uit archief 121 (plaatselijke schoolcommissie lager onderwijs)

(envelop 1)
- [1c] 24-12-1860 jaarverslag;
- (3-1-1861) jongeling gymnasium;
- [5c] (Dordrecht 3 Januarij 1861; aan Heeren Regenten der Stadstusschen en armenscholen) Door deze heb ik de eer aan Heeren Regente te berigten, dat ik de kennisgeving heb ontvangen mijner herbenoeming tot Regentes voor het onderwijs in de handwerken op de Stads tusschen en armen Scholen, en dat ik bereid ben om die betrekking op nieuw te aanvaarden. S.C.B. Blom van Broek;
- Kinderen diaconie, plaatsing Stads Armenschool verzocht wordt:
1. Leonardus Johannes van Bohemen en Maria Elisabeth Ponte (Adrianus 5-4-1855), de vader dient bij de marine;
2. Thomas de Bres en ---- (Johannes 13-6-1852), de moeder overleden en de vader gedetineerd;
3. Jacobus Spoel en Maria Bak (Pieternella 25-1-1849), de moeder overleden en de vader in het Gasthuis.
4. Jacobus Spoel en Maria Bak (Cornelia 9-10-1853), de moeder overleden en de vader in het Gasthuis.
5. Arie van de graaf en Elisabeth de Bie (Arie 1850) de vader overleden;
6. Joris Kardinaal en Margaretha Driessen (Geertrui 1849) de moeder overleden en de vader uitlandig;
7. Joris Kardinaal en Margaretha Driessen (Willem 1851) de moeder overleden en de vader uitlandig;
8. Jan Holderman en Adriana Twigt (Cornelia 6-5-1851) de vader overleden;
9. Jan Jansen en Johanna Boter (Genesis mei 1853);
+ Opgave van kinderen door de Diaconie der N. Herv. Gemeente te Dordrecht bedeeld wordende die verzoeken op de Stads-Armenschool als Leerlingen te worden aangenomen: Maaijke van der Giessen, Johannes Lugten, Cornelis Adrianus Lugten, Geertruijda Bonten, Leendert Rook, Geertruijda Rook; Elisabeth Ponsen, Adriana Johannes de Steur (Strre); Catharina de Jongh, Johannes Versteeg; Gerrit van der Matte. Aldus opgemaakt door Diakenen der NH Gemeente te Dordrecht den 11 Jan 1861.
- verslag onderwijzersgezelschap over 1860;
- (9-1-1861) Naar aanleiding van Uwe missive van 4 Jan ll nr. 3 houdende kennisgeving van de benoeming van Adriana Elisabeth Biester tot kweekeling bij het onderwijs in de handwerken aan de Stadstussenschool, nemen wij de vrijheid UEd te doen opmerken, dat het door UEd bedoelde raadsbesluit van 7 December 1858 slechts van transitoiren aard geweest is, en alzoo de bepalingen van art. 22 van het Reglemetn voor die school in verband met art 22 der wet van 13 Augustus 1857 (Stsbl nr 103), in dezen thans hare volle toepassing behooren te erlangen. Mogt alzoo met het oog op art. 18 dier wet de aanstelling van eene nieuwe kweekeling gevorderd worden, zal zulks door den Hoofd-onderwijzer, onder goedkeuring van den Districts Schoolopziener moeten geschieden en behoudens nadere regeling van de door ons toetekennen toelage. B en W van Dordrecht.
- [14c] Verslag van het onderwijs aan Hulponderwijzeressen en Kweekelingen der bewaar- en Lagere Scholen te Dordrecht gedurende het jaar 1860.
Het gansche jaar door werd aan hulponderwijzeressen en kweekelingen van bewaar- en lagere scholen gelegenheid verschaft, onderrigt te otnvangen, in die vakken, welke gevorderd worden, om nuttig werkzaam te kunnen zijn aan gezegde scholen. Gedurende de maanden April tot october werd dit onderrigt eenmaal, de overige maanden des jaars tweemaal per week gegeven. De vakken van behandeling bepaalden zich hoofdzakelijk tot de volgende: Spraakoefening, getalleer, vormleer, gewijde geschiedenis, geheugen- en aanschouwingsoefening, lezen en onderwijs- en opvoedkunde.
In den regel werd bij elke les een gedeelte van twee dezen vakken besproken.
Aangezien kennis der muziek en een tamelijk schoon schrift voor de bedoelde betrekking vereischt worden, werden ook daartoe oefeningen gehouden. Voor de muziek waren die oefeningen hoofdzakelijk praktisch; theoretisch voor zoo ver dit voor de behoorlijke uitvoering van muziekstukjes nodig is. Voor het schrijven meosten de oefeningen bijzonder strekken tot verbetering van het schrift. Ten einde zich te oefenen, om op eene verstaanbare en geregelde wijze zich over eene zaak te leeren uitdrukken, werd gebruik gemaakt van het behandelende over de kennis van natuur- en kunstvoortbrengselen. Daartoe werd gesproken over die natuur- en kunstvoortbrengselen, welke in de meeste bewaarscholen in doozen aanwezig zijn. Van het besprokene worden door de hulponderwijzeressen schetsen vervaardigd, welke zij dan tegelijk tot eigen gebruik voor de school kunnen aanwenden. Hierbij wordt meerendeels gelet op het gebruik en de bewerking der voortbrengselen. De hoofdonderwijzeressen hebben den toegang tot de lessen, zonder tot medewerking verbonden te zijn. Alle hulponderwijzeressen deelen in de werkzaamheden. Nominative opgave:
Mej. Straatman, van Hummel, Govers, Itz, Reus (hoofdonderwijzeressen), J.H. Verhoeven , M. Bonket, W.C. van Wageningen, J. van Altenburg, J. Evenwel (Hulponderwijzeressen en kweekelingen aan de Stedelijke Bewaarschool), mej. E.J. Vliegenthart, J. de Voogt, H. Schulders, N. Pullemans, A.H. Blackstone (hulponderwizjeressen aan de Diakonie-Bewaarschool), A. Schenk (bijz school voor meisjes), F.C. v.d. Ent, N.S.J. Koopman (kweekeling bij mej. Reus), A.W.E. Baar (kweekeling bij mej. Govers), G.M. de Waal (hulponderwijzeres bij mej. Itz), A.H. de Munnik (kweekelinge bij mej. Cohen Stuart). Februarij 1861. J. Schenk, Onderwijzer
- [15c] Bewijs van toegang op de Armenschool te Dordrecht voor Annetje Elisabeth 14 October 1852 oud 8 jaren, kind van Cornelis Johannes Mulder en Jannetje Sluimer, Steegoversloot, als niet in staat om eenig schoolgeld te betalen (12-1-1861);
- [17c] (1-3-1861) Ofschoon ons geenszins in allen deele kunnende vereenigingen met de gronden in Uwe missive van 8 Februarij ll, ontwikkeld, tot stavind van Uwe bevoegdheid tot benoeming van Adriana Elisabeth Biester tot kweekeling bij het onderwijs in de handwerken aan de Stads Tusschenschool, hebben wij de eer uEd te berigten, dat wij in de gedane benoeming berusten, uit aanmerking van de bijzondere omstandiheden, waarin wij nog met betrekking tot het Schoolwezen verkeeren, en waardoor het voor het oogenblik, wij erkennen zulks gaarne, moeijelijk is aan de voorschriften der wet in allen deele te voldoen. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
- VERSLAG BEWAARSCHOLEN
a1=openbare bewaarschool 150 jongens 80 meisjes 1 hoofdonderwijzeres, 6 hulponderwijzeressen
b1=bijzondere bewaarschool 218 jongens 95 meisjes 1 hoofdonderwijzeres, 6 hulponderwijzeressen
c1=bijzondere bewaarschool 53 jongens 51 meisjes 1 hoofdonderwijzeres, 3 hulponderwijzeressen
d1=bijzondere bewaarschool 16 jongens 20 meisjes 1 hoofdonderwijzeres, 3 hulponderwijzeressen
e1=bijzondere bewaarschool 16 jongens 28 meisjes 1 hoofdonderwijzeres, 2 hulponderwijzeressen
f1=bijzondere bewaarschool 15 jongens 27 meisjes 1 hoofdonderwijzeres, 2 hulponderwijzeressen
g1=kleinkinder- of matressenschool 10 jongens 30 meisjes 1 hoofdonderwijzeres
h1=kleinkinder- of matressenschool 5 jongens 11 meisjes 1 hoofdonderwijzeres
i1=kleinkinder- of matressenschool 7 jongens 5 meisjes 1 hoofdonderwijzeres
j1=kleinkinder- of matressenschool 8 jongens 12 meisjes 1 hoofdonderwijzeres
k1=kleinkinder- of matressenschool 3 jongens 17 meisjes 1 hoofdonderwijzeres
l1=kleinkinder- of matressenschool 6 jongens 6 meisjes 1 hoofdonderwijzeres
m1=kleinkinder- of matressenschool 2 jongens 18 meisjes 1 hoofdonderwijzeres
= 1 openbare bewaarschool, 5 bijzondere bewaarscholen, 7 matressenscholen, 509 jongens, 400 meisjes, 13 hoofdonderwijzeresse, 21 hulponderwijzeressen;
AANMERKINGEN Het getal kinderen is genomen op 28 Februarij 1861. De school sub A vermeld is de Stedelijke bewaarschool die geheel uit gemeente-fondsen wordt onderhouden, terwijl de kinderen slechts een zeer gering schoolgeld betalen. De scholen sub B en C aangeduid zijn van de Nederduitsche hervormde Diaconie en van de Roomsch Katholijke Gezindte, welke gezindten haar in stnad houden. Die sub d, e, f zijn bijzondere bewaarscholen welke alleen bestaan van de opbrengst der schoolgelden. De inrigtingen b, c, d, e f worden met toestemming der beveogde magt opgerigt. Zij kunnen in het algemeen vrij voldoende genoemd worden. De lokalen zijn redelijk goed, in dele konden ruimer zijn. Aan het hoofd van deze bewaarscholen staan gexamineerde hoofdonderwijzeressen.
De inrigtingen sub G-M vermeld zijn matressenscholen. Alleen die sub G werd in 1828 bij wettige vergunning gevestigd; de overige zijn opgerigt, zonder dat daartoe verlof werd gevraagd. Aan het hoofd dien inrigtingen staan meerendeeld ongeschaafde vrouwen, die den naam van hoofdonderwijzeres niet verdienen. Hare voornaamste taak is dan ook om de kinderen gedurende eenige uren van den dat te bewaren, de lokalen daartoe gebezigd zijn meestal bedompen en dampig, sommige met vochtige steenen vloeren, meeste binnen kamers in woonvertrekken, waar teven gekookt, gewasschen en gedroogd wordt, en waar de kinderen sterke opeengedrongen, op bankjes of stoven zitten en den geheelen bewaartijd door ziiten blijven. De gezondheid en doelmatige opleiding der kleine kinderen worden zeker door een en ander weinig bevorderd. Het zal derhalvbe wel geen betoog behoeven, dat het in het belang der jeugd wenschelijk is, om de matressenscholen, die in ognezonde lokalen wordne gehouden, door andere en betere te vervangen of door sluiting onschadelijk te maken. (18-3-1861)
Toelichtende Staat tot de Opgaaf van de toestand der Bewaar-Kleinkinder en matressenscholen, op 28 Februarij 1861 ogpemaakt den 18 Maart 1861.
  a=de stedelijke beewaarshcool
  b=de Nederduitsche hervormde diaconie bewaarschool
  c=de bewaarschool der Roomsch Katholieke gezindt
  d=de bewaarschool van Mejuffrouw Govers
  e=de bewaarschool van Mejuffrouw Itz-Schreuders
  f=de bewaarschool van Mejuffrouw Reus
  g=matressenschool van P.J. van der Want in de Vriezestaat
  h=matressenschool van Catharina Helsemans, in de Prinsestraat
  i=matressenschool van wed de Groot in de Marienbornstraat
  j=matressenschool van Vrouw de Ruijter aan de Hoogt
  k=matressenschool van Vrouw Beerentempel in de Raamstraat
  l=matressenschool van Vrouw de Bres in de Kolkstraat
  m=matressenschool van Dockter van Rietschoten bij de Nieuwe Kerk
Volgens tabel van 11 Maart 1858 zijn dus sedert dien tijd vervallen:
  a) de school van Vrouw Schaffels aan den Rietdijk
  b) de school van Vrouw Poots, in den Dwarsgang
  c) de school van Vrouw Diepenbroek, in het Steegoversloot
  d) de school van Wed Kronouer in het Matenaspad
Daarentgen wordt op die tabel niet gevonden de school van vrouw Rietschoten, bij de Nieuwe kerk, die vroeger tot de zuiver brei- en handwerkscholen behoorde, doch thans onder de matressenscholen moet gerekend worden. De school van A.C. Berlijn, aan de Nieuwbrug is niet opgegeven, als zijnde eene zuiver brei- en handwerkschool.
- [22c] VERSLAG LAGER ONDERWIJS........
F Zondagschool der Nederd Hervormde Diakonie (door G. Bonket)
F Roomsch Catholijke Zondagschool (door W. Stalenhoeff)
G (gesubsidieerde scholen) Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet (J.S.C. de Vries-Kretschmer, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch), f 400 subsidie van de gemeente; hulponderwijzers C. Bijleveld, hulpond-akte+Fransch, A.H.C. de Vogel, Hollandsch + Fransch + Duitsch, C. Rijnders, hulpond-akte+Frans; kweekeling L. Veltman;
G (gesubsidieerde scholen) Fransche Meisjesschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voortgezet volgens art 72 der wet (M.M. Hofman wed H. Smaasen, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch), f 200 subsidie van de gemeente; hulponderwijzers H. Smaasen, Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch.
G (niet gesubsidieerde) Meisjesschool, gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs en voorgezet art 72 (J.J. Cohen Stuart, rang: Hollandsch, Fransch, Engelsch, Duitsch en handwerken), hulponderwijzer J. Boll, rang Hollandsch, Fransch, Engelsch en Duitsch;
G (niet gesubsidieerde) Fransche Jongensschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voorgezet art 72 (P.M.V. van de Riviere, rang: 2e rang, Fransch, Engelsch, Duitsch, Wiskunde), hulponderwijzer B. Meijlink en P.M. de Raveaud;
G (niet gesubsidieerde) Fransche Jongensschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voorgezet art 72 (J.A.C. Los, rang: 2e rang, Fransch, Engelsch), hulponderwijzer A. Bruins en F.B. Plukhooij;
G (niet gesubsidieerde) Fransche Jongensschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voorgezet art 72 (E.D.G. Frahm);
G (niet gesubsidieerde) Fransche Jongensschool, meer uitgebreid lager onderwijs en voorgezet art 72 (A.M. Brand van Straaten);
- [24c] onderwijzend personeel 1860
.......G. Bonket, (schoolgeld) kosteloos, (schoollokaal) voldoende
J. van Heumen, (schoolgeld) 10 cent 7 1/2 cents en 5 cents in de week, (schoollokaal) goed
Burgerschool voor jongens en meisjes, D. van Katwijk, (schoolgeld) onbekend
Burgerschool voor jongens en meisjes, J.P. Goedhart, (schoolgeld) onbekend
Burgerschool voor jongens en meisjes, Arn. Spoel, (schoolgeld) f 0,70 of f 1 per maand, (schoollokaal) voldoende
Burgerschool voor jongens en meisjes, A. Degens, (schoolgeld) f 0,80 of f 1,50 per maand, (schoollokaal) voldoende
Burgerschool voor meisjes, J. Schenk, f 40 in het jaar, (schoollokaal) slecht (in januarij 45 meisjes op de dagschool; in juli 50 meisjes op de dagschool).
G Fransche meisjeschool, J.C.S. de Vries geb. Kretschmer, f 54 in het jaar, (schoollokaal) voldoende (in januari 68 meisjes (4 kosteloos); in juli 70 meisjes (4 kosteloos))
G Fransche meisjeschool, M.M. Hofman wed H. Smaasen, f 50 in het jaar, (schoollokaal) voldoende (in januari 20 meisjes; in juli 20 meisjes)
G Meisjeschool, J.J. Cohen Stuart, f 120 f 150 s jaars, (schoollokaal) goed (in januari 12 meisjes; in juli 16 meisjes)
G Fransche jongensschool, P.M.V. van de Riviere, f 135 per jaar, (schoollokaal) goed
G Fransche jongensschool, J.A.C. Los, f 30, f 40 of f 50 s jaars, (schoollokaal) voldoende
G Fransche jongensschool, E.D.G. Frahn, f 52 of f 60 s jaars, (schoollokaal) goed; deze school is op 31 december 1860 opgeheven;
G Fransche jongensschool, A.M. Brand van Straaten, f 60 of f 80 s jaars, (schoollokaal) goed
- [28c] huishoudelijk reglement plaatselijke schoolcommissie;
- [29c] verslag stadstussenschool jan-febr-mrt 1861.
- [30c] verslag stadsarmenschool jan-febr-mrt 1861.
STAAT
135 (j 70/m 65) Burgerl armbestuur
125 (j 56/m 59) Herv. Diak.
501 (j 264/m 237) Onvermogenden
15 (j 7/m 8) Luth
6 (j 3/m 3) Roomsch Catholijk
10 (j 6/m 4) Israel. Armbest.
13 (j 9/m 4) onverm Israel. 
25 (j 14/m 11) alleen avondschool
361 (j 187/m 174) ook dagschool =831 (439/392)
+ Staat van den Naai- en breiwinkel der Stads-Armenschool op 1 April 1861.
+ Driemaandelijksche aanvraag voor den Naai en Breiwinkel der Stads-Armenschool voor het tweede kwartaal 1861.
- [32c] onderwijs in gevangenissen (s Gravenhage 19-3-1861);
- (6-4-1861) Naar aanleiding van art. 4 van het Reglement voor de Stads Armenschool, heb ik de eer UEd te doen toekomen twee opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur en de Nederduitsch Hervormde Diaconie alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen met uitzondering van de op de lijst van het Burgerlijk Armbestuur doorgehaalde nr. 1 Frederik Hemelaar, 2 Huibert Versteeg, 12 Wilhelmina Hekelaar en 16. Maria van Dijk, welke den bij bovengemelde art 4 gevordenden leeftijd van zes jaren nog niet hebben bereikt. De Burgemeester.
+ Opgave van kinderen die bij de Diakonie der Nederd. Herv. Gemeente te Dordrecht worden bedeeld en verzoeken op de Stads-Armenschool aldaar te worden aangenomen. Hendrik Johannes Sluiters, Hendrik van der Schulp, Adriana Johanna de Jong, Christina van Schelt, Arie Riet, Philip Ringeling. (5-4-1861)
- [34c] (16-4-1861) Ten gevolge op dezerzijdsche missive dd 6 April jl no 393-394/237, waarbij ik uEd. verzocht de kinderen op de lijst van het Burgerlijk Armbestuur voorkomende met name van 1. Godfried Hemelaar, 2. Huibert Versteeg, 12. Wilhelmina Hekelaar en 16. Hendrika Gerardina van Dijk als den gevorderde leeftijd niet bereikt hebbende, niet op de Armenschool op te nemen, heb ik de eer UEd te verzoeken, bedoelde kinderen thans tot het onderwijs op die school toe telaten als zijnde in de opgave van het jaar hunner geboorte abuizen ingeslopen. De lijst gaat verbeterd hierbij. De Burgemeester van Dordrecht.
Lijst van kinderen wier plaatsing op de Stads (april 1861)
1. Johannes Nicolaas Hemelaar en Antonia van Eck (Godfried 12-12-1854)
2. Willem Versteeg en Elisabeth Schaap (Huibert 9-11-1854)
3. Antje Barto (Jacob 29-3-1855)
4. Johan Pieter Sijderveld en Johanna Veltenaar (Johanna Maria 18-6-1855)
5. Johannes Tuijtel en Johanna Jacoba Sluiters (Jacobus Johannes 15-3-1855)
6. Herbert van Doorn en Elisabeth Pieternella Jacoba Johanna Schotel (Grietje jan 1855)
7. Pieter Petiet en Dientje Bogers (Jan 6-12-1854)
8. Jan van der Elst en Adriana Nodelijk (Geertje 22-1-1855)
9. Christiaan Eichhoorn en Neeltje Ambachtsheer (Teunis 11-3-1855)
10. Jacob Vrolijk en Daatje de Sterke (Hendrika 24-10-1854)
11. Johanna de Man (Hermina 28-4-1855)
12. Johannes Cornelis Hekelaar en Maria Helena Rombout (Wilhelmina 1854 te s Bosch)
13. Jan Hendrik Cornelissen en Francina Maria Versluis (Hendrika Adriana 7-1-1855)
14. Jacoba Bogers (Johannes 1855)
15. Pieter Raadgeep en Maria Elisabeth Biele (pieter 7-3-1854)
16. Jan Clement Dijk en Adriana Spangers ((Maria) Hendrika Gerardina 23-6-1854)

(envelop 2)
- [41c] (21-5-1861) Gelezen zijnde eene missive van het Bestuur der Roomssch Catholijke Meisjesschool alhier, de dato 30 April ll, verzoekende dat aan Mejufvrouw Geertruida Margaretha Dobbe, hulponderwijzeres, moge worden uitgereikt het bewijs bedoeld bij art 37 letter c der wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad n 103). Gezien de daarbij overlegde bescheiden. Gezien het berigt van de Plaatselijke schoolcommissie alhier, bij missive dd 16 Mei lleden N. 62 uitgebragt. Gelet op de art. 37 en 38 der wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad n. 103). Is goedgevonden aan Geertruida Margaretha Dobbe het bij art. 37 der genoemde wet gevorderd bewijs aftegeven, dat hare stukken door deze vergadering zijn gezien en in orde bevonden. En zal hiervan bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke schoolcommissie voornoemd, ter informatie.
- [48c] Verslag stads-tussenschool april-mei-juni 1861 (o.a. A.E. Biester, 19 april koorts).
- [49c] Verslag stads-armenschool april-mei-juni 1861 (D.W. Zahn, 10 juni absent, is zeer ongeschikt in het bewaren der orde en stilte den omgang met kinderen wordt beter)
+ Naamlijst der kinderen, die sedert April de school niet bezocht hebben en daardoor als willekeurig worden aangemerkt. (1 Julij 1861) 1. Arie van Eisbergen (Burgerl. Armb.), 2. Hendrik Lariviere (Burgerl. Armb.), 3. Aletta van Maren (Burgerl. Armb.), 4. Hendrik Ponten (Burgerl. Armb.), 5. Johannes Ridderhof (Burgerl. Armb.), 6. Cornelia Seret (Burgerl. Armb.), 7. Magrita Teubel (Burgerl. Armb.), 8. Louisa Vucht (Burgerl. Armb.), 9. Paulus Cornelis Brons (Burgerl. Armb.; naar de Mettereij), 10. Pieter van Welsum (Burgerl. Armb.; naar Alkmaar), 11. Louis Sorel (Herv. Diak); 12. Johanna Cath. Nieuwkemper (Herv. Diak); 13. Johannes Bolj (Herv. Diak); 14. Leendert Rook (Herv. Diak); 15. Joh. Wilhelmus Schaffels (Herv. Diak); 16. Johannes Nodelijk (onvermogend); 17. Nicolaas v.d. Plank (onvermogend); 18. Anthonie de Kok (onvermogend); 19. Karel Leonard (onvermogend); 20. Caspar Scheepbouwer (onvermogend; overleden); 21. Cath. Joh. Neering (onvermogend); 22. Dientje Maakelie (onvermogend); 23. Gerdina v.d. BERG (onvermogend); 24. Willemina Sluisdam (onvermogend); 25. Neeltje Krijgsman (onvermogend); 26. Joh. Maria Ringeling (onvermogend; ontslagen); 27. Catharina Maria Buis (Roomsch Catholijk; ontslagen); 28. Abraham v.d. Noot (Israeliet); 29. Johanna Jacoba Raadgeep (Burgerl Armbest.); 30. Johanna Maria Broegh (Burgerl Armbest.);
+ Staat van den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool op 1 Julij 1861.
+ Aanvraag voor de maanden Julij, Augustus en September voor den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool alhier.
- [50c] aangenomen leerlingen stadsarmenschool 8-7-1861 (41 leerlingen)
- stapel brieven sollicitanten hoofdonderwijzer stads-tussenschool o.a. van eek uit Rotterdam;
+
Lijst van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt (Julij 1861)
1. Gerrit van Dijl en Antonia Vehroeven (Simon 8-6-1855), Antonia Verhoeven is een verlaten vrouw;
2. Hermanus Schaffers en Willemina van Dijk (Maria Willemina 15-5-1855)
3. Pieter van Ooijen en Maria Kop (Pieter junii 1855)
4. Wouter Smits en Aletta Theodora Schouman (Pieter 6-1-1855)
5. Dirk van Pelt en Cornelia Dortmont (Cornelia 27-4-1852); Dirk van Pelt zit gevangen;
6. Frederik Tij en Regina Verhappen (Maria 30-10-1853), de vader is overleden.
+ Opgave van kinderen wier Ouders bij de Nederduitsch Hervormde Diaconie te Dordrecht worden bedeeld, en verzoeken op de Stads-Armenschool te worden opgenomen.
(tweede wijk) bedeeld door C.J. van Emmerick, Adriana Johanna de Jong;
(derde wijk) bedeeld door D.B. van der Elst, Joziena van Dalen;
(vijfde wik) bedeeld door G. van Brakel Gzoon, Johannes Nieuwkemper;
(achtste wijk) bedeeld door C. Kuipers, Cornelis Hendrik Spoel;
(negende wijk) bedeeld door K.J.J. Lotsij, Catharina Hendrika Lugten, Cornelia van den Berg, Dirk Bos, Laurens van der Steen;
Aldus opgemaakt door Diakenen der Nederd. Herv. Gemeente te Dordrecht den 4e Julij 1861. (van Brakel, B. v.d. Elst)
+ Aanvrage tot plaatsing van n kind op de Stads-Armenschool door het Armbestuur der Evangelische Luthersche Gemeente (Julij 1861) Joseph Bger, geboren 10 Februarij 1855, zoon van Helena Bger, wed. van Son.
- [40c] gedrukt boekje verslag gemeente Dordrecht 1860;
- (22-7-1861) overlijden C. van Driel, hulponderwijzer;
- (16-9-1861) Jan hendrik van Trooijen, hoofdonderwijzer van 2e stads-tussenschool.

