelingen aan de Stedelijke Bewaarschool), mej. E.J. Vliegenthart, J. de Boogt, H. Schulders, N. Pullemans, A.H. Blackstone (hulponderwizjeressen aan de Diakonie-Bewaarschool), A. Schenk (bijz school voor meisjes), F.C. v.d. Ent, N.S.J. Koopman (kweekeling bij mej. Reus), A.W.E. Baar (kweekeling bij mej. Govers), G.M. de Waal (hulponderwijzeres bij mej. Itz), A.H. de Munnik (kweekelinge bij mej. Cohen Stuart). Februarij 1861. J. Schenk, Onderwijzer
[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

- [22c] VERSLAG LAGER ONDERWIJS........
G (gesubsidieerde scholen) Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet (J.S.C. de Vries-Kretschmer, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch), f 400 subsidie van de gemeente; hulponderwijzers C. Bijleveld, hulpond-akte+Fransch, A.H.C. de Vogel, Hollandsch + Fransch + Duitsch, C. Rijnders, hulpond-akte+Frans; kweekeling L. Veltman;
G (gesubsidieerde scholen) Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet (M.M. Hofman wed H. Smaasen, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch), f 200 subsidie van de gemeente; hulponderwijzers H. Smaasen, Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch.
G (niet gesubsidieerde) Meisjesschool, gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs en voorgezet art 72 (J.J. Cohen Stuart, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch, Duitsch en handwerken), hulponderwijzer J. Boll, rang Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch;
- [24c] onderwijzend personeel 1860
Burgerschool voor meisjes, J. Schenk, f 40 in het jaar, (schoollokaal) slecht (in januarij 45 meisjes op de dagschool; in juli 50 meisjes op de dagschool).
G Fransche meisjeschool, J.C.S. de Vries geb. Kretschmer, f 54 in het jaar, (schoollokaal) voldoende (in januari 68 meisjes (4 kosteloos); in juli 70 meisjes (4 kosteloos))
G Fransche meisjeschool, M.M. Hofman wed H. Smaasen, f 50 in het jaar, (schoollokaal) voldoende (in januari 20 meisjes; in juli 20 meisjes)
G Meisjeschool, J.J. Cohen Stuart, f 120 à f 150 s jaars, (schoollokaal) goed (in januari 12 meisjes; in juli 16 meisjes)
[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

- Mejufvrouw J.J. COHEN STUART heeft gelegenheid EENE KWEEKELING te plaatsen met 1e October a.s.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.67/Dordrechtse_Courant_1861-08-29_002.pdf]

- PAPENDRECHT. Bin de Commissie van de Slagtoffers van den op 31 Maart ll. te Papendrecht gewoed hebbende Brand, is sedert de vorige opgave ontvangen: Van HH leden der Societeit de Harmonie te Dordrecht f 55, van......van het dames-instituut van mej. Cohen Stuart te Dordrecht 3 kinderrokken, 4 kinderbroeken en 1 meisjeshemd, per....;
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.70/Dordrechtse_Courant_1864-05-03_004.pdf]

- Bij de Commissie voor Noodlijdenden bij den BRAND op 31 Maart ll te Papendrecht..... van het damesinstituut van mej. Cohen Stuart zeven vrouwenhemden...;
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.70/Dordrechtse_Courant_1864-04-19_002.pdf]

- Bij de cholera-commissie zijn na de vroeger gedane opgaven nog ingekomen de volgende giften:.... bij Ds Perk van mej. Cohen Stuart een pak nieuwe kledingstukken; bij den heer pieren eenige dekens en twee pakken kledingstukken;.....
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.72/Dordrechtse_Courant_1866-06-26_001.pdf]

