DORDRECHT: HANDWERKONDERWIJS 1800-1940 (periode >1850)

* * * 1750 * * *

- Datering 05-05-1750 
Soort akte overdracht 
Koper adriaan geij, kostschoolhouder 
Verkoper stephanus heijnen / willem van der lisse, koopman / maria van der lisse / cornelia van der lisse (weduwe) / franchois van der lisse, koopman 
Plaatsnaam Dordrecht 
Naam object in de omgeving van munt 
Straatnaam voorstraat/munt 
Buur jacobus smits 
Overige personen matthijs hopman (overleden) 
Bedrag f 2800 Folionummer 27  Aktenummer 2 
Bijzonderheden het object is naast de munt gelegen en komt met een gemeenschappelijke gang op de doelstraat uit. 
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht  Inventarisnummer 823 

- Datering 05-05-1750 Soort akte hypotheek 
Straatnaam voorstraat/munt 
Buur jacobus smits 
Schuldeiser franchois van der lisse, koopman / cornelia van der lisse (weduwe) 
Schuldenaar adriaan geij, kostschoolhouder 
Overige personen matthijs hopman (overleden) 
Bedrag f 2000 
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht  Inventarisnummer 823  Folionummer 28  Aktenummer 1 
Bijzonderheden het onderpand is naast de munt gelegen en komt met een gemeenschappelijke gang in de doelstraat uit 

* * * 1799 * * *

- Tot nut van Dordrechtsch Jeugd, zal alhier op een vermakelyijke Plaats, een GEZELSCHAP van 25 JONGE JUFVROUWTJES worden aangelegd, om daarin, by wyze van een INSTITUT door een korte, gemakkelijke en beproefde manier, te verkrygen, zoo wel Manlyke Vermogens als Vrouwelijke bekwaamheden. Ouders, die voor een of meer Kinderen daar van gebruik wenschen te maaken, adresseeren zig by de Boekhandelaars A. Blussé & Zoon te Dordrecht, ter informatie.
[Dordrechtsche courant, 06-07-1799]

* * * 1800 * * *

- M. BAERENDS, op de Groenmarkt te Dordrecht, adverteerd, dat in zyn Winkel te bekomen zyn: supra fyne agt quart Geborduurde, Geburcheerde, Gewoesde Gekleurde NETELDOEKEN, onder de drie Guldens de El; ook vyf en zes quarts supra fyne KAMERDOEKEN; supra fyna DOEKJES met witte Randen, tegen agt en twintig Stuivers de Doek; vijf quart fyne CASSA a 15 Stuivers de El; supra fyne zes quarts CASSA a 18 Stuivers de El; supra fyne Engelsche DIEMET, a 26 Stuivers de El; en zoo veel meer, alles tot de aller civielste Pryzen. verzoekt een ieders gunst en recommandatie.
- J. VAN ROOYEN, Maitre de Pension à Geertruidenberg, donne avis au ...; 
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.6/Dordrechtse_Courant_1800-05-29_002.pdf]

- Geduurende de Kermis te Dordrecht te Koop, in het groot of by minder partyen, fraaije super Fijne gedrukte KATOENEN, naar de schoonste tekeningen in den nieuwsten smaak, geborduurde en gedrukte NETELDOEKEN; super fijne Oost-Indische NETELDOEKSCHE NEUS en HALSDOEKEN, het zy tot Dassen als tot Zakdoeken als anderszins, PIQUES en GINGANDS, PARYSSCHE SCHOENEN VOOR VROUWEN enz. 
Alles voor den billyksten prijs. 
Adres bij M. METIVIER, op de Kamer op de eerste verdieping van 't Koffijhuis, op den hoek van de Tollebrug.
- Een GOUVERNANTE, van gereformeerde Godsdienst, genoegen zynde binnen Dordrecht zes Jonge Juffrouwen privaten Lessen te geeven des vormiddags van 9 tot 12 uuren, in de Engelsche en Fransche taal, midsgaders eenige Handwerkjes en 't geen voorts tot een goede Educatie behoord, adresseert zig ten spoedigste tot Courant Drukkerij aldaar.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.6/Dordrechtse_Courant_1800-06-12_002.pdf]

* * * 1804 * * *

- Een jonge Jufvrouw tusschen de 25 en 30 jaren oud, belijdenis doende van den Protestantsche godsdienst, de Hollandsche en Fransche taal volkomen magtig zijnde, en in staat tot het geeven van onderwijs in alle HANDWERKEN; als ook van haar goed zedelijk gedrag de volledigste bewyzen kunnen geven; genegenheid hebbende op behoorlijke en voordeelige conditien zoch te engageeren in hoedanigheid van ONDER-MADEMOISELLE in een voornaam Fransch school in een der beste Hollandsche steden kan zich bij besloten brieven adresseren mits dezelve te frankeren te Dordrecht bij Boekverkopers A. Blusse & Zoon;
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.10/Dordrechtse_Courant_1804-08-07_002.pdf]

* * * 1805 * * *

- (folio 192vs) Nieuwe Commissien.
De Raad der Stad Dordrecht en van de Merwede, heeft in voldoening van S (paragraaf) 32 der Ordonnantie op het middel van ’t Klein Zegel gearresteerd 28 November 1805, aan Jeanne Elisabeth Montier, tot ’t houden van een Fransch kostschool tot onderwijs van jonge Juffrouwen, deze Nieuwe Commissie verleend.
Actum Dordrecht den 18 Maart 1806.
In kennisse van mij als Secretaris (was get.) Ps. Gevaerts.
[Bron: stadsachief Dordrecht Toegang: 4 Inventarisnummer: 113 (aanstellingen stadsfuncties 1795-1809)]
 
* * * 1807 * * *

- MODELLEN OM NA TE BORDUUREN.
Voor Dames, alle naar de nieuwste Parysche smaak geteekend, welk alle Maanden met twaalf nieuwe vervolgt zullen worden. 
Men vind in dezelve schoonste en elegantste Borduurwerken, voor Kleedinge als, VOILES, SCHALLS, DOEKEN, MUTSEN, MOUWEN, RIDICULS, nevens gecouleurde PATRONEN, in manier van tapytwerk, bekend onder den naam GROS POINT en PETIT POINT, zynde op heden te bekomen te Dordrecht by A. Blussé en Vieweg, Rotterdam D. Vis en Brunelle, Gouda Brinkman en Klyn en te Amsterdam bij E. Maaskamp.
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.11/Dordrechtse_Courant_1805-03-05_002.pdf]

* * * 1807 * * *

- Une Personne, munie de bonnes Attestations, parlant le Francais et le Hollandais, capable de manier la lessive et d'enseigner à la Jeunesse les petits ouvrages de main et la Couture des robes, desirerois s'engager comme bonnen en quelque outre qualité. Adresse aux Librairais A. Blusse & Fils sous les Lettres NN à Dordrecht.
[Dordrechtsche courant, 16-05-1807]

* * * 1808 * * *

- (folio 233vs) Admissie voor een Schoolvrouw.
De Kamere ten Beleide van de Zaken der Stad Dordrecht en van de Merwede, gelet hebbende op ’t verzoek van Neeltje Rustgemoed huisvrouw van Pieter Paulus, wonende binnen deze Stad, bij Requeste gedaan, dezelve geadmitteerd , zo als geadmitteerd word bij dezen, tot Schoolhouderesse binnen deze Stad, mits zig gedragende naar zodanige Ordonnantie of Wetten als deswegens reeds zijn of zouden mogen worden gearresteerd.
Actum Dordrecht den 30e Januarij 1808. In kennisse van mij Secretaris (was get.) Ps. Gevaerts.
-  (folio 236-236vs) Admissie voor Een Schoolvrouw.
De Burgemeester der Stad Dordrecht en van de Merwede, gelet hebbende op ’t verzoek van Lena van Eijgens huisvrouw van Leendert Ouburg, wonende binnen deze Stad, bij Requeste gedaan, heeft dezelve geadmitteerd zo als geadmitteerd word bij dezen, tot schoolhouderesse binnen deze Stad, mits zich gedragende naar zodanige ordonnantien of Wetten, als deswegens reeds zijn, of nog zouden mogen worden gearresteerd.
Dordrecht en 11 April 1808. De Burgemeester voornoemd (was get.) H. Onderwater.
- (folio 236-236vs) Admissie voor Een Schoolvrouw.
Een van gelijke inhoud gegeeven aan Margaretha Mes huisvrouw van Christoffel Kok, datum uts (get.) H. Onderwater.
Een van gelijke inhoud gegeeven Johanna Kop huisvrouw van Willem Hekelaar. datum uts (get.) H. Onderwater.
- (239vs) Admissie voor een Schoolvrouw.
De Burgemeester der Stad Dordrecht en de van de Merwede, gelet hebbende op ’t verzoek van Jannetje Valk weduwe Arij van Eijk, wonende binnen deze Stad bij Requeste gedaan, heeft dezelve geadmitteerd zo als geadmitteerd word bij dezen, tot schoolhouderesse binnen deze Stad, mits zich gedragende naar zodanige Ordonnantie of Wetten als deswegens reeds zijn, of nog zouden mogen worden gearresteerd.
Dordrecht den 12 September 1808. De Burgemeester voornoemd (was get.) H. Onderwater.
- (folio 240vs-241) Admissie voor Een Kostschoolhouderesse en geadmiteerde tot het geven van onderwijs in de Fransche en Nederduijtsche Taalen.
De Burgemeester der Stad Dordrecht en de Merwede gelet hebbende op ’t verzoek van Hadewij van der Ent, wonende binnen deze Stad, bij Requeste gedaan, heeft dezelven geadmitteerd zo als geadmitteerd word bij dezen tot het oprichten van een Kostschool en het geven van odnerwijs in de Fransche en Nederduische Taalen binnen deze Stad, mits zich gedragende naar zodanige ordonnantien of Wetten als deswegens reeds zijn of nog zouden mogen worden gearresteerd.
Dordrecht den 29 Augustus 1808. De Burgemeester voornoemd (was get.) H. Onderwater.
[Bron: stadsachief Dordrecht Toegang: 4 Inventarisnummer: 113 (aanstellingen stadsfuncties 1795-1809)]
 

-
Schoolhouders te Dordrecht in het belastingkohier (hoofdgeld) van 1808:
voornaam achternaam straatnaam woonplaats ongehuwd gehuwd kinderen boden beroep
Jan van Dijk Groenmarkt A012 - 2 - - schoolhouder
de Wed.e Guichard Groenmarkt A027 1 - - - schoolh.ster
G. de Munter Gr.Kerksbuurt A193 - 2 2 - schoolhouder
De Wed.e P. Olivier Groenmarkt A203 2 - - - kinderschool
Maria de Kuijzer Varkemarkt A386 1 - - - schoolhouster
de Wed.e Stoop Hooge Nieuwstraat A524 2 - - - kinderschool
G. Moolenberg Wijnstraat B018 1 - - - Fr. kostschool
F.X. Richard Wijnstraat B028 1 - - - Fr. kostschool
de Wed.e J. Rijmerink Mattestijger B079 1 - 2 - kinderschool
de Wed.e Ponsen Wijnstraat B140 1 - - - schoolhouster
Willem Papenhuizen Gravestraat B195 1 2 3 - schoolhouder
de Wed. A. den Ronde Voorstraat C0128 2 - 1 - schoolvrouw
d'Wed. de Visser Rietdijkstraatje C0356 1 - 1 - schoolvrouw
Jacob van der Klundert Torenstraatje C0562 - 2 1 - schoolmeester
de wed. D. Wentel de Vest C0711 1 - - - schoolvrouw
Wed. de Visser Heermanshuisstraat C0797 1 - 2 - schoolvrouw
d'Wed. B. van Geluk Doelstraat C0816 3 - 2 - kinderschool
Otto Schreuders Voorstraat C0825 1 2 2 - schoolmeester
H. Smaazen Voorstraat C0830 2 2 - 1 dienstbode schoolhouder
Isac Isakse Marienbornstraat C0847 - 2 6 - schoolmeester
d'Wed. Bonte Marienbornstraat C0921 2 - - - kinderschool
H.a van Sighem 't Weeshuisstraatje ('t Weeshuis) C0992 1 - - - matres
Adriana Mijs Lindegragt C1159 2 - - 1 dienstbode kinderschool
De Wed.e van Asperen Augustijnenkamp C1282 1 - - - kinderschool
A.J. Bougier 't Hof C1304 3 2 - 2 dienstbode Fr(ans) kostschool
de Wed.t van den Berg Voorstraat C1324 2 - - - kinderschool
de Wed.e van Dieden Nieuwstraat C1359 1 - - - Fr.School
Susanna Liege Nieuwstraat C1451 1 - - - kinderschool
E. Hagoort Nieuwstraat C1462 - 2 3 - schoolmeester
P. de Vries Prinsestraat D0125 - 2 - - schoolmeester
de wed.e Schaap Klijne Spuistraat D0472 1 - - - kinderschool
L. Bijkerk Groote Spuistraat D0496 - 2 1 - schoolmeester
de wed.e Welbooren Groote Spuistraat D0501 1 - - - kinderschool
de wed.e Moolenkamp Elfhuizen D0532 3 - - - kinderschool
de wed.e Knapper Den Hill D0576 1 - 1 - schoolvrouw
J. de Gorder Groote Spuistraat D0749 - 2 - - schoolmeester
Anna Makensi Groote Spuistraat D0750 1 - - - schoolvrouw
Jacob de Kuijser Vriesestraat D0979 1 2 2 - schoolmeester
Anna Troelja Saris Gang D1039/1040 1 - - - schoolvrouw
D. Crans Vriesestraat D1062 - 2 3 - schoolmeester
de wed.e van Ameijde Hellingen E0090 2 - - - kinderschool
Gijsbert Burking Buiten de Vriessepoort E0164 - 2 2 - schoolmeester
Jacobus de Ruiter Spuiweg E0377 - 2 2 - schoolmeester
Hendrik Reewinkel De Hooght E0495 - 2 1 - schoolmeester