(envelop 3)
- [65c] stapel brieven.
- (Zirikzee 21-9-1861) brief J.H. van Trooijen.
- [63c] rooster Meisjesschool de Vries-Krestschmer.
- [64c] rooster Meisjesschool M.M. Hofman-Smaasen.
- [66c] Zuidhollandsche zangvereniging;
- [67c] Verslag stads-tussenschool juli-aug-sept 1861 (17. J.A. Biester, leert al beter onderwijzen);
- [68c[ Verslag Stads-armenschool  juli-aug-sept 1861.
+ Naamlijst der kinderen, die sedert Julij de school niet bezocht hebben, en daar door als Willekeurig worden aangemerkt (1 October 1861). 1. Genesis Jansen (Burgerl. Armbestuur; voor de 3e maal teruggekomen); 2. Hendrik Nicolaas van Dijl (Burgerl. Armbestuur); 3. Jozina Theuling Burgerl. Armbestuur); 4. Magdalena Johanna Visser Burgerl. Armbestuur); 5. Johannes Ponsen (Herv. Diakonie); 6. Cornelis Lugten (Herv. Diakonie); 7. Joost van Hofwegen (Herv. Diakonie); 8. Maaike Giesen (Herv. Diakonie; overleden); 9. Cornelis Holdermans (Herv. Diakonie); 10. Maria Schoentjes (Roomsch Cath; in april ll aangenomen, maar is niet op de Stads-armenschool gekomen); 11. Gijsbertus van Eisden (onvermogend); 12. Huibert van Maren (onvermogend); 13. Hendrik Karel Will. v.d. Joogh (onvermogend); 14. Johannes van Ooijen (onvermogend); 15. Gerrart Bozua (onvermogend); 16. Dirk Ketel (onvermogend; vertrokken naar Rotterdam); 17. Jozef v.d. Wiel (onvermogend; vertrokken naar Rotterdam); 18. Elizabeth Spoel (onvermogend); 19. Heiltje Schols (onvermogend); 20. Johanna Christina de Kok (onvermogend); 21. Cornelia Johanna Montfoort (onvermogend); 22. Lena Piet.a Meiboom (onvermogend); 23. Adriana Hoek (onvermogend); 24. Dirk Markestein (onvermogend);
+ Drie maandelijksche aanvraag voor den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool te Dordrecht (4e Kwartaal).
+ Staat van den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool op 1 October 1861.
+ Staat van der Stads-Armenschool te Dordrecht
135 Burgerl. Armbestuur (70 jongens/65 meisjes)
114 Herv. Diakonie (64 j/50 m)
485 Onvermogenden (261 j/224 m)
11 Luth (5 j/6 m)
6 Roomsch Catholijk (4 j/2 m)
6 Israelit Armbest (2 j/4 m)
13 Onverm Israelit (9 j/4 m)
alleen avondschool 25 (14/11)
dag en avondschool 361 (187/174)
totaal 795 (429 jongens/366 meisjes)
- [71c] (7-10-1861) Abram Rugers, hulponderwijzer / P.M.V. van de Riviere;
- [72c] In antwoord op de door Heeren leden der plaatselijke Schoolcommissie aan Dames regentessen voor het onderwijs in de handwerken op de Stadsarmen en tusschenscholen gedane uitnoodiging, tot het voordragen van vier meisjes uit de haar overgelegde lijst van Sollicitanten, die niet boven de 18 jaren en daarbij geschikt zouden zijn om als kweekelingen op de tweede stads-tusschenschool werkzaam te zijn, is dienende dat er naar haar oordeel slechts vier meisjes zich daarop bevinden die door haren leeftijd daartoe in aanmerking kunnen U hiervan te moeten informeeren. met hoogachting heb ik de eer te zijn Uwe dienstw. dien.sse S.C.B. Blom van Broek (Dordt 18 Oct 1861)
+ Sollicitanten naar de betrekking van Hulponderwijzeres of Kweekeling in de vrouwelijke Handwerken op de Tweede Stads-Tusschenschool.
1. Francina Catharina v.d. Ent, 18 jaar, sedert 3 jaar op 't Bewaarschool bij Jufvr. Reus (Hoogt).
2. Jansje van Dalen 17 jaar, Hoedenmaakster (Grotekerksbuurt)
3. Ketje de Gelder, 20 jaar, naaister (Koningspleinbuurt)
4. Betje Loos 19 jaar naaister (Lindegracht)
5. Geertrui van Maarseveen, 19 jaar
6. Elizabeth Biester, 22 jaar, naaister (Bagijnhof)
7. Anna Maria van Roosendaal, 18 jaar, naaister (Geschrevenstraat=?Gravenstraat)
8. Elizabeth van Wel, 18 jaar (Hooge Nieuwstraat)
9. Henriete Huisman, 19 jaar (Nieuwstraat)
10. Gijsberdina Reus, 15 jaar (Spuiweg)
11. Johanna Elizabeth Doterem, 19 jaar, naaister (Bagijnhof)
12. Maria v.d. Elst geb. v.d. Matten, 37 jaar, naaister (Hoogt)
13. Cornelia Husen 24 jaar (Wijnstraat)
14. Emmerina Hartman 15 jaar, kweekeling bij Jufvr. Govers (Voorstraat)
15. Maria Zoethout, 22 jaar, naaister (Hooge Nieuwstraat)
16. Jasperina Cornelia Vliegenthart, 22 jaar, sedert 3 jaar op het Bewaarschool van Jufvr. Reus, Vleeschhouwerstraat.
17. Adriana Elizabeth Biester (werkzaam op de 1e Tusschenschool) -- doorgestreept
18. Aldegonda v.d. Heuvel (werkzaam op de 1e Tusschenschool) -- doorgestreept
19. Gerrardina Takken (werkzaam op de 1e Tusschenschool) -- doorgestreept
- [74c] (12-10-1861) Naar aanleiding van art 4 van het Reglement voor de Stads-Armenschool, heb ik de eer UEd te doen toekomen, vier opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur, de Nederd. Herv. Diaconie, het Evang Luthersche en Nederlandsch Israelitisch Armbestuur alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderne opgemelde school te doen opnemen. De Burgemeester van Dordrecht.
+ Lijst van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt (October 1861).
1. Johannes van der Mijle en Jannetje Luijten (Johannes 10-10-1855)
2. Aart Sluiters en Maria Brouwer (Helena 24-7-1855)
3. Jan Tijssen en Adriana Akkerman (Jan 24-9-1855)
4. Catharina Hoefnagel (Christina 1-10-1855)
5. Hendrik de Kuizer en Johanna Westdijk (Adrianus 29-9-1855)
6. Gerrit Stolk en Jannetje Buitendijk (Mijntje 5-1-1855)
7. Cornelis Bosua en Alida de Vries (Willemina 4-1-1854), de vader is afwezig;
8. Pietje van Dijk (Elisabeth 24-10-1855), dit kind is nog geen zes jaar oud doch het verschikt slechts eenige dagen;
9. Geertrui Klootwijk (Pieter 24-4-1855)
10. Gerrit van Ooijen en Adriana van Varik (Adriana 7-2-1855)
11. Jacob Vrolijk en Daatje de Sterke (Hendrika 24-10-1854), de vader is overleden;
+ Opgave van Kinderen wier Ouders bij de Nederduitsch Hervormde Diaconie te Dordrecht worden bedeeld, en verzoeken op de Stads-Armenschool te worden opgenomen.
(tweede wijk) bedeeld door C.J. van Emmerick, Geertrui van Unnik;
(derde wijk) bedeeld door D.B. van der Elst, Joziena van Dalen
(vierde wijk) bedeeld door M.S.H. Lotsij, Cornelis Barendrecht.
(achtste wijk) bedeeld door Corn.s Kuipers, Elizabeth Brand.
(negende wijk) bedeeld doorK.J.J. Lotsij, Corns. Matths Bertus van Doorn, Cornelia Vink, Jan Dirk van der Steen;
(tiende wijk) bedeeld door P.H. van Hoffen, Cornelia Wilhelmina Rook, Frans van der Giessen, Hendrik van der Giessen, Jacoba Johanna Ponsen. (Dordrecht 8 October 1861)
+ Opgave van Kinderen wier Ouders bij het Evangelisch Luthersch Armbestuur te Dordrecht bedeeld worden en waarvoor opname op de Stads-Armenschool verzocht wordt. Johannes Teubel en Hendrika de Jong, Alida Elisabeth geb 24 sept 1855.
+ Opgave van Kinderen wier Ouders bij het Nederlandsch Israelitisch Armbestuur bedeeld worden, en waarvoor opname op de Stads-Armenschool verzocht wordt: Izaak Machiel van Dam en Betje de Jong (Gotschalk 11 jaren); Hijman Machiel Witstein en Saartje Cohen (Antje 6 jaren); Gerrit van Gelder en Betje Lion (Abraham 6 jaren);
- [78c] Maandag den 28 October 1861. gelezen zijnde eene missive van de Plaatselijke Schoolcommissie alhier de dato 22 October lleden N. 144, houdende mededeling van de door haar gedane benoeming van helpsters bij het onderwijs in de handwerken aan de 2e Stadstusschenschool. Is goedgevonden goed te keuren, de benoeming van Francina Catharina van den Ent, Jansje van Dalen, Anna Maria van Roosendaal en Johanna Elisabeth Doterem, als helpsters bij het onderwijs in de handwerken aan de 2e Stads-tusschenschool op eene jaarwedde van f 30 voor ieder, integaan met den 1e November aanstaande. En zal hiervan bij ectract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke Schoolcommissie voornoemd. De Burgemeester.
- [81c] (31-10-1861) J.E.A. Barends, hulponderwijzer 2e stadstussenschool.
- [82c] J.H. de Jong Boers.
- (Steenbergen 11-11-1861) L. de Rooij, kostschoolhouder.
- [87c] (Dordrecht 13 Nov 1861) Doordrongen van het beland eener spoedige vervulling van de door den dood van Mej. Zahn opengevallen plaats van hoofdonderwijzeres bij het onderwijs in de handwerken aan de Stads-Armenschool, haasten Regentessen zich op Uwe missive van 11 dezer te antwoorden. Zij zouden meenen niettgenstaande de ligchaaamsgebreken van mejufvrouw Kloppers, haar als zoodanig aan de commissie te mogen aanbevelen, omdat de hoofdonderwijzeres niet wordt geroepn tot schoolhouden waartoe toch de meester tegenwoordig is, maar enkel tot het geven van onderwijs en het toezigt op dat der kweekelingen, en Regentessen daarover, zoowel als over haren omgang met de kinderen, die toch alle beneden de 1e jaren zijn, alle reden van tevredenheid hebben, gedurende de jaren dat zij aan deze en vroeger aan de Diaconieschool is werkzaam geweest. Gaarne onderwerpen zij echter haar gevoelen aan dat der Commissie, en mogt deze daarmede niet kunnen instemmen, dan zouden zij haar voorstellen zoo spoedig mogelijk eene oproeping van Collicitanten in de Dordtsche Courant te plaatsen, met opgaaf van de vereischten en het traktement dat de commissie voornemens is aan de te benoemen hoofdonderwijzer toe te leggen.
Regentessen nemen de vrijheid de Commissie opmerkzaam te maken, dat het traktement van wijle Mejufvrouw Zahn naar evenredigheid hooger was dan dat der andere hoofdonderwijzeressen, die dagelijks, voor en namiddags op de school werkzaam zijn. Nog geven Regentessen de Commissie in bedenking of het niet nodig ware ook kweekelingen beneden de 18 jaren op te roepen, daar toch naar haar oordeel de armenschool ebhalve de hoofdonderwijzeres, vier hulponderwijzeressen zal behoeven. Uit naam van Regentessen S.C.B. Blom geb. van Broek
- [88c] instructie bediende plaatselijke schoolcommissie.
- [89c] (B en W van Dordrecht) Maandag den 18-11-1861. gelezen zijnde eene missive van de Plaatselijke Schoolcommissie alhier, de dato 15 November lleden N. 168, houdende aanbieding van eene aanbevelingslijst van twee personen, ter vervulling van de plaats die openvalt door de gewone aftreding op 1 Januarij anastaande van eene Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stadstusschen- en armenscholen. gezien art. 8 van de bijzondere bepalingen voor genoemd onderwijs. Is goedgevonden Mevrouw J.P.D. Smits geb. Bouvy te benoemen tot Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads-Tusschen- en Armenscholen. En zal hiervan extract gegeven worden aan de Plaatselijke Schoolcommissie ter informatie en narigt en ter mededeeling aan de benoemde. De Burgemeester. 
- [90c] mej. M. ten Entel.
- [91c] (25-11-1861) Gelezen zijnde eene Missive van de Plaatselijke School Commissie alhier, dd 18 November ll no. 172, houdende mededeeling van de door haar gedane benoeming van A. Kloppers, helpster bij het onderwijs in de handwerken aan de Stads-Armenschool, als eerste onderwijzeres bij dat onderwijs aan genoemde school in plaats van wijlen D.W. Zahn. Is goedgevonden goed te keuren, de benoeming van A. Kloppers als eerste onderwijzeres bij het onderwijs in de handwerken aan de Stads-Armenschool, op eene Jaarwedde van f 100 ingegaan met 16 November 1861. En zal hiervan bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke Schoolcommissie voornoemd. Voor extract conform. De Burgemeester.
- [96c] Dames Regentessen der Stadsscholen voor handwerken, hebben de eer door deze aan Haren leden der plaatselijke Schoolcommissie te berigten, dat zij op de in de Dordrechtsche courant geplaatste oproeping van Sollicitanten voor kweekelingen bij het onderwijs in de handwerken in de armenschool zich elf meisjes hebben aangemeld. Zij hebben zich bepaald bij het onderzoek naar zes daarvan die 16 of 17 jaren telden, en nemen nu de vrijheid aan de Schoolcommissie ter benoeming voor te dragen H. REUS oud 17 jaren en A.E. Bonket oud 16 jaren welke beide zoowel wat bekwaamheid als wat moraliteit en geschiktheid tot het omgaan met kinderen aangaat, haar zeer aanbevelenswaardig zijn voorgekomen. Uit naam van regentessen (Dordrecht 27 Dec 1861) S.C.B. Blom van Broek.
- [97c] J. Roodenburg, beedigd.
- [98c] Verslag 1e Stads-tusschenschool oct-nov-dec 1861.
+ Namen der leerlingen die de eerste Stads-Tusschenschool willekeurig verlaten hebben (Dordrecht 30 Dec 1861): Neeltje van den Berg, Hendrik Corijnus, Otto Johannes Erkelens (nooit geweest); Johanna Erkelens (nooit geweest); Johanna Margareta Klezir (naar Rotterdam); Johannes Hendrikus Klezir (naar Rotterdam); Willem Jakobus Polet (naar Utrecht); Pieter Polet (naar Utrecht); Margaretha Prins.
+ Staat der Eerste Stads-Tusschenschool te Dordrecht. (Dordrecht 30 December 1861)
Dagschool 310 leerlingen
Dag- en Avondschool 84 leerlingen
Avondschool 5 leerlingen = 398 leerlingen
Staat der school voor het onderwijs in vrouwelijke handwerken op de eerste Stads-Tusschenschool. (Dordrecht 30 December 1861)
115 leerlingen -/- 3 willekeurigen - blijft 112 leerlingen
+ De namen der kweekelingen zijn: Willem Swinnus BOS, Nikolaas van RANDWIJK, Barend Mensen (J.H. van Trooijen)
- [99c] Verslag 2e Stads-tusschenschool oct-nov-dec 1861.
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht gedurende de maanden November en December 1861. (Dordrecht 30 December 1861)
Dagschool 338 leerlingen
Dag- en avondschool 83 leerlingen
Avondschool 4 leerlingen = 425 leerlingen
Staat der school voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken op de Tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht gedurende de maanden Nov. en Dec. 1861 (Dordrecht 30 December 1861)
129 leerlingen
3 willekeurigen = 126 leerlingen
+ Namen der leerlingen die willekeurig van de Tweede Stads-Tusschenschool zijn weggebleven: 1. Maria Duhen (nooit geweest); 2. Gerrit Groesbeek (nooit geweest); 3. Casper Louman (nooit geweest); 4. Hendrik Jan Munter (nooit geweest); 5. Barend Mls (nooit geweest); 6. Joris Noks (nooit geweest); 7. Dirkje Hendrika Noks (nooit geweest); 8. Willem Rozier (nooit geweest); 9. Adriana Maria van Verslager (nooit geweest); 10. Adries Simon Withouwers (nooit geweest); 11. Herman van der Want (nooit geweest); 12. Leendert van Eisbergen (nooit geweest); 13. Elizabeth Swart (naar Alblasserdam). (Dordrecht 30 December 1861) 
- [100c] Verslag Stads-Armenschool oct-nov-dec 1861.
+ Staat van den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool op den 1 Januarij 1862.
+ Naamlijst der kinderen, die sedert primo October de Stads-Armenschool hebben verlaten als ontslagen of willekeurig (December 1861): 1. Hendrik v.d. Plank (Burgerl. Armbestuur, willekeurig); 2. Frans van Volkom (Burgerl. Armbestuur, ontslagen); 3. Gerdina de Man (Burgerl. Armbestuur, willekeurig); 4. Anthonia Groeneveld (Burgerl. Armbestuur, willekeurig); 5. Geertruida de Man (Burgerl. Armbestuur, willekeurig); 6. Borghardus Schotel (Herv. Diakonie, willekeurig); 7. Dingeman Tilgekamp (Herv. Diakonie, willekeurig); 8. Alida Johanna Kooten (Herv. Diakonie, willekeurig); 9. Hendrika Kooij (Herv. Diakonie, willekeurig); 10. Neeltje Fok (Herv. Diakonie, willekeurig); 11. Jacobus Fokke (Luth; aangesteld als kweekeling); 12. Hugo van Efferen (onvermogend; aangesteld als kweekeling); 13. Cornelis Lindonk (onvermogend; aangesteld als kweekeling); 14. Willem van Aken (onvermogend; willekeurig); 15. Cornelis Zondervan (onvermogend; ontslagen); 16. Jacobus Kortsman (onvermogend; ontslagen); 17. Barend Haksteen (onvermogend; willekeurig); 18. Martinus Zondervan (onvermogend; willekeurig); 19. Govert Anthonie Masbergen (onvermogend; willekeurig); 20. Johannes de Waal (onvermogend; willekeurig); 21. Helena Hermans (onvermogend; ontslagen); 22. Neeltje Visser (onvermogend; willekeurig); 23. Hendrika de Waard (onvermogend; willekeurig); 24. Anthonia de Waard (onvermogend; willekeurig); 25. Johanna van Halen (onvermogend; willekeurig); 26. Pieternella de Boer (onvermogend; willekeurig); 27. Catharina Spoel (onvermogend; willekeurig); 28. Johanna Beijer (onvermogend; willekeurig);
+ Driemaandelijksche aanvraag voor den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool (1e Kwartaal 1862);
+ Staat van de Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 Januarij 1862.
143 Burgerlijk Armbestuur (75 j/69 m)
118 Herv Diak (66/52)
471 Overmogenenden (250/221)
12 Luth (5/7)
5 Roomsch Cath (4/1)
9 Israel. Armbest (4/5)
14 Onverm. Israel. (9/5)
26 alleen avondschool (15/11)
187 dag en avondschool (187/-)
798 = 427 jongens en 371 meisjes

[bron: SAD 121-27 brieven over het jaar 1861]

* * *

(envelop 1)
- [3d] (11-1-1862) Naar aanleiding van art. 4 van het Reglement voor de Stads-Armenschool heb ik de eer UEd. te doen toekomen, drie opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur de Evangelisch Luthersche en de Ned. Hervormde Diaconie alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen op gemelde school te doen opnemen. De Burgemeester van Dordrecht. 
+ 1. Thomas van de Ven en Geertrui Machielse (Leendert 1-11-1855)
2. Huibert Scheepbouwer en Hendrika Keeman (Jacob 16-11-1855)
3. Abraham Anthonie Camerling en Helena Catharina Smal (Anthonia 18-12-1855)
4. Hendrik Hoogendam en Linkje Rijken (Jannetje 17-10-1855); moeder hertrouwd met Jan van der Burg die nu gevangen zit;
5. Johan Frederik Geriot en Elisabeth Langeveld (Johan Frederik 23-12-1855), vader overleden;
6. Willem de Heer en Johanna Volkom (Hendrik 11-3-1852), man hertrouwd met Elisabeth Telders;
7. Jan Holderman en Adriana Twigt (Jan Hendrikus 6-5-1853), vader overleden;
8. Jan Holderman en Adriana Twigt (Cornelia 6-5-1850), vader overleden;
9. Pieter Plaizer en Magelina van Megchelen (Pieter 14-4-1850), verblijfplaats vader onbekend;
10. Wessel Krijn Roos en Johanna Nelemans (Adrianus Franciskus 16-10-1855), vader overleden;
+ Opgave van kinderen wier ouders bij de Nederduitsche Hervormde Diaconie te Dordrecht worden bedeeld en verzoeken op de Stads-Armenschool te worden opgenomen.
(derde wijk bedeeld door ds. B. van der Elst) Johanna Cornelia de Vries;
(vijfde wijk bedeeld door C.J.J. Verbroek) Johan Daniel Klingers
(zevende wijk bedeeld door J.H.C. van Deinse) Johanna Maria Tegelaar
(achtste wijk bedeeld door C. Kuipers) Heiltje Scharloo, Robertje de Jong en Elizabeth de Jong;
(negende wijk bedeeld door N.W. van Herwaarden) Johanna van der Borgt en Cornelis Adrianus Lugten
(tiende wijk bedeeld door P.H. van Hoffen) Cornelia Wilhelmina Rook. (januarij 1862)
+ Opgave van kinderen wier ouders bij het Armbestuur der Evangelisch Luthersche Gemeente bedeeld worden, ter plaatsing op de Stads-Armenschool: Maria Margaretha Wolff, geboren 11 October 1855, dochter van Arnoldus en Elisabeth Mensen (Dordrecht 9-1-1862)
+ Aanneming van nieuwe leerlingen voor de Stads-Armenschool op den 13 Januarij 1862:
Burgerlijk Armbestuur 6 jongens, 3 meisjes
Herv. Diakonie 2, 5
Luth 0, 1
onvermogenden 8, 4 = 16 j en 13 m = 29 nieuwe leerlingen
- [4d] verslag onderwijzersgezelschap 1861.
- [5d] Maandag 6-1-1862. gelezen zijnde eene missive van de Plaatselijke Schoolcommissie alhier, dd 3 Januarij lleden N. 3 houdende mededeeling van de door haar gedane benoeming van eene tweede onderwijzeres en twee helpsters bij het onderwijs in de handwerken aan de Stads-Armenschool. Is goedgevonden goed te keuren, de benoeming van O. van AARTS thans helpster tot tweede onderwijzeres op eenen jaarwedde van f 50 en H. REUS en A.E. BONKET tot helpsters bij het onderwijs in de handwerken aan de Stads-Armenschool ieder op eene jaarwedde van f 30 integaan met den 1 Jan 1862. En zal hiervan bij exctract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke Schoolcommissie voornoemd. De Burgemeester.
- [6d] A. Rutgers en D.B. Mans, hulponderwijzers;
- [10d] VERSLAG van het onderwijs aan hulponderwijzeressen en kweekelingen der bewaarscholen te Dordrecht gedurende het jaar 1861.
In den loop van het jaar 1861 genoten hulponderwijzeressen en kweekelingen van lagere en bewaarscholen gelegenheid om onderwijs te ontvangen in de verschillende vakken, welke noodig zijn, om onderwijs te geven aan leerlingen eener bewaarschool. Gedurende de zomermaanden werd dit onderwijs aan bedoelde kweekelingen eenmaal, en gedurende de wintermaanden tweemaal per week gegeven. Ten einde haar door hare betrekking te bekwamen, werden zij onderwezen in de volgende vakken: spraakoefening, getallen, vormleer, gewijde geschiedenis, geheugen en aanschouwingsoefening, lezen, en onderwijs- en opvoedkunde. Bij afwisseling wordt over een of meer dezer vakken gehandeld terwijl daarenboven de kweekelingen in de schrijfkunst geoefend worden, wijl niet zelden blijkt, dat zoo wel in het werktuigelijk als verstandig schrijven groote achterlijkheid bestaat.  Om haar in het verstandig schrijven te oefenen, werden door de meer geoefenden en bijzonder door die, welke zich voorstellen examen te doen als bewaarschoolhouderes osptellen gemaakt, welke onderwerpen bevatten die in de school met de kinderen besproken worden. De onderwerpen loopen over die voortbrengselen der natuur, welke in eenen bewaarschool gewoonlijk aanwezig zijn. Voor de kennis der muzijk werden zoo wel theoretische als praktische oefeningen gehouden. Daartoe werd bij elke les een klein gedeelte van den tijd besteed. Deze oefeningen werden zoo veel mogelijk dienstbaar gemaakt aan het gezang op de bewaarscholen. Alleen hulponderwijzeressen en kweekelingen zijn verpligt tot de deelneming aan de gesprekken, welke over de onderscheidenen vakken gehouden worden. De hoofdonderwijzeressen kunnen dit naar verkiezing doen. Als hoofdonderwijzeressen konden aan de lessen deelnemen: Mej. Straatman, van Hummel, Govers, Itz, Reus.
Als hulponderwijzeressen konden deelnemen: Mej. J.H. Verhoeven, E.J. Vliegenthart, M. Bonket, J. Voogt, W.C. van Wageningen, Adr. Schenk, G.M. de Waal, H. Schulders, J. van Altenburg, mej. N. Pullemans, A.H. Blekstone, Ant. Schenk, F.C. van der Ent, A.W.E. Baar, H.H. Bax, N.S.J. Koopman, A.H. de Munnik, L.F. Duijzers.
Dordrecht den 13 Jan 1862. J. SCHENK
- [13d] schoolbanken met leuningen.
- [14d] (Maandag 10-2-1862) Gelezen zijnde eene missive van het Bestuur der Roomsch Catholijke Meisjesschool alhier de dato 21 Januarij lleden, verzoekende dat aan Mejufvrouw M.L. Hon Hon(?) moge worden uitgereikt het bewijs bedoeld bij art 37 letter c der wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad n 103). Gezien de daarbij overgelegde bescheiden. Gezien het berigt van de Plaatselijke Schoolcommissie alhier, bij missive de dato 4 Februarij lleden N. 15 uitgebragt. Gelet op de art 37 en 38 van 13 Augustus (staatsblad n 103). Is goedgevonden aan Mejufvrouw M.L. Honhon(?) het bij art 37 der genoemde wet gevorderd bewijs af te geven dat hare stukken door deze vergadering zijn gezien en in orde bevonden. En zal heirvan bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke Schoolcommissie voornoemd ter informatie. De Burgemeester.
- [16d] INVENTARIS van de eigendommen der Tweede Stads-usschenschool te Dordrecht.
BOEKEN
Schets der natuurkunde P. v.d. Burg 1e st 50 stuks
Schets der natuurkunde P. v.d. Burg 2e st 50 stuks
Natuur & werktuigkunde P. v.d. Burg 50 stuks
Algemeene aardrijkskunde P. Muijt 50 stuks
Aardrijkskunde Nederland P. Muijt 1e st. 50 stuks
Aardrijkskunde Nederland P. Muijt 2e st. 50 stuks
Bijb. Gesch. v.d. Zwaag 50 stuks
Algem. Gesch. Bredow 50 stuks
Vad. Gesch. Van Wijk Rz 50 stuks
Proza & Poezie J.P. Goedhart 50 stuks
Mengelingen Kooijker 50 stuks
Zedekundig leesboek 50 stuks
Schetsen van dieren Helge 50 stuks
Der Kleinen gezondheidsvriend 50 stuks
Grootvader Vormhart 50 stuks
Naar buiten Hemkes 50 stuks
1e Honderdtal Schmid 50 stuks
2e Honderdtal Schmid 50 stuks
God zorgt voor u Conradi 50 stuks
De beste vrienden D. Bruijns 50 stuks
De kleine kindervriend HeijnBosch 50 stuks
leest ook voor de midd. klasse Wolf 50 stuks
1e stukje leesb. Kroeze Ramakers 50 stuks
2e stukje leesb. Kroeze Ramakers 50 stuks
3e stukje leesb. Kroeze Ramakers 50 stuks
4e stukje leesb. Kroeze Ramakers 50 stuks
5e stukje leesb. Kroeze Ramakers 50 stuks
1e stukje leesb. v.d. Vegt 50 stuks
2e stukje leesb. v.d. Vegt 50 stuks
3e stukje leesb. v.d. Vegt 50 stuks
4e stukje leesb. v.d. Vegt 50 stuks
5e stukje leesb. v.d. Vegt 50 stuks
Muzijkboekjes 42 stuks
Antwoorden op de 5 stukjes van Goedh. & Tempelaar Rekenboek 16 stuks
Pract. rekenboek Goedh. & Tempelaar 1e st. 50 stuks
Pract. rekenboek Goedh. & Tempelaar 2e st. 50 stuks
Pract. rekenboek Goedh. & Tempelaar 3e st. 50 stuks
Pract. rekenboek Goedh. & Tempelaar 4e st. 25 stuks
Pract. rekenboek Goedh. & Tempelaar 5e st. 6 stuks
500 Rekenb. voorst Goedh. & Tempelaar 50 stuks
KAARTEN
1 wereldkaart
1 kaart van Europa
1 kaart van Nederland
1 kaart van Oost-Ind bezittingen
1 kaart van Zuid-Holland
SCHOOLMEUBELEN, SCHOOLBEHOEFTEN ENZ
5 registers
4 boek gefll. papier
400 schriften
4 gros stal. penn.
200 bouten
1 stel platen bij het onderw. in de Vaderl. Gesch. met bordpap doos
7 werklijsten'
3 reglementen
2 leestafels, Prinsen
60 schooltafels
160 inktkokers
12 schoolborden
4 muzijkborden
2 dagwijzers
2 breukentafels
1 letterkas met toebehooren
12 ezels
8 kleine voetbanken
20 groote voetbanken
1 rekenmachine
1 stel figuren bij het onderw. in de vormleer
1 Ned. el
1 stal gewigten 13 stuks
1 stel maten voor drooge waren 10 stuks
1 stel maten voor natte waren 7 stuks
1 machine om de kaart ana te hangen
1 klok
1 houten wijzerplaat
3 krijtbakken
4 stokken met haken
3 kagchels
3 kolenbakken
3 kolenschoppen
3 pooken
1 tang
1 vuilnisbak
1 trap
2 ladders
2 groote linialen
2 kleine linialen
8 stokjes om bij te wijzen
18 kapstokken
1 koperen glazenspuit
6 gaslampen met 2 branders
9 gaslampen met 1 brander
1 gaslantaarn met stok om aan te steken
12 lampglazen
5 pennebakken
2 hakplankjes
1 plank om de maten en gewigten op te zetten
3 manden in gebruik bij het onderwijs in de handwerken
1 raagbol met stok
1 luiwagen met stok
1 handveger
1 stoffer
2 kamerbezems
2 borstels
1 vuilnisblik
2 blikken emmers
1 spons
1 zeem
eenige handdoeken, vaagdoeken, dweilen enz (Dordrecht 19-2-1862l J.H. van Trooijen)
- [18d] J.P. Goedhart, J.A.C. Los.
- [19d] Kweekschool voor hulponderwijzeressne en kweeklingen der Bewaarscholen. Absentielijst van primo Oct. 1861 tot Ultimo Februarij 1862.
mej. Straatman (komt niet), mej. van Hummel (komt niet), mej. Govers (komt niet), mej. Itz (komt niet), mej. Reus (bij afwisseling), mej. J.H. Verhoeven (10 maal), mej. E.J. Vliegenhart (40 maal), mej. M. Bonket (13 maal), mej. J. Voogt (4 maal), mej. W.C. van Wageningen (13 maal), mej. Adr. Schenk (16 maal), mej. G.M. de Waal (3 maal), mej. H. Schulders (-), mej. J. van Altenburg (13 maal), mej. N. Pulleman (-), mej. A.H. Blackstone (-), mej. Ant. Schenk (10 maal), mej. F.C. van der Ent (32 maal), mej. A.W.E. Baar (36 maal), mej. H.H. Bax (-), mej. N.S.J. Koopman (4 maal), mej. A.H. de Munnik (3 maal), mej. L.F. Duijzers (2 maal), mej. C. Reus (1 maal). 
- verslag openbare scholen;
- [32d] TABEL Lagere Scholen
A openbare armenschool, G. Bonket, kosteloos, lokaal=voldoende
A openbare eerste tusschenschool, J. van Heumen, 10 cent/7 1/2 cent en 5 cent, lokaal=goed
A openbare tweede tusschenschool, J.H. van Trooijen, 10 cent/7 1/2 cent en 5 cent, lokaal=goed
D School in het Weeshuis, J. Henning, kosteloos, lokaal=slecht 
D Roomsch Catholijke Meisjesschool, M. Schellart, onbekend, lokaal=goed
D Burgerschool jongens en meisjes, D. Visscher van Aalst, f 0,80 tot f 1,50, lokaal=goed
D Burgerschool jongens en meisjes, H. Spoel Az, onbekend, lokaal=goed
D Burgerschool jongens en meisjes, D. van Katwijk, f 0.90 in de maand, lokaal=voldoende
D Burgerschool jongens en meisjes, J.P. Goedhart, onbekend, lokaal=voldoende
D Burgerschool jongens en meisjes, Arn. Spoel, f 0,70/1,10/1,40, lokaal=voldoende
D Burgerschool jongens en meisjes, A. Degens,f 0,80/f 1,50, lokaal=voldoende
D Burgerschool voor meisjes, J. Schenk, f 40 in het jaar, lokaal=slecht (45 meisjes in januari / 51 meisjes in julij)
E Herhalingsschool Mij Nut, J. van Heumen, f 0,05 in de week, lokaal=goed
F Zondagsschool, G. Bonket, kosteloos
F Zondagsschool van Vinc. van Paulo, W. Stelenhoeff, kosteloos
G Fransche Meisjesschool, J.C.S. de Vries geb Kretschmer, f 54 in het jaar, lokaal=voldoende  (68 meisjes in januari; 4 kosteloos/ 68 meisjes in julij; 4 kosteloos)
G Fransche Meisjesschool, M.M. Hofman wed H. Smaasen, f 50 in het jaar, lokaal=voldoende  (22 meisjes in januari / 24 meisjes in julij)
G Meisjesschool, J.J. Cohen Stuart, f 120 f 150 s jaars, lokaal=goed  (16 meisjes in januari / 23 meisjes in julij)
G Fransche Jongensschool, P.M.V. van de Riviere, onbekend, lokaal=goed
G Fransche Jongensschool, J.A.C. Los, f 30/40/50 s jaars, lokaal=voldoende
- [34d] Barend Mensen (1850) en Dirk Jan van der Want (1845).
- [35d] Verslag eerste stads-tussenschool jan-febr-maart 1862.
+ Ten gevolg van het laatstleden aannemen en ontslaan van leerlingen op de Eerste Stads-Tussenschool alhier is het getal leerlingen op gemelde school geworden als volgt: Het cijfer was 411. Daarvan zijn 17 op verzoek en 12 willekeurigen ontslagen, bleef 382. Hiervan zijn aangenomen 78 leerlingen, geeft 460, en zoo die 2 leerlingen wier vaders op den 7 April ek in de verg. moeten komen, aangenomen en op dezen school geplaatst worden, is het getal 462. J. van Heumen.
+ Namen van kinderen die de eerste Stads-Tusschenschool willekeurig verlaten hebben (Dordrecht 31 Maart 1862): Hendrika Bogers, Gerrit Hompik (nooit geweest), Sija Kandel (naar Zierikzee vertrokken), Joost Kandel (naar Zierikzee vertrokken), Cornelia Kandel (naar Zierikzee vertrokken), Arie de Groot (naar Texel vertrokken), Geertje de Groot (naar Texel vertrokken), Juriaan de Groot (naar Texel vertrokken), Johannes Lipjes, Aartje Lems (wegens ziekelijkheid), Johanna IJzendoorn (naar Utrecht vertrokken), Hendrik Reus (wegens ziekelijkheid).
+ Namens van leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken op de eerste Stads-Tusschenschool (Dordrecht 31 Maart 1862)
- [36d] Verslag tweede stads-tussenschool jan-febr-maart 1862. (13 . F.C. v.d. Ent, 14. J. van Dalen, 15. A.M. Roosendaal, 16. J.E. Doterem)
+ Namen der leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken op de tweede Stads-Tusschenschool.
+ Staat der school voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken op de Tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht, geduren het eerste kwartaal 1862.
+  Staat der tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht gedurende het eerste kwartaal 1862.
Dagschool 343 leerlingen
Dag & Avondschool 92 leerlingen
Avondschool 3 leerlingen = 438 leerlingen
Ten gevolg der aanneming van 31 maart aldus veranderd:
Dagschool 343 - ontslag 15 = 328 - willekeurig 6 = 322 + nieuwe leerlingen 55 = 377 leerlingen - 1 leerling kweekeling geworden 1 = 376 leerlingen
Dag & Avondschool 92 leerlingen -/- 8 ontslag = 84 + 1 nieuwe leerling = 85 leerlingen
Avondschool 3 leerlingen 1 ontslag = 2 + 2 leerlingen = 4 leerlingen
= totaal 465 leerlingen (Dordrecht 1 April 1862)
- [37d] Verslag Stads-Armenschool jan-febr-maart 1862. 
+ Naamlijst der kinderen die de Stads-Armenschool verlaten op den 1 April 1862: 1. Albert de Jong (Burgerl Armbest); 2. Albertus Wilhelmus Gudjee (Burgerl Armbest); 3. Arend Mls (Burgerl Armbest); 4. Johannes den Bezemer (Burgerl Armbest); 5. Cornelis Kuiters (Burgerl Armbest); 6. Engelina Zwang (Burgerl Armbest); 7. Teuntje Jonkers (Burgerl Armbest); 8. Catharina Norenborg (Burgerl Armbest; willekeurig); 9. Maaike Vogels (Burgerl Armbest); 10. Pieter Duling (Herv. Diak); 11. Arie Bosman (Herv. Diak); 12. Martinus Riet (Herv. Diak); Nicolaas Bozua (Herv. Diak); 14. Johannes van Dalen (Herv. Diak); 15. Eva Catharina van Kampen (Herv. Diak); 16. Hend.a Catharina Abbema (Herv. Diak); 17. Maria Piet.a de Vries (Herv. Diak); 18. Geertruida Bonten (Herv. Diak); 19. Geertje Mulder (Herv. Diak); 20. Elizabeth Ponsen (Herv. Diak); 21. Pieternella Bongers (Herv. Diak); 22. Dirk Cornelis Esbach (Luthersch); 23. Charlotte Piet.a Schurmeijer (Luthersch); 24. Arie Louwmans (onvermogend); 25. Pieter Drost (onvermogend); 26. Dirk Boshoven (onvermogend; ontslagen); 27. Dirk Johannes van Loon (onvermogend);28. Philipp Christian Hartman (onvermogend); 29. Johannes Spits (onvermogend); 30. Jan Hendk Vermaas (onvermogend); 31. Wessel Roos (onvermogend); 32. Hendk Willem Polderman (onvermogend); 33. Hend.k Schuengel (onvermogend); 34. Pieter Kranendonk (onvermogend); 35. Arie v.d. Bosch (onvermogend); 36. Johannes Scheepbouwer (onvermogend); 37. Johs. v.d. Schulp (onvermogend); 38. Jasper de Kok (onvermogend); 39. Johannes Groenenberg (onvermogend); 40. Dirk Meulwijk (onvermogend); 41. Casparus Dijk (onvermogend); 42. Jan Meindert Mijnders (onvermogend); 43. Willem in 't Velt (onvermogend); 44. Rijk Zwang (onvermogend); 45. Willem de Haan (onvermogend); 46. Leendert Smits Kaho (onvermogend); 47. Arie v.d. Kuip (onvermogend); 48. Adrianus Damme (onvermogend); 49. Johs. v.d. Ende (onvermogend); 50. Cornelis Benings (onvermogend); 51. Pieter v.d. Nieuwenhuizen (onvermogend); 52. Johannes Vleesenbeek (onvermogend); 53. Johs v.d. Wiel (onvermogend); 54. Hendk Litz (onvermogend; willekeurig); 55. Hendk Verhagen (onvermogend); 56. Jakob Waterman (onvermogend; overleden); 57. Cornelis de Bis (onvermogend; overleden); 58. Johannes den Ouden (onvermogend; willekeurig); 59. Engelina Jacoba de Klerk (onvermogend; ontslagen); 60. Aletta Piet.a Schneider (onvermogend); 61. Johs Catharina den Hartog (onvermogend); 62. Johanna Cornelia van der Kloet (onvermogend);63. Clasina Ammerooij (onvermogend); 64. Grietje Anthonia Nunnikhoven (onvermogend); 65. Alida de Vos (onvermogend; ontslagen); 66. Geertrui Will.a v.d. Matten (onvermogend); 67. Johannes v.d. Stigchel (onvermogend); 68. Cornelia Herks (onvermogend); 69. Hend.a Johanna Kemp (onvermogend); 70. leonora Clasina van Dijl (onvermogend); 71. Hend.a Smak (onvermogend); 72. Francina v.d. Teen (onvermogend); 73. Goverdina de Lie (onvermogend); 74. Johanna Scheepbouwer (onvermogend); 75. Cornelia Johanna v.d. Stigchel (onvermogend); 76. Alberdina Peels (onvermogend); 77. Klara de Koning (onvermogend); 78. Eliza Corn. Christina den Boer (onvermogend); 79. Geertrui van Wijngaarden (onvermogend); 80. Clasina Meeldijk (onvermogend); 81. Sara van Efferen (onvermogend); 82. Cornelia de Klerk (onvermogend); 83. Johanna Christina Jansen (onvermogend); 84. Maria van Houweningen (onvermogend; willekeurig); 85. Teuntje Kortsman (onvermogend; willekeurig); 86. Neeltje de Graaf (onvermogend); 87. Maria Stam (onvermogend); 88. Ad. Alida de Bruin (onvermogend); 89. Sara Tuil (onvermogend); 90. Joost Thomas de Bas (Burgerl Armbest); 91. Anthonius van Efferen (Roomsch Cath); 92. Egbrecht in 't Velt (onvermogend);
+ Staat van den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 April 1862.
+ Driemaandelijksche aanvraag (April, Mei en Junij) voor den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool.
+ Veranderingen gekomen in den Inventaris van de Stads-Armenschool (opgemaakt den 1 Jan 1859) op heden den 1 April 1862.
De kagchel van de gewezene Regenten kamer weggehaald op last van den Heer Burgemeester (met reen?)
58 Wolff leesboek niet meer bruikbaar (en niet vernieuwd)
80 Vader Jakob niet meer bruikbaar (en niet vernieuwd)
BIJGEKOMEN
17 Stuks voorwerpen behoorende bij de vormleer
40 Goedhart (500 voorstellen)
80 Leesboek (over de Natuur)
61 Goedhart (Proza en Poezij)
NAAI EN BREIWINKEL
Van Stadswegen zijn al de oude schoolmeubelen weggehaald op 1 Nov. 1861 en daar voor in plaats gebragt:
12 Tafels met Vaste banken
12 Enkele banken (voor de breikinderen)
2 Tafels
1 Kas
1 Vuilnisbak
- [38d] (12-4-1862) Naar aanleiding van art 4 van het Reglement voor de Stads-Armenschool heb ik de eer uEd te doen toekomen, twee opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur en de Ned Hervormde Diaconie alhier bedeeld worden, met verzoek die kinderen opgemelde School te doen opnemen.
+ 1. Hendrik Raves en Johanna Elisabeth de Bond (Jacob 16-4-1853)
2. Barend Mls en Adriana Johanna van Randwijk (Cornelis 7-5-1856), vader overleden;
3. Jacob Chastelet en Johanna Maria Vrolijk (Johannes Cornelis 3-1-1856)
4. Jeronimus de Jong en Helena Bremer (Jeronimus 17-12-1855)
5. Floris van Tol en Jaapje van Gameren (Willem 14-5-1852)
6. Floris van Tol en Jaapje van Gameren (Adrianus 1-3-1856)
7. Hendrik Vermeulen en Maaike Koopman (Hendrik 11-3-1856)
8. Willem van Eisbergen en Johanna van de Weg (Margaretha 2-1-1856)
9. Adrianus Jonkers en Anna Barto (Christina 12-12-1855)
10. Huibert van der Laars en Geertruida Factor (Pieter 20-6-1851) vader in arrest, stiefmoeder kinderen verlaten;
11. Huibert van der Laars en Geertruida Factor (Gerrit 9-1-1865) vader in arrest, stiefmoeder kinderen verlaten;
12. Huibert van der Laars en Geertruida Factor (Geertruida 26-2-1856) vader in arrest, stiefmoeder kinderen verlaten;
13. Anthonie Seret en Catharina Cornelia Degens (Anthonie Cornelis julij 1855)
14. Bartholomeus Nagtegaal en Cornelia Pluimers (Wilhelmina Johanna 6-3-1856)
+ Opgave van Kinderen, wier Ouders door de Diakonie der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Dordrecht worden bedeeld en die verzoeken op de Stads-Armenschool te worden aangenomen en den ouderdom van zes jaren hebben bereikt.
(tweede wijk bedeeld door C.J. van Emmerick) Maaike Smits
(derde wijk bedeeld door ds. B. van der Elst) Johannes Verboom
(vierde wijk bedeeld door Mr S.H. Lotsij) Catharina van Sprang
(vijfde wijk bedeeld door C.J.J. Verbroek) Hendrik Hombroek, Andries Simon Havers
(zesde wijk bedeeld door P.C. de Groot) Arie de Jong geb 23-2-1857, Machiel den Ouden, Maaijke Nerings
(negende wijk bedeeld door N.W. van Herwaarden) Joris van Welsum, Margrieta Cornelia Asmus
(tiende wijk bedeeld door P.H. van Hoffen) Pieter Vernes
Aldus opgemaakt door Diakenen 7-4-1862.
+ Bewijs van toegang op de Armenschool te Dordrecht voor Johanens Cornelis Sasselet, kind van Jacob en Johanna Maria Vrolijk (12-4-1862)
+ Aanneming van leerlingen op de Stads-Armenschool d.d. 14 April 1862: Jacob de Heer, Louis Monasch, Adriana Vrolijk, Gerrit Izendoorn, Israel Cohen, Neeltje Rijkee, Wilhelmina Cornelia Kramers, Nicolaas Molenaar, Hendrik Hatenboer, Johannes Rombout, Nicolaas Waterman, Cornelia Maria Ponsen, Lijntje Spoel, Cornelis van de Graaf, Gerrit de Rot, Catharina Raber; Frederik van Efferen; Adrianus Nicolaas Nelemans; Hendrik de Boef; Martinus Johannes den Breems; Willem Arie den Breems; Francina van de Weg; Hermanus van de Graaf; Willem van der Rest; Johannes Hermanus Beekman, Cornelia Christina Watzeman, Cornelis Groenenberg, Johanna Magritha Koster, Johannes Kroon, Chrsitina Sophia Hennekes, Philippus Sebes; Louis Sels; Willemina Frederika Tilgenkamp, Antonie Bettinger; Maria Johanna van den Ende; Cornelis van den Ende; Julianus Cornelis Sasselet; Margrita Prins, Leendert Vermaas; Elisabeth Bouten, Adriana Corijnus, Johannes Groeneveld.
+ Ontslag 14 april 1862. Hendrik Willem Schillemans, Cornelis Corpelijn.
+ Martinus den Breems heeft tot dus verre op de Eerste Stads-Tussenschool het schoolgeld voldaan (Dordrecht 14 april 1864) J. van Heumen, hoofdonderwijzer.
- [40d] Dordrecht 14 April 1862. WelEdelGeboren Heer! Tot hulponderwijzeresse in de handwerken op de Stads-Tusschenschool in het Achterom, stel ik U voor Geertruida van Dalen, oud 20 jaar dochter van A. van Dalen mr timmerman, Grootekerksbuurt. Namens regentessen der Armen- en tusschenscholen, A.M. van Rijsoort van Meurs-Kluit, Secr.
- [43d] (5-5-1862) Gelezen zijnde eene missive van de Plaatselijke School Commissie alhier, de dato 27 April ll N. 86 houdende mededeeling voor de door haar gedane benoemind van Geertruida van Dalen, tot helpster bij het onderwijs in de handwerken van de 2e Stads-Tusschenschool. Is goedgevonden de benoeming van Geertruida van Dalen tot helpster bij het onderwijs in de handwerken van de 2e Stads-Tusschenschool op eene jaarwedde van f 30 integaan met den 1e Mei 1862. En zal hiervan bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke Schoolcommissie voornoemd. 