- [48h] (Dordrecht den 4 Julij 1866) De gemeenteraad heeft in zijne zitting van den 26 Junij ll besloten, dat in de behoefte aan onderwijs voor meisjes eerlang ontstaande door de opheffing der scholen van Mevrouw de Vries en Mej. Stuart niet zal worden voorzien door de oprigting eener openbare school, maar door toepassing van het subsidiestelsel, en het dagelijksch bestuur is uitgenoodigd hiervoor alsnu nadere voorstellen aan den Raad te willen indienen.
Burgemeester en Wethouders meenen uit de bij die gelegenheid gevoerde discussien te mogen of maken (1) dat de Raad niet genegen is tot het verschaffen van schoollokalen maar alleen tot het geven van eenen ruime geldelijke bijdrage en (2) dat hij bij voorkeur aan meer dan eenen dergelijke meisjesschool subsidie zou verleenen, mits de bevolking dier scholen tot een klein aantal leerlingen uitdrukkelijk beperkt blijve. 
Deze beide beginselen dienen dus, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders bij het ontwerp der voorwaarden krachtens art. 3 der wet op het lager onderwijs niet uit het oog te worden verloren. Naar aanleiding van een en ander zal onzer inziens bij die voorwaarden o.a. dienen te worden geregeld:
(a) het getal leerlingen en wijze van toelating
(b) eischen en inrigting van het schoollokaal
(c) de vakken die het onderwijs ten minste moet omvatten
(d) de schooltijden en vacantien
(e) voorziening hulppersoneel
(f) bedrag schoolgeld
(g) bedrag der subsidie
(h) toezigt op het schoollokaal, onderwijs en hulppersoneel en de daar op uit te oefenen invloed;
(i) wijze van benoeming der hoofdonderwijzeres en de tijd van opening der school.
Burgemeester en Wethouders nemen de vriheid deze aangelegenheid thans op nieuw aan uwe overweging aan te bevelen. Bij uw uit te brengen advies zal uwe vergadering wel zoo goed willen zijn niet slechts te letten op de aangegeven punten, maar ons tevens aandachtig te maken op dat alles, waarop te dezer gelegenheid naar uw gevoelen behoort gelet te worden. Wanneer wij ten slotte beleefdelijk op een ZEER SPOEDIG advies of voorstel aandringen geschiedt zulks omdat het welligt raadzaam is reeds met November a.s. ééne gesubsidieerde school te openen en voor dat geval geen tijd mag verloren gaan. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
[bron: SAD 121-32 brieven over het jaar 1866]

- [22j] TABEL lager onderwijs bij einde 1866.
bijz school voor meisjes (Johanna Jacoba Cohen Stuart) [Met 15 October [1866] vervallen door het vertrek der hoofdonderwijzeres naar elders]
bijz school voor meisjes (Hester Smaasen)
bijz school voor meisjes (Johanna Boeglos), hulponderwijzers: Henriette Maria Reus, de Klerk. [Deze school is op 17 October [1866] geopend]
[bron: SAD 121-33 brieven over het jaar 1867]

- BASSECOUR
466 (huis, 1,85 are, b.i.g. f 150) 3e woning van links 70 dv
bouw 1743/44....
1858-5-13 verkoop meubilair etc A229 staande aan het Bassecour.
1859 A229 - A284 mevrouw Davelaar -> mr Willem Johan Bernard Besier
1863 A284 mr Willem Johan Bernard Besier -> mej. Joanna Jacoba Cohen Stuart
1866-10-1 (WCt no 44) Mejufvrouw J.J. Cohen Stuart wil Instituut voor Jonge Dames beginnen. 
1868 (NA2296) A284 Mej. Joänna Jacoba Cohen Stuart (doorgeh.). 
N.B. Bovengenoemd instituut is zeker niet van de grond gekomen...
[www.interstad.nl/antonzeven/deel5b.pdf]
[http://www.interstad.nl/antonzeven: Wie woonden waar in de binnenstad van Wageningen Het historisch kadaster van 1550 - 1900]

- Tot leerares aan de middelbare meisjesschool te Arnhem is benoemd mej. Cohen Stuart, vroeger hoofdonderwijzeres te Dordrecht en te Wageningen, thans buiten betrekking.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.77/Dordrechtse_Courant_1871-01-14_002.pdf]