[Bron: SAD 5-894 t/m 898]

* * * 1809 * * *

- (folio 250vs) Commissie voor Een onderwijzer in Fransche Hoog- en Nederduitsche Taal &ca.
De Burgemeester der Stad Dordrecht en van de Merwede, gelet hebbende op ’t verzoek van Rudolf van der Pijl, wonende binnen deze Stad, bij Requeste gedaan, heeft dezelve geadmitteerd, zo als geadmitteerd word bij dezen, als Onderwijzer in de Fransche, Hoog en Nederduitsche Talen, de Reken-, Geschied- en Aardrijks kinde, benevens de Zangkunst, binnen deze Stad, mits zich gedragende naar zodanige Ordonnantien of Wetten, als deswegens reeds zijn of nog zoude mogen worden gearresteerd. Dordrecht den 2e Januarij 1809. De Burgemeester voornoemd (was get.) H. Onderwater.
- (folio 251) Admissie voor Een Huisonderwijzer in de Engelsche Taal.
De Burgemeester der Stad Dordrecht en van de Merwede, gelet hebbende op ’t verzoek van Edward Holmes, wonende binnen deze Stad, bij Requeste gedaan, heeft denzelven geadmitteerd, zo als geadmitteerd word bij dezen, tot Huisonderwijzer in de Engelsche Taal binnen deze Stad, mits zig gedragende naar zodanige Ordonnantien of Wetten als deswegens reeds zijn, of nog zouden mogen worden gearresteerd.
Dordrecht den 16 Januarij 1809. De Burgemeester voornoemd (was get.) H. Onderwater.
- (folio 251vs) Admissie voor Een Schoolvrouw.
De Burgemeester der Stad Dordrecht en van de Merwede, gelet hebbende op ’t verzoek van Cornelia van den Berg, Weduwe van der Hoeven, wonende binnen deze Stad, bij Requeste gedaan, heeft dezelve geadmitteerd zo als geadmitteerd word bij dezen, tot Schoolhouderesse binnen deze Stad, mits zig gedragende naar zodanige ordonnantien of Wetten als deswegens reeds zijn, of nog zouden mogen worden gearresteerd.
Dordrecht den [ca 16 Januarij] 1809. De Burgemeester voornoemd (was get.) [-].
- (folio 255vs) Admissie voor Een Schoolvrouw.
De Burgemeester der Stad Dordrecht en de Merwede, gelet hebbende op ’t verzoek van Angeneta Bremerkamp Wede. Pieter van Zanten, wonende binnen deze Stad, bij requeste gedaan, heeft dezelve geadmitteerd, zo als geadmitteerd wordt bij dezen, tot Schoolhouderesse binnen deze Stad, mits zig gedragende naar zodanige Ordonnantien of Wetten als deswegens reeds zijn, of nog zouden mogen worden gearresteerd.
Dordrecht van 21e van Lentemaand 1809. De Burgemeester voornoemd (was get.) H. Onderwater.
- (folio 257-257vs) Admissie voor Een Schoolvrouw.
De Burgemeester der Stad Dordrecht en de Merwede gelet hebbende op ’t verzoek van Jenneke Smit huisvrouw van Jacob de Ruiter, wonende binnen deze Stad, bij Requeste gedaan, heeft dezelve geadmitteerd, zo als geadmitteerd wordt bij dezen tot Schoolhouderesse binnen deze Stad, mits zig gedragende naar zodanige Ordonnantien of Wetten als deswegens reeds zijn, of nog zouden mogen worden gearresteerd.
Dordrecht den 24e Grasmaand 1809. De Burgemeester voornoemd (was get.) H. Onderwater.
- (folio 257-257vs) Commissie voor Een Schoolvrouw.
Een van gelijken inhoud gegeven den uts, aan Engeltje den Noorman, tot Schoolhouderesse binnen deze Stad
- (folio 259) Commissie voor Een Schoolvrouw.
De Burgemeester der Stad Dordrecht en de Merwede gelet hebbende op ’t verzoek van Alida Schagen huisvrouw van Pieter Pottaard, wonende binnen deze Stad, bij Requeste gedaan, heeft dezelve geadmitteerd, zo als geadmitteerd wordt bij dezen, tot Schoolhouderesse binnen deze Stad, mits zig gedragende naar zodanig Ordonnantien of Wetten als deswegens reeds zijn, of nog zouden mogen worden gearresteerd. Dordrecht den 23e van Bloeimaand 1809. De Burgemeester voornoemd. En bij absentie van denzelven (get.) Johs. den Bandt, Wethouder.
[Bron: stadsachief Dordrecht Toegang: 4 Inventarisnummer: 113 (aanstellingen stadsfuncties 1795-1809)]
 

- Mejuffrouw HOLMES in 't Steegoversloot Letter C No. 1299, heeft de eer, Ouders en Voogden te berigten, dat zy in de maand Maart voornemens is eene SCHOOL te openen ter onderwyzing van JONGE JUFFROUWEN in het LINNENNAAIJEN, in het BORDUUREN en verder NAALD-WERK van allerlei aard. NB. De genen, die van deze School gebruik maken, zullen tevens het onderwijs van den Heer HOLMES in de Engelsche taal genieten. Adres voor de Conditien, aan bovenvermeld huis zelve.
[bron: Dordrechtsche courant, 21-02-1809]

- Mejuffrouw HOLMES in 't Steegoversloot te Dordrecht, heeft de eer, hiermede bekend te maken, dat zy haar Institut voor Jonge Juffrouwen op maandag den 12 Junij aanstaande openen zal.
[bron: Dordrechtsche courant, 03-06-1809]

- Om aan het verlangen van vele Onderwijzers in de Fransche Taal te voldoen, hebben de Boekverkoopers A. BLUSSE & ZOON te Dordrecht, een Nieuwe of Derde Druk vervaardigd, der Verzameling van VOORBEELDEN en SPREEKWYZEN, in zich bevattende de Grondbeginsels der FRANSCHE TAAL, met welker behulp men op een gemakkelyke wyze, en in weinig tyds, die Taal kan leeren spreken. Overzien en verbeterd met de spelling van den Hoogleeraar Mogenbock door A.J. BOUGIER, Fransch Kostschoolhouder te Dordrecht. De prys van dit in groot Octivo op best papier gedrukte Werkje is één Gulden.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-10-1809]

- DORDRECHT patenten Werkgezellen etc 1808-1811
Uitgegeven den : 16-02-1809
Eindigende 31 December 1809
Namen der gepatenteerde : Mary Hol(m)es geb. Hogg
Woonplaats : C1299
Namen der objecten : borduurster
Folionummer : 048
[bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249]

- DORDRECHT: PASPOORTEN 1808-1811 (veiligheidskaarten/cartes de sureté)
56 Alexis Jean Bougie, geb. Parijs, wonende Dordrecht Parijs, 3 mnd 33 jaar, Fransch kostschoolhouder (8-bloeimnd-1809) 
[bron: Erfgoedcentrum DiEP archief 4, inventarisnummer 201]

-
voornaam; achternaam; beroep
de wed. B. v. Asperen; schoolvrouw
wede. G. v.d. Berg; schoolhouderesse
de wed.e v.d. Berg; schoolhouderesse
d'wed G. van den Bergh; schoolhouderesse
J. de Bruijn; schoolhoudster
vrouw van Dooren; schoolvrouw
W. v. Dooren geb. Vingeron; houdende kinderschool
W. v. Doren geb. Vingeron; kinderschoolvrouw
de wed. A. v.d. Hoeven; schoolvrouw
wed. P. v.d. Klift; houdende kinderschool
wed. B. v.d. Klift; schoolhoudster
J. de Koning wed Olivier; houdende kinderschool
J. de Koning wed. Olivier; houdende kinderschool
J. de Koning wed. P. Oliver; houdende kinderschool
Joh. Kop huisvr. van W. Hekelaar; schoolhoudster
J. Kop huisvr. van W. Stekelaar; houdende kinderschool
d'wed C. van Laar;houdende kinderschool
S. Leijssen; schoolhoudster
Susanna Leijssen; kinderschoolhoudster
A. Mackensie; houdende kinderschool
A. Makenzie; schoolhoudster
A. Makkenzie; houdend kinderschool
A. Meijs; houdende kinderschool
A. Meijs; schoolvrouw (doorgestreept: naaijster/vrouw)
Adriana Mijs; schoolvrouw
Margareta Mes; schoolvrouw
wede. J. Rijmerik; houdende kinderschool
Maaijke v. Rijswijk; houdende kinderschool
M. van Rijswijk geb. van Vliet; houdende kinderschool
N. Rustgemoed;houdende kinderschool
Neeltje Rustgemoed; houdende kinderschool
Neeltje Rustgemoed; houdende kinderschool
de wed. Schagen; schoolvrouw
wed. Corn. Stoop; houdende kinderschool
d'wed C. Stoop;kinderschoolhoudster
H. Verlee;schoolhouderesse
A. Vos huisvrouw van H. Plesier; schoolvrouw
G. de Wilt wed. Welboren; schoolhoudster
[bron: SA Dordrecht 4-249 patenten 1808-1811]
* * * 1810 * * *

- In de Boekwinkel van E. BONTE, by de Vuilpoort te Dordrecht, zyn in voorraad voorhanden:
Differente gemaakte KANTOORBOEKEN, naar elke smaak, De Evangelische Gezangen in differente banden, ook met Bybels of testamenten er by gebonden; diverse KINDERPRENTEBOEKJES met zwarte en afgezette Plaatjes, zeer geschikt tot St. Nicolaas- of Nieuwsjaars presentjes;
Benevens diverse ALMANAKKEN, in differente bandjes; als mede VISITEKAARTJES in allerlei smaak; MODELLEN om naar te Borduuren, zwarte en afgezette; Lotery Spelletjes van 3, 4 en 6 klassen; gedrukte Huwelijks, Kraam en Rouwbrieven; gedrukte Wissels, Kwitantien en assignatien en beste zwarte Schryf inkt;
Als mede: diverse schoolgoederen, prenten en pennen; alles tot zeer civiele pryzen.
Ook heeft gemelden in commissie ontvangen: OPREGT INLANDSCH DOORHAAL BLAAUW, zeer voordelig in 't gebruik à 51 st. 't pakje. 
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.16/Dordrechtse_Courant_1810-01-04_002.pdf]

- Een fatsoenlijke BURGER JUFVROUW, het Fransch en eenige Handwerken verstaande, bekwaama en genegen zynde in een Fransch School hoe eerder hoe liever te assisteeren, onder adres van Letter D. Brieven Franco.
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.16/Dordrechtse_Courant_1810-05-08_002.pdf]

- De Huisvrouw van den Muziekmeester H. HEINSBERGEN zal zich van nu af aan bezig houden met het maken van allerhande VROUWEKLEDEREN, hoe ook genaamd, en bied zich tot dat einde aan by hare Bekenden en verdere Begunstigers. Woont in de Grotekerksbuurt Lett. A. no. 52. 
[Dordrechtsche courant, 11-10-1810]

- DORDRECHT patenten Werkgezellen etc 1808-1811
Uitgegeven den : na 28-09-1810
Eindigende 31 December 1810
Namen der gepatenteerde : M. Holmes
Woonplaats : -
Namen der objecten : naaijster
Folionummer : 111
Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249

* * * 1811 * * *

- DORDRECHT patenten Werkgezellen etc 1808-1811
Uitgegeven den : na 18-02-1811
Eindigende 31 December 1811
Namen der gepatenteerde : Mary Holmes
Woonplaats : C1299
Namen der objecten : naaijster
Folionummer : 117
Bron: Erfgoedcentrum DiEP, archief 4, inv.nr. 249

- M.J. van Arkel wed van Diden welke met succes voortgaat ten haren huize onderwijs te geven in de fransche en Hollandsche talen en alle soorten van Jufferlijke Handwerken, heeft de eer te berigten, dat men nu ook ook bij haar onderwijs geeft in de geographie, mijthologie als mede het wolle naaijen; beveelt zich in de gunst van ouders en voogden, en neemt ook in de heele en halve kost.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.17/Dordrechtse_Courant_1811-09-10_002.pdf]
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.17/Dordrechtse_Courant_1811-09-26_004.pdf]

- H. DE GROOT née BONDT, a l'honneur d'avertir le Public, que c'est le consentement de Messieurs les Inspecteurs de cette partie de l'Education Publique à Dordrecht, qu'elle se propose de reprendre sa fonction d'institutrice de Jeunes Demoiselles. Elle se recommande de nouveau à l'attention et dans les bonnes graces des Parens, des Tuteurs et de toms ceux qui ont des Jeunes Personnes commisses à leurs soins. L'objet de son Institut sera d'Enseigner les Langues Françaises et Hollandais par principes; l'Ecriture (schrijfkunde), l'Arithmetique (rekenkunde), la Geographie (aardrijkskunde)), la Mythologie; enfin tout ce qui apartient à une bonne Education.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.17/Dordrechtse_Courant_1811-11-19_002.pdf]