(envelop 2)
- boekje verslag gemeente Dordrecht 1861.
- [46d] rooster Fransche Meisjesschool J.S.C. de Vries-Kretschmer.
- [47d] rooster Fransche Meisjesschool M.M. Smaasen-Hofman.
- [48d] Pieter Borstlap, kweekeling, ontslagen (29-5-1862).
- Willem S. Bosch, geb. 13-4-1850, kweekeling.
- [51d] Verslag Stads-Armenschool april-mei-juni 1872.
+ Staat der Stads-Armenschool te Dordrecht op 1 Julij 1862.
152 Burgerlijk Armbestuur (85 jongens/67 meisjes)
128 Ned Herv (69/59)
427 Onvermogenden (209/218)
11 Luth (4/7)
4 Roomsch Catholijk (3/1)
9 Israel. Armbest. (4/5)
17 Israel. Onvermogenden (12/5)
26 avondschool (15/11)
dag en avondschool 107 (107 jongens)
=774 (401 j, 373 meisjes)
+ Staat van den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool op den 1 Julij 1862.
+ Driemaandelijksche aanvraag voor den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool (Julij 1862, 3de kwartaal).
+ Naamlijst der kinderen die de Stads-Armenschool willekeurig hebben verlaten van 1 April tot 30 Junij 1862: 1. Herbert Johannes van Wijnen (Burgerl Armbest.); 2. Frederik van Dijk (Burgerl Armbest.); 3. Dirk van der Koogh (Burgerl Armbest.); 4. Caspar Nieuwburg (Burgerl Armbest.); 5. Adrianus v.d. Plank (Burgerl Armbest.); 6. Dientje Broeders (Burgerl Armbest.); 7. Pieternella Stokvis (Burgerl Armbest.); 8. Maaike Elizabeth Volgraaf (Burgerl Armbest.); 9. Elizabeth van Doorn Welie (Burgerl Armbest.); 10. Helena van Kooten (Burgerl Armbest.; overleden); 11. Geertruida Rook (Herv Diak); 12. Huibert Vlasblom (onvermogende); 13. Johannes Cornelis Mijnhart (onvermogende); 14. Cornelis Korpelijn (onvermogende; ontslagen); 15. Pieter van Luipen (onvermogende; vertrokken naar Londen); 16. Johannes herm. van IJzendoorn (onvermogende); 17. Ijzaak v.d. Net (onvermogende); 18. Reinier Ponsen (onvermogende); 19. Huibert Versteeg (onvermogende); 20. Reinier Visser (onvermogende; vertrokken naar Amsterdam); 21. Lieve Morang (onvermogende); 22. Arondina Spoel (onvermogende); 23. Josina Hermina Sjok (onvermogende); 24. Clasina van Wijngaarden (onvermogende); 25. Elizabeth Witter (onvermogende); 26. Johanna v.d. Hill (onvermogende); 27. Francina van Leen (onvermogende); 28. Alida v.d. Plank (onvermogende); 29. Jenneke van Luipen (onvermogende; vertrokken naar Londen); 30. Hend.a Tenhove (onvermogende); 31. Anthonia Groeneveld (onvermogende); 32. Heiltje Muilwijk (onvermogende); 33. Catharina de Klundert (onvermogende); 34. Hendrika Bonten (onvermogende); 35. Wilemina Bonten (onvermogende).
- [52d] Verslag 1ste Stads-Tusschenschool april-mei-juni 1862.
- [53d] Verslag 2de Stads-Tusschenschool april-mei-juni 1862.
- [54d] (12-7-1862) Naar aanleiding van art. 4 van het Reglement voor de Stadsarmenschool heb ik de eer U te doen toekomen, twee opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur en de Nederduitsche Hervormde Diaconie alhier bedeeld worden, met verzoek die Kinderen ogpemelde school te doen opnemen. De Burgemeester van Dordrecht.
+ Lijst van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt.
1. Matthijs Mensen en Johanna Marang (Johanna 17-6-1856)
2. Johannes Versluis en Pieternella Petiet (Johannes 20-8-1855)
3. Pieter Schotel en Francina Zoeteman (Francina 21-5-1856)
4. Johannes Nodelijk en Catharina Johanna Smits (Maria 26-6-1856)
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt (Julij 1862)
1. Hendrik Koopman en Pietje Ridderhof (Gerrit 18-5-1856)
2. Cornelis Kemp en Catharina Wouters (Cornelis Martinus 24-6-1856)
3. Nicolaas Laarman en Johanna Elisabeth 't Hoen (Johanna Elisabeth 22-6-1856)
4. Pleun van der Plank en Alida de Nagtegaal (Alida 9-1-1856)
5. Johanna Rokvis (Johanna 9-8-1856)
6. Johanna Rokvis (Willemina 4-7-1854)
7. Catrina Potvis (Pieternella 1858), te jong;
8. Johannes Voogt en Geertrui Kroon (Leendert 28-5-1856)
- [57d]  Verslag Bewaarscholen.
a1 openbare bewaarschool 190 jongens, 100 meisjes, 1 hoofdonderwijzer, 6 hulponderw.
b1 bijzondere bewaarschool 200/170, 1 hoofdonderwijzer, 6 hulponderw.
c1 bijzondere bewaarschool 53/80, 1 hoofdonderwijzer, 3 hulponderw.
d1 bijzondere bewaarschool 16/14, 1 hoofdonderwijzer, 3 hulponderw.
e1 bijzondere bewaarschool 24/22, 1 hoofdonderwijzer, 2 hulponderw.
f1 bijzondere bewaarschool 30/30, 1 hoofdonderwijzer, 2 hulponderw.
gi kinder/matressenschool 2/10, 1 hoofdonderwijzer
h1 kinder/matressenschool 4/2, 1 hoofdonderwijzer
i1 kinder/matressenschool 5/8, 1 hoofdonderwijzer
j1 kinder/matressenschool 14/16, 1 hoofdonderwijzer
k1 kinder/matressenschool 10/6, 1 hoofdonderwijzer
l1 kinder/matressenschool 2/2, 1 hoofdonderwijzer
m1 kinder/matressenschool 548, 1 hoofdonderwijzer
n1 kinder/matressenschool 8/8, 1 hoofdonderwijzer
(13 scholen; 563 jongens, 472 meisjes)
+ Toelichtende staat tot de opgaaf van den toestand der bewaar- Kleinkinder en matressenscholen te Dordrecht op 30 Junij 1862, opgemaakt den 18 Augustus 1862.
a=de stedelijke bewaarschool
b=Nededuitsche hervormde diaconie bewaarshool
c=Bewaarschool der Roomsche Catholijke gezindte
d=Bewaarschool van Mejufvrouw Govers
e=Bewaarschool van Mejufvrouw Itz-Schreuders
f=Bewaarschool van Mejufvrouw Reus
g=matressenschool van Catharina Helsemans, in de Prinsenstraat
h=matressenschool van weduwe de Groot in de Marienbornstraat
i=matressenschool van vrouw de Ruijter, aan de Hoogt
j=matressenschool van vrouw Beerentempel in de Raamstraat
k=matressenschool van vrouw de Bres, in de Kolkstraat
l=matressenschool van vrouw Schaffels, aan den Rietdijk
m=matressenschool van vrouw Poots, in den Dwarsgang
n=matressenschool van weduwe Baijens, aan den Blijdenhoek
Volgens tabel van 18 Maart 1861 is dus sedert den tijd de school van Dochter Rietschoten bij de Nieuwkerk vervallen; terwijl de school van P.J. van der Want in de Vriesestraat, welke op genoemde tabel voorkomt, thans uitsluitend eene brei- en naaischool is.
Daartegen worden op die tabel niet gevonden de Scholen van Vrouw Schaffels en Poots, aan den Rietdijk en in den Dwarsgang, welke door gebrek aan leerlingen te niet gegaan waren, doch thans weder herleeft zijn en die van de weduwe Baijens, aan den Blijdenhoek, welke eerst onlangs is opgerigt. (18-8-1862)
- stapel verzoekschriften hoofdonderwijzer 2e stadstussenschool.
- [64d] lijst namen sollicitanten.
- [66d] prijsuitdeeling Gymnasium.
- [68d] (15-9-1862) Samuel Schotel, hoofdonderwijzer 2e stadstussenschool.
- [69d] Verslag 1e Stadstussenschool juli-aug-sept 1862 (namen onderwijzers).
- [70d] Verslag 2e Stadstussenschool juli-aug-sept 1862 (namen onderwijzers).
- [71d] Verslag Stads-Armenschool juli-aug-sept 1862 (namen onderwijzers).
+ NAAMLIJST der kinderen die de Stads-Armenschool willekeurig of om andere redenen hebben verlaten van 1 Julij tot 1 October 1862: 1. Frederik Beekman (Burgerl Armbest; in het weeshuis); 2. Jan Rijnhart (Burgerl Armbest; in het weeshuis); 3. Lambertus van der Schulp (Burgerl Armbest; willekeurig); 4. Johanna Adriana Hartman (onvermogend; willekeurig); 5. Lambertus Cornelis Takke (Luth; ontslagen); 6. Leon Pardo (Israeliet; ontslagen) 7. Hendrik Korijnus (onvermogend; ontslagen) 8. Johannes Kien (onvermogend; willekeurig); 9. Jakob Sasselet (onvermogend; ontslagen) 10. Hendrik Arnoldus Smit (onvermogend; willekeurig);11. Pieter Ponsen (onvermogend; willekeurig); 12. Karel Marang (onvermogend; willekeurig); 13. Frans Ploegers (onvermogend; willekeurig); 14. Hendrik Will. Schillemans (onvermogend; ontslagen); 15. Rudolf Laremans (onvermogend; ontslagen); 16. Maarte de Koning (onvermogend; willekeurig); 17. Johannes de Klundert (onvermogend; willekeurig); 18. Theunis Knieriem (onvermogend; willekeurig); 19. Hendk Nouwee (onvermogend; willekeurig); 20. Johannes Kiele (onvermogend; willekeurig); 21. Pieternella Schneider (onvermogend; ontslagen); 22. Helena Barbera Ben (onvermogend; willekeurig); 23. Willemina van Laar (onvermogend; willekeurig); 24. Dirk den Ouden (onvermogend; willekeurig); 25. Pieternella Louisa van Druten (onvermogend; willekeurig); 26. Jan Blom (onvermogend; willekeurig); 27. Martinus Johannes Breems (onvermogend; in het weeshuis); 28. Willem Arie Breems (onvermogend; in het weeshuis); 29. Willemina Schaap (onvermogend; willekeurig) 30. Albertus Waals (onvermogend; willekeurig); 31. Magd. Catharina Boon (onvermogend; vertrokken naar Delft); 32. Johannes Krim (onvermogend; willekeurig);
+ Staat der Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 October 1862.
148 (83 jongens/65 meisjes) Burgerl Armbest
131 (70/61) Herv Diakonie
428 (210/218) Onvermogenden
11 Luth (4/7)
5 Roomsch Catholijken (4/1)
9 Israel. Armbest (4/5)
19 Overmogende Israel (14/5)
27 avondschool (15/12)
dag en avondschool 187 jongens
= 778 (404 jongens/374 meisjes)
+ Staat van de Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 October 1862.
+ Drie maandelijksche aanvraag voor den Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool (October, Noveber, Dec 1862).
- [73d; 2-10-1862] Deze is dienden om aan Heeren leden der plaatselijke Schoolcommissie te berigten, dat op de in de Dordrechtsche Courant geplaatste advertentie tot oproeping van hoofdonderwijzeressen en hulponderwijzeressen voor het onderwijs in de handwerken aan de nieuwe armenschool 27 Sollicitanten zijn opgekomen, waarvan de lijst hiernevens wordt overgelegd. Na onderzoek van bekwaamheden en geschiktheid, hebben wij gemeend daaruit van de hoofdonderwijzeressen ter benoeming te moeten voordragen eene uit het volgend drietal: J.G. Wagner, C.J. Corijnus, E.J. Vliegenhart. Naar het getal leerlingen te oordeelen dat waarschijnlijk op de nieuwe school zal worden gepalatst, hebben wij gemeend dat daar aanvankelijk tot hulponderwijzeressen  zullen noodig zijn en stellen daartoe ter benoeming voor: A.E. Kooimans, M. van Welie, L. van Wijk en E. Hartman, de laatste volgens aanwijzing der Schoolcommissie. Wij nemen deze gelegenheid waar om U te kennen te geven dat wij over het onderwijs in de handwerken op de tusschenscholen zeer tevreden zijn, en daarom gaarne het verzoek der hoofdonderwijzer ondersteunen waar zij vermeedering van het inkomen der onderwijzeressen verlangen. Ook willen wij U opmerkzaam daarop maken, dat Jufvrouw BONKET die reeds geruimen tijd aan de School werkzaam is, nog steeds hetzelfde inkomen heeft dat zij van den aanvang af heeft genoten, en U verzoeken ook haar eene kleine verhooging toe te staan. Uit naam van regentessen S.C.B. Blom van Broek (Dordrecht 2 October 1862)
+ Sollicitanten als hoofdonderwijzers
van Dalen, 17 jr, werkzaam op de tusschenschool N 2
van Dalen, 21 jr, werkzaam op de tusschenschool N 2
A.E. Biester, 24 jr jr, werkzaam op de tusschenschool N 1
G.P. Cristel, 18 jr
G.J. Takke, 20 jaar, werkzaam op de tusschenschool N 1
B.P. Heuvel, 20 jaar, werkzaam op de tusschenschool N 1
J.E. Doterem, 20 jaar, werkzaam op de tusschenschool N 2
J. van Bas, 23 jr, werkzaam op de armenschool N 1
J.G. Wagner, 39 jr + M.S. Wagner, 30 jr, hebben vroeger eene naaischool gehad en goede leerlingen geleverd.
C.J. Corijnus, 29 jr, thans werkzaam op eene naaischool
E.J. Vliegenthart, 29 jr, sedert 12 jaar werkzaam op de bewaarschool
W.M. Verschuur, 24 jr, werkzaam op eene naaischool, geexamineerd
Sollicitanten als hulponderwijzeres
P. Boers, 26 jr
A.M. Singels, 17 jr
C.J. Penters, 18 jr
L. van Wijk, 17 jr
E. Hartman, 16 jr, werkz geweest op de armenschool ter vervanging van Jufvr Bonket.
G.P. Poldermans, 17 jr
A. Spits, 16 jr
P.C. Brussaart, 15 jr
M. van Welie, 17 jr
A.E. Kooimans, 18 jr
F. v.d. Hoeven, 19 jr
v.d. Hoeven, 15 jr
M. Veltman, 15 jr
- [76d] aantal leerlingen die van armenschool 1 naar armenschool 2 gaan;
- [78d] leerlingen armbestuur. 

