BESTEK
verbouwing Berckenpoort (Nieuwstraat) tot meisjesschool (1874)

Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Archief 710 (bestekken)
Inventarisnur.: 88 

* * *

De ondergeteekende Wed. K.R. Tenenti, Aanneemster, wonende te Dordrecht, Prov. Zuid-Holland, bij deze domicilie keizende ten Raadhuize der Gemeente Dordrecht, verbindt zich bij onderteekening dezes, overeenkomstig de voorwaarden der aanbesteding vervat in het Bestek No. 88/9 goedgekeurd den 26 Mei 1874, tot de aanneming van:
Het inrigten van eenige lokalen op de Berkepoort tot meisjesschool met bijbehoorende werken. voor eene som van f 2.388.
De aannemster Wed. K.R. Tenenti
.

No. 88/9 BESTEK EN VOORWAARDEN, waarnaar zal worden aanbesteed:
Het inrigten van eenige lokalen op de Berkepoort tot meisjesschool met bijbehoorende werken.

[Art. 1] De algemeene voorwaarden voor de uitvoering en het onderhoud der Rijkswaterstaatwerken, vastgesteld bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 1sten Maart 1866, No. 177, 3de Afdeeling, zijn, voor zoover in dit bestek niet uitdrukkelijk anders bepaald is, op dit werk van toepassing en verbindend voor den aannemer, als waren zij letterlijk in dit bestek ingelascht, met dien verstande, dat voor den Minister van Binnenlandsche Zaken moet gelezen worden: Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, en voor den Hoofd-Ingenieur de Ingenieurs en Rijks-Opzigters; de Directeur, Hoofd-Opzigter en Opzigters der Gemeentewerken.

[Art. 2] De kosten op de besteding vallende bedragen 3% der aannemingssom. Zij komen ten laste van den aannemer en moeten, bij goedkeuring der besteding, door hem ter Secretarie worden voldaan, bij het teekenen van het proces-verbaal.

[Art. 3] De inschrijvings-biljetten, op gezegeld papier geschreven en gesloten, moeten ingeleverd worden aan het Bureau der Gemeentewerken op Dingsdag den 26 Mei 1874 des morgens voor half tien uur. De aanwijzing in loco zal geschieden op Zaturdag den 23 Mei a.s. des namiddags ten elf ure.

[Art. 4] De hieronder omschreven werken moeten na het teekenen van het proces-verbaal der besteding met den meesten spoed worden aangevangen en zoodanig geregeld voortgezet, dat deze binnen uiterlijk voor, of op den 31 Julij e.k. geheel gereed worden opgeleverd. Voor iederen dag nawerken, en voor het niet opvolgen der bevelen van de Directie of van de bepalingen van dit bestek, verbeurt de aannemer telkens eene korting op zijne aannemingssom van tien gulden, terwijl de Directie de bevoegdheid heeft, om, bij weigering of onvoldoende utivoering der werken, deze door andere personen te doen verrigten en de kosten daarvan op de aannemingssom in te houden.

[Art. 5] De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan in het navolgende:
(1) Het uitbreken en verplaatsen van het bestaande deurkozijn in de Nieuwstraat, benevens het leveren en plaatsen van een nieuw kelderkozijn met deuren; het wegbreken van de bestaande trap en het digtmaken van den vloer boven het trapportaal.
(2) Het wegbreken van den aanwezigen scheidingsmuur naast het trapportaal.
(3) Het maken van een nieuwe trap met nieuwe afsluitmuren en toegangen naar de verschillende lokalen voor de Militie & het Armbestuur.
(4) Het wegbreken van de bestaande steenen trap en het leveren en plaatsen van een nieuw lichtkozijn met schuiframen voor het aanwezige deurkozijn.
(5) Het maken van een neiuwe trap tot toegang naar de meisjesschool benevens het leveren en plaatsen van een nieuw deurkozijn met dubbele deuren.
(6) Het leveren en plaatsen van nieuwe kozijnen tot toegang en verbinding der nieuwe lokalen.
(7) Het wegbreken van bestaande en het maken van nieuwe privaten en kasten.
(8) Het maken van nieuwe schoorsteenen.
(9) Het vernieuwen van eenige lichtramen.