* * * 1812 * * *

- Mejuff. GUETANT van Parijs is in deze stad aangekomen met een assortiment nieuwe Modes, Hoeden, Mutsen, Hembjes, Madrasse en Merinosche Omslagdoeken en kleedjes, Katoene Kleedjes, Zijden Douiletten, Corsetten, Zijden Koussen, Handschoenen, Vesten, Galgen, Geknoopte Mutsjes, Ridicules, Ganeersel voor Japonnen, Franjes, Gefestoneerd Neteldoek, Beurzen, Kamerdoek, Geborduurd Neteldoek, Gaas en Katoenen Linten, Kanten; Geborduurd Tule, Pluimen en Bloemen, Byouterien enz Logeert in het Wapen van America voor 2 dagen. 
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.18/Dordrechtse_Courant_1812-01-14_003.pdf]

- De ondergeteekende berigt hare geëerde stadgenooten, dat, ingevolge gunstige dispositie van den heer maire dezer stad, met de maand Mei aanstaande, door haar, ten haren huizen, Wijnstraat Wijk B no. 214, zal worden opgerigt een INSTITUT VOOR JONGE JUFVROUWEN, waarin, volgens de gronden, zal worden onderwezen, de Fransche en Hollandsche talen, schrijf- en rekenkunde, voorts in vele schoone Jufferlijke Handwerken enz.
Zij recommendeert hetzelve in de gunst van elk weldenkend Ouder - Kunnende men zich van eene alleszins gesoigneerde opvoeding verzekert houden.
Dordrecht, den 24 April 1812. MARIA UYTERLIMMEGE
[http://files.archieven.nl/46/f/569.18/Dordrechtse_Courant_1812-04-28_004.pdf]

* * * 1814 * * *

- 73. (B Wijnstraat 4) Johanna Scholte, dag & avondschoolhouderesse;
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP, Archief: 5, Inventarisnummer: 1375 suppl. patenten leggers 1814]

- schoolhouders in het belasting van ca 1814:
A027 boven Angelique Geineau schoolhoudster
A194 beneden boven kamer Gerrit de Munter schoolhouder
A203 geheel Jenneke de Koning schoolvrouw
A313 beneden Anna Margaretha Duffing schoolhoudster
B016 geheel Leendert Bijkerk schoolhouder
B031 boven agter Gerrit Molenberg schoolhouder
B125 beneden Ida van der Haart schoolhouderes
B177 beneden Willem Papenhuijzen schoolhouder
C0067 boven Arnold Jacob Ros conrector der latijnsche school
C0086 beneden wed. Jan van der (geb. Maria Geenhuizen) Ent kinderschool
C0708 geheel Otto Schreuders schoolmeester
C0962 geheel wed. Leonard van (geb. Johanna van Arkel) Dieden schoolhou(d)ster
C0963 beneden Frans Louis Martin schoolhouder
C1027 geheel Hendrik Reewinkel schoolhouder
C1046 beneden Adriana Meijs kinderschool
C1200 boven wed. Gerrard van den (geb. Johanna van der Steen) Berg schoolhoudster
C1219 geheel Rudolf van der Pijl schoolhouder
C1320 beneden Susanna Liege schoolvrouw
C1329 geheel Eimert Hagoort schoolhouder
D0121 boven Pieter de Vries schoolmeester
D0864 geheel wed. Jan Jacobus (geb. Johanna Catharina Elisa van Ginkel) Rombouts schoolhoudster
D0912 voor Jacob de Huizer schoolmeester
D0982 geheel David Krans schoolhouder
E0079 geheel wed. Jan (geb. Magrieta de Vries) Rutte schoolvrouw
E0353 geheel Gijsbert Borking schoolonderwijzer & winkelier
[bron: http://www.dordtenazoeker.nl/]

- [Vergadering den 30 Aug. 1814] Op heden den 30 Aug 1814 nog geen antwoord op de Missive deze commissie in dato 4 Junij 1814 aan den President afgezonden zijnde, heeft de President van Braam met voorkennis van de Leden, een Schriftelijk verzoek aan den Heer President van deze Stad gedaan ten einde op de afgezonde Missive antwoord te bekomen, ofte daar over met zijn Wel Ed een Conferentie te houden. Waarop op den 9 Sept een missive van den Heer President hem deze Stad is gekomen ter uitnodiging van eene Conferentie van volgende inhoud (fiat insertio) Deze conferentie is gehouden den 10 September met dat gevolg dat alle de Vrouwtjes die in het gezegde geval waren, voor ditmaal zouden geexamineert en geadmitteerd worden. Maar voor het vervolg zonder de Commissie bij de Wet gemaintineerd, en alle in een eigenlijk ongeadmitteerd, belet worden school te houden ten gevolge hiervan zijn nu geexamineert en geadmitteerd Johanna Trotje huisvr Heer P. Blom / Lijntje Pors huisvr. van Jan Kemenaar / Pieternella van Oijen wed van Frans Lisman / Maaike Boshvoen huisvr van leend van Randwijk / Antje Attenhoven huisvr van Jan Neering hebbende zij alle hunne verschuldigde 30 st betaald en zich onderworpen om Jaarlijsk de geword 6 st mede te voldoen.
Zie van dit alles breder, de aantekeningen van den heer van Braam, geschreven op den brief van den heer President van den 9 Sept 1814 te vinden in de bijnlage tot deze Notulen behorende.

[bron: SAD 121-21 stukken uit 1806-1823]

- De Ondergeteekende, na afgelegd examen, admissie bekomen hebbende tot het geven van ONDERWIJS in de ENGELSCHE TAAL, zal dezelve voortaan, in haar Institut te Dordrecht, benevens het Fransch en Hollandsch enz onderwijzen, zich tevens, tot het geven van PRIVAAT LESSEN, in de gunst harer geëerde Stadgenoten aanbevelende. 
  H[adiwijn]. VAN DER ENT.
[bron: Dordrechtsche courant, 05-04-1814]

* * * 1818 * * *

- Schoolhouders in het: Kohier belasting op personeel en meubilair 1818:

A027 Angelique Guineau wed J. Geurdhard schoolhoudster
A075 W.H. van Westreenen cathaciseermeester
A203 Jenneke de Koning wed Poulus Olivier schoolv:
A313 Anna M. Duffing wed. B. v.d. Klift schoolv(rouw)
B013 J. Ros conrector vant Latijnsche School
B016 Leendert Bijkerk schoolhouder
B067 (A023) Antonete van Benthem schoolvrouw
B125 Flora v.d. Hum schoolvrouw
B177 Willem Papenhuizen schoolhouder
B178 Johanna Scholte Fransch schoolhoudster
C0052 Hadiwijn v.d. Ent schoolhoudster
C0059 Gerrit Molenberg schoolhouder
C0708 Otto Schreuder schoolhouder
C0888 Arnoldus Knosses ondermeester
C0937 Rudolph v.d. Pijl schoolhouder
C0937 T.s Diepenbroek ondermeester
C0951 Jan G.t Esseveld schoolmeester
C0962 M.a Uiterlimmige schoolhoudster
C0963 F.L. Martin schoolhouder
C1027 Hend.k Reeuwinkel schoolhouder
C1065 Aletta de Visser wed. R. Goudsbergen kinderschool
C1172 M. J.a Bougier schoolhouder
C1286 Adriana Mees kinderschool
C1329 Eijmert Hagoort schoolhouder
D0121 Pieter de Vries schoolhouder
D0128 J.a Trosse huisv. van P. Blom schoolv(rouw)
D0128 Maria Trosse wed. D. v.d. Rest schoolv(rouw)
D0691 Js. van Dijk ondermeester
D0932 Paulus Smits catheceermeester
D0976 Pieter Faddegon cathec(h)iseermeester
D0982 David Crans schoolonderw.
E353 Gijsb.t Borking wink. & schoolm.

[Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855]

- De Ondergeteekende besloten hebbende, hare AVOND School te sluiten, berigt bij deze, dat zij ten dien einde geene Jonge Juffrouwen voor het AVOND School meer zal aannemen, doch voor Ouders (welke verlangen hunne kinderen slechts een gedeelte van den dag haar onderwijs te laten genieten) heeft zij bepaald, dat in het vervolg de prijs der ochtend uren zal zijn f 40 jaarlijks, zijnde zulks de gewoone prijs van het voormalige AVOND School, blijvende de prijs voor het ochtend en middag school zamen, voor kinderen boven de 7 jaren, bepaald op f 50 jaarlijks, en beneden de 7 jaren, op f 40 jaarlijks.
Dordrecht, den 2 April 1818. J.C. SMAASEN Geb. Schaasberg.
[
Bron: Dordrechtsche courant, 04-02-1818]

* * * 1819 * * *

- Datering 27-12-1819 Soort akte overdracht
Koper jan engeringh, logementhouder
Verkoper françois xavier richard, kostschoolhouder
Folionummer 2 Aktenummer 1
Bijzonderheden wijk b 26
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

* * * 1820 * * *

- Datering 30-12-1820 Soort akte overdracht
Koper catharina bommius (weduwe), particulier
Verkoper francois louis martin, kostschoolhouder
Straatnaam kasperspad
Overige personen arnoldus tijssen (overleden)
Folionummer 22 Aktenummer 5
Bijzonderheden wijk e 281
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

* * * 1821 * * *

- Datering 29-11-1821 Soort akte overdracht
Koper jan nijsen, smid
Verkoper gijsbertus borking, schoolhouder
Straatnaam spuiweg
Folionummer 41 Aktenummer 4
Bijzonderheden wijk e 353
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

- Datering 26-04-1821 Soort akte overdracht
Koper johan christiaan heck de bruijn, koopman
Verkoper eimert hagoort, schoolhouder
Straatnaam nieuwstraat
Folionummer 26 Aktenummer 7
Bijzonderheden het betreft twee panden: wijk c 1329, c 1330
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang

* * * 1822 * * *

- Datering 29-04-1822 Soort akte overdracht
Koper hendrik smazen, kostschoolhouder
Verkoper jan kelderman, huisbaas
Straatnaam geldeloze pad
Folionummer 49 Aktenummer 6
Bijzonderheden wijk e 385
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

- Datering 29-03-1822 Soort akte overdracht
Koper gijsbertus borking, schoolhouder
Verkoper matthijs van der horst, particulier
Straatnaam visstraat
Folionummer 46 Aktenummer 7
Bijzonderheden wijk d 739
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

* * * 1824 * * *

- Kohier van het patent-regt over het jaar 1824:
Schoolhouders en onderwijzers
:
A027 A. Gaineau wed.e Guichard Kostschoolhouderesse 13B
A059 Pr. de Vries Schoolhouder 13b
A198 J.a C.a Schaasberg Fransche schoolhouderesse 9B
B003 Johanna Scholte Fransche schoolhouderesse 12b
B017 Leend.t Bijkerk Schoolhouder 13B
B177 Wm. Papenhuizen Schoolhouder 11B
B192 D. Geelhoed Schoolhouder 9B
C0708 Otto Schreuders Schoolhouder 11B f 5,50; Winkel.r b.d.b. f 2000 16A f 1,30
C0937 R. van der Pijl Kostschoolhouder 8B (f 1,82)
C0962 Gt. Molenbergh Schoolhouder 12B
C1027 H.k Reewinkel Schoolhouder 12B
C1179 Alexis Jean Bougier Schoolhouder 11B (f 0,59)
D0738 Gijsb.t Borking Schoolhouder 11B (f 0,59)
D0854 Franc. L. Martin Schoolhouder13B (f 0,20)
D0982 David Crans Schoolhouder 13b (f 0,20)
E075 Barend Fredrik Tijdeman Eenige instructie gevende 10B (f 0,97)
Naaisters en naaivrouwen
:
A005 Sara Mozes van Goch (Gogh) Naaivrouw 14B, artikelnummer  0266
A077 J.a Marcus Naaister 13b, artikelnummer  0325
A211 Dirkje Ekelo Naaivrouw 12B, artikelnummer  0371
A282 Antonia Alb.a Prins Naaivrouw 14b (f 0,13) 2032
A348 Maria Cresselius Naaivrouw 14B, artikelnummer  0431
A388 Cornelia Standonck Naaivrouw 11b f 5,50 / Wink.r b. d b f 1000 17A f 0,80, artikelnummer  0455
B010 Anne Zwarttouw Naaivrouw 12b; 1/12 f 0,43, artikelnummer  0511
B013 Anna Lydia van Wel Naaivrouw 14B, artikelnummer  0515
B125 Hermina Schulders Naaivrouw 13B, artikelnummer  0582
C0202 wed.e P. Sebes Naaivrouw 13B, artikelnummer  0837
C0974 Anna C.a Canters Naaivrouw 11B (f 0,59) , artikelnummer 1042
C1009 Mari Holmes geb. Hogg Naaischoolhouderesse 12B (f 0,43), artikelnummer 1059
C1070 Jacoba de Vries Naaivrouw 14b (f 0,13), artikelnummer 1085
C1085 Alia van Oijen Naaivrouw 13b (f 0,20), artikelnummer 1087
C1085 Jannetje Zwarttouw Naaivrouw 13b (f 0,20), artikelnummer 1088
C1231 Elis. van Vliet Naaivrouw 14B (1/2 f 0,13), artikelnummer 1136
C1457 Neeltje Stoop Naaivrouw 12B (f 0,43), artikelnummer 1215
D0027 Anne Maria Clara Bakker Naaivrouw 13B (1/12 f 0,20), artikelnummer 1991
D0077 J.a S.a Schepers Naaivrouw 13B f 1,80 / Wink.r b.d.b. f 1000 17A f 0,60 (1/12 f 0,28), artikelnummer 1356
D0092 Neeltje de Kreek Naaivrouw 11B (f 0,59), artikelnummer 1373
D0450 Elisab.t van Roosendaal Naaivrouw 13B (f 0,20), artikelnummer 1529
D0872 Anna Magthilda Evers Naaivrouw 14B (f 0,13), artikelnummer 1644
D0932 Ant.a Wiemans naaivrouw 13B (f 0,20), artikelnummer 1687
D1038 Jacoba van Rom Naaivrouw 14B (f 0,13), artikelnummer 1745
E181 Maria van de Weg Naaivrouw 14B (f 0.13), artikelnummer 1817
E367 M. Bonten huisvr. van J. Roobol Naaivrouw 13B (1/12 f 0,20), artikelnummer 1846
Modemaaksters:
C0911 Maria van Steenbergen Modemaakster 14b f 1,20 / Wink(elierste)r b.d.b. f 2000 16A f 1,80, artikelnummer 1023
C0931 Maria Theresia Fagot Modemaakster 13b f 1,80 / Wink.r. b.d.b. f 2000 16A f 1,30, artikelnummer 1028
D0022 Eliz. Pietern. Struijk Modemaakster 13B f 1,80 / Wink. b.d.b. f 3000 15A f 2,50 (f 0,47), artikelnummer 1309
D0894 S.a C.a van Strij Modemaakster 14B f 1,20 / Winkel(ierste)r b.d.b. f 2000 16A f 1,30 (f 0,27), artikelnummer 1658