(envelop 3)
- [82d] Wij nemen de vrijheid ons tot de Heeren leden der Stedelijke School Commissie te wenden met het verzoek om hunnen medewerking tot verkrijging van eenige verbetering in de verlichting op de 2de Stads tusschenschool daar deze volgens onze overtuiging niet voldoende is om de kinderen in staat te stellen bij het onderwijs in de handwerken behoorlijk te zien. Wij meenen dat de behoefte niet zoo zeer bestaat in vermeerderind van licht, als wel in het aanbrengen van witte kappen rondom de gasvlammen, die het aanwezige licht op de handen doen vallen. Om ons van de doelmatigheid daarvan te overtuigen verzochten wij den hoofdonderwijzer met eene papieren kap eene proef te nemen, en waren getuigen van het goede effekt daarvan. Het zou ons daarom zeer aangenaam wezen als deze verandering, die wij zoowel in het belang van het onderwijs, als van het gezigt der kinderen hoogst wenschelijk achten, konde worden tot stand gebragt. Uit naam van Regentessen S.C.B. Blom van Broek (Dordrecht 20 October 1862) 
- [83d] M. Reus.
- [84d] F.L. Golterman, H.R. van Elk, schoolbehoeften.
- [86d] (31-10-1862) C. v.d. Bosch.
- [87d] Bagijnhof D798, verandering kerkgebouw tot Burgerschool.
- [94d] (20-11-1862) Wij hebben de eer U bij dezen kennis te geven, dat in onze vergadering van den 17 dezer besloten is, aan Mevrouw J.B.D. Smits van Nieuwerkerk Bouvy op haar verzoek een eervol ontslag te verleenen tegen 1 Januarij aanstaande als regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads Armen en tusschenscholen alhier, met verzoek aan ons eene voordragt van twee personen ter vervulling dier vacature in te zenden. B en W van Dordrecht. 
- [98d] Deze is dienende om aan Heeren leden der Schoolcommissie kennis te geven, dat Dames Regentessen voor het onderwijs in de handwerken, bij het vermeerderd aantal der scholen die haar bezoek vereischen, het wenschelijk achten dat haar nog eene vijfde wordt toegevoegd. Zij nemen hierbij de vrijheid U daartoe aan te bevelen mejufrvourw W.F. Veltman als eene van wier geschiktheid en bereidwilligheid zij zich overtuigd houden. Uit naam van Regentessen. S.C.B. Blom van Broek (Dordt 13-12-1862) 
- [99d] Maandag den 15 December 1862. Gelezen zijnde eene missive van de Plaatselijke schoolcommissie alhier, dd 30 November ll N. 231 houdende aanbieding van eene aanbevelingslijst van twee dubbeltalen personen ter vervulling van de plaatsen die met 1 Januarij as. openvallen in de Commissie van Regentessen voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stadstusschen en Armenscholen en zulks ten gevolge van de gewone aftreding van Mejufvrouw L.W.M. van Oldenborgh en het aan Mevrouw Smits van Nieuwkerk geb. Bouvy op haar verzoek verleend eervol ontslag. Gezien art 8 van de bijzondere bepalingen voor genoemd onderwijs. Is goedgevonden Mejufvrouw L.W.M. van Oldenborgh en Mevrouw Stronck geb 't Hooft te benoemen tot Regentessen voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stadstusschen en Armenscholen. En zal hiervan bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke School Commissie voornoemd en bij missive aan de benoemden. De Burgemeester.
- [103d] (19-12-1862) Van meer dan eene zijde zijn bij mij zeer ernstige klagten ingekomen omtrent de school van Mevrouw de Vries Kretschmer. Zij betreffen (1) dat de hoofdonderwijzeres een groot deel van den voormiddagschooltijd afwezig is, (2) dat het lokaal veel te bevolkt is voor het aantal leerlingen, en (3) dat haar hulppersoneel in menig opzigt te wenschen overlaat, zoodat het onderwijs in de vreemde talen, meer bepaald het Duitsch en Engelsch, hoogst gebrekkig en bekrompen wordt gegeven; Ja, dat de geheele inrigting dezer school, zoo ten aanzien van opvoeding als onderwijs, met het oog op de behoeften van scholieren uit den gegoeden stand vornamelijk ten gevolge van dit minder geschikt hulppersoneel, gedruende de laatste maanden in vele opzigten niet is, wat zijn behoort te wezen. Mogten die klagten gegrond zijn, dan is Mevrouw de Vries in overtreding aan art 5, 6 en 7 harer instructie. Ik heb daarom gemeend hierop uwe bijzondere aandacht te moeten vestigen, met beleefd verzoek hieromtrent een ernstig onderzoek te willen instellen, en mij later uwe bevindingen medetedeelen, met zoodanig advies als uwe vergadering zal raadzaam oordeelen. De Burgemeester van Dordrecht.
- [106d] Verslag Eerste Stads Tusschenschool oct-nov-dec 1862.
- [107d] Verslag Tweede Stads Tusschenschool oct-nov-dec 1862.
+ Staat der Tweede Stads Tusschenschool te Dordrecht, gedurende de maanden October, November & December 1862.
Dagschool 409 Leerlingen
Dag- en avondschool 77 Leerlingen
Avondschool 8 Leerlingen = te zamen 494 Leerlingen
+ Staat der school voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken op de Tweede Stads Tusschenschool te Dordrecht, gedurende de maanden October, November & December 1862.
Leerlingen 214
Willekeurigen en uit de Stad vertrokkenen 6 = Blijft 208 Leerlingen
+ Namen der leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken op de tweede Stads Tusschenschool.
- [108d] Verslag 1e Stads-Armenschool oct-nov-dec 1862.
+ Staat van de Naai- en Breiwinkel der Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 Januarij 1863.
+ INVENTARIS Ontvangen in November 1862 eene Klok, tot school gebruik. G. Bonket.
+ Driemaandelijksche aanvraag voor de Naai- en Breiwinkel der 1e Stads-Armenschool 1e kwartaal van het jaar 1863.
+ NAAMLIJST der kinderen die de 1e Stads Armenschool willekeurig of om andere redenen hebben verlaten van 1 October 1862-1 Jan 1863: 1. Huibert van Aken (Burgel Armbestuur; ontslagen); 2. Dina Rolijn (Burgel Armbestuur; ontslagen); 3. Catharina Bozua (Burgel Armbestuur; willekeurig); 4. Jacobus Haksteen (onvermogend; willekeurig); 5. Stoffel Vigelius (onvermogend; willekeurig); 6. Arie v.d. Stigchel (onvermogend; willekeurig); 7. Pieter Ponsen (onvermogend; willekeurig); 8. Johannes Gregoor (onvermogend; blijft weg, maar zal ontslag vragen); 9. Hendrik Fok (onvermogend; willekeurig); 10. Adriana Jonkers (onvermogend; willekeurig); 11. Willemina den Bezemer (onvermogend; ontslagen); 12. Cornelia Alblas (onvermogend; willekeurig); 13. Neeltje Visser (onvermogend; uit de stad vertrokken); 14. Willemina Spoel (onvermogend; willekeurig);
- [109d] Verslag 2de Stads-Armenschool oct-nov-dec 1862.
+ 6 riem velin papier; 30 bos boutjes 3 doosjes stalen pennen; 400 griften; 1 pak inktstof; krijt
+ 8 linnen dweilen; 2 wollen dito; 12 bezems; 2 dozen lampglazen; 2 handvegers; 2 kamerbezems; 50 mud kagchelkolen; 10 mud geharpte kolen
+ 1/2 lb wit garen, grof, 1/2 lb wit garen, fijn, 1 lb zwart garen, 300 naalden no. 4, 300 naalden no. 6, 5 lb saijet, 25 stel koperen breipriemen;
- [111d] (27-12-1862) Wij hebben de eer U bij dezen te berigten dat mevrouw M.S. Stronck geb. 't Hooft, bij missive van den 22 December ll, heeft kennis gegeven dat zij hare benoeming als regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes aan de Stads-Tusschen en Armenscholen alhier, tegen 1 Januarij a.s. aanneemt. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
- [113d] (29-12-1862) Wij hebben de eer U bij dezen te berigten dat mejuffrouw L.W.M. van Oldenborgh bij missive dd 29 December ll heeft kennis gegeven dat zij de herbenoeming als Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes aan de Stads-Tusschen en Armenscholen alhier zich laat welgevallen. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

[bron: SAD 121-28 brieven over het jaar 1862]

1863

(envelop 1)
- [2e] Daar wij vernomen hebben dat mevrouw Stronck geb. 't Hooft tot Regentes is benoemd van de Stadstusschen- en Armenscholen voor de handwerken, nemen wij de vrijheid aan de Schoolcommissie ten haren behoeve te verzoeken, om een exemplaar van de bepalingen en instructies die daarop betrekking hebben; en tevens ons verlangen te kennen te geven om van benoeming, of herbenoeming onzer mede regentessen te worden geinformeerd opdat wij de benoemden in staat kunnen stellen aan onze vergaderingen en het geregeld schoolbezoek deel te neme. Uit naam van regentessen, S.C.B. Blom van Broek (Dordrecht 6 Jan 1863);
- [4e] onderwijzersgezelschap verslag over 1862.
- [6e] (1-11-1862) inventaris 2e Stadsarmenschool;
- [10e] VERSLAG van het onderwijs, gegeven aan hulponderwijzeressen kweekelingen der bewaarscholen te Dordrecht, gedurende het jaar 1862.
Aan de hulponderwijzeressen en kweekelingen van de bewaarscholen werd gedurende de wintermaanden tweemaal, en gedurende de zomermaanden eenmaal per week onderwijs gegeven. Door de volgende werd daaraan in den loop des jaars deelgenomen: G. Reus, J.H. Verhoeven, J. Evenwel, M. Bonket, J. de Voogt, W.C. van Wageninge, G.M. de Waal, H. Schulders, J. van Altenburg, N. Pullemans, A.H. Blackstone, N.S. Koopman, A.M. de Munnik, Cl. Reus, A. Schenk, H.H. Bax, A.M. van Roosendaal.
Door de hulponderwijzeressen der diaconie-bewaarschool werden de lessen met de meeste gezetheid bijgewoond, hetwelk niet zoon onbepaald kan gezegd worden van die der stedelijke bewaarschool. Het onderrigt bepaalde zich hoofdzakelijk tot die vakken, welke op de school de stof voor het onderrigt uitmaken, en verder die, welke strekken kunnen, om de bekwaamheid en geschiktheid der onderwijzeressen te bevorderen, Daarbij behooren het vervaardigen van opstellen voor zulke natuurvoortbrengselen, welke ter bespreking in de doozen op de school voorhande zijn. Verder wordt de zangkunde onderwezen hoofdzakelijk het praktisch gedeelte, en de theorie, voor zoo ver die noodzakelijk is voor de praktische beoefening. Verscheidene der hulponderwijzeressen zijn werkzaam met het doel om eerlang examen als bewaarschoolhouderes af te leggen, waartoe eenigen wel de noodige kennis bezitten, maar nog geene genoegzame begaafdheid hebben, om zich vaardig en juist uit te drukken, waardoor zij ligt gevaar zouden loopen een examen zonder gunstig gevolg af te leggen. Dordrecht den 20 Febr 1863. J. SCHENK.
- [13e] (2-3-1863) A. Degens.
- Maandag den 16 Maart 1863. Gelezen zijnde eene missive van de palatselijke schoolcommissie alhier, dd 27 Feberuarij ll n. 33 houdende aanbieding van eene aanbevelingslijst van een dubbeltal personen ter benoeming van eenen regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads Tusschen en Armenscholen en zulks ten gevolge van de wijziging van art 8 der bijzondere bepalingen voor dat onderwijs. Gezien art. 8 van genoemde bijzondere bepalingen. Is goedgevonden Mejufvrouw W.F. Veltman te benoemen tot Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads Tusschen en Armenscholen. En zal hiervan bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke schoolcommissie voorn. en bij missive aan de benoemde. De Burgeemester.
- [20e] Verslag 1e Stads-Tusschenschool jan-febr-mrt 1863.
+ NAMEN van leerlingen die de Eerste Stads Tusschenschool willekeurig verlaten hebben (Dordrecht 30 Maart 1863). 1. Frederik Gooshouwer, 2. Jakobus de Jong, 3. Elizabeth Ruitenberg, 4. Christina Scheers (naar Rotterdam vertrokken); 5. Adriana Scheers (naar Rotterdam vertrokken); 6. Hendrika Scheers (naar Rotterdam vertrokken); 7. Anna Scheers (naar Rotterdam vertrokken);
+ Staat der Eerste Stads-Tusschenschool
Op de dagschool 223 jongens, 231 meisjes
Op de avondschool 108 jongens, 28 meisjes
Op de dag- en avondschool 108 jongens, 24 meisjes = 223 jongens, 235 meisjes
+ Staat der School voor Vrouwelijke Handwerken: 186 Leerlingen - 5 willekeurig en uit de stad vertrokken = blijft 181 Leerlingen
Namen van kinderen die toegang tot het Onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken verzoeken op de Eerste Stads-Tusschenschool (Dordrecht, 30 Maart 1863)
- [21e] Verslag 2e Stads-Tusschenschool jan-febr-mrt 1863.
+ Namen der kinderen die toegang verzocht hebben tot de school voor vrouwelijke handwerken op de Tweede Stads-Tusschenschool. 
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht.
Aangenomen den 30 Maart 54 leerlingen
Ontslagen, willekeurig en naar de 1e Armschool overgegaan 44 leerlingen
Het aantal leerlingen bedroeg 30 Maart 493
= totaal 503 leerlingen (Dordrecht 14 April 1863, J.H. van Trooijen)
- [22e] Verslag 1e Stads-Armenschool jan-febr-mrt 1863.
+ NAAMLIJST der kinderen die de 1e Stads-Armenschool willekeruig of om andere redenen hebben verlaten van 1 Januarij tot 31 maart 1863: 1. Elias Verhoeven (diakonie; op verzoek); 2. Johannes Kop (diakonie; op verzoek); 3. Theodorus de Jong (diakonie; op verzoek); 4. Johannes Schaardenburg (diakonie; op verzoek); 5. Barth Johs Hendk van Helden (diakonie; op verzoek); 6. Pieter van Emmerik (diakonie; op verzoek); 7. Johs Leonardus Bohemen (Burgerl Armbest); 8. Willem van Volkom (Burgerl Armbest); 9. Pieter Hendrik de Bres (Burgerl Armbest); 10. Adrianus Ijzendoorn (Burgerl Armbest); 11. Pieter Zwang (Burgerl Armbest); 12. Pieter v.d. Burg (Burgerl Armbest); 13. Daniel Jansen (Burgerl Armbest); 14. Hugo Hoogendoorn (Burgerl Armbest; willekeurig); 15. Nicolaas Geurink (onvermogend; op verzoek); 16. Pieter Gerrard Steur (onvermogend; op verzoek); 17. Gerrit Groesbeek (onvermogend; op verzoek); 18. Arie Jan Rijk (onvermogend; op verzoek); 19. Gijsbert Bozua (onvermogend; op verzoek); 20. Jakob Boshoven (onvermogend; op verzoek); 21. Johannes Poots (onvermogend; op verzoek); 22. Bastiaan van der Rest (onvermogend; op verzoek); 23. Pieter Renze (onvermogend; willekeurig); 24. Hendrik Johs Munter (onvermogend; willekeurig); 25. Johanna Sophia Hennekes (Herv diakonie; op verzoek); 26. Christina Bongers (Herv diakonie; op verzoek); 27. Belia Bongers (Herv diakonie; op verzoek); 28. Maria de Jong (Herv diakonie; op verzoek); 29. Elisabeth Vrolijk (Herv diakonie; op verzoek); 30. Johanna Cornelia Scholenberg (Herv diakonie; op verzoek);31. Elizabeth Ouburg (Herv diakonie; op verzoek); 32. Jannetje van Welsenes (Herv diakonie; op verzoek); 33. Catharina Fietelaar (Herv diakonie; overleden); 34. Maria van der Schulp (Herv diakonie; willekeurig); 35. Jeronima de Jong (Burgerl Armbestuur; op verzoek); 36. Johanna Jacoba van Efferen (Burgerl Armbestuur; op verzoek); 37. Johanna Maria Schillemans (Burgerl Armbestuur; op verzoek); 38. Maria Holtmark van Dijkerhof (onvermogend); 39. Maria van Efferen (onvermogend); 40. Adriana Kloot (onvermogend); 41. Dingena Jan. Blommers (onvermogend; blijft nog een jaar met toestemming); 42. Catharina Kaho (onvermogend; op verzoek); 43. Adriana van Helden (onvermogend; op verzoek); 44. Christina Krens (onvermogend; op verzoek); 45. Johanna de Kok (onvermogend; op verzoek); 46. Stijna Maria Hennekes (onvermogend; op verzoek); 47. Johanna Sara de Waal (onvermogend; op verzoek); 48. Johanna Adriana Heus (Luth); 49. Maria Corn. van Duivenbode (Luth); 50. Eva Wolff (israel); 51. Pieter de Meij (omvermogend).
+ Staat van de Naai- en breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 April 1863.
+ Drie maandelijksche aanvraag (April, Mei en Junij) voor de Naai- en Brei-school der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht.
- [23e] Verslag 2e Stads-Armenschool jan-febr-mrt 1863. (11. L.G. Wagner, zeer goed; 12. H.E. Kooimans, zeer goed, 13 M. van Welie, zeer goed, 14. L. van Wijk, 15. E. Hartman, zeer goed)
+ Staat der 2e Stads-Armenschool 15 Maart 1863.
Onvermogenden Jongens 110, Meisjes 140
Burgerlijk bedeelden Jongens 38, Meisjes 31
H. Diaconie Jongens 32, Meisjes 28
Isral. Armbest. Jongens 11, Meisjes 7
Luth. Armbest. Jongens , Meisjes 2
= 192 Jongens, 208 Meisjes = 400 leerlingen
+ 2e Stads-Armenschool. Staat der Naai- en Breischool.
+ 2e Stads-Armenschool. LIJST der willekeurig weggebleven leerlingen gedurende de maanden Januarij, Februarij en Maart van het haar 1863: Adrianus van den Berg (onvermogend); Arie van Dijl (Burgerlijk bedeeld); Roeland van Es (onvermogend); Albertus Jonkers (onvermogend); Geertruida Ligtmans (onvermogend); Elizabeth Ligchaam (onvermogend); Louis Monach (onvermogend; uit de stad); Crijna Wilhelmina Maagdendans (onvermogend; uit de stad); Catharina Raber (onvermogend); Arie Scheepbouwer (onvermogend); 
+ Het onderwijzend personeel op de brei- en naaischool is naar mijn oordeel te gering naar het getal leerlingen. Het onderwijs wordt daar niet klassikaal gegeven. Als nu elke helpster gemiddeld 45 leerlingen in 2 uren moet nagaan en soms meer dan eens hulp verleenen, zoo verwondert het mij niet, dat ik meer dan eens klagten hoor over geknoeid werk. Ik geloof dat 30 of 25 leerlingen voor ne helpster genoeg is, waarom ik met bescheidenheid aanvraag, de bestaande helpsters met minstens 2 helpsters te vermeerderen.
- [27e] S. Bison.
- [28e] verbetering armenschool Vriezestraat (16-4-1863).
- [35e] (8-5-1863) Wij hebben de eer U bij deze medetedeelen, dat bij ons is ingekomen een verzoek van den hoofd-onderwijzer der tweede Stads-armenschool om het getal der hulponderwijzeressen voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken aan genoemde school met twee te vermeerderen, en een verzoek van de hoofdonderwijzeresse der tweede Stads-tusschenschool, om aan het getal hulponderwijzeressen aan die school ne toe te voegen, - dat wij de vermeerdering van het getal hulponderwijzeressen op de tweede Stads-Armenschool met ne dringend noodzakelijk, met twee wenschelijk, en aan de tweede Stads-tusschenschool de vermeerdering van het getal hulponderwizjeressen met eene ook zeer wenschelijk vinden, en dat wij, in geval door U aan hun verzoek een gunstig gevolg mogt worden gegeven, gaarne van U de toestemming zoudne otnvangen, om gebruik te maken van het locaal in het Hof, vroeger door U aangeboden, wanneer door ons nieuwe onderwijzeressen moesten worden voorgedragen. Nader hopen wij U dag en uur optegeven, waarop wij daartoe wenschen bijeen te komen. Regentessen voor het onderwijs in de handwerken.
- Staat bewaarscholen
a1=openbare bewaarschool, 132 jongens, 100 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres, 7 hulponderwijzeressen
b1=bijzondere bewaarschool, 200/177, 1 hoofdonderwijzeres, 6 hulponderw
c1=bijzondere bewaarschool, 78/86, 1 hoofdonderwijzeres, 3 hulponderw
d1=bijzondere bewaarschool, 16/17, 1 hoofdonderwijzeres, 2 hulponderw
e1=bijzondere bewaarschool, 16/20, 1 hoofdonderwijzeres, 2 hulponderw
f1=bijzondere bewaarschool, 20/30, 1 hoofdonderwijzeres, 3 hulponderw
g1=kleinkind/matressenschool 0 jongens, 20 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres
h1=kleinkind/matressenschool 1 jongen, 6 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres
i1=kleinkind/matressenschool 4 jongens, 6 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres
j1=kleinkind/matressenschool 7 jongens, 7 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres
k1=kleinkind/matressenschool 4 jongens, 18 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres
l1=kleinkind/matressenschool 6 jongens, 6 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres
m1=kleinkind/matressenschool 2 jongens, 23 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres
n1=kleinkind/matressenschool 4 jongens, 3 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres
01=kleinkind/matressenschool 0 jongens, 14 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres
p1=kleinkind/matressenschool 3 jongens, 6 meisjes, 1 hoofdonderwijzeres
(=16 scholen met 493 jongens/539 meisjes)
+ Toelichtende staat tot de Opgaaf van de toestand der Bewaar-, Kleinkind- en Matressenscholen te Dordrecht op 31 Maart 1863 opgemaakt den 14 mei 1863.
a=de Stedelijke Bewaarschool
b=de Nederduitsche hervormde diaconiebewaarschool
c=bewaarschool der Roomsch Catholijke gezindte
d=bewaarschool van Mejufvrouw Govers
e=bewaarschool van Mejufvrouw Itz-Schreuders
f=bewaarschool van Mejufvrouw Reus
g=matressenschool van Vrouw van der Want
h=matressenschool van Vrouw Helsemans
i=matressenschool van Weduwe de Groot
j=matressenschool van Vrouw de Ruiter
k=matressenschool van Vrouw Beerentempel
l=matressenschool van Vrouw de Bres
m=matressenschool van Vrouw Rietschoten
n=matressenschool van Vrouw Schaffels
o=matressenschool van Vrouw van der Ent
p=matressenschool van Vrouw Groenenberg
Sedert de opgaaf van 18 augustus j.l. zijn herleefd de scholen van Van der Want en Rietschoten, vervallen die van Poots en Baijens, en opgerigt die van Van der Ent en Groenenberg. (14-5-1863)
- [41e] burgerschool Bagijnhof.

(envelop 2)
- [43e] Rooster M.M. Hofman-Smaasen 18 april 1863.
- [50e] Verslag 1e Stads-Tusschenschool april-mei-juni 1863.
  + Staat der Eerste Stads-Tusschenschool in Junij 1863.
op de dagschool: 230 jongens, 221 meisjes
op de dag en avondschool: 114 jongens, 19 meisjes
op de avondschool: 114 jongens, 24 meisjes = tezamen 230 jongens, 226 meisjes
Staat van de School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken: 178 leerlingen
  + Leerlingen die de Eerste Stads-Tusschenschool willekeurig verlaten hebben (Junij 1863)
1. Willem Bouman, 2. Johannes Bouman, 3. Dirk Doorn (naar Rijswijk vertrokken), 4. Anna Stuivenberg, 5. Hermanus Wemmerslager (naar Schiedam vertrokken), 6. Adrianus van der Werf (naar Delft vertrokken), 7. Cornelis Allemans, 8. Izaak Boers.
+ Leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de Vrouwelijke handwerken op de Eerste Stads-Tuschenschool te Dordrecht (junij 1863)
- Verslag 2e Stads-Tusschenschool april-mei-juni 1863.
+ Staat der Tweede-Stads-Tusschenschool gedurende het 2e kwartaal 1863.
Dagschool 117 jongens, 270 meisjes
Dag- en avondschool 99 jongens, 11 meisjes
Avondschool 0 jongens, 6 meisjes = 216 jongens, 287 meisjes
Van het onderwijs in de vrouwelijke handwerken maakten 216 leerlingen gebruik.
(Dordrecht 29 Junij 1863, J.H. van Trooijen)
+ Namen der leerlingen die van de Tweede-Stads-Tusschenschool zijn weggebleven gedurende het tweede kwartaal 1863: 1. Herman van der Boon, 2. Sara Bonten, 3. Adrianus 't Hart, 4. Adriana Lengton, 5. Julianus Quartel, 6. Willem Schneiders, 7. Johanna Dirkje de Visser, 8. Christina de Visser, 9. Jakobus van Welzenis, 10. Jenneke Wiekeraat.
Namen der leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken. (Dordrecht 29 Junij 1863)
  + Behoeften voor de volgende 3 maanden: 600 schriften; 6 gros stalen pennen, 50 stuks De beste vrienden, 25 stuks 4e st. Goedh. en Temp., 25 stuks 1e st. Goedh. en Temp., 1 pak inktstof; 1 dozijn lampglazen; 10 linnen dweilen; 2 wolen dweilen; 2 kamerbezems; 1 borstel; 1 zeem; 1 spons; vaagdoeken; 6 doeken ten gebruike bij het onderwijs in de vrouwelijke handw.; 10 kannen patent-olie; 1 dozijn bezems. De inventaris is dezelfde gebleven. (Dordrecht 29-6-1863 J.H. van Trooijen)

- Verslag 1e Stads-Armenschool april-mei-juni 1863.
  + NAAMLIJST der kinderen die de 1e Stads-Armenschool willekeurig of om andere redenen hebben verlaten van primo April tot ultimo Junij 1863: 1. Martinus Matthijs Sasselet (burgerl Armbest; in het weeshuis); 2. Johannes Cornelis Sasselet (burgerl Armbest; in het weeshuis); 3. Adrianus Ponten (burgerl Armbest; willekeurig); 4. Wilhelmina Hekelaar (Rooms Cath) (burgerl Armbest; willekeurig); 5. Hendrika Vrolijk (onvermogend; willekeurig); 6. Jakob Ravens (onvermogend; willekeurig); 7. Arie van Velzen (onvermogend; willekeurig); 8. Johannes Versluis (onvermogend; willekeurig); 9. Clement den Bezemer (onvermogend; in het weeshuis); 10. Johanna den Bezemer (onvermogend; in het weeshuis); 11. Rozina Meiboom (onvermogend; willekeurig)
  + Staat van de Naai- en breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 Julij 1863.
  + Aanvraag voor de maanden Julij, Augustus en Sept 1863 voor de Naai- en Brei-school der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht.
- Verslag 2e Stads-Armenschool april-mei-juni 1863.
  + Staat der Dagschool
Burgerlijk Armbest 33 Jongens 32 Meisjes
Diaconie 37 Jongens 28 Meisjes
Luth 1 Jongen 2 Meisjes
Israel. 7 Jongens 2 Meisjes
Onvermogend 97 Jongens 129 Meisjes = 175/193 = 368 leerlingen
Avondschool
Dag- en avondschool 110 Jongens 16 Meisjes
Alleen de Avondschool 0 Jongens 3 Meisjes = 110/19 = zamen 129 leerlingen
  + Tweede Stads-Armenschool. Gedurende het e kwartaal 1863 zijn aangemerkt als Willekeurig weggebleven: Frans Rutte, Anthonie Seret, Elizabeth en Maria Beenings. In het Weeshuis geplaatst: Laurens en Dirk van der Steen.
- Gerrit van Dijl (1-7-1863);
- [56e] (4-7-1863) De ondergeteekende helpster aan de tweede stads-tusschenschool, verzoek haar ontslag tegen den 1 October aanstaande. Dordrecht den 4 Julij 1863. G. van Dalen.
- [60e] P.B.J. Suijck.
- [63e] (11-8-1863) (Dingsdag den 11 Augustus 1863) Naar aanleiding van eene bij Burgemeester en Wethouders ingekomen missive van de Plaatselijke Schoolcommissie van den 18 Julij lleden N. 123, houdende de kennisgeving van de benoeming van: M.P. van der Koogh tot helpster voor het onderwijs in de handwerken aan de tweede stadstusschenschool. 
J. KONING voor idem aan de tweede stadsarmenschool,
in te gaan met 1e Augustus lleden van de benoeming van T. van der Hoeven tot helpster voor het onderwijs in de handwerken aan de 2e stadstusschenschool in plaats van G. van DALEN welke op haar verzoek tegen 1e October aanstaande een eervol ontslag zal worden verleend. Wordt op voorstel van den Voorzitter besloten voorn helpsters eene jaarwedde van f 30 toe te leggen in te gaan bij de aanvaarding harer betrekking. Van dit besluit zal bij extract dezer aan de Plaatselijke Schoolcommissie voornoemd worden kennis gegeven, met verzoek zulks aan de belanghebbenden mede te deelen. De Burgemeester.
- [67e] Daar ik voornemens ben mijne school over te brengen op Maandag 31 Augustus e.k. naar een ruimer en geschikter lokaal aan de Voorstraat lett. D. 718, acht ik het van mijn pligt hiervan aan Uwe Commissie kennis te geven. Ontvangt UWelEdele heeren de verzekering mijner opregte hoogachting. Dordrecht 29 Augustus 1863. Uw Ed dienw dienaar, J.A.C. Los.
- (4-9-1863) Wij hebben de eer, U bij deze te melden, dat meester BONKET nog eene helpster verlangt voor het onderwijs in de handwerken en stellen U als zoodanig jufvr. BRUSSAARD voor, die in onze Vergadering van 23 Junij voor die betrekking zich heeft aangemeld. Wij geven U tevens te kennen dat wij het zeer noodzakelijk achten, dat de voor eenigen tijd door ons aan U voorgestelde helpsters zoo spoedig mogelijk hare taak aanvaarden. En eindelijk deelen wij U mede, dat een dochtertje van vrouw BOERS, oud 12 jaren verzocht heeft om op de school van meester SCHOTEL te worden opgenomen ten einde zonder Salaris tot helpster te worden opgeleid, en dat wij dit zeer wenschelijk achten. regentessen voor eht onderwijs in de handwerken aan de Stadstusschen en Armenscholen te Dordrecht Namens haar de Secretaresse M.S. Stronk 't Hooft.
- [72e] (8-9-1863) Gelezen zijnde de missive van
(a) de Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo alhier, dd 17 Augustus ll verzoekende dat aan H.L. Wassen moge worden uitgereikt het bewijs bedoeld bij art. 37 lett c der wet van 13 Augusts 1857 (stsbl nr 103)
(b) W.G. Gardien, dd 15 Augustus ll verzoekende dat aan haar moge worden uitgereikt het bewijs hierboven vermeld.
Gezien de daarbij overgelegde bescheiden. Gezien het berigt van de Plaatselijke Schoolcommissie alhier, bij missiven dd 31 Augustus ll no 145 en 146 uitgebregt. Gelet op art 37 en 38 der wet van 13 Augustus 1857 (staatsblad 103). Is goedgevonden aan H.L. WASSEN en W.G. GARDIEN het bij art 37 der genoemde wet gevorderd bewijs af te geven dat hunne stukken door deze vergadering zijn gezien en in orde bevonden. En zal hiervan bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke Schoolcommissie voornoemd ter informatie. De Burgemeester.
- [76e] Verslag eerste Stadstusschenschool juli-aug-sept 1863.
  + op het dagschool 246 jongens, 229 Meisjes
op het avondschool 110 jongens, 15 Meisjes
op het dag- en avondschool 110 jongens, 10 Meisjes = 246/234
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken
191 Leerlingen
af 2 willekeurigen
Blijft 189 Leerlingen
- [77e] Verslag tweede Stadstusschenschool juli-aug-sept 1863.
  + Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende de maanden Julij, Augustus en September 1863.
Dagschool 129 jongens, 275 Meisjes
Dag- en avondschool 105 jongens, 13 Meisjes
Avondschool 1 jongen, 4 Meisjes = 235/292 = 527
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken
217 Leerlingen 5 willekeurigen blijft 212 Leerlingen
  + Namen der leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in vrouwelijke handwerken
  + NAMEN der leerlingen die de School willekeurig verlaten hebben: Maria Margaretha v.d. Flier, Philippus Hazer, Hendrika Hazer, Julianus Quartel, Leintje Sprangers, Hendr.a Catharina Sprangers, Hendrik Stokbroeks (R.K. Weeshuis), Corns de Wijs.
+ Benodigheden... 2 kamerbezems, 1 handveger, 1 borstel, 10 linnen dweilen, 2 wolen dweilen, vaagdoeken. De inventaris is vermeerderd met 6 doeken en 1 mand ten gebruike bij het onderwijs in vr. handwerken. J.H. van Trooijen (Dordrecht 28 Sept 1863)
- [78e] Verslag eerste Stadsarmenschool juli-aug-sept 1863.
  + NAAMLIJST der kinderen die willekeurig of om andere redenen de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten van ultimo Julij tot primo October 1863: 1. Theunis van Duinen (Burgerl Armbestuur; willekeurig); 2. Cornelis v.d. Bosch (Burgerl Armbestuur; willekeurig); 3. Caspar Norenburg (Burgerl Armbestuur; willekeurig, voor de 2 maal van willekeurig teruggekomen); 4. Maasjes du Vin (Burgerl Armbestuur; willekeurig, maar zal ontslag aanvragen); 5. Willem van Tol (Herv diak; willekeurig); 6. Adrianus van Tol (Herv diak; willekeurig); 7. Gotschalk van Dam (Israel; willekeurig maar zal ontslag aanvragen); 8. Willem Uitenbroek (Roomsch Catholijk; willekeurig); 9. Adrianus Visser (onvermogend; willekeurig); 10. Gerrit de Rot (onvermogend; willekeurig); 11. Herbert Johannes van Wijnen (onvermogend; willekeurig, in de vergadering van Julij ll toegestaan om weder op de school te mogen komen als zijne bijna een jaar willekeurig weggebleven); 12. Frederika Sanders (onvermogend; willekeurig); 13. Elizabeth Adriana de Meij (onvermogend; uit de stad vertrokken).
+ Staat van de Naai- en breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 1 October 1863.
+ Drie maandelijksche aanvraag (3e kwartaal) voor de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht 1863.
- [79e] Verslag tweede Stadsarmenschool juli-aug-sept 1863.
  + Staat der 2e Stads-Armenschool
JONGENS
Onbedeeld 106 Leerlingen
Burgerlijk Armbestuur 37 Leerlingen
Herv Diak 39 Leerlingen
Israel 4 Leerlingen
Luthersch 1 Leerling = 187 jongens
MEISJES
Onbedeeld 146 Leerlingen
Burgerlijk Armbestuur 33 Leerlingen
Herv Diak 24 Leerlingen
Israel 1 Leerling
Luthersch 2 Leerlingen = 206 meisjes = 393 Leerlingen
Meisjes avondschool onbedeeld 1/israel armbestuur 1 = te zamen 395 Leerlingen
Onderwijs in handwerken voor Meisjes
122 Leerlingen breijen + 57 Leerlingen naaijen = te zamen 179 Leerlingen
  + Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden: 5 ned lb grijze saijet, 6 pakjes naalden no. 7, 10 maasballen, 1 ons spelden, 10 stoplappen, 1 1/2 ons fijn garen + 1 blikken bak;
  + Tweede stads-armenschool (28 September 1863) Willekeurigen gedurende het derde kwartaal: Gerrit de Klerk (overledne), Levie Foks (op een ambacht), Hilligje Muilwijk (vertrokken Dubbeldam), Adam en Eva van Gelder, Christina Margretha IJzendoorn (vertrokken Amersfoort).
  + Tweede stads-armenschool. Absentie gedurende de maand September 1863. Handwerken voor Meisjes.