- Bruidegom James Wiliam Theodoor Cohen Stuart , geboren te Soerakarta , leeftijd 22
Vader Abraham Benjamin Cohen Stuart + Moeder Annette Dorothea Rebecca de Leeuw
Bruid Mariane Josephine Abendanon , geboren te Paramaribo , leeftijd 20
Vader Simon Solomonszoon Abendanon + Moeder Julia Abendanone
Plaats Delft Huwelijksdatum 24-04-1877

- Mejuffrouw J. J. Cohen Stuart, den Haag: een gebattikt boezelaar. 
[http://www.archive.org/stream/maatschappijbel11nijvgoog/maatschappijbel11nijvgoog_djvu.txt]
[http://www.archive.org/details/maatschappijbel11nijvgoog]
[Maatschappij-belangen - Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel , Haarlem , Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid (1899)]

- overlijdensakte Den Haag 27-9-1905 (2675)
Joanna Jacoba Cohen Stuart, zonder beroep, wonende alhier, 25/9 des morgens te half 2 , 79 jaar, geb. alhier, ongehuwd, dochter van James Cohen Stuart en Petronella Wilhelmina Stuart, beiden overleden.

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gemeentearchief Wassenaar
Algemeen Gemeente: Wassenaar Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 22 Aangiftedatum: 11-03-1927
Overledene Johanna Jacoba Cohen Stuart
Overlijdensdatum: 10-03-1927 Leeftijd: 70
Vader Abraham Benjamin Cohen Stuart Moeder Annette de Leeuw
Partner Cornelis Holl

COLLINGS

Celia Maria Collings, geb. Rotterdam 16-12-1851, overl. ‘s-Gravenhage 9-12-1912.

Gegevens:
- Celia Maria Willemse-Collings
Amateursiekunstenares. trouwde 16-5-1878 met A. Willemse. Zond werk naar de kunstnaaldwerktentoonstelling in 1886 en werkte november 1891-maart 1892 als onbezoldigd leerling-schilder en vermoedelijk eerste vrouw bij de Plateelfabriek Rozenburg in Den Haag, mogelijk als een soort stage. Komt daarna zes jaar later voor met een gevarieerde inzending in de rubriek Versierende Kunst van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid.
Tentoonstellingen:
1886 Amsterdam (diverse proeven van borduurwerk)
1898 Den Haag (twee planken en een scherm van gebrand hout, een koperen bord, een doos marqueterie, twee standaards ijzerwerk, een lantaarn);
[Vrouwen in de vormgeving in Nederland, 1880-1940 door Marjan Groot]

-  Kind Celia Maria Collings 
Vader James Collings Moeder Matilda Pascol; 
Plaats Rotterdam Geboortedatum 16-12-1851 
Opmerkingen akte nr. 3454 Bron Rotterdam 1851 e051v;

- Bruidegom Adolf Willemse, geb. Rotterdam 34 jaar Vader Hendrik Lucas Willemse Moeder Auguste Petit Jean
Bruid Celia Maria Collings , geb. Rotterdam 26 jaar Vader James Collings Moeder Mathilda Pascol Plaats 
Rotterdam Huwelijksdatum 16-05-1878 Opmerkingen akte nr. 414 Bron Rotterdam 1878 c017v;