* * * 1827 * * *

- Kohier van het patent-regt over het jaar 1827:
Schoolhouders en onderwijzers
:
Angel. Ga(i)neau wed Guichard, A027 schoolhoudster, 13B
Joh.a Cath.a Schaasberg (geb. Smaasen), A198 kostschoolhouderesse, 9B
Lt. Bijkerk, B016 schoolhouder, 13B
Wm. Papenhuizen, B177 schoolhouder, 11B f 5,50 / winkelier ben. f 2000, 16A f 1,30
D. Geelhoed, B192 schoolhouder, 9B
O. Schreuders, C0708 schoolhouder, 11B f 5,50 / winkelier ben. f 2000, 16A f 1,30
G. Moolenberg, C0962 schoolhouder, 12B
Hk. Reewinkel, C1027 schoolhouder, 12B
A.J. Bougier, C1179 schoolhouder, 11B
G. Borking, D0738 schoolhouder, 10B
F.L. Martin, D0854 schoolhouder, 13B
David Crans, D0982 schoolhouder, 13B
Hk. Spoel Az, A216 privaat onderwijs gevende, 13B
J.H. Zeitze, B121 onderwijzer in de navigatie, 12B
J.W. Grim, D0288 onderwijzer in de Latijnsche & Grieksche Talen, 13B
Naaisters en naaivrouwen:
Sara Mozes van Goch A005 naaivrouw, 13B.
Joh.a Marcus A077 naaivrouw, 14B.
Dirkje Ekelo A211 naaivrouw, 12B.
Cs.As. Wijlands (geb. Handonk) A388 naaivrouw, 11B.
Anna Zwarttou B010 naaivrouw, 12B.
Herm.a Schulders B125 naaivrouw, 13B.
wed. P. Sebes (geb. J. Reus) C0202 naaivrouw, 13B.
A.H. van de Ven C0487 naaivrouw, 13B.
M.a S.a Stam C0876 naaivrouw, 14B.
A.C. Canter C0974 naaivrouw, 10B.
A.a L.a van Wel C1029 naaivrouw, 12B. [NB. geboren Anna Lydia Horch]
A.a van Ooijen C1085 naaivrouw, 13B.
Jannetje Swarttou C1085 naaivrouw, 13B.
M.M. v.d. Nieuwenhuijzen C1384 naaivrouw, 14B.
Janna Roos C1389 naaivrouw, 14B.
N. Stoop (geb. Kats) C1457 naaivrouw, 14B.
A.M.C. Bakker D0027 naaivrouw, 13B.
J.a S.a Schepers D0077 winkelierster ben. f 2000, 16A f 1,30 / naaister, 12B f 4.
N. de Kreek D0092 naaivrouw, 11B.
E. van Roosendaal D0450 naaivrouw, 13B.
Matje Schot (geb. Verwoert) D0464 naaivrouw, 14B.
M.a Cresselius D0694 naaivrouw, 13B.
A.M. Evers D0878 naaivrouw, 13B.
E. van Vliet D0908 naaivrouw, 14B.
Anth.a Wiemans D0932 naaivrouw, 13B.
Jac.a van Rom D1038 naaister, 14B.
M.a van de Weg E181 naaivrouw, 14B.
M. Roobol (geb. Bonten) E367 naaivrouw, 13B.
Jenn. van Heusden E416 naaister, 14B.
Modemaaksters:
Theresia van Oosterwijk B067 modemaakster, 14B.
M.a van Steenbergen (Firma Gezusters van Steenbergen) C0107 modemaakster, 14B f 1,20 / winkelierster ben. f 1000, 17A f 0,80.
M.a Pietern.a Meerbeek C0931 modenmaakster, 13B f 1,80 / winkelierster ben. f 2000, 16A f 1,30.
E.P. Struijk D0022 modemaakster, 13B f 1,80 / winkelier ben. f 3000, 15A f 2,50.
Joh.a Franc.a Veth D0379 winkelierster ben. f 3000, 15A f 2,50 / modemaakster, 13B f 1,80.
S.a C.a van Strij D0894 modemaakster, 14 B f 1,20 / winkelierster ben. f 2000, 16A f 1,30.
[bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885]

- De Predikanten der Nederd. Hervormde en Lutherse gemeenten binnen deze stad, hebben het genoegen te berigten, dat, sedert de laatste aankondiging, door hen nog ontvangen zijn de volgende giften voor de hulpbehoevende zieken in ons vaderland:
Van enige kinderen van de naaischool van mejufvrouw van Wel, een pak kosuen.
Gevonden in het kerkezakje der Nederd. Herv. diakonie.....
[bron: Dordrechtsche courant, 06-01-1827]

- BURGEMEESTER en WETHOUDERS der stad DORDRECHT, in aanmerking nemende, dat door het overlijden van Mejufvrouw Gaineau Wed Guichard, eene FRANSCHE SCHOOL VOOR JONGE JUFVROUWEN is opengevallen, noodigen bij dezen uit, alle zoodanige Schoolonderwijzeressen, die eene provinciale acte van algemeene toelating tot eht geven van onderwijs in de fransche en liefst ook in de Engelsche en Hoogduitsche Talen, bezitten, en voorzien zijn van getuigenissen van goed zedelijk gedrag; benevens van zoodanige begaafdheden, welke tot eene beschaafde opvoeding gevorderd worden, om zich voor of uiterlijk op den 12 Mei aanstaande, in persoon of met vrachtvrije brieven, aan te melden bij den Burgemeester of den President der Plaatselijke Schoolcommissie.
Het vergelijken examen zal gehouden worden op Dingsdag den 29 Mei daaraanvolgende, des voormiddags te negen ure.
Dordrecht, den 9 April 1827.
Burgemeester en Wethouders voorn. VAN POELIEN VAN NULAND
[bron: Dordrechtsche courant, 10-04-1827]

- BURGEMEESTER en WETHOUDERS der stad DORDRECHT, in aanmerking nemende, dat door het overlijden van Mejufvrouw SMAASEN geb. Schaasberg, de tweede en mitsdien de beide binnen deze stad bestaande FRANSCHE SCHOLEN voor JONGE JUFVROUWEN vacant geworden zijn, noodigen bij dezen uit, alle zoodanige Sollicitanten, welke de vereischte bekwaamheden tot het geven van onderwijs in de Fransche Taal en verdere Wetenschappen, tot eene beschaafde opvoeding noodzakelijk, bezitten, om zich voor of uiterlijk op den 20 dezer aan te melden; tot welken tijd ook nog wordt opengesteld de Sollicitatie met de eerst vacant geworden School, voor zodanige Onderwijzeressen als tot het geven van onderwijs in de Fransche en liefst ook in de Engelsche en hoogduitsche Talen, volgens vorige aankondiging, zijn uitgenoodigd.
Het vergelijkend Examen voor beide Scholen zal gehouden worden op den 5 Julij eerstomende, des morgens te negen ure. De inzending der noodige Bewijsstukken moet vrachtvrij geschieden aan den Burgemeester of den President der Plaatselijke Schoolcommissie.
Dordrecht, den 7 Junij 1827.
Burgemeester en Wethouders voorn. VAN POELIEN VAN NULAND
[bron: Dordrechtsche courant, 09-06-1827 ]

- De ondergeteekende admissie bekomen hebbende tot het oprigten van een INSTITUUT voor JONGE JUFVROUWEN binnen deze stad, maakt hare Stadgenooten bekend, dat zij den eersten October aanstaande hare werkzaamheden zal beginnen, en onderwijs zal geven in de Nederduitsche en Fransche talen, in het Naaijen, Borduren, Bloemen maken en andere Vrouwelijke Handwerken. Zij neemt de vrijheid zich aan te bevelen bij allen die haar het onderwijs hunner kinderen of pupillen mogten willen toevertrouwen.
Dordrecht, den 1 September 1827.
M.M. HOFMAN
- De ondergeteekende, geadmitteerd zijnde tot het geven van Onderwijs in de Nederduitsche en Fransche Talen, en van Vrouwelijke Handwerken aan jonge Jufvrouwen, berigt bij deze, dat zij met primo October aanstaande haar INSTITUT zal openen (op de Voorstraat bij de Vuilpoort D 316 te Dordrecht).
Zij beveelt zich, zoo wat Onderwijs als Opvoeding betreft, der toegenegenheid aan van alle ouders of Voogden, die daarop prijs stellen.
G.L. MIDDELBURG.
[bron: Dordrechtsche courant, 11-09-1827]
NB.
(adresboek 1854) Hofman (Wed. Smaasen) M.M. Wijk A Manhuisstraatje No. 198 onderwijzeres 1
(adresboek 1855) Hofman wed. Smaasen M.M. Grootekerksbuurt A181 [Fransche kostscholen] Onderwijzeressen

- De ondergeteekende berigt bij deze met leedwezen, dat zij door eene korte maar ernstige ziekte verhinderd is geworden om zoo tijdig naar Dordrecht over te komen, dat zij haar INSTITUT VOOR JONGE JUFVROUWEN op den eerste October aanstaande (volgens vroeger gedane annonce) kan openen.
Eene aanvankelijke herstelling doet haar echter hopen, dat zij den 8 of 9 October met haar onderwijs zal kunnen beginnen.
     G.L. MIDDELBURG.
[bron: Dordrechtsche courant, 29-09-1827]

- De Ondergetekende berigt bij deze, dat zij bij de aanvankelijk herstelling van hare ziekte, voornemens is, in het begin der aanvolgende week, naar Dordrecht over te komen, om het haar INSTITUT VOOR JONGE JUFVROUWEN een aanvang te maken.
Deze kennisgeving dient in het bijzonder voor die Ouders en Voogden, welke reeds bij herhaalde aanvrage aan hare vrienden, nopens den tijd van hare overkomen, hebben getoond, dat zij hun kroost of pupillen aan haat ter opvoeding en onderwijs wenschen toe te vertrouwen.
  Monnikendam, den 4 October 1827.
  G.L. MIDDELBURG
[bron: Dordrechtsche courant, 06-10-1827]

* * * 1828 * * *

- Aan het geëerd publiek wordt bekend gemaakt dat alhier gearriveerd is de jonge jufvrouw genaamd CATHARINA VOOGT, oud 16 jaren, geboren te Abcoude, zonder armen; zij verrigt alle vrouwelijke handwerken met de voeten even zoo gaauw als of zij handen en armen tot haar gebruikt heeft; zij slaat drie instrumenten met de voeten op de maat van de muzijk,en zij heeft de eer gehad aan verscheide hoven haren talente te verrigten, welke eer haar ook te 's Gravenhage voor de Vorstelijke Familie is te beurt gevallen. Hare tent is geplaatst op het Stek alwaar zij dagelijks ter bezigtiging zal wezen. Alles breeder bij biljetten omschreven.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.34/Dordrechtse_Courant_1828-06-03_002.pdf]
+
Papiertje met `Catriena Voogt oud 9 jaar' en op de keerzijde: `In mijne tegenwoordigheid op heden met den regtervoet geschreven door Catharina Voogt, oud 9 jaren, zonder armen, geboortig van Abcoude, Amsterdam 17 September 1821. J. Koning'.
[http://www.vandersteur.nl/manuscripten/cat_mandoc_online.php?page=3&search=&letter=v]

* * * 1829 * * *

- Ouder of Voogden, ten platten lande of elders, genegen zijnde, eene of meer Jonge JUFVROUWEN,. hier te Dordrecht, op eene SCHOOL of INSTITUT, onderwijs te laten geven, en daartoe voor dezelve eene allezins geschikte Inwoning of Kosthuis, op eenen aangenamen stand, bij eene fatsoenlijke Weduwe, begerende; kunnen zich ter bekoming van nadere informatien, in persoon, of met vrachtvrije brieven, vervoegen, aan het adres letter Z, ter Courantdrukkerij te Dordrecht, op het Plein bij de Groote Kerk.
[bron: Dordrechtsche courant, 18-06-1829]