(envelop 3)
- [80e] D. van der Waaij.
- [81e] (13-10-1863) J.W. van Hiele.
- [82e] (12-10-1863) gedenkteken nov. 1813.
- [84e] E. Korll.
- [89e] (Maandag den 9 november 1863) gelezen zijnde eene Missive van de Plaatselijke Schoolcommissie alhier, d.d. 5 Nov. ll. n. 193 houdende aanbieding van eene aanbevelingslijst van twee personen ter vervulling van de plaats, die open valt, door de gewone aftreding op 1e Jan a.s. van eene Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads-Tusschen en Armenscholen. Gezien art 8 van de bijzondere bepalingen voor genoemd onderwijs. Is goedgevonden mevrouw van Rijsoort van Meurs-Kluit, te benoemen tot regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de Stads-Tusschen en Armenscholen. En zal hiervan extract gegeven worden aan de Plaatselijke Schoolcommissie ter informatie en narigt en ter mededeeling aan de benoemde. De Burgemeester.
- (13-11-1863) gymnastiek.
- [99e] (Dordrecht 14 December 1863) Naar aanleiding van Uwe Missive van 7 Dec ll behelsende het verzoek om, met het oog op het ontslag van A. van den HEUVEL, als helpster op de eerste Tusschenschool eene aanbevelingslijst van voor die betrekking geschikte personen in te zenden, hebben wij de eer U te berigten, dat er bij de voorgaande vacaturen slechts vier sollicitanten op de advertentie in de courant zich bij ons hebben aangemeld, waarvan drie zijn aangesteld en wij de vierde, zijnde P.C. Brussaard, die thans tijdelijk werkzaam is voor jufvr BONKET zeer aanbevelen om A. van den Heuvel te vervangen. Tevens wenschen wij gaarne van U te hooren, of de nieuwbenoemde op een tractement van f 30 zal worden aangesteld, dan wel of, indien dit hooger zal zijn, de helspters op de andere scholen, die slechts f 30 genieten, zich in de gelegenheid gesteld zullen zien om naar deze betrekking te solliciteren, die dan voor haar voordeeliger zoude zijn, dan, die welke zij nu bekleeden. Namens Regentessen der Stadscholen de secretaresse M.S. Stronck.
-[103e] Verslag eerste Stadstusschenschool okt-nov-dec1863.
+ Staat der school 28 December 1863.
dagschool 255 jongens, 246 meisjes
avondschool 112 jongens, 20 meisjes
dag en avondschool 112 jongens, 18 meisjes = 255 jongens, 248 meisjes
Staat van de School voor het onderwijs in de vrouwel. Handwerken.
197 af 10 willekeurigen uit de stad vertrokken = blijft 187 leerlingen
-[104e] Verslag 2de Stadstusschenschool okt-nov-dec1863.
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht gedurende het laatste kwartaal 1863.
Dagschool 137 Jongens, 270 Meisjes
Dag- en avondschool 112 Jongens, 12 Meisjes
Avondschool 1 Jongen, 5 Meisjes = totaal 537 Leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken
211 leerlingen
3 willekeurigen
= Blijf 208 leerlingen
-[103e] Verslag eerste StadsArmenschool okt-nov-dec1863.
+ Staat der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht
79 Burgerl. Armbestuur (35 j, 44 m)
68 Herv. Diak (37 j, 31 m)
266 Onvermogenden (138 j, 128 m)
3 Luthersen (1 j, 2 m)
4 Roomsch Catholijken (4 jongens)
2 Israel. Armbest (2 jongens)
6 Onvermog. Isr. (3 jongens, 3 meisjes)
6 Die alleen de avondschool bezoeken (2 jongens, 4 meisjes)
141 Die Dag- en avondschool bezoeken (141 jongens, 0 meisjes)
= 222 j en 212 m = 434.
+ Staat van de Naai- en breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1863.
+ NAAMLIJST der kinderen die willekeurig of om andere redenen de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten van primo October tot ultimo December 1863: 1. Anthonie v.d. Werff (burgerl. armbest; willekeurig); 2. Simon Petrus Bettonville (burgerl. armbest; ontslagen); 3. Jan Pieter de Vos (burgerl. armbest; uit de stad vertrokken); 4. Heiltje Petiet (burgerl. armbest; willekeurig); 5. Helena Polak (israeliet; ontslagen); 6. Arnoldus Herm.s Pleizier (onvermogend; ontslagen); 7. Pieter Krets (onvermogend; overleden); 8. Arnoldus Herbert Gregoor (onvermogend; willekeurig); 9. Machiel Kranendonk (onvermogend; willekeurig); 10. Leendert Kranendonk (onvermogend; willekeurig); 11. Cornelis v.d. Berg (onvermogend; willekeurig); 12. Bertus Daneel (onvermogend; willekeurig); 13. Arie v.d. Net (onvermogend; willekeurig); 14. Pieter Borg (onvermogend; willekeurig); 15. Danira van Eisden (onvermogend; uit de stad vertrokken); 16. Catharina Kranendonk (onvermogend; willekeurig); 17. Jenneke Riemsdijk (onvermogend; willekeurig); 18. Cornelia de Kwartel (onvermogend; ontslagen); 19. Jannetje van Zon (onvermogend; willekeurig); 20. Maria Tarmond (onvermogend; willekeurig); 21. Pieternella den Ouden (onvermogend; willekeurig);
+ Drie maandelijksche aanvraag (1e kwartaal 1864) voor de 1e Stads armenschool te Dordrecht ten behoeve der Naai- en Brei-school.
-[104e] Verslag tweede StadsArmenschool okt-nov-dec1863.
  + Staat der Tweede stads-Armenschool gedurende het laatste kwartaal 1863.
onvermogenden 11 jongens en 144 meisjes
Herv. Diak. 30 jongens en 37 meisjes
Burgerl. bedeelden 43 jongens en 30 meisjes
Israel 1 jongen en 2 meisjes
Luth. 2 jongens en 1 meisje
R.C. 2 jongens en 1 meisje = 189 jongens en 215 meisjes = 404 leerlingen
Staat der school voor handwerken.
Breijen 122 leerlingen
Naaijen 37 leerlingen = te zamen 179 leerlingen

[bron: SAD 121-29 brieven over het jaar 1863]

1864

(envelop 1)
- [1f] (29-12-1863) Naar aanleiding van eene bij Burgemeester en Wethouders ingekomen missive van de plaatselijke Schoolcommissie van 27 November llden No. 197, houdende voordragt omtrent de regeling voor het volgende jaar vande jaarwedden en toelagen van het onderwijzend hulppersoneel van de Stads Scholen, wordt op voorstel van Burgemeester en Wethouders dien conform besloten, en alzoo de volgende jaarwedden en toelagen verhoogd
Eerste Stads Tusschenschool
R.J. de Roo, hulponderwijzer van f 275 tot f 350
C. de Ronde, hulponderwijzeres van f 275 tot f 350
F.M. Mulders, kweekeling van f 25 tot f 50
C. Nijsen, kweekeling van f 25 tot f 50
B. Mensen, kweekeling van f 25 tot f 50
D.J. van der Want, kweekeling van f 25 tot f 50
A. Louwman, kweekeling van f 25 tot f 50
G.J. Takken, helpster voor het onderwijs in de handwerken van f 40 tot f 50
A. van den Heuvel, helpster voor het onderwijs in de handwerken van f 40 tot f 50
A.E. Biester, helpster voor het onderwijs in de handwerken van f 30 tot f 35
Tweede Stads Tusschenschool
A.A. Ek, hulponderwijzer van f 425 tot f 500
L. van Dijl, hulponderwijzer van f 275 tot f 350
H.J. Knaap, hulponderwijzer van f 200 tot f 275
L. van Dongen, kweekeling van f 75 tot f 100
B. Blommers, kweekeling van f 50 to f 75
G. Evenwel, kweekeling van f 25 tot f 50
F.C. v.d Ent, helpster voor het onderwijs in de handwerken van f 30 tot f 35
J.E. Doterem, helpster voor het onderwijs in de handwerken van f 30 tot f
A.M. Roosendaal, helpster voor het onderwijs in de handwerken van f 30 tot f
J. van Dalen, helpster voor het onderwijs in de handwerken van f 30 tot f
Eerste Stads Armenschool
H. van Efferen, kweekeling van f 25 tot f 50
C. Lindonk, kweekeling van f 25 tot f 50
O. van Aarts, helpster voor het onderwijs in de handwerken van f 50 tot f 60
D.J. Bonket, helpster voor het onderwijs in de handwerken van f 30 tot f 35
A.E. Bonket, helpster voor het onderwijs in de handwerken van f 30 tot f 35
H. Reus, helpster voor het onderwijs in de handwerken van f 30 tot f 35
Tweede Stads Armenschool
P.H. Voet, hulponderwijzer van f 275 tot f 350
J. Brussaard van f 200 tot f 275
M. Reus, hulponderwijzer van f 200 tot f 275
L.G. Eisbergen, kweekeling van f 50 tot f 75
M.G. van Rijswijk, kweekeling van f 50 tot f 75
terwijl in het bedrag der Jaarwedden en toelagen van de overige hulponderwijzers, hulponderwizjeressen en kweekelingen der Stads-Scholen geene wijziging wordt aangebragt daar die voor geene verhooging vatbaar zijn geacht.
Hiervan zal aan de plaatselijke School Commissie voornoemd bij extract worden kennisgegeven ter informatie en ter mededeeling aan de belanghebbenden.
- [3f] (Dordrecht 30 December 1863) Voornemens zijnde aan mijne inrigting meerdere uitgebreidheid te geven, door te trachten er eene Meisjesschool aan toe te voegen, acht ik mij verpligt Uwe Commissie hiervan kennis te moetne geven. Ontvangt, welEdele heeren de aangename(?) mijner hoogachting, J.A.C. Los.
- [5f] LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt (1864): 1 Johs Daniel Rolijn/Elisabeth Schellekes (Anna 6-6-1857); 2. Adrianus Jonkers/Adriana Barto (Anthonia 16-11-1858); 3. Johannes van der Mijle/Jansje Luister (Elisabeth 23-11-1857, 1e armenschool); 4. Jan Hendrik Menenbreuker/Christina Scheerens (Johanna 30/10 18.., 2e armenschool); 5. Jacob Chastelet/Johanna Maria Vrolijk (Johanna Maria 1-1-1858);
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt (1864): 1. Johannes Hennekes/Pieternella Wiers (Maaike 21-10-1857 wijk 1); 2. Jacobus Wesdijk/Adriana Visser (Jacobus 29-11-1857 wijk 1); 3. Johannes Tarmond/Johanna de Meijer (Bartholomeus 3-12-1857 wijk 4); 4. Pieter Schouten/Kelia Driessen (Cornelia 3-1-1858 wijk 4); 5. Govert Wijbrands/Anna Christiana Hinderman (Sara 14-11-1857 wijk 2); 6. Hendrik Sluiter/Hendrika van Dee (Aagtje 19-12-1857 wijk 9); 7. Frederik van den Berg/Pieternella Verbrugge (Elizabeth 27-12-1857 wijk 9); 8. Pieter Kampsteeg/Hednrika Verharre (Alida Elizabeth 6-1-1858 wijk 10); 9. Frederik Willem Spruijt/Magreta Malang (Hendrik 3-1-1858).
+ AANNEMINGSLIJST VAn NIEUWE LEERLINGEN voor de 1e Stads Armenschool 11 Januarij 1864: 1. Trijntje Hennekes, Kromme Elleboog; 2. Dirk de Boef, Kromme Elleboog; 3. Jannetje v.d. Waal, Zandweg; 4. Geertruida van Efferen, Kromme Elleboog; 5. Matje Watsema, Hellingen; 6. Jannigje van der Leer, Elfhuizen; 7. Maria Cornelia v.d. Leer, Elfhuizen; 8. Arie Scheepbouwer, Kolfstraat; 9. Wouter Rombouts, Varkenmarkt; 10. Cath. Hendr. Mijnhart, Vevrolde Gracht; 11. Sophia v.d. Rest, Kromme Elleboog; 12. Marinus du Bois, Kromme Elleboog; 13. Johannes Erkes, Kromme Elleboog; 14. C. van Toor, Kromme Elleboog; 15. Adr. Maria Smits, Sarasgang; 16. Hubert Jan Scholenberg, Vest; 17. Pleuntje de Visser, Raamstraat.
+ AANNEMINGSLIJST VAn NIEUWE LEERLINGEN voor de 2e Stads Armenschool: 1. Willemina Christina van Dijk, Augustijnenkamp; 2. Anna Maria Beekman, Frankestraat, 3. Jacobus van Ammelrooij, Groenendijk; 4. Christiaan Ponsen, Torenstraatje; 5. Abraham Fonninger, Marienbornstraat; 6. Cornelis v.d. Bos, Doelenstraat; 7. Johannes Groenenberg, Marienbornstraat; 8. Cornelis Uitdenbogaard, Augustijnenkamp; 9. Jenneke Antonia van Eijgens, Doelenstraat; 10. Hugo Brandt, Augustijnenkamp; 11. Henri Louis Bronkhorst, Noordendijk; 12. Johan Philippus Bronkhorst, Noordendijk; 13. Gerrit Bronkhorst, Noordendijk; 14. Antonia Willemina Ha....is, Blijdenhoek; 15. Catharina Ploegers, Heerhijmansuisstraat; 16. Johanna Giphart, Augustijnenkamp; 
- [8f] VERSLAG van het onderwijs aan hulponderwijzeressen en kweekelingen der bewaarscholen te Dordrecht, gedurende het jaar 1863.
Aan de hulponderwizjeressen en kweekelingen der bewaarscholen werd in den loop des jaars gelegenheid gegeven, om zich te bekwamen in die vakken, welke vereischt worden, om onderwijs te geven aan leerlingen eener bewaarschool. Gedurende de wintermaanden, van heet begin van October tot het einde van Maart werd dit onderwijs tweemaal, en gedurende de overige maanden eenmaal per week gegeven. Door de volgende hulponderwijzeressen en kweekelingen werd daaraan deelgenomen: G. REUS, J.H. VERHOEVEN, M. BONKET, J. VOOGT, Adr. SCHENK, G.M. de WAAL, H. SCHULDERS, J. van ALTENBURG, A.M. van WAGENINGEN, N. PULLEMAN, A.H. BLACKSTONE, N.S.J. KOOPMAN, A.H. de MUNNIK, L.F. DUIJZERS, Cl. REUS, Ant. Schenk, C. van der Koog, J.E. KILA, M.P. van der KOOG, S.J. van der REST. Van deze is in den loop des jaars overleden J. van ALTENBURG.
Door eene getrouwe waarneming der lessen onderscheiden zich: J. Voogt, G.M. de Waal, H. Schulders, N. Pulleman, A.H. Blackstone, N.S.J. Koopman, A.H. de Munnik, C. van der Koog, M.P. van der Koog, S.J. van der Rest. Van M. BONKET en A.M. van Wageningen mag gezegd worden, dat zijn een slecht gebruik maakten van de lessen. De overigen namen wel niet gezet deel aan de lessen, maar waren toch niet nalatig. In de volgende vakken werd onderrigt gegeven:
Spraakoefening, getalleer, vormleer, gewijde geschiedenis, geheugen- en aanschouwingsoefening, lezen en onderwijs- en opvoedkunde. Ook werden opstellen gemaakt over die voortbrengselen, welke op eene bewaarschool besproken worden. In de muziek, zoo wel theoritisch als praktissch, werd mede onderrigt gegeven. Dordrecht den 23 Januarij 1863. J. SCHENK, onderwijzer.
- [9f] J.C. van Deventer;
- [10f] (di 26-1-1864) Naar aanleiding van eene missive van de Plaatselijke School Commissie, van 6 Januarij lleden, waarbij zij berigt, dat door haar, in plaats van A. van den HEUVEL, aan wie op haar verzoek tegen 1e Januarij ll een eervol ontslag als helpster bij het onderwijs in de handwerken aan de eerste openbare tusschenschool alhier verleend is, als zoodanig is benoemd P.G. BRUSSAARD; Wordt op voorstel van Burgemeester en Wethouders besloten de nieuw benoemde eene jaarwedde van f 30 toe te kennen? Hiervan zal aan de Plaatselijke commissie voornoemd en de gemeente-ontvanger bij extract dezer worden kennis gegeven ter informatie. De Burgemeester.
- [14f] verslag openbare scholen
- [15f] (eind 1863) ALGEMEENE STAAT DER LAGERE SCHOLEN (gemeente Dordrecht)
A. openbare armenschool (eerste), Gerrit Bonket (2e rang); Jacob Schuengel, Theodorus Hannes van Papenrecht, Maarten Plokker, Gerrit Jan Breedveld. Kweekelingen: Johannes Knaap, Hugo van Efferen, Cornelis van Lindonk, Pieter Drost, Nicolaas GEURINK, Arie Jan Rijke; voor het onderwijs in het handwerken: Angenitha Kloppers (f 100), Ottolina van Aarts (f 50), Dina Johanna Bonket (f 30). Adriana Elisabeth Bonket (f 30), Hendrika Reus (f 30).
A openbare armenschool (tweede), Samuel Schotel (2e rang), Pieter Hermanus Voet, Jacobus Brussaard, Martinus Reus (f 200); Kweekelingen: Jakon Vermeulen, Leonardus Gijsbertus Eijsbergen, Willem Huibert Meerkerk, Matthijs Gerrit van Rijswijk (f 50), Gerardus Gijsbertus Brandt, Hendrik Jakob Rest, Cornelis Johannes de Man, Pieter Hendrik KES, Johannes Ringeling; voor het onderwijs in het handwerken: Johanna Gijsberta WAGNER (f 100), Anna Elisabeth Margaretha Kooiman (f 30), Maria Francina van Welie (f 30), Lena van Wijk (f 30), Emmerina Hartman (f 30), Johanna de Koning (f 30); 
A openbare tusschenschool (eerste), Johannes van Heumen (2e rang); Cornelis Schotel, Johannes Kramers, Johannes Huibert de Jong Boers (f 425), Robert Jan de Roo, Christina de Ronde (f 275). Kweekelingen: Franciscus Marinus Mulders (f 25), Jan Hendrik van Dorsten (f 150), Cornelis Nijsen (f 25); Barend Mensen (f 25), Dirk Johannes van der Want (f 25). Kweekelingen: Arie Louwmans, Willem Agathes van Broek, Johanna Evenwel; voor het onderwijs in de handwerken: Teuntje Wolhoff geb Sibbes (f 80), Gerarda Johanna Takken (f 40), Allegonda van den Heuvel (f 40); Adriana Elisabeth Biester (f 30);
A openbare tusschenschool (tweede), Jan Hendrik van Trooijen (2e rang), Antonie Adrianis EK, Jan Adrianus Kamberg, Leendert van Dijl, Hendrikus Johannes Knaap, Clazina Reus. Kweekelingen: Leendert van Dongen, Bernardus Blommers, Simon van Dijk, Gerardus Evenwel, Willem Swinnes Bosch, Cornelis Santen, Cornelis van der Matten, Martinus Ditlijn. Voor het onderwijs in het handwerken: Francina Cornelia van der Ent (f 30); Johanna Elisabeth Doterem (f 30); Anna Maria van Roosendaal (f 30); Jannigje van Dalen (f 30); Magdalena Petronella van der Koogh (f 30); Teintje van der Hoeven (f 30);
D School in het Vereenigd arm- en weeshuis, Jan Henning (2e rang); Kweekelingen: Willem Frederik Christiaan August Baar, Anna van der Steen, Andries Lambertus Berentempel;
D Christelijke School van P. Dijksterhuis c.s., Jan Hendrik Dijkman (2e rang), Bernardus Dijkman; Kweekelingen: Pieter de Boo, Cornelis van Driel, Martinus Kooijmans, Pieter Heinrici.
D School van de Vereeniging van Paulo voor jongens, Hendrikus Laurentius Wassen; kweekelingen: Petrus Voets, Petrus Johannes Fourniaire.
D Roomsch Catholijke meisjeschool, Maria Schellart; Geertruida Margaretha Dobbe, Pieternella Bartholda J. Suijck; kweekelingen: Elisabeth Vissers.
D Burgerschool voor jongens en meisjes, Dirk Visscher van Aalst;
D Burgerschool voor jongens en meisjes, Dirk van Katwijk
D Burgerschool voor jongens en meisjes, Josef Pieter Goedhart; Cornelis Lambertus van den Berge, Johannes Engelbertus Antonius Barends, Cornelia van Helden; kweekelingen: Nicolaas van Koppel, Gijsbertus Nijsen, Bastiaan Jan Goedhart;
D Burgerschool voor jongens en meisjes, Aalbert Degens (2e rang). kweekelingen: J.P. Lambinon, H.A. Degens;
D Burgerschool voor meisjes, Johannes Schenk (2e rang); Adriana Schenk. kweekelingen: Antonette SCHENK.
E Herhalingsschool der Mij tot Nut van 't Algemeen, Johannes van Heumen (2e rang); A.A. Ek, J.J. de Jong Boers, J.E.A. Barends.
E Zondagsschool, Gerrit Bonket
E Zondagsschool R.C., H.L. Wassen
F (gesubsidieerde school) Fransche meisjeschool (meer uitgebreid lager onderwijs), Johanna Samuella de Vries geb Kretschmer, f 400 subsidie, Wilhelmina Geertruida Gardien, Johanna Vincentie Witte, Johanna Margaretha Arnolda Cox; kweekelingen: Jacoba de VOGEL; schoolgeld = f 50 en f 4 voor de schrijf en rekenkunde. Het gemiddeld aantal bedroeg  70 vrouwelijke leerlingen. Onderwijs in het Fransch, Engelsch en Duitsch.
F (gesubsidieerde school) Fransche meisjeschool (meer uitgebreid lager onderwijs), Maria Margaretha Hofman weduwe H. Smaasen, f 200 subsidie; Hester Smaasen (acte schoolhouderes, fransch, engelsch en duitsch); schoolgeld f 54. Het gemiddeld aantal bedroeg 29 vrouwelijke leerlingen. Onderwijs in het Fransch, Engelsch en Duitsch.
F (niet gesubsidieerde school) Meisjesschool, Joanna Jacoba Stuart; hulponderwijzers: Esther van der Feen, Jennij Quispel; Kweekeling: Geertruida Braat; schoolgeld f 120 s 150. het gemiddeld getal leerlingen bedroeg 27 vrouwelijke. Onderwijs in het Fransch, Engelsch en Duitsch.
F (niet gesubsidieerde school) Fransche Jongensschool, Pierre Marie Victor van de Riviere; hulponderwijzers: Herman Lauer.
F (niet gesubsidieerde school) Fransche Jongensschool, Arnoldus Marinus Brand van Straaten; hulponderwijzers: Jacobus Smits.
F (niet gesubsidieerde school) Fransche Jongensschool, Jacob Agathus Christaan Los. hulponderwijzers: J.H. Peetsold, H.L. Schuld.
- [18f] Thomas Galmeijer, geb. 6-12-1849.
- [21f] LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Ijda Angenes Groenendijk (Pieter Andries 9-2-1854; Andries Machiel Jacobus 28-2-1856; Wilhelmus Johannes 14-11-1858); 2. Hendrik Cornelis Kamermans/Antje Bagijn (Hendrik Cornelis 3-5-1858); 3. Willem van Houten/ Hermina Raadgeep (Hermina 14-6-1856); 4. Arie van Maaren/Johanna Spoel (Maria 26-9-1858); 5. Hendrik Homburg/Margrietha Zomer (Margrietha 20-11-1858); 6. Hendrik Kroonen/Maria Johanna Boezolt (Johanna 15-3-1858); 7. Hendrik vermeulen/Maaike Koopman (Gerrit Hendrik 23-2-1858); 8. Jan Tijssen/Adriana Akkerman (Hendri 6-3-1858); 9. Johannes van Riemsdijk/Johanna de Vogel (Maria 12-3-1858); 10. Jan van der Elst/Johanna Emilie Nodelijk (Pieternella Eliz 30-3-1858); 11. Cornelis Martinus KEMP/Catharina Wouters (Karel Lodewijk 10-2-1858); 12. Simon van Sluisdam/Dirkje Bongers (Matthijs 25-4-1857); 13. Jeronimus de Jong/Lena Bremer (Lena 11-2-1857); 14. Jan Fok/Johanna Adriana van der Linden (Hendrik 23-8-1854); 15. Lambertus Morang/Jacoba Antonbia Lidwin (Maria Martina; geb mei 1857).
+ LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Johannes Egt/Adriana de Bruin (Cornelis 23-4-1858); 2. Jan Bos/Aaltje Molenaar (Jan 25-3-1858); 3. Pieter van der Giessen/Adriana Asselmans (Leijntje 31-12-1857); 4. Frederik Willem Spruijt/Margaretha Malang (Huiberdina 3-3-1858); 5. Jacob Sasselet/Johanna Maria Vrolijk (Johanna Maria 1-1-1858); 6. Johannes Smits/Pieternella Grobben (Adrianus 11-4-1858);
- [22f] Staat der Eerste Stads-Tusschenschool te Dordrecht op 30 Maart 1864. (.....13. J. Evenwel, 14. P. Wolhoff geb. Sibbes, 15. G.J. Takken, 16. A.E. Biester, 17. P.C. Brussaard.....)
op het dagschool 253 jongens, 248 meisjes
op de avondschool 104 jongens, 20 meisjes
op dag- en avondschool 104 jongens, 16 meisjes = te zamen 253/252
Staat van de School voor het onderwijs in de Vrouwelijke Handwerken.
189 Leerlingen, 9 uit de stad vertr. & willek. = blijft 180 Leerlingen.
De Inventaris is dezelfde gebleven.