- VIb. Celia Maria Collings, geb./ged. (eng. episcop.) Rotterdam 16-12-1851/ 5-1-1852, overl. ‘s-Gravenhage 9-12-1912, tr. Rotterdam 16-5-1878 Adolf Willemse, geb. Rotterdam 15-4-1844, agent buitenlandse handelshuizen, overl. Wiesbaden (Duitsland) voor dec 1884, zoon van Hendrik Lucas Willemse, koopman, en Auguste Petitjean, (“Geldersekade B54). 
Op 23 november 1885 lieten Adolf Willemse en Celia Maria Collings, met hun zoon James Adolf, zich vanuit Rotterdam naar Wiesbaden uitschrijven. Na het daar overlijden van Adolf Willemse, lieten Celia Maria Collings en haar zoon op 16 september
1886 zich weer te Rotterdam inschrijven, maar vertrokken op 24 mei 1887 naar den Haag.
In het bevolkingsregister van de gemeente Rotterdam is opgenomen dat Adolf Willemse behoorde tot de Waals Hervormde religie en Celia Rogers Collings en hun zoon James Adolf tot de Episcopale religie
.
Uit dit huwelijk:
1 . James Adolf Collings Willemse, geb. Rotterdam 26-7-1880, bureauchef effectenkantoor, overl. ‘s-Gravenhage 31-8-1910, tr. ‘s-Gravenhage 15-6-1906
Louisa Maria Bernhard, geb. ‘s-Gravenhage 9-9-1873, overl. na 1924, dochter van Willem Bernhard en Maria Theresia Witzel, zich noemende Opdenhoff.
Bij Koninklijk besluit van 30 oktober 1893 is aan James Adolf Willemse toegestaan om aan zijn geslachtsnaam de naam Collings toe te voegen, waardoor hij voortaan de naam James Adolf Collings Willemse draagt. Komende van Rhenen werd James Adolf Collings Willemse op 17-9- 1897 te Den Haag ingeschreven. Na zijn overlijden vertrok Louisa Maria Bernhard op 7-4-1914 naar Lousane/Genève en keerde op 2-9-1924 weer terug naar Den Haag. In het bevolkingsregister van den Haag is opgenomen dat zij beiden tot de Nederlands Hervormde religie behoorden.
[http://www.vicpoolen.nl/pdf/pennington.pdf]

- (Rotterdam adresboek 1878) mw wed H.L. Willemse, particul., Kortenaerstraat 30
- (Rotterdam adresboek 1878) A. Willemse, agent van buitenl. huizen, Kortenaerstraat 30
- (Rotterdam adresboek 1880) + A. Willemse, agent van buitenl. huizen, van Brakelstraat 8;

- Engelsche dame mej. CASPERS uit Londen, cursus voor dames in crystoleum-schilderen en schilderen op fluweel / wed. Willemse geb. Collings
(haken en knopen, smakeloze handwerkjes);
[bron: Dordrechtsche courant, 12-12-1884]

- Crystoleum en Metalliconlustre.
Mevrouw de Wed. WILLEMSE, geb. COLLINGS, blijft te Dordrecht in deze kunsten onder wijs geven. Zes lessen zijn voldoende. Metalliconlustre is zeer geschikt voor garnituren voor Damescostumes en voor Familiewapens. Voorwerpen zijn te bezichtigen bij Mej. RUTTEN, Voorstraat 135.
[bron: Dordrechtsche courant, 14-01-1885]

- Mevrouw WILLEMSE beveelt zich bij voortduring aan in het Schilderen op fluweel, ook zeer geschikt voor GARNITUUR VAN JAPONNEN. Nadere inlichtingen Mej. A. RUTTEN, Voorstraat 135.
[bron: Dordrechtsche courant, 01-02-1885]

- Eene Dame alhier biedt zich aan om onderricht te geven in het METALLICONLUSTRE SCHILDEREN (schilderen op fluweel, enz.).
Mej. HOUBOLT-BEEK, Depothouderes van Tesselschade, Wijnstraat 130, bij wie kleedjes op die manier vervaardigd verkrijgbaar zijn, is bereid alle noodige inlichtingen daaromtrent te geven.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-02-1885]

DOELEMANS

Geertruy Doelemans, modeontwerper (1813).

Gegevens:
- Akten van overdracht van het Stadsarchief Dordrecht
Verkoopakte Datering 12-11-1813 Soort akte overdracht
Koper geertruy doelemans, modeontwerper
Verkoper aletta blom (weduwe), huisbaas
Plaatsnaam Dordrecht
Straatnaam latourpad
Overige personen spaan
Folionummer 34
Aktenummer 2
Bijzonderheden wijk e 592
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang
Inventarisnummer 2

van DOVEREN

A.E. van Doveren Wijk C Voorstraat No. 65, onderwijzeres in vrouwelijke handwerken;

Gegevens:
- Adriana Elizabet van Doveren, geb. 1844

ELDERS

S. Elders

Gegevens:
- I. Hendrik Eelders, tr. Adriana Rackwits 
Kinderen:
1. Bernard Georgius, ged. Dordrecht 13-3-1774.
2. Fredrik, ged. Dordrecht 14-7-1776. 
3. Susanna, ged. Dordrecht 7-4-1782.