- Geertruida Louiza Middelburg, fransch schoolhouderesse, goed gedrag (7-7-1829); Anna Dorothea Ha..?, 22 jaar, secondante;
[bron: stadsarchief Dordrecht, archief : 5, inventarisnr. : 1932 (verklaringen over 1829)]

- Datering 22-08-1829 Soort akte overdracht
Koper hendrik smaasen, kostschoolhouder
Verkoper agatha hombroek (weduwe), particulier
Straatnaam wijnstraat
Overige personen van dam (overleden)
Folionummer 192 Aktenummer 6
Bijzonderheden wijk b 23a
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

* * * 1831 * * *

- Bij de commissie ter inzameling van vrijwillige giften ten dienste van het vaderland is met dankzegging wederom ontvangen, ingevolge advertentie in de Dordrechtsche Courant van 18 December:
Van de leerlingen van het jufvrouwen-Instituut van M.M. Smaasen geb. Hofman f 67,00
Van de schoolkinderen te Hendrik Ido Ambacht f 5,10.....
     Dordrecht, den 21 Januarij 1831.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.37/Dordrechtse_Courant_1831-01-22_002.pdf]

- J. Elckenbout Jr, Voorstraat bij de Vuilpoort, te Dordrecht, geeft aan zijne geeerde Begunstigers te kennen, dat zijn Winkel weder voorzien is van een aantal Nieuwigheden, zoo voor St Nicolaas geschenken, als van andere Artikelen van MODE en SMAAK, fraai Porselein, Christal, Glas, Aardenwerk enz, Verzoekt een ieders gunst.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.37/Dordrechtse_Courant_1831-12-03_002.pdf]

- Geertruida Louiza Middelburg, schoolhouderesse;
[bron: stadsarchief Dordrecht, archief : 5, inventarisnr. : 1934 (verklaringen over 1831)]

* * * 1831 * * *

- Voor het vaderland.
In de Rotterdamsche loterij, van Vrouwelijke en andere Handwerken, onder welke twee stukken voorkomen door HARE KEIZERLIJKE KONINKLIJKE HOOGHEID MEVROUW DE PRINSES VAN ORANJE eigenhandig bewerkt, zijn Aandeelen te bekomen ten huize van den Heer G. TELDERS, Notaris te Dordrecht. Rotterdam, den 11 April 1831. P.G.J. HOOG.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.37/Dordrechtse_Courant_1831-04-21_002.pdf]

- TE HUUR: drie gemeubileerde KAMERS, met Keuken en Kleerzolder, in de Grootekerksbuurt letter A no 198, te Dordrecht;
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.38/Dordrechtse_Courant_1832-04-10_002.pdf]

- Alzoo de van WOLLENNAAISTER in het vereenigd Arme Wees en Nieuw Armhuis te Dordrecht met aanstaande November openvalt, verlangt men ter vervulling van denzelven eene persoon tusschen de 35 en 45 jaren, ongehuwd of weduwe zonder kinderen, van de Protestantsche geloofdbelijdenis, en bewijzen kunnende over leggen van zedelijk gedrag, het Wollennaaijen van Mans- en Vrouween-Kleederen in den grond verstaande, en in staat om jongelieden en kinderen onder haar opzigt te houden. behalve vrije kost, Inwoning, bewassching, medicanale en churigicale hulp bij ziekte, en vrijdom van lasten, zal zij genieten een Traktement van honderd guldens. - ter verkrijging van nadere informatien vervoege men zich in persoon tot de tijdelijke Presidente, Mevrouw KISSELIUS geb. Rutgers.
[bron: Dordrechtsche courant, 11-08-1831]

- Datering 04-02-1832 Soort akte overdracht
Koper johannes cornelis de wilde, kostschoolhouder
Verkoper joachim bodel, particulier
Straatnaam groenmarkt
Folionummer 234 Aktenummer 7
Bijzonderheden wijk a 281
Archiefnummer 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7

* * * 1832 * * *

- La Soussignée (de ondergetekende) a l'honneur d'avertir MM., les parens et tuteurs, que, autorisée par l' honorable magistrat de cette ville, elle se propose d'ouvrir un institut pour jeunes demoissells le 13 du mois de Novembre, au Groenmarkt lettre A. no. 286.
L'instruction se fera dans les langues Hollandais, Française et Anglaise; la géographie; l'histoire universelle et moderne; ainsi que dans toutes sortes d'ouvrages à main. Ceux qui voudront lui confier l'education de leurs enfans, soit comme des pensionnaires, des demi-pensionnaires ou comme des externes, sont priés de s'adresser à l'institutrice.
Dordrecht, le 5 November 1832.
S. ELDERS.

[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.38/Dordrechtse_Courant_1832-11-06_002.pdf]
[bron: Dordrechtsche courant, 10-11-1832]

- Bij J. Elckenbout Jr, Koopman in Galanteriewaren, op de Voorstraat bij de Vuilpoort te Dordrecht, is het Depot gevestigd van de Tandmiddelen, bereid door de Gebroeders NATHANS DENTZ, Hof-Tandmeesters van Z.M. den Koning HH KK HH den Prins van Oranje en Prins Frederik der Nederlanden enz enz enz als 1) Een Paerlwassing en Tand-Opiat, dienden om het Gebit te versterken, de Tanden en Kiezen te zuiveren....;
[bron: Dordrechtsche courant, 10-11-1832]

* * * 1833 * * *

- Mlle ROLLANDET a l'honneur d'annoncer, qu'elle vient d'ouvrir à Leide, Haarlemmerstraat, section IV no. 274, une maison d'éducation pour de Demoiselle. Tout est disposé pour y recevoir des pensionnaires, des demi-pensionnaires et des externes. Elle tachera de satisfaire en tous points les parens et les tuteurs qui voudront l'honorer de leur confiance.
- De Plaatselijke Schoolcommissie van Leiden, de goede verwachting, welke men van de voorleden jaar in deze stad als Kostschoolhouderesse toegelaten Jufvrouw Rollandet gehad heeft, allezins bevestigd ziende, acht het zich tot pligt de genoemde Jufvrouw in gemelde betrekking opentlijk aan te bevelen.
   Leiden, 1 Febr. 1833.
   Namens de Commissie, A. Blusse de Jonge.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.39/Dordrechtse_Courant_1833-02-05_002.pdf]

- De ondergeteekende berigt door dezen aan hare geëerde Stadgenoten, dat zij zich met hare SCHOOL gevestigd heeft op de Voorstraat, Lett. C. 62, en onderwijs geeft in de beginselen der Nederduitsche taal, benevens in het Naaijen en in alle Vrouwelijke Handwerken. Gaarne zag zij zich ook met de geheele Opvoeding van één of twee Kinderen belast. Elk, die haar bijzondere betrekkingne kent, zal wel overtuigd zijn, dat zij zich de achting, welke zij nu reeds ondervindt, meer en meer zal trachten waardig te maken.
    J.A. LEEMSCHOT, geb. Karpesteijn.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.39/Dordrechtse_Courant_1833-02-16_002.pdf]
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.39/Dordrechtse_Courant_1833-02-21_002.pdf]

- Men vraagt uit den fatsoenlijke stand eenige JONGE JUFVROUWEN die tot eenen matigen prijs onderrigt mogten begeren te ontvangen in het maken van alle Modens, zoowel Hoeden en Mutsen, als Japonnen en alle Dames Kleederen. Die daartoe genegen zijn, vervoegen zich bij Mejufvrouw VAN MUILWIJK, op de Groenmarkt, het tweede huis van de Vleeschhouwerstraat, alwaar ook eenen Gestoffeerde KAMER TE HUUR is, met ywee Slaapplaatsen er bij, heel net ingerigt.
[
bron: Dordrechtsche courant, 07-09-1833]

* * * 1834 * * *

- J.C. LAZAROM, van 's Gravenhage, heeft de eer de Dames te verwittigen, dat zij met Mei aanstaande zich als MODEMAAKSTER zal vestigen te Dordrecht, op de Groenmarkt A no. 275; zij heeft een schoon assortiment Dames Hoeden, allen naar den laatsten smaak, en verzoekt ieders gunst en recommandatie.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.40/Dordrechtse_Courant_1834-04-29_002.pdf]

- Wij betuigen bij deze onzen hartelijken en welmeenden dank, voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, bij het afsterven van onze geliefde Tante, M. TERWEN, Linnenaaister in het Weeshuis alhier, den 21 dezer, in den ouderdom van bijna 49 jaren, overleden.
  C. TERWEN, Uit aller naam.
  Dordrecht, den 29 December 1834.
[bron: Dordrechtsche courant, 30-12-1834]

* * * 1835 * * *

- De Ondergeteekende geeft aan hare geëerde Stadgenooten kennis, dat zij hare SCHOOL uit de Nieuwstraat naar de Wijnstraat, lett. B. no. 121, verplaatst heeft, en neemt deze gelegenheid waar hare inrigting bij voortduring aan hare geëerde Begunstigers aan te bevelen.
   Dordrecht, den 20 mei 1835.
   A. de Waal, Geadmitteerde kinder-Schoolhouderesse.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.41/Dordrechtse_Courant_1835-05-21_002.pdf]

- De Ondergeteekenden, wonende aan de Voorstraat wijk D no. 266, wenschen zich vereerd te zien met de gunst en het vertrouwen harer Stadgenooten, om aan een matig getal Kinderen Onderwijs te geven in het NAAIJEN, BREIJEN, BORDUREN en andere VROUWELIJKE HANDWERKEN; onder de uitdrukkelijke bepaling: Dat het werk, het welk de jonge Lieden zullen verrigten, niet voor hare Onderwijzeressen, maar voor haar zelven zal zijn, en derhalven door de Ouders in het noodige daartoe zal moeten voorzien.
  Dordrecht, den 21 October 1835.
  C. en H.G. LOS.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.41/Dordrechtse_Courant_1835-10-22_002.pdf]

* * * 1836 * * *

- De Ondergeteekende, aangesteld zijnde tot HUISONDERWIJZERESSE in de Nederduitsche en Fransche Talen en al hetgene verder tot eene fatsoenlijke Vrouwelijke Opvoeding behoort, beveelt zich in deze betrekking aan Ouders en Voogden binnen deze stad. Adres: Voorstraat, bij de Vuilpoort no. 89.
  Dordrecht, den 4 Januarij 1836.
  C.C.J. Nunnink.
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.42/Dordrechtse_Courant_1836-01-07_002.pdf]

- De ondergeteekende, benoemd tot FRANSCH DAG- En KOSTSCHOOLHOUDER te Dordrecht, berigt aan Ouders en Voogden, dat hij met 1e Augustus aanstaande zijne School zal openen.
C.J. DE VOGEL C.J. Zn.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.42/Dordrechtse_Courant_1836-06-28_002.pdf]

* * * 1837 * * *

- De Ondergeteekende berigt hiermede aan Ouders en Voogden, dat zij voornemens is haar INSTITUUT voor Jonge Jufvrouwen te Dordrecht in het begin van de maand November te openen.
Behalve de Hollandsche, Fransche, Hoogduitsche en Engelsche Talen, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Rekenen en Schrijven, Vrouwelijke Handwerken en alles wat tot eene Beschaafde Opvoeding behoort, zal zij zich ook bijzonder toeleggen op de Godsdienstige en Zedelijke Vorming der jeugdige harten.
De Voorwaarden zijn in den Boekwinkel van BLUSSE EN VAN BRAAM te bekomen.
A.C.W. LOHMANN
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.43/Dordrechtse_Courant_1837-09-23_002.pdf]

* * * 1839 * * *

- .....In maart 1838 gaan de kinderen Diederik en Hendrik op tekenles bij Frans Lebret. Deze lessen wordt voortgezet tot februari 1844.
In juni 1839 gaat Kato [Helena Katerina Uittenbogaard, geb 1829] naar de naaischool van de juffrouwen Van Goch. Een jaar later gaat ook Elisa [Charlotte C.E. Uittenbogaard (1831-1892)] naar deze dames. Er moet per leerling f 14 als entreegeld en f 14 bij het verlaten der school betaald worden en f 5 jaarlijks voor vuur- en theegeld. In maart 1841 gaan de twee meisjes ook nog bij juffrouw Van der Want op de avondbreischool.....
[bron: jaarboek 2003 van de vereniging Oud Dordrecht]
NB.
(adresboek 1855) Rip geb. van Goch R.M. Groenmarkt A5 naaister
(adresboek 1855) Rippe geb. van Goch R.M. [Naaisters] 
(adresboek 1860) Rippe geb. van Goch Wed. J. Wijk A Groenmarkt No. 5 naaister, winkel. in manufacturen 
(adresboek 1865) Rippe geb. van Goch Wed. J. Wijk A Groenmarkt No. 5 naaister, winkelierster in manufacturen 
(adresboek 1868) Rippe/van Goch Wed. J. Wijk A Groenmarkt No. 5 naaister 
(adresboek 1873) Rippe/van Goch Wed. J. Wijk A Groenmarkt No. 5 naaister, winkelierster 