(envelop 2)
- [23f] Staat der Tweede Stads-Tusschen-School gedurende het 1e kwartaal 1864. (.....11. O. van Santen, 12. C. v.d. Matten, heeft een goed verstand en wordt zeer bruikbaar, 13. M. Detlijn, Is met ijver werkzaam en begint zich beschaafder uit te drukken, 14. F.C. v.d. Ent, heeft een goeden wil doch is nog maar bij een zeer klein getal leerlingen bruikbaar, 15. J. van Dalen, 16. A.M. Roosendaal, 17. J.E. Doterem, 18. M.P. v.d. Koogh, 19. F. v.d. Hoeven......)
Dagschool Jongens 118 Meisjes 276
Dag- en avonschool Jongens 132 Meisjes 6
Avondschool Jongens 1 Meisjes 5
Staat der School voor het onderwijs in vrouwelijke handwerken
Leerlingen 213 Willekeurigen 2 Overledenen 1 = Blijft 210 Leerlingen
+ Willekeurig weggebl: Johanna Catharina Delwel (R.C. school); Catharina Delwel (R.C. school); Johannes Delwel (R.C. school); Catharina Adriana Bongers (overleden); Hendrika Francina van Dijl; Andries Mastbergen; Willemina de Keijzer, Helena Walle, Cornelia van Andel; 
+ Aanvraag tot het onderw. in vrouwel. handw.
+ Met betrekking tot de School neem ik de vrijheid de volgende opmerking te maken: Daar het getal leerlingen thans tot 538 geklommen is; wordt het moeijelijk allen te plaatsen. het lokaal voor de jongens bevat een 20tal en dat voor de meisjes een 26tal leerlingen boven de raming. Bij geene mogelijkheid zijn in die lokalen meer te plaatsen. Wordt dus het getal leerlingen nog vermeerderd dan zal het ook in het lokaal voor de 1e klasse aan plaats ontbreken. 30-3-1864 J.H. van Trooijen.
- [24f] Staat Eerste Stads-Armenschool (jan-febr-mrt 1864).
+ NAAMLIJST der kinderen die ontslagen werdeb of willekeurig de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten van primo Januarij tot ultimo Maart 1864: 1. Pieter v.d. Laars (burgerl armbestuur; willekeurig); 2. Hesterina Edel (burgerl armbestuur; ontslagen); 3. Frederika Hemelaar (burgerl armbestuur; ontslagen); 4. Cornelia Heldermans (burgerl armbestuur; ontslagen); 5. Willemina Schaffels (burgerl armbestuur; willekeurig); 6. Willem de Jong (Herv Diak; ontslagen); 7. Govert van Emmerik (Herv Diak; willekeurig); 8. Willem Scharlo (Herv Diak; ontslagen); 9. Jacobus Tegelaar (Herv Diak; ontslagen); 10. Gijsbert Versluis (Herv Diak; ontslagen); 11. Ida van Hofwegen (Herv Diak; ontslagen); 12. Piet.a Hermina Eikhorn (Herv Diak; ontslagen); 13. Willemina de Heer (Herv Diak; ontslagen); 14. Elizabeth Vrolijk (Herv Diak; ontslagen); 15. Cornelia Minnig (Herv Diak; ontslagen); 16. Johannes Kolenberg (Luthersch; ontslagen); 17. Geertrui Kasting (Luthersch; ontslagen); 18. Johannes Ijzermenger (Roomsch Cath); 19. Hendrik Boshoven (onvermogend; willekeurig); 20. Arie Schaap (onvermogend; ontslagen); 21. Nicolaas Dijkwel (onvermogend; ontslagen); Willem Wijmo Groesbeek (onvermogend; ontslagen); Pieter Molenaar (onvermogend; ontslagen); 24. Anth. Ad. Brandt (onvermogend; ontslagen); 25. Johannes Cornelis de Kok (onvermogend; ontslagen); 26. Pieter Fred. v.d. Ent (onvermogend; ontslagen); 27. Pieter de Haan (onvermogend; ontslagen); 28. Christina Stoffel. Molenaar (onvermogend; ontslagen); 29. Gerrit Kramers (onvermogend; ontslagen); 30. Jan Boonstoppel (onvermogend; ontslagen); Aart Mijnders (onvermogend; ontslagen); 32. Cornelis v.d. Wal (onvermogend; ontslagen); 33. Robertus Spoel (onvermogend; ontslagen); 34. Gijsbert Bozua (onvermogend; ontslagen); 35. Johannes Beekman (onvermogend; willekeurig); 36. Johanna Ouddsheusden (onvermogend; ontslagen); 37. Geertrui Bettinger (onvermogend; ontslagen); 38. Dingena Johanna Blommers (onvermogend; ontslagen); 39. Aaltje den Hartog (onvermogend; ontslagen); 40. Maria Louisa van Maren (onvermogend; ontslagen); 41. Helena Schuengel (onvermogend; ontslagen); 42. Maaike Spits (onvermogend; ontslagen); 43. Ida Dubbeld (onvermogend; ontslagen); 44. Aartje Bak (onvermogend; ontslagen); 45. Christina Schillemans (onvermogend; ontslagen); 46. Leentje Kettenes (onvermogend; willekeurig); 47. Willemina Grootenboer (onvermogend; ontslagen); 48. Will. Mart. v.d. Waal (onvermogend; ontslagen); 49. Cornelia Vleesenbeek (onvermogend; ontslagen); 50. Jacomina Jansen (onvermogend; ontslagen); 51. Elizabeth Bouwens (onvermogend; ontslagen); 52. Geertruida Berg (onvermogend; ontslagen); 53. Maria van Dijk (onvermogend; ontslagen);
+ Drie maandelijksche aanvraag (het tweede kwartaal) voor de Naai- en Breischool, der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht over 1864.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1864.
- [25f] Staat Tweede Stads-Armenschool (jan-febr-mrt 1864).
+ STAAT der Dagschool
Onvermog 118 jongens, 150 meisjes
Burgerl Armbest 36 jongens, 35 meisjes
H. Diak bed 39 jongens, 25 meisjes
R. Cath. 2 jongens, 2 meisjes
Israel 7 jongens, 4 meisjes
Luth 1 jongen, 2 meisjes = 203 / 218 = 421 leerlingen
STAAT der Avondschool
die tevend de Dagschool bezoeken 121 jongens, 12 meisjes / uitsluitend Avondschool 0 jongens, 1 meisjes = 121 + 13 = 134 leerlingen
Staat der school voor Vrouwel. handwerken
Naaijen 91 leerlingen breijen 94 leerlingen = te zamen 185 leerlingen
+ Opgaaf van behoeften voor de volgende 3 maanden.
- [26f] inventaris in de kamer plaatselijke schoolcommissie (30-3-1864);
- [27f] Om examen als bewaarschoolhouderesse af te leggen voor junij biedt zich aan bij de plaatselijke schoolcommissie: mej. A.H. de Munnik, zoo ook doch liever na verloop van drie maanden: mej. J. Voogt, mej. N. Pullemans, mej. H. Schulders, mej. A.H. Blackstone, mej. G.M. de Waal. (Dordrecht den 25 April 1864) J. Schenk.
- [31f] Mijnheer. Ik had een verzoek of gij zoo goed zouden willen zijn om mij van het school te ontslaan daar de gelegentheid mij niet meer presenteerd om te komen de rede zijn deze dat ik het te druk heb met naaijwerk te huis dus ik verzoek u om mij tegen Augustus te ontslaan. Noem ik mij Uw DWDienaresse, L. van Wijk.
- [34f] 
Wij hebben de eer U te melden dat in de plaats van jufvr van Wijk, helpster op de tweede Stadsarmenschool zich bij ons slechts drie sollicitanten hebben aangemeld en dat wij van deze aanbevelen Aagje Spits op de Vest. Regentessen voor het onderwijs in de handwerken aan de Stadsarmen en Tusschenscholen te Dordrecht, namens heer de secretaresse M.S. Stronck 't Hooft.
- [36f] Aan de plaatselijke School Commissie geeft de ondergeteekende beleefdelijk te kennen, dat zij den Rooster der werkzaamheden op hare School gaarne voor het volgend Jaar zoude willen behouden, zoo als die in het afgeloopen schooljaar is geweest. M.M. Hofman wed H. Smaasen (Dordrecht 2 Julij 1864).
- [37f] rooster voor kwekelingen op de Rijks-Normaalschool.
- [40f] (9-7-1864) Naar aanleiding van art 4 van het Reglement voor de Stads-Armenschool, heb ik de eer U te doen toekomen, drie opgaven van Kinderen wier ouders bij het burgerlijk armbestuur, de Diakonie der Ned. Hervormde en de Evangelisch Luthersche Gemeente alhier bedeeld worden met verzoek die Kinderen op gemelde School te doen opnemen.
+ 1. Joost Vermaas/Adriana Norenburg (Catharina); 2. Johannes Beijer/Maria Duitzer (Jacobus); 3. Arie Tuil/Neeltje Fok (Jacob); 4. Philip Smits/Wilhelmina Oosten (Philip); 5. Ijda Angenes Groenendijk (Pieter Andries; Andries Machiel Jac; Wilhelmus Johannes); 6. Hendrik Cornelis Kamermans/Antje Bagijn (Hendrik Cornelis); 7. Willem van Houten/Hermina Raadgeep (Hermina Raadgeep); 8. Jacobus van Houtejn/Abra Cornelia Vissers (Thieleman Stokvisch); 9. Gerrit van Ooijen/Adriana de Sterke (Willem).
+ 1. Johan Hendrik Klingers/Maria de Klerk (Maria 1-5-1858); 2. Pieter van Wijngaarden/Elizabeth Versijn (Jan Frederik 22-2-1859); 3. Pieter Staak/Dirkje de Visser (Pietje) 5-5-1859; 4. Willem de Haan/Johanna Elizabeth Rackwitz (Catharina 3-6-1859); 5. Cornelis Dering/Johanna van Raamt (Johanna 20-5-1859).
+ NAAMLIJST van kinderen wier ouders bij het Evangelisch Luthersch Armbestuur te Dordrecht, bedeeld worden, ter opneming op de Stads-Armenschool: Johannes Mattheus Teubel, geb. 26-11-1857, zoon van Johannes en Hendrika de Jong; Paulus Cornelis Takke, geb. 23-4-1858, zoon van Paulus en Cornelia Maria Einthoven; Johanna Elisabeth POLMS, geb. 6-6-1858, dochter van Jan en Elisabeth Ros; Arnoldus Wolff, geb 31-5-1858 zoon van Arnoldus en Elisabeth Meuse (Dordrecht den 9 julij 1864)
- [41f] Staat der Eerste Stads-Tusschenschool (apr-mei-juni). 
+ Staat der Eerste Stads-Tusschenschool op 27 Junij 1864.
dagschool 253 jongens, 261 meisjes
dag- en avondschool 117 jongens, 15 meisjes
Avondschool 117 jongens, 18 meisjes = totaal 253 jongens, 264 meisjes
Staat der School van het onderwijs in de vrouwel. Handwerken.
160, 6 willekeurigen, blijft 174 leerlingen
De Inventaris is dezelfde gebleven.
- Staat der Tweede Stads-Tusschenschool
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht gedurende het tweede kwartaal 1864.
Dagschool 109 jongens, 268 meisjes
dag- en avondscool 148 jongens, 10 meisjes
avondschool 1 jongens, 1 meisjes = 258 + 279 = 537 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken
215 leerlingen, willek. en uit de Stad vertr. 4 = blijft 211 leerlingen.
+ NAMEN der leerlingen die de school willekeurig verlaten hebben: 1. Barendina van Eisbergen, uit de stad vertr., 2. Hendrik Holler, geplaatst in 't gesticht voor krankzinnigen, 3. Hilletje Muilwijk, geplaatst in 't gesticht voor krankzinnigen; 4. Jakoba Geertruida de Ruiter, 5. Maria Johanna de Ruiter, 6. Jakoba Maria de Ruiter, 7. Huib.a Spruijt, overgegaan naar de St. Armschool, 8. Johannes Sijssens; 9. Francina Smits, oogziekte;
+ Namen der leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken.
+ Bij den Inventaris is gekomen mei 1864: 1 Stel voor de natte waren (5 Stuks).
- [43f] Staat Eerste Stads-Armenschool april-mei-juni 1864.
  + Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1864.
  + NAAMLIJST der kinderen die willekeurig, of om andere redenen de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten van primo Mei tot ultimo Junij 1864: 1. Johannes de Bres (Burgerl Armbestuur; willekeurig); 2. Jan Hendrik Cornelisse (Burgerl Armbestuur; willekeurig); 3. Hendrik de Heer (Roomnsch Catholijk; willekeurig); 4. Johanna Schouten (Burgerl Armbestuur; willekeurig); 5. Martinus Soeters (herv. Diak, vertrokken naar Schiedam); 6. Hendrik Elias Soeters (herv. Diak, vertrokken naar Schiedam); 7. Johanna Elizabeth Soeters (herv. Diak, vertrokken naar Schiedam); 8.Caspar Gregoor (onvermogend; willekeurig); 9. Thomas Riet (onvermogend; willekeurig); 10. Johannes Tuitel (onvermogend; willekeurig); 11. Jacobus van Riemsdijk (onvermogend; willekeurig); 12. Pieter Dubbel (onvermogend; willekeurig); 13. Dingeman Kroeseklaas (onvermogend; willekeurig); 14. Bartholomeus Voskuil (onvermogend; sedert twee jaren ziekelijk); 15. Pieter v.d. Wal (onvermogend; willekeurig); 16. Maria Hennekes (onvermogend; willekeurig); 17. Dorothea v.d. Weg (onvermogend; willekeurig); 18. Elizabeth v.d. Wal (onvermogend; willekeurig);
+ Aanvraag voor de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool, voor de maanden Julij, Augustus en September 1864.
- [44f] Staat 2de Stads-Armenschool april-mei-juni 1864. (..1. J.G. Wagner, in de school zeer goed en voor zoover bekend ook daarbuiten, 2. A.E.H. Kooimans, 3. M.F. van Welie, 4. L. van Wijk, 5. E. Hartman, 6. J. de Koning)
+ Staat der Tweede Stads-Armenschool gedurende het tweede kwartaal 1864.
Dagschool
Herv. Diaconie 38 Jongens, 25 meisjes
Burgerlijk Armbestuur 38 Jongens, 34 meisjes
Onvermogend 118 Jongens, 154 meisjes
Israelieten 8 Jongens, 4 meisjes
Luthersschen 1 Jongens, 2 meisjes
R.C. 2 Jongens, 4 meisjes = te zamen 205 Jongens, 223 meisjes = totaal 428 Leerlingen
Avondschool 141 Jongens, 21 meisjes = te zamaen 162 Leerlingen
School voor vrouwelijke handwerken
Naaijen 112 en Breijen 80 leerlingen = te zamen 192 Leerlingen
- [45f] Jan Meloen (29-7-1864);
- (10-9-1864) H.M. Rottier).

(envelop 3)
- [50f] H.R. van Elk, schoolbehoeften (30-8-1864).
- [52f] Staat der eerste  Stads-Tusschenschool (inventaris).
  + De Inventaris is dezelfde gebleven. Staat der School.
Dagschool 246 jongens, 249 meisjes
dag- en avondschool 110 jongens, 14 meisjes
Avondschool 110 jongens, 17 meisjes = 247 jongens, 252 meisjes
Staat der School voor het onderwijs in vrouwelijke Handwerken:
184, 6 willekeurig = Blijft 178 Leerlingen
- [53f] Staat der Tweede Stads-Tusschenschool (derde kwartaal 1864)
  + Staat der Tweede Stads Tusschenschool te Dordrecht gedurende het derde kwartaal 1864.
Dagschool 111 jongens, 280 meisjes
dag- en avondschool 140 jongens, 5 meisjes
avondschool 1 jongens, 2 meisjes = 252 jongens, 287 meisjes = 539 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in vrouwelijke handwerken.
219 leerl, Willekeurigen en uit de stad vertrokkenen 11 = Blijft 208 leerlingen
  + NAMEN der Leerlingen die de School willekeurig verlaten hebben: 1. Pieter van Halen, 2. Arend Nievervaart, 3. Gerrit de Rot; 4. Teunis van der Linden, 5. Jannetje Heuder, 6. Alida Littooij, 7. Johanna Boezel, 8. Jakob Schouten, 9. Adriaan le Noir (naar de Mijl vertr), 10. Jeanne Keij(Key) (naar Engeland vertr), 11. George Keij(Key) (naar Engeland vertr), 12. Harriet Keij(Key) (naar Engeland vertr).
+ Namen der leerlingen die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in vrouwelijke handwerken Elizabeth Norenburg, 7 jaren Catharina Rutten, 7 jaren, Elizabeth Petit, 7 jaren
- [54f] Staat der Eerste  Stads-Armenschool juli-aug-sept 1864.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1864.
+ NAAMLIJST der kinderen, die willekeurig of om andere redenen de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten van primo Julij tot ultimo Sept 1864: 1. Adrianus v.d. Plank (Burgerl Armbest; willekeurig); 2. Gerrit v.d. Laars (Burgerl Armbest; willekeurig); 3. Martinus Knoppers (Burgerl Armbest; willekeurig); 4. Jost Zwang (Burgerl Armbest; willekeurig); 5. Willemina Ridderhof (Burgerl Armbest; weeshuis); 6. Hend.a Hoogendam (Burgerl Armbest; willekeurig); 7. Jannetje Hoogendam (Burgerl Armbest; willekeurig); 8. Willem Krins (onvermogend; willekeurig); 9. Anthonie Barto (onvermogend; willekeurig); 10. Adrianus Vermeer (onvermogend; willekeurig); 11. Hendk Sijphe (onvermogend; ontslagen, 13 julij ll door de Comm ontslagen); 12. Magretha van Striemen (onvermogend; willekeurig); 13. Neeltje Holtmark van Dijkerhof (onvermogend; willekeurig); 14. Josina Havers (onvermogend; willekeurig); 15. Adriana Meiboom (onvermogend; willekeurig); 
+ Inventaris der 1e Stads-Armenschool. Bijgekomen.
Een Stel platen 40 Stuks tot aanschouwelijk onderwijs.
Een Saijet winder en 12 maasballen voor de Naai-School.
- [55f] Staat der Tweede Stads-Armenschool juli-aug-sept 1864.
+ Tweede openbare Stads-Armenschool. Saat der Dagschool
Onvermogend 123 Jongens en 153 Meisjes
Burgerlijk Armbestuur 40 Jongens en 28 Meisjes
R.C. 3 Jongens en 4 Meisjes
Luth. 4 Jongens en 3 Meisjes
Isr. 8 Jongens en 5 Meisjes = 216 Jongens en 225 Meisjes = te zamen 441 Leerlingen
Staat der Avondschool 141 Jongens en 21 Meisjes = te zamen 162 Leerlingen
Staat der school voor vrouwel. handwerken
112 Leerlingen voor Naaijen en breijen
80 Leerlingen uitsluitend breijen = 192 te zamen
- [58f] Adriana Catharina de Bruin, geb. 15-3-1848.
- [59f] Naar aanleiding van art. 4 van het reglement van de Stads-Armenschool heb ik de eer U te doen toekomen twee opgaven van kinderen wier ouders bij het Burgerlijk Armbestuur en de Diaconie der Ned. Hervormde Gemeente alhier bedeeld worden met verzoek die kinderen op gemelde School te doen opnemen. 
+ LIJST der kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Anthonij de Vries/Johanna Strois (Cornelis 8-5-1857); 2. Anthonij de Vries/Johanna Strois (Anthonie 1-6-1855); 3. Arie van der Kwast/Elisabeth van der Mark (Anthonie 26-6-1853; vader in arrest ); 4. Metje de Bruin (Neeltje 6-10-1858); 5. Jan Tuk/Jaantje 't Veld (Betje; 18-8-1858); 6. Pieter Kleton/Wilhelmina Adriana van Leen (Frederik; 11-8-1858); 7. Thomas Nieuwkasteel/Maria Pieternella Viola (Thomas 10-7-1858). 
+ LIJST der kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Adrianus Elzerman/Dirkje Sok (Maria Adriana); 2. Hendrik Verhage/Johanna Elisabeth Schouten (Jansje); 3. Cornelis van Doorn/Josina van der Elst (Elisabeth); 4. Adrianus de Jong/Adriana Johanna de Vries (Dirkje Geertrui); 5. Jacob Schelle/Pietje Jonger (Dirkje).
+ OPGAVE van kinderen, wier ouders bij het Armbestuur der Evangelische Luthersche Gemeente te Dordrecht bedeeld worden, waarvan opname op de Armenschool verzocht wordt: Pieter Frederik Hazenak, geb. 16-11-1858, zoon van Pieter Frederik en Wouterijna Hendrika van Meggelen.
+ Aanneming van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool te Dordrecht: 1. Dirkje Scharloo, Kolfstraat; 2. Hartog Cohen, Raamstraat; 3. Johanna P. Ponsen, Hellingen; 4. Hermanus de Wit, Hellingen; 5. Willem F. Kloot, Krommen Elleboog; 6. Johanna Bogers, Kolfstraat; 7. Jacobus van Varik, Elfhuizen, 8. Jannigje van Varik, Elfhuizen, 9. Johannes Vliegenthart, Hil; 10. Pieter Morks, Bleekersdijkje; 11. Pieter Mulder, Hellingen; 12. Pieter van Kooten, Raamstraat; 13. Hendrik Sebes, Hoogt; 14. Maaike van den Graaf, Hoogt; 15. Johannes Zorg, Kolfstraat; 16. Bastiana Vrolik, Dwarsgang; 17. Louiza W. de Swart, Vest; 18. Lourensje de Swart, Vest; 19. Willem de Vries, Hooge Nieuwstraat. 
+ Aanneming van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads-Armenschool op 10-10-1864: 1. Thomas Nieuwkasteel, Heerhijmansuisstraat (Burgerl Armbestuur); 2. Jansje Verhage, Torenstraatje (Ned Herv diac); 3. Elisabeth van Doorn, Heerhijmansuisstraat (Ned Herv diac); 4. Neeltje de Bruin, Rietdijkstraatje (Burgerl Armebestuur); 5. Antonie van Melsen, Nieuwstraat; 6. Kaatje Goldsmit, Heerhijmansuisstraat; 7. Margaretha H. Kop, Dwarsgang; 8. Johanna M. Vernel, Heerhijmansuisstraat; 9. Johannes F. Fritzen, Heerhijmansuisstraat; 10. Pieternella Hofman, Rietdijk; 11. Johanna van der Koog, Heerhijmansuisstraat; 12. Johanna van der Linden, Heerhijmansuisstraat; 13. Jozef Smit, Marienbornstraat; 14. Bastiaan de Quartel, Marienbornstraat; 15. Albert de Leeuw, Marienbornstraat; 16. Johannes H. Smak, Noordendijk; 17. Judith van Dalen, Marienbornstraat; 18. Lourens Rietveld, Nieuwkerk; 19. Maria H. Roelijn, Vest N.poort; 20. Theodora Roelijn, Vest N.poort; 21. Jacobus Gibhardt, Nieuwstraat; 23. Antonie de Vries, Weeshuisstraatje (Burgerl Armbestuur); 24. Cornelis de Vries, Weeshuisstraatje (Burgerl Armbestuur); 25. Antoinette N. Roodhorst; 26. Flora Appel, Marienbornstraat; 27. Neeltje Waas, Marienbornstraat; 28. Pieter Frederik Hazenak, Heerhijmansuisstraat (Luth Armbest); 29. Dirkje G. de Jong, Doelenstraat; 30. Maria A. Elzerman, Augustijnenkamp; 31. Betje Tuk, Marienbornstraat (Burgerl Armbest); 32. Frederik Kleton, Marienbornstraat (Burgerl Armbest); 
- [64f] Dordrecht 31 October 1864. Wij hebben de eer U te berigten, dat wij U van de jufvrouwen Lambert, den Biester en Peels, die zich als sollicitanten voor de betrekking van hoofdonderwijzeresse op de nieuwe school bij ons hebben aangemeld, de eerstgenoemde bijzonder ter benoeming aanbevelen, - en verzoeken U van de door U gedane benoeming zoo spoedig mogelijk de kennisgeving te ontvangen, daar wij de nieuw benoemde in de gelegenheid wilden stellen om, voor zij hare taak aanvaardt, eenige dagen de inrigitng van het onderwijs in de handwerken op de tweede Stads tusschenschool gade te slaan. Regentessen van het Onderw. in de handw. in de S.A. en T. Scholen te Dordrecht, Namens haar de secretaresse M.S. Stronck 't Hooft.
- [65f] Johannes Quast, geb. 11-7-1852.
- [66f] (5-11-1864) Naar aanleiding van Uwe missive de dato 25 October 1 en 5 November 1864 N. 204, 206, 209 en 211 heb ik de eer U te berigten dat de gemeenteraad in zijne zitting van heden overeenkomstig uw voorstel heeft benoemd:
P.S. HAMEL, hulponderwijzer te Goes, als hulponderwijzer aan de Stads-burgerschool op eene jaarwedde van f 400 in plaats van J. Versluijs welek voor die benoeming heeft bedankt.
R. van NOORT te Zwijndrecht, als hulponderwijzer aan de 2de tusschenschool op eene jaarwedde van f 275 in plaats van J.A. Kamberg benoemd hulponderwijzer aan de Stads burgerschool en tevens dat zijn vastgesteld de jaarwedden van G.M. LAMBERT als onderwijzeres in de handwerken voor meisjes aan de Stadsburgerschool op f 100.
Van Johs Quast als kweekeling aan de school op f 30 en van Adriana Catharina de BRUIN als kweekeling aan de 2e stads tusschenschool op f 25. Ik verzoek UEd hiervan aan de drie laatst gemelden mededeeling te doen. De Burgermeester.
- [68f] (9-11-1864) Door Burgemeester en Wethouders van Dubbeldam werd onlangs het constract van 1834 aan het gemeentebestuur van Dordrecht tegen 1e Januarij opgezegd, volgens hetwelk tot hiertoe de kinderen der ouders, welke onder de Merwede, op het Visschertje wonen, van het onderwijs op de school gebruik konden maken tegen eene jaarlijksche retributie vanwege de gemeente Dordrecht daarvoor te betalen. Ten gevolge van dezen maatregel zullen diens volgens met 1865 te beginnen al de aldaar woonachtige kinderen van de school van Dubbeldam geweerd worden. Ter voorziening in de daaruit voor hun bestaande behoefte zal hun derhalve gelegenheid moeten gegeven worden van het onderwijs op onze openbare scholen gebruik te kunnen maken. Wij nemen alzoo de vrijheid U hiernevens eene lijst te doen toekomen van de kinderen, die in de termen vallen van de armen en tusschenscholen der gemeente gebruik te kunnen maken, en hebben de eer U te verzoeken de noodige maatregelen te willen voorbereiden, ten einde zij op die scholen in het volgend jaar bij hunnen aanmelding mogen worden opgenomen, terwijl wij hiervan tijdig aan de ouders dier kinderen zullen kennis geven. Wij geven tevens in bedenking de bedoelde kinderen, indien zij zulks verlangen in de uren tusschen de morgen en namiddag lessen op de school te doen overblijven, daar het hun hoogst bezwarend zou zijn dien grooten afstand viermalen daags af te leggen. B en W van Dordrecht. 
+ LIJST der kinderen van de Merwede die op 1e Augustus 1864 van de school N. 1 te Dubbeldam hebben gebruik gemaakt.
Matthijs de Bruin (betalen 22 cts s maands); Arie Smit, Adriana de Bruin Bz, Neeltje Groeneveld, Maaike Smits, Huibertje Groeneveld, Hendrika Verkuijl, Andries de Bruin, Pieter de Bruin Jzn, Leendert Barendrecht, Arie Dubbeldam, Jan van Es, Koenraad de Kievit, Pieter de Kievit Hzn, Corns Mookhoek, Jasper Stekelbos, Corns van Valen, Antonie Vermeij, Willem Vermeij, Jannigje Boertje, Aartje Baan, Pietje de Bruin, Maria Dubbeldam, Adriana de Kievit, Adriana van der Linden, Teuntje Mookhoek, Geertje Mookhoek, Maaike Rits, Pietje Stam, Maria Vermeij, Martijntje van Valen, Genis van Es, Pieter de Kievit Azn, Pieter Muijen, Adrianus Vermeij, Willem  Vermaas, Lena Boertje, Aartje Dubbelman, Neeltje Dubbelman, Willemijntje van Es, Cornelia de Kievit, Cornelia Timmerman, Elisabeth van Valen, Adriana Verkuijl. Behoort bij missive van B en W van den 9-11-1864 no. 1230/764.
- [70f] Ger.s Adr.s Evenwel, ontslag 2e tussenschool.
- [71f] (5-12-1864) Gelezen zijnde eene Missive van de Plaatselijke School Commissie alhier, dd 29 Nov ll no 221, houdende aanbieding van eene aanbevelingslijst van twee personen ter vervulling van de plaats, die openvalt door de gewone aftreding op 1e Januarij a.s. van eene Regentes voor het onderwijs in dehandwerken voor meisjes op de stads-openbare Scholen. Gezien art. 8 van de bijzondere bepalingen voor genoemd onderwijs. Is goedgevonden Mevrouw S.C.B. Blom geb. van Broek te benoemen tot Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de stads-openbare scholen. En zal hiervan extract gegeven worden aan de Plaatselijke Schoolcommissie ter informatie en narigten ter mededeeling aan de benoemde. De Burgemeester.
- [73f] het Visschertje.
- [74f] Dordrecht 8 December 1864. In antwoord op Uwe vraag vevrat in Uwe brief van den 24 November ll No. 218 of wij, indien onze fondsen dit toelaten eenige belooning aan A. Kloppers, onderwijzeres aan de 1ste Stads-armenschool voor het knippen van linnen voor hemden enz zouden willen toekennen, deelen wij U mede dat wij genegen zijn aan bedoelde onderwijzeres dezelfde belooning uittereiken die wij dergelijke werkzaamheden aan anderen betalen, zijnde 3 1/2 cents p. hemd. Het Burgelijk Armbestuur, H.A. Nebbens Sterling, voorzitter, G.H. Veth, lid en secretaris.
- [75f] Staat 1ste stads-tusschenschool.
+ De Inventaris is vermeerderd met 1 aardglobe en 1 Tell..(?). Staat der School.
Dagschool 247 jongens, 247 meisjes
Dag- en avondschool 119 jongens, 17 meisjes
Avondschool 120 jongens, 21 meisjes = 248 en 251
Staat van de School voor vrouwel. Handwerken
175 Leerlingen, 4 willekeurigen = Blijft 171 Leerlingen
+ NAMEN van leerlingen die de Eerste Stads-Tusschenschool willekeurig hebben verlaten (Dordrecht Dec 1864): 1 Neeltje Arrebouw (naar de bijz school); 2. Agerman Bakker (naar de fransche schoool); 3. Maria Christina Bakker (wegens armoede); 4. Hendrika v.d. Ende (naar de R.C. School); 5. Adriana Elkenbout (naar de R.C. School); 6. Jakobus Elkenbout (naar de R.C. School); 7. Jakobus Kriens (op een ambacht); 8. Kaatje de Klundert (wegens armoede); 9. Geertruida Lozie (wegens armoede); 10. Joost v.d. Wiel (op 't ambacht).
- [76f] Staat 2e stads-tusschenschool.
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenscool te Dordrecht gedurende het laatste kwartaal 1864.
Dagschool 116 jongens, 276 meisjes
Dag- en avondschool 126 jongens, 6 meisjes
Avondschool 1 jongen, 8 meisjes = 243 jongens, 290 meisjes = totaal 533 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in vrouwelijke handwerken.
202 leerlingen, 9 Willekeurigen en uit de stad vertrokkenen = Blijft 193 Leerlingen
+ Namen der leerlingen die de School willekeruige verlaten hebben: 1. Johanna Brandt, 2. Adriana de Gids, 3. Krijna de Geus, 4. Ger.s Grobben, 5. Johannes van Meurs (naar Rotterdam vertr.); 6. Emma de Wolf (naar Rotterdam vertr.); 7. Johanna de Waard.
- [77f] Staat 1ste armenschool okt-nov-dec 1864.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 December 1864.
+ NAAMLIJST der kinderen der willekeurige of om andere redenen de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten van primo October tot ultimo Dec 1864. 1. Pieter Romijn (onvermogend; zal ontslag aanvragen); 2. Sander de Boef (onvermogend; ontslagene); 3. Philippus Sjok (onvermogend; willekeurig); 4. Adrianus 't Hart (onvermogend; overleden); 5. Abraham Corn. Dubbelt (onvermogend; overleden); 6. judith Drost (onvermogend; ontslagen); 7. Willemina de Kok (onvermogend; willekeurig); 8. Cornelia Adriana van Pelt (onvermogend; willekeurig); 9. Elizabeth Bouwen (onvermogend; willekeurig); 10. Christ. Francina Ameijden (onvermogend; overleden); 11. Adrianus Schillemans (Burgerl Armbest; ontslagen); 12. Maria Johanna Zijderveld (Burgerl Armbest; in het weeshuis); 13. Alida v.d. Plank (Burgerl Armbest; willekeurig);
- [78f] Staat 2e armenschool okt-nov-dec 1864.
+ Staat der Dagschool.
Onverm. 74 en 58 jongens, 99 en 58 meisjes
Burgerl. Armbestuur 16 en 21 jongens, 22 en 13 meisjes
Diakonie Armbestuur 26+9 jongens, 17+13 meisjes
israelieten 5+2 jongens, 2+5 meisjes
Roomsch Cath 0+3 jongens, 1+5 meisjes
Luth 1+4 jongens, 1+2 meisjes = 219 jongens, 238 meisjes = te zamen 457 Leerlingen
Avondschool 141 jongens, 8 meisjes = te zamen 149 Leerlingen
School voor Handwerken
Naaijen 115 Leerlingen
Breijen 72 Leerlingen = tezamen 187 Leerlingen
- [79f] benodigheden Burgerschool.