II. Susanna Eelders, ged. Dordrecht 7-4-1782, jd wonende in de Marienbornstraat geassisteert met haren vader Hendrik Eelders (1801), dienstbode te Den Haag (1827), overl. voor 1838, otr/tr. Dordrecht 16-4/4-5-1801 Johannes van der Monde, jm wonende in de Twintighuisjes hebbende desselfs vader Jacob van der Monde reeds bevorens verklaard in dit huwelijk te consenteeren (1801), overl. 1804/1808.
Kinderen:
1. Dina, ged. Dordrecht 23-3-1802, naaister te Den Haag (1838), tr. Den Haag 18-7-1838 Johann Sebastian Becke, geb. Muhlhausen (Pruisen Duitsland) 1804, zoon van Maria Elisabeth Becke.
2. Adriana, ged. Dordrecht 18-7-1803.
3. Jacob Hendrik, ged. Dordrecht 5-12-1804, boekbinder te Den Haag (1827), tr. Den Haag 09-05-1827 Rosalia Joanna Plantin, geb. Den Haag 1808, naaister, dochter van Augustin Plantin en Antje van Houte.

- otr. Dordrecht 16-4-1801 (tr 2/5)
Johannes van der Monde, jm wonende in de Twintighuisjes hebbende desselfs vader Jacob van der Monde reeds bevorens verklaard in dit huwelijk te consenteeren
Susanna Ellders jd wonende in de Marienbornstraat, beiden geboren te Dordrecht geassisteert met haren vader Hendrik Eelders

- DORDRECHT Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing,
als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50

Naam : Jan van der Monde
Woonplaats (oude huisnummers!) : C0852
Biljet (of arm) : arm
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- DORDRECHT
Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (?hoofdgeld? 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Lindegragt C1182
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: de Wed.e van der Monde
Ongehuwd: 1
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: 2
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: -
Handel, Beroep, of Handwerk: behoeftig
Folionummer en bron: 098 van archiefstuk SAD 5-896

- DORDRECHT Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 21 april f 2,25; 7 julij f 2,25; 9 sept f 1,50; 14 dec f 2,25; 22 dec f 0,66
Artikelnummer : 0876
Naam : Jan Elders
Woonplaats : C0146
Beroep : kleermaker
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 6,41
Bedragende te zamen : 8,91
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- Aktenummer 58 Aktedatum 05-08-1818
Plaatsnaam Dordrecht
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht Inventarisnummer 89
Bruidegom Jan Willem Elders [kledermaker; wedn Geertrui de Visser, overl. 27-4-1818]
Geboorteplaats Deventer Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 58
Bruid Anna Maria Surtell [zonder beroep; weduwe Gerrit Stevens, overl. sept 1813 te Dubbeldam]
Geboorteplaats Dordrecht Plaatsnaam Dordrecht Leeftijd 67
Vader Bruidegom Willem Elders / Moeder Bruidegom Tanneke van Brummen
Vader Bruid Henrici Surtell / Moeder Bruid Agneta Bosmius

- (BRIEVEN VOORNAMELIJK MET AANVRAGEN VOOR EEN DOOPEXTRACT OF EEN DOODEXTRACT)(ook een aantal persoonlijk brieven aan W.H. BOSCH van een zekere vriend 'LEEN' uit Rotterdam)
(Deventer 3-3-1819) Jan Willem Elders
(16-5-1820) Cornelia Surtel;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP 5-601 brieven 1812-1827]