Voor een en ander zal de aannemer het navolgende moeten leveren of bewerken.
De aanwezige ingang naar de bestaande school in de Nieuwstraat moet vervallen en het deurkozijn worden uitgebroken; in de plaats daarvan moet een kelder kozijn worden geleverd en geplaatst op hard steenen neuten hoog en breed in den dag 1.85 bij 1.30 M. met een stal dubbele opgeklampte deuren, alles van greenen hout.
Het kozijnhout zw 10/15 het hout voor de deuren dik 3 cm met 2(5) cm dikke klampen, de deuren af te hangen ieder aan drie knieren dubbele leden no. 6, en te voorzien met een goed slot en sluiting volgens opgave. De aanwezige trap en het deurkozijn moet worden weggebroken; en nadat de aanwezige scheidingmuur, tot op de hoogte van den bovenvloer is weggebroken, moet de opening over het geheele trapportaal werden bevloerd. Hiervan te leveren vijf greenen vloerliggers, lang 4.60 M zw 18.28 cm 13 M2 vloer dik 4 cm. De bestaande hardsteenen vloer moet worden opgenomen en de geheele benedenruimte met blaauwe dubbelbakken in de specie worden belegd, het aanwezige kozijn moet worden weggebroken.

Tot het maken van een nieuwe toegang voor de lokalen der militie en het Burgerlijk armbestuur, moet het uitkomende deurkozijn met dorpels en neuten op nieuw geplaatst en aangemetseld worden.
Tot afsluiting en ondersteuning van de trap moeten gemetseld worden twee muren, eene van uit den kelder tot onder de kelder, en de andere tot ondersteuning van den bestaanden scheidingmuur. De muren aan te leggen op een fundament diep o,40 M onder der begane grond en aanleg breed 0,45 M en op te trekken tot de hoogte van de kamervloeren van 1 en 1/2 Dordsche onder Steen, en de verdere hoogte van een Dordsche steen dik.
Onder de trap moet een wulf gemetseld worden, bestaande uit twee roelen te zamen dik 1 1/2 steen op een fundering als voor de overige muren is bepaald.
In de door deze muren gevormde gang moet de aanwezige Vloer weggenomen en een hard stenen trap worden gesteld hoog 10 treden lang 1.70 zw 18/30 cm ter wederzijden in de muren dragende. De ruimte tusschen de muren en het gewelf moet geheel met zand worden aangevuld, en de beide portalen worden bevloerd met blaauwe hardsteenen tegels. Hiervoor kunnen de aanwezige tegels worden gebruikt; de te kort komende moeten van dezelfde soort worden bijgeleverd. De aanwezige deurkozijnen moeten worden uitgebroken, eene opening digtgemetseld, en een kozijn worden geplaatst tot toegang naar de Militiekamer, terwijl in den gangmuur een opening, hoog en wijd 1.50 bij 3.00 M moet worden gemaakt en met een half cirkelvormige boog afgesloten.
Een der lichtkozijnen op de Militiekamer moet worden verplaatst midden boven de nieuwe deur opening, en weder worden aangemetseld.
Het bestaande deurkozijn tot toegang naar de gang van de concierge moet worden verplaatst, zoodanig dat de deur in den gang komt te draaijen, het houten bovenpaneel in die deur moet vervangen worden door een glasruit.
De bestaande hardsteenen trap tot toegang naar de lokalen van het Burgerlijk Armbestuur moet worden weggebroken, de daardoor ontstane plaats aan het metselwerk der gevels worden hersteld in het bestaande deurkozijn worden uitgebroken en door een nieuw lichtkozijn worden vervangen, hoog en breed in den dag 3,52 bij 1,25 M met een stel nieuwe schuiframen onder en bovenschuivende geheel volgens de naast aanwezige lichtkozijnen bewerkt en aangemetseld.