* * * 1839 * * *

- De Ondergeteekende beveelt zich, bij gelegenheid van het openen van haren Winkel op aanstaanden Vrijdag, in de gunst harer geëerde Stadgenooten, en verwittigt, dat zij wel gesorteerd is in begonne HANDWERKEN, STREMIEN, alle soorten van ZIJDE, grovere en fijnere WOL en SAAIJET, BREI- en NAAIKATOEN en vele andere Artikelen.
  Dordrecht, den 30 Januarij 1839.
  E.F.C. SCHULD geb. Heck de Bruijn.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.45/Dordrechtse_Courant_1839-01-31_002.pdf]

- MAGAZIJN VAN MANUFACTUREN EN MODES J.J. KETTMANN [NB. Johannes Jacobus Kettmann is failliet in 1840]
Wijnstraat, over de Beurs B 216
Heeft de eer te berigten, dat hij wederom ontvangen eheft eene exquis mooije partij Mousseline de laine, gedrukt en gebrocheerd Jacconat, gedrukt Neteldoek, Thibet- en Zomer Shwals, Echarpes, Parasols, Bloemen, Tule en Neteldoeksche geborduurde boorden en Pelerines, Parijsche Dames Schoenen en Pantoffels in alle soorten, en vele andere Artikelen meer, waarvan de prijzen alleruiterst gesteld zijn. Beveelt zich op nieuw in UEd gunstig aandenken met het vak van Zijde- en Stroohoeden, Mutzen, Mantilles en andere Mode-Arikelen.
- KAREL KIRSCH, van Ernstall bij Saalfeld in Saxe-Meiningen, beveelt zich aan het goedgunstig publiek voor alle KUNSTVOORWERPEN uit GLAS vervaardigd als...; 
[bron:Dordrechtsche courant, 28-05-1839]

- J.M. Elckenbout, geeft aan hare geeerde begunstigers, dat zij haren MODE-WINKEL, verplaatst heeft bij de Vuilpoort D101; is op nieuw voorzien van een aantal nieuwigheden, tot het Modevak behoorende. Dordrecht, Augustus 1839.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.45/Dordrechtse_Courant_1839-08-22_002.pdf]

* * * 1840 * * *

- BERIGT AAN DE DAMES.
Mejufvrouw R. DE JONG, Modiste uit s Hage, heeft de eer hiermede te berigten, dat zij uit Parijs ontvangen heeft de nieuwste en fraaiste Hoeden, alsmede een groot assortiment keurige Doeken, fijne Kragen, Handschoenen, Mutsen, Linten, en meer andere smaakvolle MODE-ARTIKELEN, waarmede zij aanstaanden Woensdag den 17 dezer alhier arriveren zal, en gedurende de Dordrechtsche Kermis uitgepakt zal zijn in het Steegoversloot, lett. C. no. 1191.
[bron: Dordrechtsche courant, 16-06-1840]

- De Ondergeteekende, thans wonende alhier in de Groote Spuistraat, ten huize van Mejufvrouw de Weduwe van Geluk, zoo verrre hersteld zijnde, dat zij hare werkzaamheden als WOLLENNAAISTER weder kan beginnen, geeft daarvan door deze aan hare geachte Stadgenooten kennis, met verzoek om jaar, als vroeger, met hunne gunst te vereeren.
   Dordrecht, den 26 october 1840.
   C.K. STRAATMAN.
[Dordrechtsche courant, 27-10-1840]

- Stadsarchief Dordrecht, toegangsnummer: 27 Archieftitel: Nederlands hervormde gemeente van Dordrecht
935 Reglementen voor de Brei- en naaischool , 1840-1857 (gedrukt), met bijlagen, 1839 - 1856
Brei- en naaischool
998 Plan tot oprichting van een naaischool voor de kinderen van bedeelden, 2e helft 18e eeuw, met een instructie voor de naaivrouw (afschrift)
999 Jaarverslagen van de Brei- en naaischool door de regentessen aan de regenten van de Diaconieschool, 1842 - 1856
1000 Brieven van de regentessen van de Brei- en naaischool aan de regenten van de Diaconieschool, 1846 - 1857
1001 Inventaris van het archief van de Brei- en naaischool, (1858)
1002 Instructie voor de naaivrouw, 1856, met minuut
1003 Rekeningen en verantwoording door één van de regentessen van de inkomsten en uitgaven, 1841 - 1856

* * * 1841 * * *

- De Ondergeteekende maakt door deze aan hare Stadgenooten bekend, dat, op haar verzoek, haar door de geachte School-Commissie goedgunstig één jaar of langer is toegestaan, om hare SCHOOL, (en wel den April 30 e.k.) TE SLUITEN, om door die verleende rust het middel te vinden tot herstel van hare langdurige zwakheid. Zij neemt tevens deze gelegenheid waar, allen Ouders, welke haar zoo volgaarne hunne lievelingen toevertrouwd hebben, haren hartelijken dank te betuigen, met den innigsten wensch, dat de achting en het vertrouwen, door haar steeds ondervonden, thans op hare Zuster in hare nieuwe betrekking mogen overgaan.
Daar laatstgenoemde ruim acht jaren onafgebroken bij haar in alle vakken is werkzaam geweest en de drie laatste jaren de School bijna alleen met de grootste vlijt heeft waargenomen, zoo zal het wel niet verzekerd behoeven te worden, dat deze thans geene mindere zorg zal aanwenden in hare nieuwe betrekking, als middel tot haar eigen bestaan. Eindelijk dankt de Onderget. hare kleine Vriendinnen voor de liefde haar steeds bewezen, en verzekert haar, dat het haar steeds genoegen zal zijn haar eenige dienst te kennen bewijzen.
Dordrecht den 10 Febr 1841 J.A. LEEMSCHOT geb Kerpesteijn
[http://files.archieven.nl/46/f/569.47/Dordrechtse_Courant_1841-02-20_002.pdf]

- De Ondergeteekende maakt aan hare Stadgenooten door deze bekend dat zij door de Sluiting der school van Mej LEEMSCHOT hare zuster, eene andere betrekking voor haar zelve zal aanvaarden, in welke zij zich aanbiedt, om aan jonge jufvrouwen, van verschillende jaren onderwijs te geven in alle VROUWELIJKE HANDWERKEN, benevens in het naaijen, vormen en maken van dames-kleederen. Ook biedt zij zich aan tot het in orde brengen en voltooijen van alle dames-werken. Tot hare aanbeveling gedraagt zij zich aan de advertantie van mejufvrouw, hare Zuster. Zij als hare betrekking aanvaarden den 1 Mei e.k. in het Steegoversloot C 1174
Dordrecht 19 febr 1841 H.A. KERPESTEIJN
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.47/Dordrechtse_Courant_1841-02-20_002.pdf]

- Heden overleed, na een lang en smartvol lijden, tot onze bittere droefheid, onze hartelijk geliefde Oudste Zuster, A.M. GOVERS, in den ouderdom van 62 jaren.
Uit aller naam: C.B. GOVERS Wed. F. Isensee
Dordrecht, den 11 Maart 1841.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.47/Dordrechtse_Courant_1841-03-13_002.pdf]

* * * 1842 * * *

- Gezusters ELCKENBOUT, Modistes te Dordrecht, brengen ter kennis hunner begunstigers, dat zij van hunne reis geretourneerd zijn, en dat zij hebben medegebragt de nieuwe Parijsche ZOMER-MODELLEN van Hoeden, Mutsen en Passies, alsmede een mooije partij Bloemen, Veeren, Linten, Kragen, Peleriens, Handschoenen, Foulards, Echarpes, en meer andere Mode-artikelen. Ook is hun Winkel ruim voorzien van eene mooije partij A JOUR gewerkte Italiaansche en andere Stroo-Hoeden.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.48/Dordrechtse_Courant_1842-04-26_002.pdf]

- Dordrecht, den 16 Julij 1842. Op heden overleed te Zandvoort, bij Haarlem, in den ouderdom van ruim 29 jaren, Mejufvrouw A.C.W. LOHMANN, Kostschoolhouderes alhier. Eenige kennisgeving. 
[http://files.archieven.nl/46/f/569.48/Dordrechtse_Courant_1842-07-23_002.pdf]

- Ingevolge decisie van de Plaatselijke Schoolcommissie, is de Ondergeteekende, tot hiertoe Secondante in de Fransche Kostschool van wijlen Mejufvrouw LOHMAN, belast met de proviosionele waarneming van dezelve, gedurende de vacature, en zel dezelve Maandag 1 Augustus op de gewone wijze openen. 
Dordrecht, den 27 Julij 1842. J. MIOULET.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.48/Dordrechtse_Courant_1842-07-28_002.pdf]

- De Ondergeteekende, door het Edel Achtbaar Bestuur dezer stad geautoriseerd, tot het oprigten eener KINDERSCHOOL, berigt aan Ouders en Voogden, dat op den 1 September aanstaande deze hare School zal geopend zijn; zullende tevens aan meisjes Onderwijs gegeven worden in Handwerkjes. - Zij beveelt zich in de gunst harer geëerde Stadgenooten.
   Dordrecht, den 24 Augustus 1842.
  Wed. C.J. de Vogel. Steegoversloot, lett. C 994.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.48/Dordrechtse_Courant_1842-08-25_002.pdf]
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.48/Dordrechtse_Courant_1842-08-30_002.pdf]

- De Ondergeteekende maakt aan hare geeerde stadgenooten bekend dat zij met den eersten dezer maand eene dag en avondschool voor jonge jufvrouwen heeft GEOPEND, hen onderwijs gevende in het breijen, Naaijen en alle Vrouwelijke Handwerken, en beveelt zich bij deze in de gunst en het vertrouwen derzelve. Dordrecht den 12 Sept 1842.
J.C. GOVERS, Groenmarkt A 275
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.48/Dordrechtse_Courant_1842-09-17_002.pdf]
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.48/Dordrechtse_Courant_1842-09-13_002.pdf]

- Die, iets te vorderen hebben van, of Papieren, Boeken of Effecten onder zich hebben, behoorende tot, of iets verschuldigd zijn aan de Nalatenschap van Mejufvrouw ANNA CATHARINA WILHELMINA LOHMAN, in leven Institutrice, gewoond hebbende te Dordrecht, en den 16 Julij 1842 overleden, gelieven daarvan opgave, afgifte of betaling te doen bij den Notaris H. SCHUIJTEN, voor of op den 24 September 1842.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.48/Dordrechtse_Courant_1842-09-10_004.pdf]

* * * 1843 * * *

- BERIGT AAN DE DAMES. Mr. EMMANUEl, van Parijs.
Welke gedurende de laatste kermis deze stad bezocht heeft, berigt de Dames, dat hij wederom deze stad komt bezoeken, en de laatste modes uit Parijs heeft medegebragt, bestaande in Borduur-, Stik- en Naaldenwerk, benevens Fransche Kanten IN ALLE GENRES, Geborduurde Kleederen, Schawls, Echarpes, schoone Cappesons, Pellerins, gestikte en geborduurde Batiste Zakdoeken, Batist met het stuk van f 4 tot f 100 en f 200, kragen en mutsen van f 0,90 tot f 80, ogpemaakte musten van f 1 tot f 5, neglige dito, Fransche Bloemen en Richelieu tot alle prijzen, alsook Bal-kleederen Tarlatan, met zilver en goud gestikt, van f 25 en f 100.....uitgepakt Voorstraat D 19, naast den Heer H. Hoefnagel, goudsmid. Blijft slechts 12 dagen. 
[http://files.archieven.nl/46/f/569.49/Dordrechtse_Courant_1843-01-10_002.pdf]

- De Ondergeteekende maakt bekend, dat zij met den 1 Februarij hare DAG- en AVONDSCHOOL voor JONGE JUFVROUWEN verplaatst heeft naar de overzijde der Groenmarkt A no 27, en neemt bij deze de vrijheid, zich bij vernieuwing in het vertrouwen en de gunst harer geachte Stadgenooten aan te bevelen.
Dordrecht, den 1 Februarij 1843.
J.C. GOVERS.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.49/Dordrechtse_Courant_1843-02-02_002.pdf]

* * * 1844 * * *

- Wed. W.A. ZIJNEN, Groenmarkt A 27, berigt bij deze aan de Dames, dat de NIEUWSTE PATRONEN en BEGONNEN WERKEN heeft ontvangen.
Dordrecht, den 28 April 1844.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.50/Dordrechtse_Courant_1844-04-27_002.pdf]

- De Wed C.J. de Vogel is verhuisd van het Steegoversloot naar de Voorstraat, nabij de Beurs lett. C 1344 beveelt hare SCHOOL, bij voortduring haren geeerde stadgenooten aan, en berigt tevens dat zij, door verbetering van Locaal in staat is gesteld des avonds van 5 tot 7 ure aan jonge jufvrouwen onderrigt te geven in vrouwelijke handwerken.
Dordrecht 29 April 1844.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.50/Dordrechtse_Courant_1844-04-30_002.pdf]
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.50/Dordrechtse_Courant_1844-05-04_002.pdf]
NB.
- Getrouwd: W. van Roosendaal Wedn van A.F. Hackert /// C.J.H. van Buren wed. C.J. de Vogel (Dordrecht, 23 April 1851).