- OAT's (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) 1832
Kadastrale gemeente: Dordrecht
Sectie: F
1. Polder, gehucht of plaatselijke benaming: A 286
2. No. der perceelen op het kadastrale plan: 513
Eigenaren en vruchtgebruikers:
5. Namen: Lemkes
6. Voornamen: Johanna Huiberdina
7. Beroepen: -
8. Woonplaatsen: Dordrecht
9. Artikel van den Perceelsgewijzen Kadastrale Legger: 907
10. Soort der eigendommen: huis en erf
11. Plaatselijk Nommer der Gebouwde Eigendommen: 463
12. Inhoudsgrootte van ieder perceel (bunders/roeden/ellen): 0.00.88

- La Soussignée (de ondergetekende) a l'honneur d'avertir MM., les parens et tuteurs, que, autorisée par l' honorable magistrat de cette ville, elle se propose d'ouvrir un institut pour jeunes demoissells le 13 du mois de Novembre, au Groenmarkt lettre A no. 286.
L'instruction se fera dans les langues Hollandais, Française et Anglaise; la géographie; l'histoire universelle et moderne; ainsi que dans toutes sortes d'ouvrages à main. Ceux qui voudront lui confier l'education de leurs enfans, soit comme des pensionnaires, des demi-pensionnaires ou comme des externes, sont priés de s'adresser à l'institutrice.
   Dordrecht, le 5 November 1832.
   S. ELDERS.

van der ENT

Francina Catharina van der Ent, geb. Dordrecht 16-10-1843 (Hellingen 27, Hellingen 10rood), 1861 benoemd tot helpster bij het handwerken, in 1886 25 jarig jubileum als handwerkonderwijzeres op de avondschool op de school op het Bagijnhof.

Gegevens:
- Sollicitanten naar de betrekking van Hulponderwijzeres of Kweekeling in de vrouwelijke Handwerken op de Tweede Stads-Tusschenschool.
1. Francina Catharina v.d. Ent, 18 jaar, sedert 3 jaar op 't Bewaarschool bij Jufvr. Reus (Hoogt).
7. Anna Maria van Roosendaal, 18 jaar, naaister (Geschrevenstraat=?Gravenstraat)
14. Emmerina Hartman 15 jaar, kweekeling bij Jufvr. Govers (Voorstraat)
- [78c] Maandag den 28 October 1861. gelezen zijnde eene missive van de Plaatselijke Schoolcommissie alhier de dato 22 October lleden N. 144, houdende mededeling van de door haar gedane benoeming van helpsters bij het onderwijs in de handwerken aan de 2e Stadstusschenschool. Is goedgevonden goed te keuren, de benoeming van Francina Catharina van den Ent, Jansje van Dalen, Anna Maria van Roosendaal en Johanna Elisabeth Doterem, als helpsters bij het onderwijs in de handwerken aan de 2e Stads-tusschenschool op eene jaarwedde van f 30 voor ieder, integaan met den 1e November aanstaande. En zal hiervan bij ectract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke Schoolcommissie voornoemd. De Burgemeester.
[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

- DORDRECHT, 14 October. Denm 1 Nov. a.s., wanneer de gemeenteschool aan het Bagijnhof alhier 25 jaar zal hebben bestaan, gedurende welken tijd de heer van Trooijen daaraan als hoofd verbondne was, herdenkt Mej. F.C. v.d. Ent eveneens den dag, waarop zij voor 25 jaar als onderwijzeres aan de avondschool werd aangesteld. Dat men reeds druk bezig is zich tot de feestelijkheden voor dit drievoudig jubileum van school, hoofdonderwijzer en onderwijzeres voor te bereiden, ligt voor de hand.
[bron: Dordrechtsche courant, 15-10-1886]

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 (E241)
1. Johanna Margaretha 29-8-1840 Dordrecht, naaister (H), overl. 26-12-1905;
2. Francina Catharina van der Ent 16-10-1843 Dordrecht, onderw. handw.;
Wonende: Hellingen 27, 10rood.

- bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937
1. Francina Catharina van der Ent 16-10-1843 Dordrecht, overl. 16-12-1933;
Wonende: Hellingen 10rood.