Tot toegang naar de school te maken een nieuwe hardsteenen bordes met trap hoog 11 treden. De goede afkomende treden en zerk mogen na vlak gemaakt en ingekort te zijn, gebruikt worden, de te kortkomende moeten van dezelfde soort en bewerking wordne bijgeleverd. Tot dragt der treden en het bordes de omringende muren te metselen van 1 1/2 waalsteen klinkerts op een fundament ter diepte van 0,40 beneden den beganen grond aangelegd ter breedte van 0,57 M. op de trap te plaatsen een nieuwe leuning waarvoor te leveren 5 gegoten ijzeren leuningstijlen, en drie gesmeed ronde leuningijzers. De leuningstijlen met lood in den hardsteen vast te gieten. Verder te leveren en te plaatsen een deurkozijn hoog en breed in den dag 3.78 bij 1.35 M met half en beweegbaar bovenlicht. Dit kozijn te voorzien met een dubbel stel deuren, alles van greenen hout. Het kozijnhout zw 12/17 het regelwerk van de deuren zw 5/14 cm, de deuren te voorzien ieder met drie paneelen de vier boven paneelen van a jour gegoten ijzer. De deuren te voorzien met tongnaalden espagnolet, best slot met krukken, sleutels en sluitplaten, de deuren aftehangen ieder aan drie knieren DL no 6. Het kozijn te stellen op hardsteenen neuten en onderdorpels.

Tot toegang van de nieuwe kleedkamer moet gleverd en geplaatst worden een groot deurkozijn met een stel dubbele deuren, geheel volgens dezelfde afmetingen, hotusoort en bewerking als het tegenoverstaande, het boven paneel met glas te voorzien en aan beide zijden ook van de bestaande deuren, met drie hoog ligte ijzeren roeden voorzien volgens opgave. Voor het deurkozijn een trede te maken volgens opgave; in de kleedkamer moeten de aanwezige kapstokken volgens opgave geplaatst worden. Verder tot gemeenschap van de lokalen onderling en van de gang, te plaatsen twee deurkozijnen waarvan een aanwezig. Het te kortkomende geheel van dezelfde (soort) afmetingen, bewerking en hout soort bij te leveren.

De beide aanwezige privaten en kasten moeten worden weggebroken, het afvoerriool en koker worden gedigt, en drie nieuwe privaten ingerigt volgens het zoogenaamd tonnenstelsel worden gemaakt. Daarvoor en voor de beide aangrenzende kasten zal de Aannemer moeten leveren, twee dubbele deurkozijnen met deuren hoog en breed in den dag 2.35 bij 0.80 M. Ieder met een middenstijl. Iedere deuropening te voorzien met een paneeldeur.
Het kozijnhout zw 10.12 cm op eiken onderdorpels, zw 6/12 cm. Het regelwerk der deuren van dezelfde zwaarte als de aanwezige eruen. In de privaatdeuren moeten in de bovenpaneelen luchtopeningen gemaakt worden volgens opgave.
Tot scheiding der privaten en kasten moeten de noodige half steensmuren worden gemetseld van waalboeren graauw. De voormuren boven de kastdeurkozijnen moet tot onder den zolder worden opgetrokken, de scheidingmuren tot de hoogte van 2.50 M boven den vloer.
Tot dragt van deze muren moeten de noodige raveelingen geleverd en geplaatst worden gezamenlijk lang 6,50 M zw 10/15 cm van eikenhout. Tot ondersteuning van de uittebreken gangmuur boven de privaten moet geleverd, geplaatst en behoorlijk aangemetseld worden een eiken later lang 4 M zw 15.28 cm.
De zittingen der privaten moeten zamengesteld worden uit losse opschuivende schotten, en losse privaatbrillen waarvoor het noodige regelwerk alles van vuren hout; het regelwerk zw 5/8, het schotwerk en de brillen zw 25 Millimeters; bij ieder der drie privaten moeten twee brillen met deksels geleverd worden. De onderbrillen te voorien met geleerde gegoten ijzeren privaattrechters van op te geven vorm, aan de brillen met houtschroeven bevestigd.
In de kasten op de noodige kaplatten en woutermannen dragende te leveren en te plaatsen vijf hoog kastplanken en de kasten af te dekken met vurenhout dik 25 millimeter.