- Ondertrouwd: T. KAAS, van Rotterdam en J.M. Elckenbout (Dordrecht, den 13 Junij 1844).
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.50/Dordrechtse_Courant_1844-06-15_002.pdf]

* * * 1845 * * *

- Bij den Ondergeteekende is benoodigd: Een jongetje boven de 10 jaren, tot opleiding voor de Piano en het Orgel. 
   B. LEEMSCHOT, in het Steegoversloot.
- De Ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat zij verhuisd naar de overzijde der Groenmarkt A 275 ten huize harer Moeder de wed INSENSEE. Bij vernieuwing haar DAG- en AVONDSCHOOL voor jonge jufvrouwen aanbevelende, waarin onderwijs in naaijen, breijen en alle vrouwelijke handwerken wordt gegeven, wenschte de Ondergeteekende de nog overig zijnde uren tot het geven van les aan Huis in bovengenoemde Handwerken te besteden.
J.C. GOVERS
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.51/Dordrechtse_Courant_1845-02-01_002.pdf]
NB
(adresboek 1854) Govers J.C. Wijk A Manhuisstraatje No. 199 onderwijzeres
(adresboek 1860) Govers J.C. Wijk A Grootekerksbuurt No. 199 onderwijzeresse
(adresboek 1865) Govers J.C. Wijk A Grootekerksbuurt No. 199 onderwijzeresse
(adresboek 1868) Govers J.C. Wijk A Grootekerksbuurt No. 199 onderwijzeresse
(adresboek 1873) Govers J.C. Wijk D Bagijnhof No. 848-849-850-851-852, 25 (Lengenhof) parte.
(adresboek 1879) Govers J.C. Wijk D Bagijnhof No. 848-849-850-851-852, 25 parte.

- Men verlangt tegen Augustus of eerder: Eene LINNENMEID, die het Linnen- en Wollen Naaijen verstaat en tevens geschiktheid heeft om met Kinderen om te gaan, en eene WERKMEID, die aan de Wasch weet te werken.
Men gelieve zich in persoon te adresseren op de Wollewevershaven B no. 318 te Dordrecht.
[bron: Dordrechtsche courant, 06-05-1845]

- De Ondergeteekende berigt aan de Dames, dat zij alhier gearriveerd is met een precieus antieke KANTEN, echte CIEPURES, echte Fransche BORDUURSELS, als: kragen, pelerines, moderne kanten, barege, chawls, echarpes, echt Chineesch BORDUUR- en KANTGAREN, enz. Zij recommandeert zich in de perfectie, en belooft eene prompte en civiele bediening. Staande op de Beurs, naast de Banketkraam.
M. STUIVENBERG, Artiste Dentelière.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.51/Dordrechtse_Courant_1845-05-22_002.pdf]

- .......Ook zijne gedichten, de Ware eerzucht, Wijsheid, Spreuken II: gevolgd t de dankliederen op den verjaardag van zijnen vader (20 Maart 1807, 1808, 1814), zijn niet onverdienstelijk. Boven deze allen echter munt Hopelooze liefde, ook volgens zijn broeder, den hoogleeraar , een zijner beste dichtstukjes, verre uit. Bij elke gepaste gelegenheid tokkelde hij de snaren. Bij het graf van Ewaldus Kist ontboezemde hij zijn bedrukt hart in deze woorden: ........In zijne betrekking als leeraar der Hervormde gemeente, voorzitter zijnde in het bestuur der Diakonie—school, werd het plan geopperd, om met die school eene inrigting te vereenigen, die, aan genoegzaam onderwezene meisjes in lezen en schrijven, ook de gelegenheid gaf om het nuttig handwerk van breijen en naaijen kosteloos te leeren. Dit plan omhelsde hij gretig, bragt het mede tot rijpheid en tot volkomenheid, en sprak de Regentessen bij hare inhuldiging aldus toe......
[bron: Kerkelijk Dordrecht: eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche ... - Pagina 740 - Gilles Dionysius Jacobus Schotel - 1845]

* * * 1846 * * *

- Tegen primo Mei aanstaande verlangt men in het Vereenigd Arme Wees- en Nieuw Armhuis te Dordrecht, de betrekkingen van LINNEN-NAAISTER en WOLLEN-NAAISTER vervuld te zien. Degenen, welke hierop eenige aanspraak wenschten te maken, moeten zijn tusschen de 30 en 40 jaren oud, ongehuwd of weduwe zonder kinderen en van de Protestantsche geloofdbelijdenis. behalve vrije kost.......;
[bron: Dordrechtsche courant, 12-02-1846 ]

- De Ondergeteekende door de Plaatselijke Schoolcommissie alhier geadmitteerd zijnde tot het houden eener KLEIN KINDERSCHOOL voor den FATSOENLIJKEN STAND, geeft bij deze aan hare geëerde Stadgenooten dat zij deze School naar de wijze der beste Bewaarscholen heeft ingerigt, zoodat voor de ligchamelijke, wetenschappelijke en zedelijke vorming de naauwlettende zorg zal aangewend worden; dat bij het gewone onderrigt, de meisjes ook in alle Vrouwelijke Handwerken van Nut en Smaak, en de Jongetjes in het Knoopen van Netjes enz, onderrigt zullen ontvangen, en dat genoemde School zal geopend worden op den 15 September aanstaande, in de Grootekerksbuurt lett. A. no. 199.
Zij neemt de vrijheid deze inrigting in de gunst van ieder aan te bevelen.
   Dordrecht, den 2 September 1846.
  J.C. GOVERS.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-09-03_002.pdf]

- M. Jacobowicz à Amsterdam Hofleveracier van H.M. de Koningin uitgepakt.....begonnen en afgewerkte dames handwerken, tapisserien en borduurpatroonen, galanterie goederen .. Wijnstraat hoek Wijnbrug B 15.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-06-11_002.pdf]

- M. JACOBAWICZ, van Amsterdam, Hofleverancier, berigt aan zijne geëerde Begunstigers en het geacht Publiek, dat hij alhier is uitgepakt met een fraai assortiment der nieuwst BEGONNEN en AFGEWERKTE DAMESWERKEN, Tapisserien en Borduurpatronen, Galanterie-Goederen, als: Kistjes, Portefeuilles, Etuis, Mappen, fijn Mandewerk, enz om te bewerken. Wijnstraat, hoek van de Wijnbrug, lett. B. no 15.
NB. Ook zijn voorhanden Schotlandsche ZOMER-SCHWALS, en DOEKEN bewerkt als kant.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-06-16_002.pdf]

- M. JACOBOWICZ.
Hofleverancier, in de Warmoesstraat, te Amsterdam.
Berigt het geëerde Publiek, dat bij, uit hoofde van nieuwe Commissien, nog tot den 12 Julij zal uitgepakt blijven, in de Wijnstraat, lett. B. no. 15, te Dordrecht, met een fraai assortiment der Nieuwste BEGONNEN en AFGEWERKTE DAMES-HANDWERKEN, Borduurpatronen, Galanterie-goederen en fijn mandewerk om te bewerken, alsmede zomer-shawls en doeken bewerkt als kant.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-07-09_002.pdf]

- De Ondergeteekende, door H.H. Burgemeester en Wethouders der stad Dordrecht, tot ONDERWIJZERESSE aangesteld zijnde, neemt de vrijheid, Ouders en Voogden bekend te maken, dat zij voornemens is, haar Instituut den 1 September te openen, terwijl zij voorlopig hare woonplaats in de Grootekerksbuurt gevestigt houdt.
Dordrecht, den 26 Augustus 1846. J.C.S. KRETSCHMER
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-08-29_002.pdf]

- De Ondergeteekende door de Plaatselijke Schoolcommissie alhier geadmitteerd zijnde tot het houden eener KLEIN KINDERSCHOOL, voor den FATSOENLIJKEN STAND, geeft bij deze aan hare geëerde Stadgenooten berigt, dat zij deze School naar de wijze der beste Bewaarscholen heeft ingerigt, zoodat voor de ligchamelijke, wetenschappelijke en zedelijke vorming de naauwlettendste zorg zal aangewend worden; dat bij het gewone onderrigt, de Meisjes ook in alle Vrouwelijke Handwerken van Nut en Smaak, en de Jongetjes in het Knoopen van Netjes, enz onderrigt zullen ontvangen, en dat genoemde School zal geopend worden op den 15 September aanstaande, in de Grootekerksbuurt lett. A. no. 199.
Zij neemt de vrijheid deze inrigting in de gunst van ieder aan te bevelen.
  Dordrecht, den 2 September 1846.
  J.C. GOVERS.
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-09-03_002.pdf]
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-09-10_002.pdf]

- De Ondergeteekende heeft de eer aan zijne Geëerde Stadgenooten te annonceeren, dat bij voornemens is op Maandag den 7 dezer zijnen WINKEL in MANUFACTUREN in de Vriesestraat lett. D no. 981 TE OPENEN. Hij vleit zich bij deze door zijne prompte en civiele bediening, zijne Begunstigers in allen deele te zullen voldoen. Waarmede hij zich op het minzaamste aanbeveelt. Dordrecht, den 4 September 1846.
B.J. KOLDEWEY.
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-09-05_002.pdf]

- De Ondergeteekende CORSETTENMAAKSTER, berigt hare geëerde Stadgenooten dat zij VERHUISD is van de GROENMAKRT naar de GROOTE KERKSBUURT over het Stadhuisplein lett. A 199.
  Wed. F. ISENSEE.
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-09-19_002.pdf]

- DORDRECHT, den 12 October. Heden is alhier de Diaconie-Bewaarschool der Nederd. Herv. gemeente geopend, gesticht door de milde bijdragen derzelve gemeente. Zij is aanvankelijk geplaatst in een hulplocaal aan den Spuiweg, daartoe gehuurd en behoorlijk ingerigt, tot dat zij in het voor haar aangekocht ruim gebouw zal kunnen gevestigd worden. Tot het bestuur en opzigt over dezelve hebben zich, naar men verneemt, aan HH regenten der Diaconieschool ook de dames regentessen der Diaconie-naai- en Breischool aangesloten. Zoo mag zich ook onze stad in eene stichting verblijden, wier heilzaam vruchten elders reeds in ruime mate aanwezig, ook hier, onder Godelijken zegen, niet ontbreken zullen.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-10-13_002.pdf]

- MANUFACTUEREN EN MODES.
M. Tijssens geb. Elckenbout.
Heeft de eer de Dames te berigten, dat zij heden is geretourneerd met de volgende Artikelen, uit de eerste Fabrieken van Parijs, als: eene exquise ruime sortering Hoeden, Mutsen, Coiffures, Bloemen, Vederen, Linten, Kragen, Chemisettes, Doeken, Shawls, Mantilles, Visites en Mantels, à la Marie Antoinette, à Louis Quatorze, à Louisa, en meer andere fatsoenen, HANDSCHOENEN, zoo Jouvin, Privat en meedere soorten, Zijden en diverse Nieuwe Stoffen voor Kleedjes en Mantels, benevens meer andere Artikelen, bijzonder geschikt voor dit seizoen, waartoe zij de vrijheid neemt de dames ter bezigtiging uit te noodigen.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-11-05_002.pdf]
NB.
(adresboek 1855) Tijssens en Co. J. Voorstraat D62 winkeliersters 
(adresboek 1860) Tijssens en Co. Firma J. Wijk D Voorstraat No. 62 modiste
(adresboek 1865) Tijssens, firma J. Tijssens en Co. J. Wijk D Voorstraat No. 62 modiste 
(adresboek 1868) Tijssens, Firma J. Tijssens & Co. J. Wijk D Voorstraat No. 62 modiste 
(adresboek 1873) Tijssens & Cie. [Winkeliers; mode-artikelen] 
(adresboek 1873) Tijssens, Firma J. Tijssens en Cie. J. Wijk D Voorstraat No. 62 modemaakster, winkelierster
(adresboek 1879) Tijssens & Co. [Winkeliers in Modes] 
(adresboek 1879) Tijssens en Co. J. [Modemaaksters] 

- De Ondergeteekende heeft de eer de Dames te berigten, dat zij op Maandag 23 November en daaraan volgende dagen FINALEN UITVERKOOP zal houden beneden Fabrieksprijzen, van BEGONNEN HANDWERKEN, GEKLEURDE PATRONEN, benevens FLUWELEN, LEDEREN en meer andere artikelen om te bewerken. 
   J.M. KAAS Geb. Elckenbout, Voorstraat D no. 101.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.52/Dordrechtse_Courant_1846-11-21_002.pdf]

* * * 1847 * * *

- De Ondergeteekende maakt haren geëerde Stadgenooten bekend, dat zij met primo Mei aanstanden hare KLEIN-KINDERSCHOOL VOOR DEN FATSOENLIJKEN STAND verplaatst, naar het beste gedeelte der Vriezestraat, in het Hoekhuis der Korte Breestraat lett. D no. 622.
Zij vleit zich dat het lucht en ruim SCHOOLLOKAAL, alsmede de TUIN, die tot SPEELPLAATS zal worden ingerigt, de goedkeuring der Ouders wegdragen, de verplaatsing billijken en aanbevelen zullen.
  Dordrecht, 30 Maart 1847.
  Wed. C.J. DE VOGEL VAN BUREN.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-03-30_002.pdf]

- De Ondergeteekende berigt langs dezen weg, dat zij, van heden af, hare SCHOOL heeft overgebragt naar de GROOTEKERKSBUURT lett. A. no 198; blijvende zij haar Instituut aan de welwillendheid harer geëerde Stadgenooten aanbevelen. Gaarne zal zij zich ook, in hare tusschenuren belasten, met het geven van privaat Onderwijs.
Dordrecht, den 8 April 1847. M.M. HOFMAN wed. H. SMAASEN
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-04-10_002.pdf]
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-04-13_002.pdf]