ERKELENS

mej. P.C. Erkelens (Brouwersdijk 113)

EVENWEL SCHAKEL

H.E. Evenwel Schakel met Wed. Kammerman

Gegevens:
- Bevolkingsregister Dordrecht 1850 - 1860 (7)
Hester Margaretha Evenwel
Archiefnummer 256 Burgerlijke stand en bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer 352-383
Bladzijde 2251
Geboortejaar 1849
Deel 15

- I. Willem Jacobus Evenwel Schakel, tr. Agidia Sophia Vos van Rijswijk.
II. Hester Elizabeth Evenwel Schakel, geb. Dordrecht (39 in 1852), tr. Dordrecht 18-08-1852 Tobias de Hoog, geb. Dordrecht (36 in 1852), zoon van Willem de Hoog en Dingena de Vries.

* Nielsen, Neeltje Wilhelmina, geb. 26 Aug. 1840, geëxam. in Zuid-Holland, hulponderwijzeres te Rotterdam, had acte als hoofdonderwijzeres. In de handwerken voor meisjes.
* Johanna Evenwel, geb. 13 Febr, 1847, geëxam. in Zuid-Holland, te Dordrecht. In de handwerken voor meisjes.
* Jeannette Henriette Hardenberg, geb. 28 Nov. 1845, geëxam. in Zuid-Holland, te Dordrecht, had acte als hulponderwijzeres. In de beginselen der Hoogduitsche taal.
* Alida Petronella Hendrica Margaretha Baar, geb. 22 Oct. 1848, geëxam. in Zuidholland, te Dordrecht. In de handwerken voor meisjes.
[bron: Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding ...  (1867)]

EIJDMAN

J.C. Eijdman (Vrieseweg 29rood), leerling Rotterdamsche Industrieschool (1897).

Gegevens:
- NEDERLAND Akten van bekwaamheid nuttige en fraaie handwerken 1885-1918
Nummer : 115
Naam : Johanna Katharina Eijdman
Geboren : 23-1-1875 te Werkendam
Woonplaats : Dordrecht
Examenplaats en -jaar : 's-Gravenhage 1894
Examen nuttig of fraaie handwerken : nuttig
Aanmerkingen : examendag vrijdag 9 Maart
Bron : Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 928

- NEDERLAND Akten van bekwaamheid nuttige en fraaie handwerken 1885-1918
Nummer : 006
Naam : Johanna Katharina Eijdman
Geboren : 23-1-1875 te Werkendam
Woonplaats : Dordrecht
Examenplaats en -jaar : 's-Gravenhage 1897
Examen nuttig of fraaie handwerken : fraai
Aanmerkingen :
Bron : Nationaal Archief 2.04.09, inv.nr. 928

- Mej. J.C. EIJDMAN, Vrieseweg 29rood, beveelt zich aan tot het geven van Privaatlessen in de Fraaie Handwerken.
[bron: Dordrechtse Courant 2-3-1897]

- HANDWERKEN
Met 1 September OPENT Mej. J. EIJDMAN, leerlinge der Rotterdamsche Industrieschool, een CURSUS voor Nuttige en Fraaie Handwerken.
Inlichtingen te bekomen Vrieseweg 29.
[bron: Dordrechtsche courant, 9 en 30-7-1897]

- Met 1 September OPENT Mej. J.C. EIJDMAN, een Ochtend-CURSUS, ter opleiding voor het examen Nuttige en Fraaie Handwerken. Tevens biedt zij zich aan tot het geven van PRIVAAT-LESSEN. Inlichtingen na 17 Aug, Vrieseweg 29.
[bron: Dordrechtsche courant, 17 en 24-8-1897]

- Mej. JOHANNA EIJDMAN beveelt zich beleefd aan tot het geven van onderricht in de Nuttige en Fraaie Handwerken. VRIESEWEG 29.
[bron: Dordrechtse Courant 1-5-1899]

- Mej. JOHANNA EIJDMAN beveelt zich aan tot het geven van onderricht in de nuttige en fraaie handwerken. Vrieseweg 29rood.
[bron: Dordrechtsche courant, 6, 8 en 9 sept 1899]

* * *

(c) EvD Dordrecht okt-nov 2009.