De zolder boven de privaten open te maken en deze opening te omtimmeren met een beschot. Hiervoor te leveren eene lengte van 20 M zw 5/8 en 5 M2 geploegd vuren schot dik 20 mM. In het dak boven de privaten te leggen 20 glazen pannen, en verder daarin en op nadere aan te wijzen plaatsen zes zinken luchtkokers wijd 0.30 M volgens aan te wijzen model, met een zinken kapje afgedikt. Behalve deze zinken luchtkokers moeten geleverd en geplaatst worden, drie zinken luchtbuizen wijd 5 cm ieder lang 6 Meter van de ruimte onder de privaat-brillen tot buiten het dak; deze buizen op een zinken pan goed waterdigt te bevestigen.
Op aan te wijzen plaatsen in de verschillende schoollokalen te metselen drie hangnissen met rookgeleidingen tot op 1.50 M. buiten het dak opgaande. De wandne dik een halve steen.

In een der lokalen moeten drie stel schuiframen worden vernieuwd, hoog en breed 4 en 3 ruiten. De ramen onder en boven schuivende te maken. De afmetingen en houtsoort als de naast staande ramen.
Alle nieuwe deuren en ramen 6 voorzien met hand en sluitwerk, de schuiframen met de noodige koorden, tegenwigten schijven en schuiven en knoppen. De kozijnen te voorzien met kantstukken, dagstukken en architraven op dezelfde wijze als bij de bestaande.

Tot verbinding van de zolders boven de schoollokalen moeten in den aanwezigen scheidingmuur een opening worden gemaakt, hoog en breed in den dag 2.25 bij 1.00 M en met een lateij worden voorzien.
De muren in de drie lokalen en op de gang moeten worden afgehakt, beraapt en onder de rei vlak geschuurd en tot de hoogte van 1 meter boven de vloer met portland Cement worden bepleisterd. De privaten moeten tot op 1 M boven de zitting met verglaasde tegeltjes worden bezet. Verder moeten alle openingen der uitgebroken en de nieuw te plaatsen kozijnen en het beschadigde metselwerk worden aangemetseld, en volgestopt; al het nieuwe metselwerk moet binnen worden beraapt en onder de rei vlak geschuurd en buiten gevoegd worden op dezelfde wijze als het bestaande.
Al het nieuwe houtwerk moet worden gevlied, gegrond, gestopt, geplamuurd, overgegrond en overgeverfd.

De zolders van de schoollokalen moeten geverfd gegrond en daarna tweemaal gewit worden. Al het houtwerk van deuren en ramen in de schoollokalen en op de gang moet worden geeikenhout en tweemaal gevernisd.
Al de kozijnen en het houtwerk aan de gevel in de Nieuwstraat en in de gang aan de Voorstraat volgens aanwijzing (met uitzondering van de banken der conciergewoning en de ramen van het Burgerlijk Armbestuur) moet worden schoongemaakt, geschrapt bijgegrond, gestopt, overgegrond en eens overgeverfd worden met zuivere loodwit verw.
De nieuwe ramen moeten allen worden voorzien met best half wit fransch glas 2e soort, behoorlijk in de slappe stop verw gezet. Alle defecte ruiten moeten worden vernieuwd.

De werkzaamheden moeten alle door bekwame werklieden naar den eisch van goed werk worden verrigt, naar de bepalingen van dit bestek en de nadere bevelen van de Directie.
Dadelijk na de gunning der besteding zal de aannemer met den meesten spoed moeten beginnen, daaraan geregeld voortwerken zoodat het geheel op den 31 Julij e.k. geheel gereed word opgeleverd. Daarna zal de aannemer het werk nog drie maanden moeten onderhouden.
De betaling zal geschieden in twee termijnen.
De 1e termijn groot 3/4 der aanneemsom bij de 1e oplevering.
De 2e termijn groot 1/4 der aanneemsom na het onderhoud.
De Aannemer is verpligd het geheel in volkomen goede orde gereed op te leveren. Al het benoodigde moet voor zijn rekening worden bij geleverd. Voor mogelijke extra werken zal hij een bedrag van  f 200 in zijne aanneemsom moeten opnemen.
Zonder schriftelijke orders van de Directie zullen geene extra werken moegen worden verrigt, en zal bij gebreke daarvan geene betaling geschieden; het niet verwerkte van den extra post zal bij de betaling van den 2e termijn worden ingehouden.

* * *

(c) EvD Dordrecht februari 2010.