- De Ondergeteekende heeft de eer hare begunstigers zoo binnen als buiten de stad te berigten, dat zij ontvangen heeft de nieuwste modellen van geborduurde en gemaakte kindergoederen, een mooi assortiment beurzen-garnituren, beurs-zijde, perlen, benevens wat tot bovengemeld Vakken meer behoort.
VERDER: Finale Uitverkoop, verre beneden fabrieks-prijzen, van Begonnen Handwerken, Fluweelen, Lederen en meer andere Artikelen om te bewerken, waartoe zij de vrijheid neemt de Dames ter bezigtiging uit te noodigen.
  J.M. KAAS geb. Elckenbout.
  Dordrecht, Voorstraat D 101.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-04-24_002.pdf]


- De Ondergeteekende heeft de eer aan het geachte publiek dezer stad te berigten, dat zij van eene buitelandsche reis is teruggekomen en de Nieuwste TAPISSERIE BORDUURWERKEN en BOORDUURPATRONEN, begonnen Haak, Brei en Witte Borduurwerken, benevens alle mogelijke en goedkoopster Borduurfournituren heeft medegebragt, als ook Fil de Laine - Nieuwe mandjes, welke bijzonder elegant gemonteerd zijn, fijne Etuys, Kistjes, Objects de Luxe en diverse kleine Fantaisie Artieklen. - Uitgepakt in de Wijnstraat, op den hoek van de Wijnbrug lett B no 15 te Dordrecht.
JEANETTE JACOBOWICZ geb POHL
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-05-29_002.pdf]

- De Ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat haar Depot van DAMES HANDWERKEN en BORDUUR-PATRONEN enz alhier tot Woensdag den 30 dezer zal blijven opengesteld. Zij noodigt mitsdien de Dames uit deze schoone verzameling alsnog met een bezoek te willen vereeren, tevens berigtende dat men vroeger van haar gekochte BORDUUR-PATRONEN voor den halven koopprijs inruilt tegen voorwerpen uit haren Winkel.
JEANETTE JACOBOWICZ geb POHL, Dordrecht, Wijnstraat B 15.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-06-24_002.pdf]
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-06-01_002.pdf]

- Voor de vele bewijzen van deelneming in het overlijden mijner geliefde Echtgenoot, betuig ik, mede uit naam mijner Kinderen en Behuwd-Kinderen, mijnen hartelijken dank. Dordrecht, den 28 Junij 1846. P. van Wel.
De WOLLEN NAAIWINKEL zal door mijne Dochter W. VAN WEL, welke dezelve gedurende de ziekte mijner Echtgenoot heeft waargenomen, worden gecontinueerd.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-06-29_002.pdf]

-De Ondergeteekende verlangt tot adsistent op hare School, zoo spoedig mogelijk Een MEISJE uit den fatsoenlijken Burgerstand, niet beneden de vijftien jaren oud, goed van humeur en van beschaafde manieren, ook eenige bewkaamheid bezittende in Vrouwelijke Handwerken.
J.C. GOVERS, Grootekerksbuurt lett. A no. 199.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-08-28_002.pdf]

- De Ondergeteekende is met hare NAAIWINKEL VERHUISD van de Voorstraat naar het Steegoversloot, boven PELENTJE, letter C no. 1032. 
P.A. DE WIT geb. Boshart.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.53/Dordrechtse_Courant_1847-09-21_002.pdf]

* * * 1848 * * *

- Heden morgen ontsliep, tot mijne bitterte droefheid, na eene kortstondige ongesteldheid, mijne dierbare Echtgenoot, MAGGALIENA ELCKENBOUT, in den jeugdigen leeftijd van cirva 33 jaren.
  C.G. TIJSSENS
  Dordrecht, den. 24 Jan 1848.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.54/Dordrechtse_Courant_1848-01-25_002.pdf]

- Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, in het treurig verlies van mijne waarde Echtgenoot MAGCHELINA ELCKENBOUT, mij betoond, betuig ik hiermede, ook namens de overige Betrekkingen, opregten dank.
  Dordrecht, den 28 Januarij 1848. 
  C.G. TIJSSENS.
NB. De AFFAIRE zal, onder dezelfde Firma, door mij, met behulp van mijne Oudste Winkeljufvrouw M.B. WINKELS, welke gedurende Negen Jaren in deze Zaak bij de Overledene als Eerste Werkster heeft gefungeerd, worden gecontinueerd; al het mogelijke zal van mijne zijde worden aangewend om het vroeger genoten vertrouwen waardig te blijven.
- De Ondergeteekende heeft de eer te berigten dat zij, ingevolge van het overlijden harer Zuster M. TIJSSENS ELCKENBOUT, voornemens is het MODEVAK, voorheen door haar overledene Zuster, onder de firma van GEZ. ELCKENBOUT gedreven, tegen primo Maart a.s. weder op te vatten en op haren eigen naam voor hare eigene rekening voort te zetten. Zij neemt alzoo de vrijheid zichh op nieuw ook voor dit vak bij hare begunstigers aan te bevelen, beloevende door eene prompte en civile bediening al het mogelijke te zullen aanwenden, om zich het vroeger genoten vertrouwen waardig te maken en te blijven verdienen.
  Voorstraat D101
  J.M. KAAS ELCKENBOUT;
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.54/Dordrechtse_Courant_1848-01-29_002.pdf]
NB.
(adresboek 1854) Jongh H. de, Wijk D Voorstraat No. 101, winkelier 
(adresboek 1860) Jongh A. de, Wijk D Voorstraat No. 101, winkelier in garen en band 
(adresboek 1865) Jongh A. de, Wijk D Voorstraat No. 101, winkelier 

- TIJSSENS, ELCKENBOUT.
Heeft de eer zijne geëerde beginstigers te berigten, dat hij, VOLGENS GEDANE ANNONCE steeds eenige dagen blijft voortgaan met de opruiming van diverse Mode-Artikelen, zoo als vroeger vermeld is.
En tevens te hebben ontvangen de NIEUWE MODELLEN van Stroohoeden.
   Dordrecht, den 19 Maart 1848.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.54/Dordrechtse_Courant_1848-03-21_004.pdf]

- Men vraagt eene JUFVROUW om in den morgen ONDERWIJS te geven in VROUWELIJKE HANDWERKEN. Adres letter X of in persoon, bij Blsusé en van Braam;
- MODES Korte Wijnstraat wijk 2 no 141, Rotterdam / Groenmarkt A no. 16 Dordrecht.
Tot inkoop der WINTERMODES naar Parijs vertrekkende, is de ondergeteekende zoo vrij de Dames te Dordrecht kennis te geven, dat hij voornemens is, dadelijk na deszelfs terugkomst, een MAGAZIJN te openen. Zich beleefdelijk in UEd gunst aanbevelende. 
DEUTZ BAUDUIN.
NB. Commissien voor Parijs, waarmede men hem binnen drie dagen gelieve te vereeeren, zullen met de meeste juistheid worden uitgevoerd. Verzoeke deze aan mijn adres te Rotterdam te doen geworden.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.54/Dordrechtse_Courant_1848-09-21_002.pdf]

- De Ondergeteekende geeft aan hare geeerde Stadgenooten te kennen, dat zij, op aanzoek, gedurende het Wintersaizoen AVONDSCHOOL zal houden voor Jonge Juffrouwen niet beneden de zes jaren te beginnen met primo October aanstaande.
J.C. Govers, Grootekerksbuurt A 199.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.54/Dordrechtse_Courant_1848-09-23_002.pdf]

- J.M. KAAS, Elckenbout.
Heeft de eer de Dames te berigten, dat zij van Heden tot Zaturdag 7 dezer, FINALE UITVERKOOP zal houden van differente GOEDEREN, alles verre beneden Fabrieksprijzen, als: Begonnen Handwerken, gekleurde en zwarte Patroonen, Borduurwol, Vlaszijde, Chenille, Beurszijde, Beursgarnituren, Beurzen, Brei- en Haaknaalden, Straminen, Genuanceerd Breikantoenm, benvens meedere Artikelen te veel om te melden.
   Voorstraat D 101, te Dordrecht.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.54/Dordrechtse_Courant_1848-10-03_002.pdf]

- MODES Korte Wijnstraat wijk 2 no 141, Rotterdam / Groenmarkt A no. 16 Dordrecht.
En se recommandant à la bienveillance des Dames, Mr. DEUTZ BAUDUIN prend la liberté de leur offrir in des plus jolis Assortimens de MODES, choisi par lui dans les premieres Maisons de Paris.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.54/Dordrechtse_Courant_1848-11-30_002.pdf]

- De Ondergeteekende, erkentelijk voor het vertrouwen en de begunstiging aan wijle zijne Zuster, in haar vak als MODEMAAKSTER geschonken, betugit door deze zijnen welmeenenden dank, terwijl hij tevens de vrijheid neemt als Opvolgster in dat vertrouwen voor te dragen, Mejufvrouw A.P. KORTHALS alhier, welke zich welwillend heeft aangeboden het onafgedane werk in bovenbedoeld vak, te voltooijen.
  Dordrecht, den 17 December 1848.
  B.A. GOUDRIAAN.
[
bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.54/Dordrechtse_Courant_1848-12-19_004.pdf]

* * * 1849 * * *

- De Ondergeteekende door het Edel Achtbaar Bestuur en de Plaatselijke Schoolcommissie dezer stad geadmitteerd zijnde als HUISONDERWIJZER, neemt de vrijheid ter kennis te brengen zijner Stadgenooten, dat hij zich als zoodanig met 1e Maart alhier zal vestigen. Behalve het geven van onderwijs aan de huizen zal hij ook collegie houden voor eerstbeginnende en meergevorderde leerlingen in verschillende vakken en talen.
J.A.C. LOS, Groenmarkt A 211.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.55/Dordrechtse_Courant_1849-02-08_002.pdf]

- De Ondergeteekende berigt hare geëerde Stadgenooten dat haar SCHOOLLOKAAL in de Grootekerksbuurt lett. A no. 199 aanmerkelijk VERGOOT zijnde, zij weder in staat gesteld EENIGE KINDEREN TE KUNNEN PLAATSEN.
J.C. GOVERS.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.55/Dordrechtse_Courant_1849-04-24_002.pdf]

* * * 1850 * * *

- De Schuldeischers in den Faillieten Boedel van Cornelis Gerardus Tijssens, gehandeld hebbende onder de Firma Tijssens Elckenbout, worden opgeroepen, om te verschijnen op Donderdag den 14 Februarij 1850, ten 12 ure op den middag, in de Gehoorzaal der Arrondissements-Regtbank te Dordrecht, in deszelfs Gebouw in het Steegoversloot aldaar, tot het aanhooren der Rekening en Verantwoording.
  De Curator in voorschreven Faillsisement, D.W. HORDIJK.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.56/Dordrechtse_Courant_1850-02-07_002.pdf]

- Eene fatsoenlijke gelegenheid biedt zich aan om een grondig Onderwijs te ontvangen in het DAMES HOEDENMAKEN, in 30 Lessen, à 35 cents de les. Dit onderwijs is geheel gerigt volgens Parijssche Leiding en Journalen. De Leerlingen kunnen, na het eerste Onderwijs genoten te hebben, het Werk zal mede brengen. Adres ten huizen van Mejufvrouw VAN DER WANT, in het Steegoversloot, op den hoek van de Augustijnenkamp, te Dordrecht.
[http://files.archieven.nl/46/f/569.56/Dordrechtse_Courant_1850-05-04_002.pdf]
NB.
(adresboek 1855) Want, P.J. van der, Vriesestraat D914, schoolhoudster;

- Men vraagt tegen 1 Augustus als helpster op eene Bewaarschool voor den fatsoenlijken stand een BURGERMEISJE niet beneden de 16 jaren, tevens bekwaam om onderrigt te geven in handwerken - adres onder letter AZ bij den heer J. Giltay boekverkoper.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.56/Dordrechtse_Courant_1850-06-25_002.pdf]

- NIEUWE INRIGTING VAN ONDERWIJS.
Fransche en Nederduitsche Dag- en Avondschool.
J.A.C. LOS door het Edel Achtb. Bestuur dezer Stad aangesteld als ONDERWIJZER aan bovengenoemde School, neemt de vrijheid Ouders en Voogden op deze nieuwe Inrigting opmerkzaam te maken. Niet alleen stelt hij zich ten doel de ontwikkeling en vorming der verstandelijke vermogens, maar ook zal hij voor de ligchamelijke en zedelijke opvoeding eene naauwlettende zorg dragen. Deze nieuwe inrigting, die met 1e October zal geopend worden in een ruim Lokaal Grootekerksbuurt A 198, brengt echter geene vernadering in de tot hiertoe gehouden collegien voor vreemde talen, terwijl de winteravond cursus voor eerstbeginnende en die voor meer gevordere leerlingen even als het vorig jaar met 1e October zullen aanvangen. Zij, die hunne Kinderen van bovengenoemde Inrigting gebruik willen doen maken of de collegien doen bijwonen, kunnen nadere inlichting bekomen bij den Onderwijzer, Groenmarkt A 211.
[bron: http://files.archieven.nl/46/f/569.56/Dordrechtse_Courant_1850-09-17_004.pdf]

* * *

(c) EvD Dordrecht okt-nov 2009 - juni 2012 - oktober 2012.