[bron: SAD 121-30 brieven over het jaar 1864]

1865

(envelop 1)
- [24g] verslag lager onderwijs (eind 1864)
A openbare armenschool (eerste), Gerrit Bonket (2e rang); Jacob Schuengel, Theodoures H. van Papenrecht, Maarten Plokker, Gerrit Jan Breedveld; Kwekelingen: Johannes Knaap, Hugo van Efferen, Cornelis van Lindonk, Pieter Drost, Nicolaas Geurink, Arie Jan Rijke; voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes: Angenitha Kloppers (f 100), Ottolina van Aarts (f 60); Dina Johanna Bonket (f 35); Adriana Elisabeth Bonket (f 35); Hendrika Rens (f 35);
A openbare armenschool (tweede); Samuel Schotel, Dirk van der Waaij; P.H. Voet, Jacobus Brussaard, Martinus Reus. Kwekelingen: Jacob Vermeulen, L.G. Eijsbergen, Matthijs Gerrit van Rijswijk; Willem Huibert Andries Meerkerk (f 50); G.G. Brandt, H.J. van der Rest, Cornelis Johannes de Man, Pieter Hendrik Kes, Johannes Ringeling; voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes: Johanna Gijsberta Wagner (f 100); Anna Elisabeth Margaretha Kooimans (f 30); Maria Francisca van Welie (f 30); Emmerina Hartman (f 30), Johanna de Koning (f 30), Aagje Spits (f 30);
A openbare tusschenschool (eerste), Johannes van Heumen (2e rang), Cornelis Schotel (2e rang), Johannes Kramers (2e rang), J.H. de Jong Boers (3e rang), Robert Jan de Roo (hulponderw acte), Hendrik van Aardenne, Christina de Ronde (acte als hulponderw.). Kwekelingen: Johanna Evenwel (f 50), Franciscus Marinus Mulders (f 50), Dirk Johannes van der Want (f 50), Jan Hendrik van Dorsten (f 50), Cornelis Nijsen (f 50); Barend Mensen (f 50); Thomas Galmeijer (f 25);
Voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes: Teuntje Wolhoff geb Sibbes (f 80); Gerarda Johanna Takken (f 50); Adriana Elisabeth Biester (f 35); Pieternella Cornelia Catharina Brussaard (f 30)
A openbare tusschenschool (tweede), Jan Hendrik van Trooijen (2e rang), Antonie Adrianus Ek, Leendert van Dijl, Hendrik Johannes Knaap, Rijk van Noord, Clazina Reus. Kwekelingen: Willem Agathus van der Broek, Dirk Kolling, Nicolaas van Toorn,  Voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes: Francina Cornelia van der Ent (f 35), Johanna Elisabeth Doterem (f 35), Anna Maria van Roosendaal (f 35), Jannigje van Dalen (f 35), Magdalena Petronella van der Koogh (f 30); Teuntje van der Hoeven (f 30).
B Openbare Burgerschool, Matthijs Hendrik Rottier; Dirk van Oostveen, Jan Adriaan Kamberg, Pieter Simon Hamel. Kwekelingen: Leendert van Dongen, Bernardus Blommers, Simon van Dijk, Cornelis van Santen, Willem Swinnas Bosch, Cornelis van der Matten, Martinus Ditlijn, Johannes van Buul, Adriana Catharina de Bruin.  Kwekelingen: Jan Quast; Voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes: Grietje Maria Lambert (f 100).
D School in het Vereenigingd en arm en weeshuis, Jan Henning (2e rang); Kwekelingen: Willem Frederik Christiaan August Baar, Anna van der Steen, Andries Lambertus Berentempel.  
D Christelijke School van P. Dijksterhuis c.s., Jan Hendrik Dijkman; Geert Groeneveld.
D School van de Vereeniging V. van Paulo voor jongens, Hendrikus Laurentius Wassen
D Roomsche Catholijke Meisjesschool, Maria Schellart
D Burgerschool voor jongens en meisjes, Dirk Visscher van Aalst
D Burgerschool voor jongens en meisjes, Dirk van Katwijk
D Burgerschool voor jongens en meisjes, Jozef Pieter Goedhart; Johannes Engelbertus Antonius Barends;
D Burgerschool voor jongens en meisjes, Aalbert Degens
D Burgerschool voor meisjes, Johannes Schenk (2e rang); Adriana Schenk (hulponderw acte). Kwekelingen:  Antonette Schenk.
E Herhalingsschool, Johannes van Heumen
E Zondagsschool, Gerrit Bonket
E Zondagsschool Roomsch Catholijke, Hendrikus Laurentius Wassen 
F Gesubsidieerd school, Fransche Meisjesschool, Johanna Catharina Samuella de Vries geb Kretschmer (hoofdonderw acte, fransch, engelsch, duitsch), f 400 subsidie van de gemeente, Hulponderwijzers: Johanna Vincentia Witte, Johanna Catharina Cox, Wilhelmina Geertruida Gardien. Kwekeling: Johanna Jacoba de Vogel; schoolgeld f 50 s jaars;
F Gesubsidieerd school, Fransche Meisjesschool, Maria Margaretha Hofman wed H. Smaasen; Hulponderwijzers: Hester Smaasen (hoofdonderw acte, Fransch, Engelsch, Duitsch); schoolgeld f 54 s jaars;
F Niet Gesubsidieerd school, Meisjesschool, Joanna Jacoba Cohen Stuart (hoofdonderw acte, Fransch, Engelsch, Duitsch); Hulponderwijzers: Jennij Quispel, Maria Immink (hulponderw fransch, duitsch); Kwekeling: Geertruida Braat; schoolgeld jaarlijks f 120 f 150 (Fransch, Engelsch, Duitsch, Italiaansch en vrouwelijke handwerken)
F Niet Gesubsidieerd school, Fransche jongensschool, Pierre Marie Victor van de Riviere.
F Niet Gesubsidieerd school, Fransche jongensschool, Arnoldus Marinus Brand van Straaten.
F Niet Gesubsidieerd school, Fransche jongensschool, Jacob Agathus Christiaan Los.
- [3g] Dingsdag den 27 December 1864. De Voorzitter brengt ter tafel eene missive van de plaatselijke Schoolcommissie van 24 November lleden N. 219 houdende voordragt van de regeling der jaarwedden en toelagen der hulponderwijzers, hulponderwijzeressen en kweekelingen en van het hulppersoneel bij het onderwijs in de handwerken aan de openbare scholen alhier voor het jaar 1865 en stelt namens Burgemeester en Wethouders voor, zich daarmede te vereenigen waartoe besloten wordt en worden dienvolgens de jaarwedden en toelagen dier onderwijzeres enz voor 1865 vastgesteld tot het voorgedragen bedrag. Hiervan zal aan de plaatselijke schoolcommissie voornoemd bij extract dezer worden kennis gegeven ter informatie en ter mededeeling aan de belanghebbenden. De Burgemeester.
- [5g] (27-12-1864) Bij dezen heb ik de eer U te doen toekomen de naamlijsten der Kinderen aan de Merwede die na 1e Januarij a.s. gaan gebruik van de school te Dubbeldam meer kunnen maken en alzoo op de Tusschen en Armenscholen alhier behooren te worden toegelaten, met magtiging hen, zoo zij zich mogten aanmelden op die scholen te doen opnemen. De Burgemeester.
+ NAAMLIJST der kinderen, wonende aan het Visschertje ter opneming op de Stads Armenschool te Dordrecht: Hendrika Verkuijl, Andries de Bruin, Pieter de Bruin Jzn, Leendert Barendrecht, Arie Dubbeldam, Jan van Es, Koenraad de Kievit, Pieter de Kievit Hzn, Jasper Stekelbos, Cornelis van Valen, Jannigje Boertje, Aartje Baan, Pietje de Bruin, Maria Dubbeldam, Adriana van der Linden, Maaike Rits, Pietje Stam, Martijntje van Valen, Genis van Es, Pieter de Kievit Azn, Pieter Muijen, Lena Boertje, Aartje Dubbeldam, Neeltje Dubbeldam, Willemijntje van Es, Cornelia Timmerman, Elisabeth van Valen, Adriana Verkuijl. Behoort bij missive van den Burgemeester van Dordrecht van 27 decemebr 1865.
+ NAAMLIJST der kinderen wonende aan het Vissertje ter opneming op de Stadt Tusschenschool te Dordrecht: Matthijs de Bruijn, Arie Smits, Adriana de Bruin Bd; Neeltje Groeneveld, Maaike Smits, Huibertje Groeneveld.
- [6g] verslag onderwijzers gezelschap.
- [8g] Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool 16-1-1865: 1. Geertruida de Man, Kromme Elleboog; 2. Johannes de Man, Kromme Elleboog; 3. Jan Bettinger, Spuiweg; 4. Arie verboom, Dwarsgang; 5. Maria van Dijk, Raamstraat; 6. Johanna Alida de Bis, Kolfstraat; 7. Johannes van Ameijden, Stoofstraat; 8. Leonardus Nunnikhoven, Varkenmarkt; 9. Johannes Lengton, Kromme Elleboog; 10. Pieternella Versnel, Hellingen; 11. Johannes Hendirk Bouman, Pottenkade; 12. Pieter Wagenaar, Sarasgang; 12. Willem Smits, Sarasgang; 13. Jan Los, Stoofstraat; 14. Reinier Andries van der Mijlen, Kromme Elleboog; 15. Catharina Vermaas, Hil; 16. Nansje Brandt, Achterom; 18. Johannes van der Schulp, Achterom;
+ Aannemingslijst van nieuwe leerlingen voor de 2e Stads-Armenschool 16-1-1865: 1. Cornelis Ponsen, Marienbornstraat; 2. Arie Ruitenberg, Heerhijmansuisstraat; 3. Pieternella Sparenberg, Heerhijmansuisstraat; 4. Jacobus van den Berg, Nieuwkerkhof; 5. Gerardina Schouten, Frankenstraat; 6. Willem Kleinloof, Nieuwkerkhof; 7. Maria Louwman, Nieuwkerkhof; 8. Johannes Bak, Heerhijmansuisstraat; 9. Adriana Grootenboer, Augustijnenkamp; 10. Nikolaas Vebroom, Marienbornstraat; 11. Cornelis Antonie Kool, Doelenstraat, 12. Cornelia Ponsen, Torenstraatje; 13. Elisabeth Vink, Marienbornstraat; 15. Adr. Bohemen, Aug. Kamp (zijn opnieuw toegelaten); 16. Maria Beenings (zijn opnieuw toegelaten); 
- [14g] Heden heb ik mij met een verzoekschrift gewend tot den Gemeenteraad dezer stad ten einde in de plaats mijner moeder te worden aangesteld. Dit request zal natuurlijk in handen gesteld worden uwer commissie om daarop te adviseren. Ik begrijp maar al te wel dat van dat advies alles zal afhangen daarom kom ik met de meeste bescheidenheid tot U met het verzoek mijne belangen bij den Gemeenteraad niet tegentewerken. Als ik spreek van mijne belangen dan zijn daarmede de belangen van nog anderen dan is daaraan voor een groot deel het welzijn van ons gezin verbonden. In mijn adres heb ik daarvan niet gesproken, maar aan U, die ik meer vertrouwelijk durf naderen, heb ik gemeend dit te moeten verklaren. W...st(?) verzekerd dat ik bij eene eventueele benoeming mij aan het hoofd der school zal plaatsen in het volle bewustzijn van mijne verantwoordleijkheid, en dat ik, met inspanning van al mijne krachten, zal trachten de school te doen beantwoorden aan het geen men iederlijker wijze van haar mag verwachten. Ontvangst WelEdele heeren de verzekering mijner bijzondere hoogachting. Uwe onderdanige Dienares J.H. Verhoeven (Dordrecht den 30 Januari 1865)
- [17g] (13-2-1865) Nader in behandeling gebragt zijnde de missive van Mevrouw M.S. Stronck geb. 't Hooft dd 17 December ll, houdende berigt, dat zij zicg verpligt gevoelt hare betrekking als Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes aan de openbare Scholen tegen 1e Januarij 1865 neder te leggen. Gezien het berigt van de Plaatselijke School Commissie bij missive dd 7 Februarij ll no. 29, deswege uitgebragt. Is goedgevonden Mevrouw Stronck geb 't Hooft bij deze betrekking van Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes aan de openbare scholen voor lager onderwijs alhier, mnet dankzegging voor de door haar als zoodanig bewezen diensten ter vervulling van de daardoor ontstane vacature, te benoemen het lid van de commissie van regentessen voornoemd Mevrouw de Koning-Brandt. Hiervan zal bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke Schoolcommissie en bij missive aan de belanghebbenden. De Burgemeester. 
- [18g] (23-2-1865) Bij dezen hebben wij de eer U te berigten dat mevrouw J.J. de Koning Brand, bij missive heeft kennis gegeven dat zij de benoeming als Regentes van het onderwijs in de handwerken voor meisjes aan de openbare scholen van lager onderwijs aanneemt. B en W.
- [20g] STAAT der Bewaar- en Kleinkinder 0f matressenscholen (in 1864)
openbare bewaarschool 1 onderwijzeres, 3 helpsters, 193 jongens, 96 meisjes = 289
bijzondere bewaarschool A 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 70 jongens, 60 meisjes = 130
bijzondere bewaarschool B 6 onderwijzeres, 1 helpsters, 169 jongens, 175 meisjes = 344
bijzondere bewaarschool C 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 14 jongens, 16 meisjes = 30
bijzondere bewaarschool D 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 25 jongens, 20 meisjes = 45
bijzondere bewaarschool E 1 onderwijzeres, 2 helpsters, 15 jongens, 25 meisjes = 40
bijzondere kleine kinder of matressenscholen a 1 helpster, 10 jongens, 10 meisjes = 20
bijzondere kleine kinder of matressenscholen b 1 helpster, 5 jongens, 5 meisjes = 10
bijzondere kleine kinder of matressenscholen c 1 helpster, 5 jongens, 11 meisjes = 16
bijzondere kleine kinder of matressenscholen d 1 helpster, 2 jongens, 10 meisjes = 12
bijzondere kleine kinder of matressenscholen e 1 helpster, 3 jongens, 4 meisjes = 10
AANMERKINGEN
Het getal der kinderen is genomen op 31-1-1865. Onder de onderwijzeressen zijn de gexamineerden, zowel de hoofd als hulponderwijzeressen vermeld. De openbare Bewaarschool is eene GemeenteSchool. De vijf bijzondere bewaarscholen zijn de volgende:
a=van de Roomsch Catholijke Gezindte
b=van de Nederduitsche hervormde diaconie
c=van Mej. Govers
d=van Mej. Itz-Schreuders
e=van Mej. Reus
de drie laatste voor kinderen van meer gegoede ouders. De vijf kleinkinder of matressenscholen zijn de volgende:
a=van vrouw v.d. Want
b=van vrouw Hellemans
c=van vrouw Beerentempel
d=van vrouw Rietschoten
e=van vrouw Schaffels
De matressen der kleinkinderscholen zijn als niet gexamineerd onder de rubiek helpsters vermeld.
Sedert de laatste opgaaf zijn de kleinbkinderscholen van de wed DE GROOT, vrouw DE BRES en vrouw VAN DER ENT te niet geloopen. Aldus opgemaakt door de plaatselijke Schoolcommissie te Dordrecht den 22 Februarij 1865. G.P.A. Struijck.
- [21g] VERSLAG van het onderwijs gegeven aan hulponderwijzeressen en kweekelingen der Bewaarscholen te Dordrecht gedurende het jaar 1864.
In den loop des jaars werd aan hulponderwijzeressen en kweekelingen der Bewaarscholen alhier gelegenheid verschaft, om onderwijs te ontvangen in die vakken welke volgens het provinciaal reglement van Z. Holland en dezer stad op eene zoodaanige school behooren onderwezen te worden tot ontwikkeling van nog zeer jonge kinderen. Tweemaal 's weeks gedurende de wintermaanden en eenmaal per week gedurende de zomermaanden werd daartoe twee uren besteed. De volgende hulponderwijzeressen en kweekelingen namen daaraan deel: J. Voogt, G.M. de Waal, H. Schulders, N. Pullemans, A.H. Blackstone, A.H. de Munnik, N.S.J. Koopman, M.P. van der Koog, J.H. Verhoeven, E.J. Vliegenthart, G. Reus, L.F. Duijzers, Cl. Reus, C. van der Koog, M. Bonket, A.M. van Wageningen en C.J.E. Kila.
Van deze onderscheidden zich de acht eerstgenoemde door getrouwe waarneming der lessen, de zes daaropvolgende maakten een minder gezet gebruik van de haar aangeboden gelegenheid, en de drie laatste waren in dit opzigt zeer nalatig. Door een voor de Stedelijke schoolcommissie afgelegd examen in de maand December hebben zeven de acte van Bewaarschoolhouderes verkregen. Deze waren: E.J. Vliegenthart, H. Voogt[Hoogt], G.M. de Waal, H. Schulders, N. Pulleman, A.H. Blackstone, en A.H. de Munnik. Behalve de vakken welke regtstreeks op de Bewaarschool behandeld worden, werden de meestgevorderden ook geoefend in het vervaardigen van opstellen voer eenig opvoedkundig ondererp of over voortbrengselen der natuur, welker bespreking en de school mede gevorderd wordt. Dordrecht den 18 Febr 1864. J. SCHENK, ond.
- [1g] (Dordrecht 17 Dec 1864) In antwoord op de ontvangen kennisgeving van mijne herbenoeming als regentes voor het onderwijs in de handwerken aan de Stadsscholen, heb ik de eer U te berigten dat ik op nieuw deze betrekking op mij neem. S.C.B. Blom van Broek.

(envelop 2)
- [25g] wijziging reglement (10-3-1865);
- [26g] (Dordrecht 11 Maart 1865) Op verzoek van de hoofdonderwijzeres der eerste Stads-armenschool komen wij tot de Schoolcommissie met het voorstel om het getal helpsters op die School met ene te vermeerderen en dus op vijf te brengen. Wij zijn overtuigd van de billijkheid van dat verlangen daar naar ons oordeel het tegenwoordig hulppersoneel daar neit voldoende is om zich zooveel het noodig is met de kinderen bezig te houden. Ingeval dit verzoek wordt toegestaan zijn er onder de Sollicitanten voor de vorige vacature nog een paar die daartoe in aanmerking zouden kunnen komen. Verder maken wij de Schoolcommissie opmerkzaam op de verandering die den laatsten tijd is gebragt in de stof die tot het naaiwerk voor de armen wordt gebezigd, die het werk van de hoofdonderwijzeressen heeft vermeerderd. Het vroeger gebezigde katoen kon gescheurd, en het linnen moet geknipt worden, hetgeen in den daartoe benoodigden tijd een aanmerkelijk verschil maakt; wij wilden daarom voorstellen of haar niet voor elk stuk verbruikt linnen eene kleine toelage kon gegeven worden.Wij nemen deze gelegenheid waar om U te zeggen dat wij Uwe missive van 9 Maart hebben ontvangen en voegen er het verzoek bij om indien er in de reglementen voor de Scholen veranderingen mogten zijn gemaakt die op onze werkzaamheden betrekking hebben, daarvan een exemplaar te mogen ontvangen. Namens regentessen S.C.B. Blom van Broek.
- [29g; rooster] OPGAVE der Werkzaamheden op de Stads-Burgerschool.
Hoogste klasse: Hoogste Afdeeling, Laagste Afdeeling [..]
Middelste Klasse: Hoogste Afdeeling, Laagste Afdeeling [..]
Laagste Klasse : 4de Afdeeling, 3de Afdeeling, 2de Afdeeling, 1ste Afdeeling [..]
Maandag en Donderdag (voorm) bestemd tot Rekenk (nam.) Aardrijksk en Geschiedenis.
Dingsdag en Vrijdag (voorm) bestemd tot Taalkunde (nam.) Geschiedenis en Aardrijkskunde.
Woensdg en Zaturdag (voorm) bestemd tot Vormleer verstandsoef etc en zingen.
Elken schooltijd wordt geschreven (schoonschr)
In de avondschool wordt onderwijs gegeven in de Fr taal en beginselen van Wiskunde.
- [30g] Staat 1e stads-tusschenschool (27-3-1865)
  + NAAMLIJST der kinderen die nde school verzuimd heben gedurende de maand maart 1865: H.J. Bongers (15 schoolt.), B. van Maarseveen (11 schoolt, ongesteld); A. Ehrenburg (45 schoolt, ongesteld); B.J. Bakker (15 schoolt, ongesteld); A. de Landsheer (15 schoolt, ongesteld); F.E. Fourniau (22 schoolt, ongesteld); C.B. Henrich (13 schoolt, ongesteld); H. de Koningh (10 schoolt, ongesteld); L. Fricke (15 schoolt, ongesteld);
  + OPGAVEN betrekkelijk het Hulppersoneel: J.A. Kamberg absent geweest 8 dagen wegens ongesteldheid; P.S. Hamel absent geweest 4 dagen wegens Nat. Militie; D. van Oostveen absent geweest 1 dag wegens ongesteldheid; S. Bogers bsent geweest 8 dagen wegens ongesteldheid
  + De Inventaris is dezelfde gebleven.
Staat der Eerste Stads-Tusschen School op 27 Maart 1865.
Dagschool 247 jongens, 246 meisjes
Dag- en avondschool 96 jongens, 20 meisjes
Avondschool 96 jongens, 24 meisjes = 247 ongens, 250 meisjes
Staat van het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken:
172 Leerlingen, 7 willekeurigen = Blijft 165 Leerlingen
  + NAMEN van leerlingen, die de Eerste Stads-Tusschenschool willekeurig hebben verlaten (Dordrecht 27 Maart 1865): 1. Jakobus Bisschop, 2. Dina de Bruin, 3. Otto Johannes Erkelens (naar de R.C. School), 4. Johanna Pieternella Erkelens (naar de R.C. School), 5. Johanna Maria Eichhorn (naar Vlissingen), 6. Suzanna Groeningen (naar de R.C. School), 7. Elizabeth Jakoba Groeningen (naar de R.C. School), 8. Lodewijk Hijsen, 9. Adriana Kroonen (wegens ziekte), 10. Huiberdina van der Kaa wegens ziekte), 11. Pieternella Kwikkers, 12. Hendrika Snijders, 13. Johanna Christina Tabbers (naar de R.C. School), 14. Arend van Unnik (overleden), 15. Hendrik van Wel, 16. Jakob IJsenga (overleden);
- [31g] Staat 2e stads-tusschenschool
Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Dagschool 123 Jongens, 278 Meisjes
Dag- en avondschool 122 Jongens, 7 Meisjes
Avondschool 1 Jongens, 10 Meisjes = 246 Jongens, 295 Meisjes = totaal 541 Leerlingen
Staat der School voor het odnerwijs in de vrouwelijke handwerken:
199 leerlingen, 5 willekeurigen = Blijft 194 leerlingen (Dordrecht 27 Maart 1865)
  + NAAMLIJST der kinderen die ontslagen of willekeurig de 1e Stads Armenschool hebben verlaten, van Primo Januarij tot ultimo Maart 1865: 1. Jan van Aken (Burgerl. Armbest.; ontslagen); 2. Aart van Ooijen (Burgerl. Armbest.; ontslagen); 3. Cornelis Belle (Burgerl. Armbest.; ontslagen); 4. Cornelia Schotel (Burgerl. Armbest.; ontslagen); 5. Helena Scharlo (Burgerl. Armbest.; ontslagen); 6. Magritha Vin (Burgerl. Armbest.; willekeurig); 7. Frans v.d. Giesen (herv. Diakonie; ontslagen); 8. Dirk Egt (Herv. Diakonie; ontslagen); 9. Johannes den Ouden (Herv. Diakonie; ontslagen); 10. Johanna Kooi (Herv. Diakonie; ontslagen); 11. Catharina Wolff (Israel; ontslagen); 12. Willem Hoeks (onvermogend; ontslagen); 13. Jacobus Schaardenburg (onvermogend; ontslagen); 14. Johannes Fred.k Schaap (onvermogend; ontslagen); 15. Corn.s Ad.s Ridderhof (onvermogend; ontslagen); 16. Johannes de Roo (onvermogend; ontslagen); 17. Jakob Franken (onvermogend; ontslagen); 18. Adrianus Molenaar (onvermogend; ontslagen); 19. Bastiaan v.d. Ent (onvermogend; ontslagen); 20. Pieter Kien (onvermogend; ontslagen); 21. Abram Hermans (onvermogend; ontslagen); 22. Cornelis Sorel (onvermogend; ontslagen); 23. Frederik Vogels (onvermogend; ontslagen); 24. Johannes Molenaar (onvermogend; ontslagen); 25. Arie Corn.s v.d. Koogh (onvermogend; willekeurig); 26. Pieter van Kooten (onvermogend; willekeurig); 27. Engelina Mulder (onvermogend; ontslagen); 28. Catharina Stam (onvermogend; ontslagen); 29. Willemina Grootenboer (onvermogend; ontslagen); 30. Bardina Herm. Kwartel (onvermogend; ontslagen); 31. Maria Corn. Boelhouwer (onvermogend; ontslagen); 32. Johannes Scheepbouwer (onvermogend; ontslagen); 33. Elizabeth van Welie (onvermogend; ontslagen); 34. Joh. Cath. Groenenberg (onvermogend; ontslagen); 35. Jannetje v.d. Waal (onvermogend; ontslagen); 36. Marg. Mag. Tilgekamp (onvermogend; ontslagen); 37. Maria Elizabeth Pluim (onvermogend; ontslagen); 38. Willemina Lierop (onvermogend; ontslagen); 39. Elizabeth Piet.a Heere (onvermogend; ontslagen); 40. Engelina Jansen (onvermogend; ontslagen); 41. Cornelia Watsema (onvermogend; ontslagen); 42. Lourentia Zwart (onvermogend; willekeurig); 43. Losina Woutrina Zwart (onvermogend; willekeurig);
- [32g] Staat 1e Stads-armenschool
  + Staat der 1e Stads-Armenschool
79 Burgerl Armbestuur (36/43)
56 Herv Dioakonie (26/30)
268 onvermogenende (132/136)
2 Lutherschen(2/0)
2 Roomsch Catholijken (1/1)
3 Israel. Armbestuur (3/0)
6 Onverm. isr 6 (3/3)
6 alleen avondschool (2 jongens, 4 meisjes)
136 dag en avondschool (136/0) = 205 jongens, 217 meisjes= 422 leerlingen
  + Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 31 Maart 1865.
  + Aanvraag voor het Tweede kwartaal, ten behoeve der Naai- en Breischool, der 1e Stads-Armenschool voor het jaar 1865.
- [33g] Staat 2e stads-armenschool
+ Staat der Dagschool.
Onvermogend 124 jongens, 156 meisjes
Burgerlijk armbestuur 47 jongens, 34 meisjes
Herv. Diakonie 35 jongens, 29 meisjes
Roomnsch C. 3 jongens, 6 meisjes
Luth 5 jongens, 4 meisjes
Israel. 7 jongens, 7 meisjes = 221 jongens, 236 meisjes = te zamen 457 Leerlingen
Avondschool
dag en avondschool 136 jongens, 8 meisjes / uitsluitend avondschool 0 jongens, 2 meisjes = te zamen 146 Leerlingen
Handwerken voor Meisjes In het naaijen 95 Leerlingen In het breijen 89 Leerlingen = tezamen 184 Leerlingen
- [35g] Sophia Petronella van Stokrom, geb. 26-9-1850 (1-4-1865)
- [37g] school Dubbeldam.
- [38g] LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Jan Bettinger/Wilhelmina Maria van Turnhout (Chrsitina Johanna 9-12-1856); 2. Huibert Scheepbouwer/Hendrika Remink (Jacobus 17-11-1855), 3. Albertus Coenraads/Geerdina Briene (Wilhelmina 16-7-1856; vader overleden); 4. Thomas van de Ven/Geertrui Machielse (Sophia 2-8-1858); 5. Jan Bouman/Johanna Maria Waltman (Pieter 3-2-1859); 6. Nicolaas Laarman/Johanna Elisabeth 't Hoen (Gerrit 19-2-1859); 7. Hermanus den bezemer/Teuntje Zandman (Sijbert 14-2-1859); 8. Hendrika Eichhoorn (Cornelis 26-2-1859); 9. Willem de Visser/Pietje Visser (Antje 22-1-1859).
 + LIJST van kinderen wier plaatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: Cornelis Zwang/Leentje de Klundert (Johannes 14-2-1859; wijk 5 C.J.J. Verbroek);
+ AANMELDINGSLIJST voor de 2e Stads-Armenschool te Dordrecht (10-4-1865): 1. Gijsberdina Kamberg, Marienbornstraat; 2. Sijbert den Bezemer, Dwarsgang; 3. Cornelia Strohmeijer, Rietdijk; 4. Pieter Don, Blijdenhoek; 5. Saartje Don, Blijdenhoek; 6. Dirk Modoo, Nieuwkerk; 7. Gijsbertus Koopman, Doelstraat; 8. Johannis Rutte, Noordendijk; 9. Jan van Dalen, Noordendijk; 10. Maria Smits, Rietdijk; 11. Jakomijna Dijk, Rietdijk; 12. Gerrit Laarman, Torenstraat; 13. Pieter Bouman, Aug.kamp, 14. Jacomina van Dijk, Aug.kamp, 15. Frederik Kalfsvleesch, Doelstraat; 16. Cornelia Bonten, Marienbornstraat; 17. Teodorus Antonie Bakkes, Rietdijk; 18. Maria Christina Bakkes Rietdijk; 19. Geertruida Lozie; 20. Johanna Snijders, Rietdijkstraatje; 21. Mina Schotel, Tolbrugstraat; 22. Willem Zeeuw van Wel, Frankestraat; 23. Antje Visser, Marienbornstraat; 24. Frans Abbema, Paulusgang; 25. Jakobus Scheepbouwer, Kasperspad; 26. Sophia v.d. Ven, Aug.kamp; 27. Nicolaas van Houwelingen, Heerh.suisstraat; 28. Teuntje Kwast, Marienbornstraat;
+ AANMELDINGSLIJST voor de 1e Stads-Armenschool te Dordrecht (10-4-1865): 1. Willemina Coenraads, op de Hoogt; 2. Theunis van der Linden, Raamstraat; 3. Johanna Elizabeth Leijdsman, Bagijnhof; 4. Jacoba Ridderhof, Kleine Spuistraat; 5. Sijbert den Bezemer, Dwarsgang (Burgerl Armbest); 6. Cornrlis Adrianus Ridderhof, Hellingen; 7. Casper Koopman, Loverstraatje; 8. Pieter van Maren, op de Vest; 9. Will. Christ.a Johanna Bettinger, Tolbrugstraat Waterzijde (Burgerl Armbest); 10. Johannes Groesbeek, Kolfstraat; 11. Cornelis de Munter, Gevulde Gracht; 12. Hendrika Rook, Bakstraat; 13. Jozina Bozua, Kromme Elleboog; 14. Henriette Schaap, Hellingen; 15. Johanna Romijn, s Arensgang; 16. Geertruida Lozie, Hellngen (Luthersch Armbestuur); 17. Catharina Sprangers, Hil; 
- [39g] De Hoofdonderwijzer der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht heeft onder nadere goedkeuring van den Heer Districts Schoolopziener, Cornelis Lindonk en Nicolaas Geurink als kweekelingen op die school ontslagen wegens verandering van betrekking. Dordrecht den 14 April 1865. G. BONKET.
- [42g] gedrukt jaarverslag gemeente 1864;
- [45g] Ik heb de eer U bij dezen te doen toekomen een Naamlijst der Kinderen van deze gemeente die op 30 April ll de School te Dubbeldam verlaten hebben, De Burgemeester van Dordrecht.
+ LIJST der kinderen van Dordrecht die schoolgingen te Dubbeldam school N. 1 op 30 April 1865. (A) die zelf betalen: 1. Adriana de Bruin, 2. Neeltje Groeneveld; 3. Huibertje Groeneveld; 4. Arie Smits, 5. Maaike Smits; (B) voor rekening van Dordrecht geheel: 6. Andries de Bruin, 7. Pieter de Bruin Jzn, 8. Jannigje Boertje, 9. Aartje Baan, 10. Pietje de Bruin, 11. Lena Boertje, 12. Arie Dubbeldam, 13. Neeltje Dubbeldam, 14. Aartje Dubbeldam, 15. Jan van Es, 16. Willemijntje van Es, 17. Genus van Es, 18. Koenraad de Kievit, 19. Pieter de Kievit Azn, 20. Pieter de Kievit Hzn, 21. Cornelia de Kievit, 22. Adriana van der Linden, 23. Pieter Muijen, 24. Maaike Rits, 25. Jasper Stekelbos, 26. Pietje Stam, 27. Cornelia Timmerman, 28. Cornelis van Valen, 29.  Martijntje van Valen, 30. Elisabeth van Valen, 31. Hendrika Verheul, 32. Adriana Verheul, 33. Adrianus Vermeij, 34. Maria Vermeij.
- [48g] Mede uit naam der Regentessen deelen wij U mede wij ons verzoek om vermeerdering van hulp op de 1ste Stadsarmenschool zullen uitstellen tot de winter, daar er in die inrigting aan meerder personeel behoefte is. Verder dat A. KILA wordt voorgedragen voor de 2de stadsarmenschool in plaats van H.E. Kooijmans met der 1ste Julij daar zij dan pas vrij is van de stedelijke bewaarschool. En M. Reus voor de 2de stadstusschenschool in de plaats van J.E. van Doterem met der 1ste Junij. Namens Regentessen J.J. de Koning Brand.
- [48bis] Plan voor de regeling van het onderwijs aan de kweekelingen beneden 14 jaar op de openbare scholen;
- [50g] (6-6-1865) De Voorzitter doet mededeeling van (a) eene missive van de Plaatselijke School Commissie van 31 Mei lleden N. 94 houdende kennsigeving van de benoeming van A. KILA tot helpster bij het onderwijs in de handwerken aan de 2e Stads-Armenschool en van M. REUS tot helpster bij dat onderwijs aan de 1e Stads-tusschenschool in de plaats van H.E. Kooijmans en J.E. Doterem welke beiden op haar verzoek eervol uit die betrekking ontslagen zijn. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt besloten aan ieder der benoemden eene jaarwedde van f 30 toe te kennen, en wel die van A. Kila ingaande 1 Julij a.s. en die van M. Reus ingaande 1 junij lleden. Hiervan zal bij extract mededeeling worden gedaan aan de Plaatselijke Schoolcommissie voornoemd en aan den gemeente Ontvanger ter informatie. De Burgemeester.
- [53g] Lambertus Christiaan Muijen, geb 21-8-1853, kweekeling;
- [54g] Daar ik tot eene andere betrekking overgaat verzoek ik beleefdelijk tegen 1 Julij ontslagen te worden als helpster aan de tweede Stads tussenschool. Wel Edele Heer UEd Dw Dienaresse, J. van Dalen.
- [55g] staat 1ste Stads-Tusschenschool. (.....13. C. van Driel in de school goed en buiten de school voor zoo verre mij bekend is ook goed, 14. J. Evenwel, 15. F. Wolhoff geb. Sibbes), 16. G.J. Takken, 17. A.E. Biester, 18. P. Brussaard....)
+ De Inventaris is dezelfde gebleven.
Staat der school.
dagschool 239 jongens, 240 meisjes
dag- en avondschool 116 jongens, 8 meisjes
avondschool 116 jongens, 10 meisjes = 239 jongens, 242 meisjes
Staat van het onderwijs in de vrouwelijke handwerken:
173 Leerlingen, 2 willekeurigen = Blijft 171 Leerlingen
- [56g] staat 2e Stads-Tusschenschool.
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool te Dordrecht, gedurende het tweede kwartaal 1865.
Dagschool 93 jongens, 276 meisjes
Dag- en avondschool 143 jongens, 5 meisjes
Avondschool 0 jongens, 12 meisjes = 236 jongens, 2936 meisjes = totaal 529 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in vrouwelijke handwerken:
Het getal leerl was 202, willekeruig en uit de stad vertr 4 leerl. = Blijft 198 Leerlingen (Dordrecht 26 Junij 1865)
+ Opgaaf van behoeften voor de volgende drie maanden.
... 2 kamerbezems, 1 borstel, vaagdoeken, 1 zeem, 1 spons, 1 dozijn bezems, 1 doos ten gebruike bij het onderw. in de handw., 3 drinkkroezen, 26 Kroeze Ramaker 1e st., 26 Kroeze Ramaker 2e st., 26 Kroeze Ramaker 3e st.; Dordrecht den 26 Junij 1865. J.H. van Trooijen. 
- [57g] staat 1ste Stads-Armenschool.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 Junij 1865.
+ NAAMLIJST der kinderen, die willekeurig ontslagen of om andere redenen, de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten, van Primo April tot ultimo Junij 1865: 1. Pieter van Ooijen (Burgerl Armbest.;willekeurig); 2. Johannes Versluis (Burgerl Armbest.;willekeurig); 3. Cornelis Mls (Burgerl Armbest.; willekeurig); 4. Johannes Mulder (Herv. Diakonie; willekeurig); 5. Johannes Bouwman (Herv. Diakonie; willekeurig); 6. Dirk de Griek (onvermogend; zal ontslag aanvragen); 7. Adrianus Smits (onvermogen; willekeurig); 8. Mijndert Mijnders (onvermogen; willekeurig); 9. Willem Henricie (onvermogen; willekeurig); 10. Henri Broens (onvermogen; willekeurig; teruggekomen hedenmorgen met na bewijs van den Doctor dat hij de maselen heb gehad, en door geen kennis vn heeft gegeven aan de school); 11. Huiberdina Markestein (onvermogen; willekeurig); 12. Anth. Piet. Mag. Corpelein (onvermogen; willekeurig); 13. Johanna Bozua (onvermogen; willekeurig); 14. Francina Willemina Johanna Meloen (onvermogen; zijn Roomsch geworden en gaan op de Roomsche school); 15. Catharina Meloen (onvermogen; zijn Roomsch geworden en gaan op de Roomsche school)
+ Aanvraag voor het Derde kwartaal, ten behoeve der Naai- en brei-school, der 1e Stads-Armenschool voor het jaar 1865.
- [58g] staat 2e Stads-Armenschool.
+ Staat der 2e openbare stads-armenschool gedurende het 2e kwartaal 1865.
Onverm 124 jongens, 156 meisjes
B.B. 47 jongens, 34 meisjes
H.D.B. 35 jongens, 29 meisjes
R.C. 3 jongens, 6 meisjes
Luth. 5 jongens, 4 meisjes
Isr. 7 jongens, 7 meisjes = 221 jongens, 236 meisjes = te zamen 457 Leerlingen.
Avondschool 136 jongens, 8 meisjes = 144 Leerlingen.
Handwerken Naaijen 95 Breijen 89 tezamen 184 Leerlingen.
- [59g] Burgerschool.
- [67g] Mede uit naam der Regentessenn is deze diende UEd mede te deelen, dat er voor de vacature ontstaan door het vertrek van J. van DALEN op de 2de Stadstusschenschool zich geene andere sollicitanten hebben aangemeld dan Elisabeth de KREUK wonende in de Vriezestraat oud circa 15 jaren, zij voldoet zeer aan de vereischte bekwaamheden, doch volgens de wet is zij een jaar te jong, hetgeen mij alzoo aan het oordeel der Commissie onderwerpen; vervolgens stellen wij voor of het niet raadzaam zouden zijn het tractement der hulponderwijzeressen te verhoogen beginnende volgens bepaling met f 30 en opklimmende s jaarlijks met f 5 tot f 50 aangezien door het geringe salaris, de helpsters dikwijls veranderen en zulks voor het onderwijs minder geschikt is. Namens Regentessen, J.J. de Koning Brand.
- [70g] LIJST van kinderen wier palatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Willem van Eisbergen/Johanna van de Weg (Mijntje 2-7-1859); 2. Antonie de Vries/Johanna Stroes (Adriana 28-4-1859); 3. Johanna Lengton (Abraham 17-71859)
+ LIJST van kinderen wier palatsing op de Stads-Armenschool verzocht wordt: 1. Karel Augusts Christiaan Seijs/Adriana Stout (Gerrit 20-6-1859); 2. Cornelis Zwang/Leentje de Klundert (Johannes 14-2-1859); 3. Jacobus van Helden/Rijka Kroon (Janna Maria 1-7-1859); 4. Gijsbert van Welsum/Johanna Maria Bossij (Gijsbert 4-6-1859); 5. Cornelis Asmus/Cornelia v.d. Sluis (Cornelis 19-11-1858); 6. Pieter van Wijngaarden/Elizabeth Versijn (Jan Frederik 22-2-1859); 7. Frederik Willem Spruijt/Magreta Malang (Hendrik 11-1-1859).
+ Aanvrage tot magtiging ter platsing van een kind op de Stads Armenschool behoorende bij brief van Diakenen der Evang. Luth. Gemeente te Dordrecht dd 7 Julij 1865: Coert Hendrik Hiens, geb. Dordrecht 5 Mei 1859, zoon van Coert Hendrik Hiens en van Aaltje Coenraats. Mijn bekend. De Commissie van het schoolwezen, S.H. Junger.
+ AANNEMINGSLIJST van Nieuwe leerlingen voor de 2e Stads-Armenschool op 10 Julij 1865: 1. Abraham Lengton, Marienbornstraat; 2. Gijsbert van Welsum, Marienbornstraat; 3. Gerrit Kraaij, Frankenstraat; 4. Gerrit Willem Berghuijzen, Augustijnenkamp; 5. Jan Willem de Man, Augustijnenkamp; 6. Jacobus Nodelijk, Heer Heijmanssuisstraat; 7. Adrianus Daniel Scheepbouwer, Doelenstraat; 8. Pieternella Scheepbouwer, Heer Heijmanssuisstraat; 9. Marrigje MAST, Heer Heijmanssuisstraat; 10. Jacoba Poolsma, Doelenstraat; 11. Jacobus Lelijveld, Augustijnenkamp; 12. Johs Fred. van Wijngaarden, Doelenstraat; 13. Cornel. Astmust, Schotsentuin; 14. Jakob Ponsen, Heijmanssuisstraat; 15. Pieter van Eijsden, Heer Heijmanssuisstraat; 16. Henri den Breems, Heer Heijmanssuisstraat; 17. Hendrik Spruit, Lindegracht; 18. Adriana de Vries, Weeshuisstraatje, 19. Cornelia Cruisifix, Taankade; 20. Joh. daniel Smid, Marienbornstraat; 21. Roelof Jacob VETH, Marienbornstraat; 22. Ewaldina Cornelia Hartman, Weeshuisstraatje, 23. Johannes Zwang, Breedeweg; 24. Gerrit Seijs, Heer Heijmanssuisstraat.
+ AANNEMINGSLIJST van Nieuwe leerlingen voor de 1e Stads-Armenschool op 10 Julij 1865: 1. Jacob de Waard, Raamstraat; 2. Neeltje Rook, Bakstraat; 3. Leentje Smit, Varkenmarkt; 4. Pieternella Es, Kromme Elleboog; 5. Aaltje Wolf, Tolbrugstraatje; 6. Andries van der Boor, Kromme Elleboog; 7. Maria Klein, Kromme Elleboog; 8. Hermanus Seplij, Kolfstraat; 9. Jannetje Boshamer, Raamstraat; 10. Coert H. Huis, Achterom; 11. Mijntje van Eijsbergen, Kromme Elleboog; 12. Janna Maria Helden, Hellingen; 13. Gerrit Adrianus Mulder, Hellingen; 14. Gerrit de Waal, Vest; 15. Willem van Wijk, Vest; 
- [71g] Lijst van Werkzaamheden der School van mevrouw J.C.S. de Vries-Kretschmer.

(envelop 3)
- [76g] Cornelis van Diel.
- [77g] G.M. van Woerkom, hulponderwijzer Heerjansdam f 400;
- [79g] (29-8-1865) De Voorzitter deelt mede eene missive van de Plaatselijke schoolcommissie, van 4 Augustus lleden N. 134 houdende voorstel, om aan J.H. Verhoeven, die gedurende de ziekte harer moeder en na haar overlijden de betrekking van hoofdonderwijzeres der stedelijke bewaarschool tot den 1e Augustus lleden heeft waargenomen, eene gratificatie van f 125 toetekennen en die som in uitgaaf te brengen in de rekening der stedelijke bewaarschool over 1865, als mede om aan E. de KREUK benoemd tot helpster aan de 2e stadstusschenschool in plaats van J. van DALEN, aan welke een eervol ontslag is verleend, eene jaarwedde van f 30 toe te kennen ingaande 1e Augustus lleden. Wordt op voorstel van den Voorzitter dien overeenkomstig besloten waarvan bij extract dezer mededeeling aan de Plaatselijke Schoolcommissie en aan den Gemeente Ontvanger zal worden gedaan.
- [81g] (Dordrecht 30 Aug 1865) Mede uit naam der regentessen is dezer dienende om daar er zich geen sollicitanten hebben aangemeld tot vervulling der vacature van O. AARTS op de 1ste stadsarmenschool, eene advertentie in de Courant te doen plaatsen en er tevens bij te voegen meisjes boven de 16 jaar op een salaris van f 30 en zij zich alsdan zullen vervoegen ten huize van Mevrouw Blom. Nog stellen wij voor om het salaris van de 1ste helpster op de 1ste stadsarmenschool met f 10 te verhoogen. Namens Regentessen J.J. de Koning Brand.
- [83g] Absentie-lijsten van de Stads-Burgerschool te Dordrecht. (Julij 1865) J. van Dooren 35 schoolt(ijden) ongesteld; J. & A.p. v.d. Rest 6 schoolt ongesteld; C.F. van DEVENTER 5 schoolt uit de stad geweest; D.W. Hordijk 12 schoolt uit de stad geweest; N. & G. de Vrij 44 schoolt uit de stad geweest; H. van Straaten 6 schoolt uit de stad geweest; J. Minnigh 24 schoolt uit de stad geweest; A.L.J. & L.G. BOUTEN 16 schoolt uit de stad geweest; F. Verlinden 8 schoolt uit de stad geweest; J. Hesselink 4 schoolt uit de stad geweest; F.J.J. Evera 12 schoolt uit de stad geweest; J. Zeller 16 schoolt(ijden) ongesteld; P. van STRIJ 16 schoolt(ijden) ongesteld; W.P. van Wageningen 5 schoolt(ijden) ongesteld; A. de Landtsheer 31 schoolt(ijden) ongesteld; H. Noorenburg 8 schoolt(ijden) ongesteld; J.H. Legel 10 schoolt(ijden); J. & W. Schillemans 7 schoolt(ijden); M.L. Fricke 10 schoolt(ijden); F.F.W. Burger 14 schoolt(ijden);
+ Absentie Lijst (september 1865): L.A.W. van Deenen 15 schoolt. uit de stad geweest; F.N.L. Lotsij 11 schoolt. uit de stad geweest; C.Q.A. van Drooge 15 schoolt. uit de stad geweest; F.A.J. v.d. Brandeler 26 schoolt. uit de stad geweest; J. & W. Schillemans 15 schoolt. uit de stad geweest; H.C. v.d. Made 26 schoolt. uit de stad geweest; M.M.L. Losgert 22 schoolt. uit de stad geweest; J.F.H. Perk 14 schoolt. uit de stad geweest; J. Zeller 7 schoolt. ongesteld;
- [84g] Staat 1e Stads-Tusschenschool.
+ De Inventaris is dezelfde gebleven.
Staat der School op 25 Sept 1865.
Dagschool 237 jongens, 241 meisjes
Avondschool 108 jongens, 5 meisjes
Dag- en avondschool 108 jongens, 8 meisjes = 237 jongens, 244 meisjes 
Staat van het onderwijs in de vrouwelijke Handwerken:
181 Leerlingen, 5 willekeurigen = Blijft 176 Leerlingen
- [85g] Staat 2e Stads-Tusschenschool.
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool gedurende de maanden Julij, Aug. en Sept 1865.
Dag- en avondschool 116 jongens, 3 meisjes
Dagschool 119 jongens, 288 meisjes
Avondschool 0 jongens, 3 meisjes = 235 jongens, 294 meisjes = 529 leerlingen.
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken:
213 leerlingen, 1 willekeurige, 1 uit de stad vertrokken = Blijft 211 leerlingen.
+ Namen der leerlingen, die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken
+ Namen der leerlingen die de school willekeurig verlaten hebben: 1. Meijer Alleman, 2. Will.a Piet.a Hofman, uit de stad vertrokken; 3. Maria Eliz. Sombroek, uit de stad vertrokken;
- [86g]  Staat 1e Stads-Armenschool.
+ Staat van de Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool te Dordrecht op den 30 September 1865.
+ NAAMLIJST der kinderen der Willekeurig, ontslagen of om andere redenen de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten van Primno Julij tot Ultimo September 1865: 1. Hendrik Fok (Burgerl. Arms; willekeurig); 2. Jan Petiet (Burgerl. Arms; willekeurig); 3. Frans den Ronden (Herv. Diak; willekeurig); 4. Pieter Koog (onvermogend; ontslagen); 5. Willem vrolijk (onvermogend; willekeurig); 6. Henri den Breems (onvermogend; ontslagen; overgeplaatst naar Mr Schotel); 7. Corn.s Ads. Ridderhof (onvermogend; overleden); 8. Cornelia Stolk (onvermogend; willekeurig); 9. Adriana Scharlo (onvermogend; willekeurig); 
+ Aanvraag voor het derde kwartaal ten behoeve der Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool voor het jaar 1865.
- [87g]  Staat 2e Stads-Armenschool.
+ october 1865. Staat der 2e openb. stads-Armenschool.
Onverm. 149 jongens, 159 meisjes
B.B. 36 jongens, 29 meisjes
A.B. 31 jongens, 27 meisjes
R.C. 3 jongens, 3 meisjes
Luth. 5 jongens, 4 meisjes
Isr. 6 jongens, 7 meisjes = 230 jongens, 229 meisjes = te zamen 459 leerlingen.
Op de Avondschool 117 jongens, die tevens de dagschool bezoeken.
Op de school voor handwerken 189 Leerlingen.
- [89g] (Dordrecht 30 Sept 1865) Mede uit naam der Regentessen is deze dienende om de Commissie kennis te geven, dat zich op de advertentie geplaatst in de Dordrechtsche Courant geene sollicitanten hebben aangemeld die aan alle vereischten voldeden, alleen H. (de) REUS oud 16 jaar, wonende in de Lange Breestraat en C. PONSEN oud 18 jaar wonende in het Tolbrugstraatje landzijde, hebben zich tot die betrekking aangemeld; die zich op het hun tekortkomende zouden toeleggen; nog geven UEd alzoo in bedenking om indien de Commissie het goedkeurt thans tot spoedige vervulling der vacature op de 1ste stads-armenschool de eerstgenoemde te benoemen en de tweede tegen primo November, daar er alsdan wanneer de kagchel staat dringende behoefte is op die school aan meerdere hulp. Namens Regentessen J.J. de Koning Brand.
- [90g] (Dordrecht 5 Oct 1865) mede uit naam den Regentessen deelen wij de Commissie mede dat P.C. Brussaard van de 1ste Stadstusschenschool met November eene andere betrekking wenschte te aanvaarden, wij dragen alzoo voor in hare plaats M.G. van der Weide, oud 16 jaar, wonende in het Kasperspad, die zich tot die betrekking heeft aangemeld en aan de vereischten voldoet. Nog willen wij het verzoek der onderwizjeressen van de 1ste Stads-armenschool ondersteunen om het tracktement van A. Aarts over de tijd dat zij haar werk hebben verrigt onder hun te verdeelen. namens Regentessen J.J. de Koning Brand
- [91g] (Dordrecht 1 Oct 1865) Ingevolge Uwe aanschrijving van 27 Sept ll zend ik U hierbij een rooster van al de werkzaamheden op de Stads-Burgerschool te Dordrecht. Het onderwijs in de Hoogste en in de Middelste Klassen is verdeeld in twee Afdeelingen, dat in de Laagste in vier.
Om aan het verlangen der Commissie te beantwoorden, zijn de leeruren over de verschillende vakken zoo verdeeld, dat het onderwijs in de rekenkunde gedeeltelijk door n persoon kan gegeven worden; - het geheele onderwijs in dat vak zou 90 en voor twee klassen (jongens en meisjes) minstens 80 uren in de week vereischen; waarom ik U het voorstel doe, dat door mij 4maal per week van 9-11 ure aan de Jongens en ook viermaal per week van 2-3 of 3-4 ure aan de meisjes onderwijs in de rekenkunde wordt gegeven; terwijl in de dan nog overblijvende uren (voor zoover) uitvoerbaar toezigt over het onderwijs in de andere vakken zal gehouden worden. De Hoofd-Onderwijzer der School M.H. Rottier.
- [92g] rooster Burgerschool.
- [94g] L.G. Eijsbergen.
- [96g] De in uwe missive van 23 October ll no. 173 vervatte voordragten tot verhooging en vaststelling van eenige jaarwedden van helpsters aan de openbare scholen, hopen wij eerstdaags bij den Gemeenteraad in te brengen; wat echter het aan het slot van die missive gedane voorstel betreft, ter zake van de jaarwedde, elke O. VAN AARS zou genoten hebben, vinden wij bezwaar daaraan gevolg te geven door het aanvragen van de bedoelde magtiging tot verdeeling van dit restant onder de vier helpsters, daat hierdoor een antecedent zou geboren worden, dat wij liefst willen vermijden. Burgemeester en Wethouders.
- [97g] Op voorstel van Burgemeester en Wethouders, gedaan naar aanleiding van eene bij hen ingekomen missive van de Plaatselijke Schoolcommissie van 23 October ll wordt besloten: (a) Tot verhooging der Jaarwedde van de helpster bij het onderwijs in de handwerken aan de eerste armenschool D.J. BONKET met f 10 en die jaarwedde alzoo te stellen op f 45 in te gaan met 1 September 1865; (b) Tot het toekennen van eene jaarwedde van f 30 aan H. REUS en C. PONSEN, beiden benoemd tot helpsters aan de eerste armenschool en aan A.G. van der WEIDE, benoemd helpster aan de eerste Tusschenschool, welke jaarwedde zullen ingaan den 1 November 1865. Hiervan zal bij extract dezer aan de plaatselijke Schoolcommissie voornoemd en aan den gemeente-Ontvanger worden kennis gegeven ter informatie. B en W.
- [100g] (Dordrecht 25 November 1865) De dames Regentessen der Openbare scholen, deelen U mede, in antwoord op het voorstel in uwe brief van 17 November vervat, dat door ons in de verhooging van het salaris der helpsters, volkomen genoegen wordt genomen, daar het nu ook op alle scholen meer gei..digd(?) is. Nog hebben wij ondervonden de verlichting in het midden op de 1ste stadsarmenschool veel te wenschen overlaat, en geven daarom alzoo de Commissie in bedenking of daar niet iets op te vinden zouden zijn om daarin te voorzien. Namesn Regentessen J.J. de Koning Brand.
- [110g] Stads-burgerschool te Dordrecht Absentie-lijst (December 1865): A. van Nerum, 49 schooltijden; P.J. de Landtsheer 31 schooltijden (ongesteld); A. de Landtsheer 24 schooltijden (ongesteld); B. van Buul 9 schooltijden (ongesteld); J. Hesselink 14 schooltijden (ongesteld); H.G. Boden 28 schooltijden (ongesteld); M.H. Gips 23 schooltijden (ongesteld); J. Zeller 17 schooltijden (ongesteld); J. v.d. Heijden 12 schooltijden (ongesteld); J.P. & A.W.B. Langenberg 10 schooltijden (ongesteld);
- [111g] staat 1ste stads-tusschenschool (oct-nov-dec 1865).
+ De Inventaris is dezelfde gebleven. Staat der School.
Dagschool 246 jongens, 244 meisjes
Dag- en avondschool 106 jongens, 4 meisjes
Avondschool 107 jongens, 6 meisjes = 247 jongens, 246 meisjes
Staat der Handwerken:
173 Leerlingen, 6 willekeurigen = Blijft 167 Leerlingen.
+ NAMEN van leerlingen die de Eerste Stads-Tusschenschool willekeurig hebben verlaten: Hendrik van Dijk (naar Rotterdam vertr); Christina Faassen; Lodewijk Faasen; Gerrit Grootenboer (op 't ambacht); Willem Geverding (op 't ambacht); Abraham de Goede (nooit geweest); Elizabeth de jong; Johan de Klapper (op 't ambacht); Maria Klumpert (naar Leiden vertr.); Catharina Roobol; Johanna Tabbers; Hendrik van de Weg.
+ NAMEN van leerlingen die toegang verzoeken tot het onderwijs in de Vrouw: handwerken op de Eerste Stads-Tusschenschool
- [112g] staat 2e stads-tusschenschool (oct-nov-dec 1865).
+ NAMEN der leerlingen die de 2e St.T.School willekeurig verlaten hebben: 1. Joost van Andel (overleden); 2. Aaltje Quast; 3. Antonia Bakker (uit de stad vertr.); 4. Aaltje den Duitscher; 5. Jak.s Adr.s Franken; 6. Tieleman Johs. Hendr.s Franken; 7. Pieter de Kluizenaar (door ziekte); 8. Jan Frederik Hendrik Recourt; 9. Christina van Setten; 10. Govert Adr.s de Borst (overleden);
Namen der leerlingen, die toegang verzocht hebben tot het onderwijs in de vrouwelijke handwerken.
Martha Maria Jansen, 7 jaren
Cornelia Willemina van Ameiden, 7 jaren
Willemina Quast, 7 jaren
Catharina Schenk, 7 jaren
Johanna Adriana Ilmer, 7 jaren
(Dordrecht den 27 Dec. 1865 J.H. van Trooijen)
+ Staat der Tweede Stads-Tusschenschool.
Dagschool 131 jongens, 289 meisjes
Dag- en avondschool 99 jongens, 6 meisjes
Avondschool 0 jongens, 4 meisjes = 230/299 = totaal 529 leerlingen
Staat der School voor het onderwijs in de vrouwelijke handwerken.
219 leerlingen
Willekeurig 10, overleden 1, uit de stad vertrokken 1 = Blijft 207 leerlingen
(Dordrecht den 27 Dec 1865 J.H. van Trooijen)
- [113g] staat 1ste stads-armenschool (oct-nov-dec 1865).
+ Aanvraag voor het Vierde kwartaal, ten behoeve der Naai- en Breischool der 1e Stads-Armenschool voor het jaar 1865.
+ NAAMLIJST der kinderen die willekeurig ontslagen of om andere redenen de 1e Stads-Armenschool hebben verlaten, van Primo october tot Ultimo December 1865: 1. Helena Johanna Bres (Burgerl. Armb; willekeurig); 2. Geertje de Man (Burgerl. Armb; willekeurig); 3. Adrianus Roos (Herv. Diak; uit de stad vertrokken); 4. Huibert Versteeg (onvermogend; willekeurig); 5. Jan den Ouden (onvermogend; willekeurig); 6. Johannes Wassema (onvermogend; willekeurig); 7. Jacobus Tuitel (onvermogend; willekeurig); 8. Cornelis de Munter (onvermogend; willekeurig); 9. Hendrik de Munter (onvermogend; willekeurig); 10. Clasina Hemelaar (onvermogend; willekeurig); 11. Jannetje Bouwens (onvermogend; willekeurig); 12. Martina Ponsen (onvermogend; willekeurig); 13. Dina Boshoven (onvermogend; willekeurig); 14. Dirkje Junger (onvermogend; willekeurig);
- [114g] staat 2e stads-armenschool (oct-nov-dec 1865).
+ Staat der tweede Stads-Armenschool over de maanden October, November en December 1865.
Dag-school
Onverm. 149 jongens, 159 meisjes
Burg. Best. 36 jongens, 29 meisjes
Diak. 31 jongens, 27 meisjes
R.C. 3 jongens, 3 meisjes
Luth. 5 jongens, 4 meisjes
Isr. 6 jongens, 7 meisjes = 230 jongens en 259 meisjes = 459 leerlingen.
Avondschool 117 jongens
Handwerken voor Meisjes: 189 Leerlingen.
- [117g] (27-12-1865) Gelezen zijnde eene missive van de Plaatselijke School Commissie alhier, dd 22 December ll, no 192, houdende aanbieding van eene aanbevelingslijst van twee personen ter vervulling van de plaats, die open valt door de gewone aftreding op 1e Januarij a.s. van eene Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de stads openbare Scholen. Gezien art. 8 van de bijzondere bepalingen voor genoemd onderwijs; Is goedgevonden Mevrouw J.J. de Koning geb. Brand, te benoemen tot Regentes voor het onderwijs in de handwerken voor meisjes op de stads openbare scholen. En zal hiervan extract gegeven worden aan de Plaatselijke Schoolcommissie ter informatie en narigt en ter mededeeling aan de benoemde. De Burgemeester.

[bron: SAD 121-31 brieven over het jaar 1865]

* * *

(c) Dordrecht EvD november/december 2009.